X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36776

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

mgr Aurelia Woźniak

Imię i Nazwisko: mgr Aurelia Woźniak – nauczyciel mianowany

Kwalifikacje: magister w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z propedeutyką nauczania języka angielskiego,
studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciel języka angielskiego

Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Ludwika Waryńskiego
w Bielsku-Białej

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy, tj. od 1.09.2015 roku do 31.05.2018 roku

Cel główny:Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich działań poprzez:
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych, praca w zespołach powołanych przez Dyrektora szkoły,
Pedagogizacja rodziców poprzez wygłaszanie referatów :
1.„Gotowość szkolna u progu klasy pierwszej”,
2.„Trudności w nauce pisania i czytania”,
3.„Niepowodzenia szkolne”,
4.„Komputer-szansa i zagrożenie dla rozwoju psychofizycznego dziecka”,
5.„Problemy dziecka nadpobudliwego”,
6.„Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego ucznia”.

2. Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podniesienia jakości pracy szkoły poprzez:
Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły:
1.„Zaburzenia emocjonalne u dzieci, ich różnorodne objawy i metody terapii”,
2.„Sześć myślących kapeluszy – metody aktywizujące w pracy nauczyciela”,
3.„Jak zbudować dobre relacje z rodzicami”,
4.„Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi w przedszkolu i szkole”.

wszelkie szkolenia i kursy związane z tematyką pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole,
udział w wideo szkoleniach związanych z nauczaniem języka angielskiego.

3. Organizowanie imprez wynikających z kalendarza :
1.Wigilia klasowa,
2.Jasełka,
3.Dzień Babci i Dziadka,
4.Dzień Ziemi,
5.Dzień Rodziny,
6.Dzień Pluszowego Misia,
7.Dzień Poezji,
8.Dzień Książki.
Organizowanie imprez nawiązujących do tradycji krajów anglojęzycznych:
1.Halloween,
2.Easter Egg Hunt.
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla uczniów klas pierwszych „Powitanie Jesieni” z elementami języka angielskiego,
Zorganizowanie konkursów dla uczniów i ich Rodziców:
1.Konkurs ekologiczny „Ekostwory i potwory” - wykorzystanie odpadów (pudełek, butelek) do wykonania ekologicznej zabawki,
2.Konkurs „Ptasia stołówka” - wykonanie karmnika dla ptaków,
3.Konkurs „Zegary, zegary...”- wykonanie zegara wg instrukcji zawartej w opisie konkursu.

4. Przygotowanie zajęć otwartych dla Rodziców:
1.„Metoda czynnościowa w nauczaniu matematyki”,
2.„Nie takie czytanie straszne...”
3.„Przyroda wokół nas”,
4.„Rodzinna Matematyka w klasie szkolnej”.

5. Wykonanie gazetek okolicznościowych na szkolnym korytarzu. na bieżąco

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej poprzez:
1.Wykonywanie środków dydaktycznych oraz opracowywanie dokumentacji przy użyciu komputera,
2.Gromadzenie niezbędnych przepisów prawa oświatowego z Internetu,
3.Wykorzystywanie dostępnych w Internecie narzędzi do urozmaicenia prowadzonych zajęć,
4.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej, korzystanie z e-podręcznika,
5.Przygotowanie prezentacji multimedialnych pogłębiających wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych.

2. Poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania programów i narzędzi dostępnych w Internecie poprzez ukończenie kursu „Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych” organizowanego przez „WOM” w Bielsku-Białej.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom materiałów dydaktycznych poprzez:
1.Dzielenie się scenariuszami uroczystości szkolnych poprzez zamieszanie ich na stronie internetowej,
2.Udostępnianie nauczycielom opracowanych kart pracy i innych pomocy dydaktycznych w bibliotece szkolnej,

2.Włączenie do współpracy innych nauczycieli przy organizacji Dni Otwartych dla rodziców.
3.Współpraca z nauczycielami języka angielskiego oraz nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej w szkole i poza nią.

4.Praca w zespole przedmiotowym-przygotowanie i przedstawienie zabaw rozwijających logiczne myślenie u uczniów klas I-III.

5.Dzielenie się spostrzeżeniami na temat funkcjonowania uczniów oraz sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo z nauczycielami uczącymi w oddziale, w którym jestem wychowawcą.
zgodnie z harmonogramem spotkań zespołu

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie innowacji „Everyday English” na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje takie jak:

1.Góra Grosza,
2.Sprzątanie Świata,
3.Cała Polska czyta dzieciom.

2.Współpraca z różnorodnymi instytucjami poprzez organizowanie wycieczek i wyjść do różnych miejsc:
1.Książnica Beskidzka – lekcje biblioteczne,
2.Muzeum Historyczne – warsztaty dla uczniów,
3.Galeria BWA – wystawy, warsztaty.

3.Rozbudzenie zainteresowań uczniów klas I-III językiem angielskim poprzez:
1.założenie w klasach biblioteczki z książeczkami w języku angielskim oraz z materiałami do pracy na zajęciach lub w domu,
2.Tworzenie na zajęciach z uczniami klas II i III książeczek tematycznych z języka angielskiego dla młodszych uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z konsultantami Wydawnictwa Oxford University Press celem podniesienia jakości nauczania języka angielskiego poprzez:

1.Stały kontakt, śledzenie nowinek wydawniczych oraz propozycji innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego,
2.Udział w szkoleniach,

2.Zaproszenie na zajęcia Native Speaker'a, który przybliży uczniom kulturę krajów anglojęzycznych oraz umożliwi im kontakt z żywym językiem,
„Podróż do wnętrza Ziemi” - zaproszenie na zajęcia specjalisty, który przybliży uczniom tematykę wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej
3.Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Bielsku-Białej poprzez zaproszenie na spotkanie przedstawiciela Straży Miejskiej, który opowie o zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz w kontaktach z nieznajomymi.
4.Nawiązanie współpracy z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej poprzez zaproszenie przedstawiciela Policji na pogadankę na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

5.Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną poprzez zaproszenie na spotkanie przedstawicieli Straży Pożarnej, który opowie o zawodzie strażaka i wiążącą się z nim odpowiedzialnością.
6.Zaproszenie na zajęcia ratownika medycznego, który opowie o pierwszej pomocy.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych .

Plan ma charakter otwarty, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowania zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb oraz przydzielonych zadań dodatkowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.