X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36725
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: Katarzyna Bochnia
Miejsce pracy: SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Tychach
Nauczany przedmiot: nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, wychowawca klasy
Dyrektor: Aldona Iwaniuk
Wykształcenie: Studia magisterskie AWF Katowice na kierunku fizjoterapia Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
Studia podyplomowe AWF Katowice na kierunku przygotowanie pedagogiczne
Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
Studium Medyczne na kierunku fizjoterapia

Lista ukończonych kursów i szkoleń w załączeniu – zał.1

Opiekun stażu: Monika Talar
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
-Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
( rozporządzenia MEN z dn. 01.03. 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , - adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela.
-Tworzenie własnej biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.
-Aktualizowanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, czasopisma fachowe).
2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
-Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.
-Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, wnioski z obserwacji.
-Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje,
-Rozmowy indywidualne z opiekunem, wymiana doświadczeń, refleksji.
3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności.
Ewaluacja własnych działań, określenie swoich mocnych i słabych stron.
Równomierne rozłożenie zaplanowanych prac, uzupełnianie braków.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Rozbudowywanie i modyfikowanie własnego warsztatu pracy:
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych, czasopism, itp.;
- tworzenie bazy łączy do stron internetowych z materiałami dydaktycznymi.
• Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
• Diagnoza potrzeb edukacyjnych ucznia- własna, oraz poparta opinią Poradni i pedagoga szkolnego.
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
• Szkolenie z zakresu Oceniania Kształtującego
• Współtworzenie indywidualnych programów dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Dostosowanie metod pracy oraz form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
• Wdrożenie adekwatnych rozwiązań, stała obserwacja i analiza możliwości uczniów
• Realizacja zadań wynikających z funkcji wychowawcy klasy
• Współpraca z rodzicami w ciągu roku szkolnego, konsultacje
• Poznawanie środowiska uczniów, wprowadzonych metod, ewaluacji.
• Pogłębianie wiedzy poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.
• Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
5. Doskonalenie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Przekazywanie ciekawych pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom.
• Udział w zebraniach zespołów samokształceniowych (zespół wychowawczo-profilaktyczny, z. oddziałowy klasy IV, z.wspierający ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z.ds Integracji
• Praca zespołowa w gronie specjalistów w celu rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych, wychowawczych.
• Współpraca ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w klasie, bieżąca wymiana uwag na tematy wychowawcze.
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
• Przygotowanie i poprawne prowadzenie dokumentów nauczyciela wspomagającego, m.in.:
- indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
- dostosowania wymagań edukacyjnych
• Przygotowywanie opinii o uczniach posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Poprawne prowadzenie dzienników zajęć, zajęć pozalekcyjnych m.in. rewalidacji indywidualnej (zajęcia z SI), zajęć dodatkowych
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy
• Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy lekcji, kart pracy, gazetek.
• Pisanie sprawozdań, planów pracy, itp.
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii komputerowej – wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji, uroczystości szkolnych.
• Korzystanie z zasobów Internetu (strony internetowe, portale społecznościowe, fora dyskusyjne, portale edukacyjne, ebooki, itp.) w procesie przygotowywania się do zajęć dydaktycznych, wychowawczych.
• Stały kontakt mailowy z nauczycielami.
• Dziennik elektroniczny Librus.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
• Diagnozowanie środowiska uczniów poprzez:
- indywidualne rozmowy z rodzicami, uczniami, konsultacje, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową.
- zapoznanie się z dokumentacją, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznych, lekarzy, innych specjalistów,
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, konsultacje ze specjalistami,
- współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
• konsultacje ze specjalistami,
2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Dobór odpowiednich metod, form pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych uczniów
• Stała współpraca z rodzicami uczniów.
• Konsultowanie działań podejmowanych w klasie z pedagogiem, psychologiem oraz nauczycielami pracującymi w klasie.
• Prowadzenie zajęć specjalistycznych (SI)
• Motywowanie i przygotowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do udziału w szkolnych konkursach i przedsięwzięciach.
3. Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci objętych integracją, m.in. poprzez:
• organizację spotkań edukacyjno-informacyjnych ze specjalistami,
• wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wynikających z wychowywania dziecka z niepełnosprawnością,
• wymianę doświadczeń i informacji,
• Włączanie się klasy do zbiórki makulatury, zakrętek plastikowych czy baterii
• Realizacja szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego
• Realizacja elementów programu wychowawczo-profilaktycznego dotyczącego przemocy, stresu
• Angażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły.
• Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.
• Diagnozowanie potrzeb uczniów. Rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych
• Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Uwzględnianie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Uzyskiwanie i zgłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego przez Internet
• Poznawanie i śledzenie zmian przepisów prawa oświatowego
• Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokumentacji szkolnej, zaproszeń, podziękowań oraz dyplomów dla laureatów konkursów organizowanych na terenie naszej szkoły.
• Wykorzystanie komputera w codziennej pracy nauczyciela z uczniem i jako wychowawcy klasy
• Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.
• Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej oraz metodyki, dydaktyki poprzez uczestnictwo w szkoleniach
• Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy lekcji, kart pracy, gazetek.
• Pisanie sprawozdań, planów pracy, itp.
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii komputerowej – wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z internetu na potrzeby lekcji, uroczystości szkolnych, zajęć w świetlicy.
• Korzystanie z zasobów Internetu (strony internetowe, portale społecznościowe, fora dyskusyjne, portale edukacyjne, ebooki, itp.) w procesie przygotowywania się do zajęć dydaktycznych, wychowawczych.
• Stały kontakt mailowy z innymi nauczycielami.
• Dziennik elektroniczny Librus.
• Umieszczanie własnych materiałów na stronach portali edukacyjnych.
• Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
• Elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami.
• Korzystanie ze stron edukacyjnych znajdujących się w Internecie w poszukiwaniu i opracowywaniu materiałów wykorzystywanych na lekcjach.
• Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami.
• Robienie zdjęć – dokumentowanie imprez klasowych itp.
• Wykorzystanie tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnych multimedialnych programów edukacyjnych.
2. Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Obecność i dyskusja na internetowych forach edukacyjnych.
• Publikacja opracowanych przez siebie materiałów na portalach edukacyjnych, np. scenariuszy.
• Wymiana informacji, współpraca z nauczycielami i innymi specjalistami pracującymi w szkole.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1 Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki
• Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym:
- uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych,
- udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych.
• Studiowanie literatury pedagogicznej:
- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej,
- analizowanie czasopism pedagogicznych,
- studiowanie literatury z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, dydaktyki,
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
• Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych poprzez bieżącą diagnozę i rozwiązywanie trudności wychowawczych

1. Aktywna realizacja zadań wynikających z planów pracy szkoły oraz programu profilaktyki.
• Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych np. do kina, teatru oraz wycieczek klasowych.
• Udział w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych, np.:
- Dzień chłopaka
- Klasowa Wigilia
- Andrzejki
- Dzień dziecka

• Przygotowywanie gazetek ściennych z życia klasy
• Włączanie rodziców w organizację wszelkiego rodzaju przedsięwzięć (klasowych, szkolnych).
• Przygotowanie planu wychowawczo-profilaktycznego klasy
• Pełnienie dyżurów w czasie przerw śródlekcyjnych
• Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
• Analiza dokumentacji szkolnej (Statutu szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego, przepisów BHP).
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Systematyczne zapoznawanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
• Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego ( Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN, przepisy BHP).
• Wykorzystywanie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.