X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36530

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Urszula Wolińska-Roman
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Kotuniu

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
Zakończenie stażu: 31 maja 2017r.

I. Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie aktualnych procedur związanych z awansem zawodowym.
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Rozporządzenie MEN w spraie uzyskania stopnia awansu,
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego,
• korzystanie z informacji zamieszczonych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju zawodowego
( np. www.men.gov.pl, www.oswiata.abc.com.pl, www.bip.men.gov.pl)
wrzesień 2014r.
• poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
• wniosek o rozpoczęcie stażu,
• plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły,

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie materiałów i dokumentów potwierdzających realizację planu.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju po zakończeniu stażu
wrzesień 2014r.
maj 2017r.
• Zaświadczenia, scenariusze,
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciel dyplomowanego,
3. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
• wypełnienie wniosku, czerwiec 2017r.
• wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,

II. Zadania wynikające z rozporządzenia:

§ 8 ust. 1 pkt. 1
Działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi

1. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy dydaktycznej
Korzystanie w pracy z rzutnika, aparatu cyfrowego,projektora,
Wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktów z nauczycielami i rodzicami.
Wymiana korespondencji w związku z organizacją wycieczek, uroczystości i innych działań wykonywanych
na rzecz szkoły:
- wycieczki krajoznawcze,
- muzea, teatry, kino, plac zabaw,
-uroczstości szkolne i klasowe: Dzień Chłopaka, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca, Zakończenie Roku Szkolnego.
Według potrzeb
IX-VI 2014/15r.
IX-VI 2015/16r.
IX-V 2016/17r.
Opis i analiza wykorzystania narzędzi.

Przygotowanie materiałów na zajęcia, zajęcia dodatkowe z logopedii, imprezy i uroczystości szkolne
z zastosowaniem komputera:
-karty pracy,
-prezentacje multimedialne,
- gazetka,
- ankiety,
- kwestionariusze,
- dyplomy

Przygotowanie prezentacji multimedialnych do wybranych zagadnień tematycznych dla rodziców:
- " Pięciolatek w zerówce",
- " Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu",

Korzystanie na zajęciach z programów multimedialnych:
- " Wesołe przedszkole Bolka i Lolka",
- " Wesołe przedszkole Reksia",
- " Moja pierwsza encyklopedia",
- " Poznaję cyferki",
- "Poznaję literki",

Dokumentacja pracy nauczyciela:
- dziennik lekcyjny,
- dziennik zajęć dodatkowych
( logopedycznych)
- zeszyt obserwacji
IX-V 2014/15r.
IX-V 2015/16r.
IX-V 2016/17r.
IX 2014/15r.
IX 2015/16r.
Według potrzeb
podczas trwania stażu
W okresie trwania stażu
IX-VI 2014-2017r.
Opracowane materiały.

2. Wykorzystanie w pracy zasobów sieci internetowej Poszukiwanie w sieci materiałów dydaktycznych, pedagogicznych ( www.gov.pl, www.fantazji-dzieci.pl, www.elipsoida.pl, www.instytutkomeńskiego.pl, www.pedagogika.edu.pl, www.komlogo.pl) i wykorzystanie ich w pracy z dziećmi.
X -V 2014/15r.
X-V 2015/16r.
X-V 2016/17r.
Opis i analiza wykorzystania Internetu w pracy dydaktycznej.

3. Opracowanie gazetki szkolnej „Dla Smyka”
Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych
Świąteczna
XII,IV 2014/15r.
Związana z porami roku
X,XII,III,V 2015/16r.
Okolicznociowa Broszura.
XI, I, V 2016/17r

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy. Wykonywanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych.
IX-VI 2014/15r.
IX-VI 2015/16r.
IX-VI 2016/17r.
Zgromadzone pomoce.

5. Kształcenie umiejętności oceny i ewaluacji własnych
działań. Opracowanie zestawu narzędzi diagnostycznych, diagnozowanie wybranych obszarów działalności i wdrażanie działań naprawczych:
- karty diagnozy,
-ankiety
XI, V każdego roku
Według potrzeb
Opracowane narzędzia.
Podjęte działania.

§ 8 ust. 1 pkt. 2
Zadania służące podniesieniu, jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Prowadzenie zajęć otwartych w tym dla nauczycieli odbywających staż
X 2014r.
IV 2015r.
Scenariusze zajęć.
Opracowanie materiałów do publikacji: www.45minut.pl
X 2015r.
III 2016r.
Zaświadczenia.
2. Aktywna praca na rzecz Rady Pedagogicznej.
Przygotowanie materiałów na szkoleniowe Rady Pedagogiczne. Poprowadzenie szkoleniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej:
-
IX 2015r.
I 2017r.
Opracowane materiały.

3. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej. Wykorzystywanie ciekawych metod podczas zajęć dydaktycznych i dodatkowych:
- metoda twórczego myślenia J.Osborne/ burza mózgów,
- metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
- metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) R.Labana,
- gimnastyka rytmiczna AiM.Kniessów,
-metoda Dobrego Startu wg. M.Bogdanowicz,
- techniki parateatralne
(drama, pantonima, teatr palcowy i kukiełkowy)
- masaż logopedyczny,
- manualne torwanie głosek
Według potrzeb
w okresie trwania stażu
Scenariusze zajęć.

4. Opracowanie programu własnego zajęć dodatkowych „Twórcza aktywnoć przedszkolaka w czterech porach roku z uwzględniem elementów języka angielskiego”
Stworzenie dzieciom możliwości rozwijania zainteresowań plastycznych.
X-V 2014/15r.
X-V 2015/16r.
X-V 2016/17r.
Opracowany program.
5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela. Organizacja imprez klasowych i uroczystości szkolnych:
-"Święto pieczonego ziemniaka",
- "Dzień Chłopaka",
-"Dzień Zdrowia"
- "Mikołajki",
- "Jasełka",
- "Dzień Babci i Dziadka",
- "Bal karnawałowy",
- "Dzień Kobiet",
- "Dzień Matki i Ojca",
- "Dzień Dziecka",
- "Zakończenie Roku Szkolnego"
Według harmonogramu Planu Pracy Szkoły i
Programu Wychowawczego
Scenariusze uroczystości, zdjęcia, karty wycieczek.

6. Uczestnictwo w opracowaniu dokumentacji szkolnej
Współudział w opracowaniu dokumentacji szkolnej.
wg potrzeb
Potwierdzenie dyrektora.

7. Pedagogizacja rodziców. Przygotowanie spotkań z rodzicami na temat min.:
- Realizacja podstawy programowej w grupie dzieci 5,6-letnich,
- " Pierwszy dni w zerówce, jak pomóc dziecku przezwyciężyć stres"
- "Wpływ multimediów na rozwój dziecka"
IX 2014/2015r.
IX 2015/2016r.
XII 2016/2017r.
Potwierdzenie dyrektora.

8. Publikowanie na stronach www materiałów metodycznych dla nauczycieli
Publikacja własnych materiałów metodycznych na stronach internetowych.
W okresie trwania stażu
Wydruki komputerowe

§ 8 ust. 1 pkt. 3
Zadania związane z pogłębieniem wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu, jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi

1. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Udział w konferencjach, warsztatach, seminariach organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa edukacyjne:
- podyplomowe studia uzupełniające z oligofrenopedagogiki,
- podyplomowe studia z zakresu języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,
- kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą,
- Ruch w edukacji małego dziecka,
- rozwój i awans zawodowy nauczyciela,
- terapia logopedyczna dzieci z autyzmem, prażeniem mózgowym i zaburzoną komunikacją językową. Zgodnie z harmonogramem ofert
2014/2015r.
2015/2016r.
2016/2017r.
zaświadczenia

2. Udział w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej organizowanej w ramach WDN, udział w projekcie "Kompleksowe wspomaganie szkół",
Uczestnictwo w zajęciach otwartych:
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli,
- omówienie obserwowanych zajęć
Zgodnie z harmonogramem Protokoły Rady Pedagogicznej.

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej i informatycznej.
Analiza wybranych pozycji z literatury pedagogicznej i metodycznej:
- J.Karbowniczek, M.Kwaśniewska, E.Zielińska " Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką",
- Program Wychowania Przedszkolnego wyd. MAC Edukacja,
- "Logopedia" I.Styczek
W okresie trwania stażu
prenumerata
Wydruki komputerowe, ksero materiałów
Systematyczne studiowanie czasopism pedagogicznych:
- "Wychowanie Przedszkolne",
- " Forum Logopedyczne"
Systematyczne zapoznawanie się z opracowaniami innych nauczycieli gromadzonymi w szkolnej bibliotece i bibliotekach pedagogicznych.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy. Samokształcenie:
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, poradników metodycznych, czasopism, nowości wydawniczych;
- korzystanie z Internetu; prenumerata czasopism
( "Forum logopedyczne")

Opracowanie i wdrażanie narzędzi badań i pomiaru dydaktycznego:
- opracowanie materiałów dotyczących sposobu sprawdzania, oceniania, dokumentowania osiągnięć dzieci (karty pracy, karty diagnozy);
- opracowanie kart gotowości szkolnej dla rodziców;
- przygotowanie i wypełnianie kart wstępnego badania wiadomości i umiejętności, arkuszy zbiorczych.
Przeprowadzenie badań dojrzałości szkolnej dzieci pięcio, sześcioletnich.

Uzupełnianie i wzbogacanie sali oraz pomocy
dydaktycznych:
- urządzenie sali;
- samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych, elementów dekoracyjnych.

Stosowanie w pracy z uczniami metod aktywnych.

Realizowanie zadań wynikających z Planu Pracy Szkoły:
- organizowanie wycieczek,
-przygotowywanie uroczystości,
- udział w konkursach,
- samokształcenie
W okresie trwania stażu
Według potrzeb
XI,VI 2014/15r.
XI,VI 2015/16r.
XI,VI 2016/17r.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Opis działań, bibliografia.
Przykładowe egzemplarze.
Opis działań. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Wykaz pomocy.
Bieżąca dokumentacja.
Scenariusze
notatki Potwierdzenie dyrektora szkoły.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły. Uczestnictwo w tworzeniu i wdrażaniu programów i innych dokumentów szkolnych:
- Program Wychowania Przedszkolnego,
- Program Własny
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Na bieżąco
(według potrzeb).
Według bieżących informacji Potwierdzenie dyrektora.
Świadectwa, zaświadczenia, dyplomy.

3. Obserwacja i analiza możliwości ucznia.
Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi
(np. karty obserwacji uczniów, ankiety, ).
na bieżąco
(według potrzeb)
Sporządzona dokumentacja.

4. Organizowanie zajęć otwartych, imprez okolicznościowych uroczystości dla rodziców. Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem zajęć, wybieranie scenariuszy, podział ról, przygotowanie sali (dekoracje):
- zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli
- prowadzenie zajęć dla stażystów,
Według kalendarza imprez.
Scenariusze, zdjęcia.

5. Realizacja programu „Twórczość plastyczna przedszkolaka w czterech porach roku” z uwzględnieniem elementów języka angielskiego w oddziale przedszkolnym.
Wdrożenie programu,.
Kształtowanie u dziecka twórczości plastycznej.
rok szkolny
2014/2015
2015/2016
2016/2017 Program, potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi

1.Wykorzystanie technologii komputerowej do dokumentowania awansu zawodowego.
Opracowanie dokumentacji awansu zawodowego z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Prowadzenie zajęć z zastosowaniem technologii komputerowej. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz dostępnych programów edukacyjnych.
W okresie trwania stażu
Kserokopie dokumentów.
Scenariusze zajęć.

2. Publikowanie w Internecie opracowanych przez siebie materiałów. Umieszczenie w Internecie:
- planu rozwoju zawodowego,
-programu własnego
- scenariuszy zajęć
- zdjęć X 2014r.
XI 2014r.
Adres strony internetowej.

3. Zastosowanie technologii komunikacyjnej w pracy.
Wykorzystanie poczty elektronicznej z nauczycielami i rodzicami.
W okresie stażu Opis i analiza wykorzystania narzędzi.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi

1. Aktywne uczestniczenie w pracy Rady Pedagogicznej i wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
Współpraca z nauczycielami i wymiana doświadczeń.
Przygotowywanie i wygłaszanie referatów szkoleniowych. V 2015r.
IX/X 2016r. Referaty, zaświadczenia

2. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich innym nauczycielom
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania scenariuszy zajęć, imprez i uroczystości szkolnych.
Publikacja samodzielnie wypracowanych materiałów w Internecie.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach pedagogizacji rodziców:
- opracowanie i wygłoszenie referatów podczas spotkań z rodzicami.
Dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami zdobytymi na kursach.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu
Przykłady opracowanych scenariuszy,
Wydruk strony internetowej.
Referaty.
Potwierdzenie dyrektora.
Potwierdzenie nauczycieli.

3. Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych.
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości.
W okresie stażu Scenariusze zajęć.
4. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji nauczyciela, wspieranie w pracy podczas trwania stażu, udzielanie rad, wskazówek.
2014/2015
Zaświadczenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi

1. Pomoc uczniom z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Analiza dokumentów - orzeczenia i opinii z PPP, zaleceń do dalszej pracy z uczniem, skierowania, analiza sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia:
- skonstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
- przygotowanie Dostosowań Wymagań Edukacyjnych, uwzględniających zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach oraz dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
- opracowanie indywidualnych i grupowych programów logopedycznych
- Ewaluacja programów na posiedzeniach Zespołu Wychowawczego
Wrzesień każdego roku
Program, potwierdzenie dyrektora

2. Opracowanie i realizacja programów wpływających na podnoszenie jakości pracy własnej i pracy szkoły:
zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych Opracowanie programu wychowawcy klasowego
Opracowywanie programu własnego z plastyki
Opracowanie programów logopedycznych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwościami indywidualnymi uczniów.
Prowadzenie zajęć plastycznych i logopedycznych i wyrównawczych zgodnie z opracowanymi programami
IX każdego roku
IX 2014r.
IX 2014r.
przykładowe IPET-y, Karty Dostosowań Edukacyjnych ,
Własny Program „ Plastyka w czterech porach roku”
Program pracy logopedy, Indywidualne i grupowe Programy logopedyczne

3. Opracowanie rozkładów materiałów
Opracowanie rozkładów materiałów z nauczycielami przedmiotu dostosowanych do możliwości uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Początek roku przykładowy rozkład materiału

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności w zakresie działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi

1. Planowanie i organizowanie wycieczek szkolnych Odwiedzanie ciekawych miejsc. Rozwijanie zainteresowań dzieci. Stwarzanie okazji do ciekawego spędzania czasu. Według harmonogramu wycieczek klasy Karta
Wycieczki

2. Udział w akcjach charytatywnych
Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach:
- " Sprzątanie Świata",
- "Zbieranie nakrętek dla chorych dzieci",
- "Cała Polska Czyta Dzieciom"'
- "Mądra Szkoła Czyta Dzieciom" W okresie trwania stażu

3. Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych Zachęcanie do udziału w konkursach przedszkolnych i pozaszkolnych :
-recytatorki,
-plastyczny,
-muzyczny,
-sportowy.
Plan Pracy Szkoły
Program Wychowawcy
Plan wychowawcy,
Plan Pracy Szkoły,
Adnotacje w dzienniku zajęć

4. Organizowanie zajęć logopedycznych
Dokonywanie badań przesiewowych.
Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci
z wadami wymowy.
IX 2014r.
IX-VI 2014/15r.
Adnotacje w dzienniku zajęć.
Kwestionariusze badań,
Scenariusze zajęć

5. Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej Organizowanie spotkań dzieci z reprezentantami różnych zawodów.
Według Programu Wychowania Przedszkolnego
Adnotacje w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi

1. Działalność społeczna na rzecz szkoły Zdobycie środków na doposażenie warsztatu pracy.
Pozytywna współpraca i skuteczność w rozwiązywaniu problemów i zadań:
- pozyskiwanie sponsorów,
- zorganizowanie kiermaszu klasowego,
- przygotowanie loterii fantowej, W okresie trwania stażu

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim Zorganizowanie spotkań pracownika poradni z uczniami, nauczycielami, rodzicami.
Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy poradni w zakresie pojawiających się problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Według potrzeb
Adnotacja w dzienniku

3. Współpraca z osobami oraz instytucjami działającymi na terenie Szkoły Podstawowej w Kotuniu Organizowanie spotkań z pracownikami
- Publicznej Biblioteki Gminnej,
- ZOZu w Kotuniu,
- Ośrodka Pracy Twórczej „ Reymontówka”,
- Straży Pożarnej,
- Komisariatem Policji w Siedlcach,
- PPPP w Stoku Lackim
- CKiS w Siedlcach,
- Nove Kino w Siedlcach,
- Niepubliczne Przedszkole "Nutka" w Siedlcach
W okresie trwania stażu
Adnotacje w
dzienniku

4. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami
Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach.
Udział w konkursie.
Współpraca z osobami prywatnymi wspierającymi pracę szkoły.
Pozyskiwanie sponsorów.
Maj 2015
Według potrzeb Zaświadczenie
Adnotacje w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych Obserwowanie zachowania i rozwoju uczniów.
Wybranie i opisanie dwóch przypadków:
1) Dziecko z MPD,
2) Dziecko z Autyzmem
Współpraca z pedagogiem szkolnymi psychologiem oraz innymi nauczycielami, nauczycielem wspomagającym, pedagogiem przedszkolnym, nauczycielami prowadzącymi zajęcia rewalidacyjne, wychowawcami i rodzicami.
Poznanie środowisk wychowanków, diagnozowanie i rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych drobnych problemów w grupie
IX-VI 2014/15r.
IX-VI 2015/16r
W okresie trwania stażu
W okresie trwania stażu
Opis i analiza
Notatki własne
Notatki własne

Plan rozwoju jest otwarty i może ulegać modyfikacji.

Kotuń, dnia 10.09.2014r. ........................................
Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.