X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36509
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

I. Dane osobowe:

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Marlena Mikołajewska
Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole, Ostrów Wlkp.
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

II. Staż :

Data rozpoczęcia stażu:1.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.
Opiekun stażu: mgr...
Dyrektor placówki: mgr...

III. Cele opracowanego planu rozwoju na podstawie:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1189).Rdz. 3a: Awans zawodowy nauczyciela.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu i sposobami jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w placówce i poza nią.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącymi.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnętrznych
b) poza placówką,
c) w ramach samokształcenia,
d) warsztaty w ramach WDN,
e) posiedzenia Rady Pedagogicznej.
7. Wspieranie twórczej aktywności dzieci, poznanie ich predyspozycji, umiejętności, zainteresowań.
8. Pogłębianie kontaktów z rodzicami oraz pracownikami placówki.

IV. Plan działania:

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r.:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

§ 6 ust. 2 pkt. 1

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY REALIZACJI
DOKUMENTACJA
TERMIN REALIZACJI
(Tabela)

1. Zapoznanie z przepisami i procedurami związanymi z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego Nauczycieli z 1 marca 2013 r.;
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami;
- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Śledzenie informacji poświęconych oświacie w prasie i Internecie.
- notatki własne, kserokopie dokumentów
wrzesień
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Konsultacje związane ze sposobem realizowania zobowiązań stażowych. Zawarcie pisemnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu. Ustalenie tematyki oraz terminu zajęć obserwowanych. Opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu oraz przez stażystę.
- kontrakt z opiekunem stażu
wrzesień
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Przedszkola.
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
wrzesień (do 20 września)
4. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji przedszkola.
Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola:
- uchwała Rady Miasta dotycząca zasad organizacji i funkcjonowania przedszkoli samorządowych;
- Statut Przedszkola;
- regulamin Rady Pedagogicznej;
- regulamin Rady Rodziców;
- kryteria oceny pracy nauczyciela, przyznawania dodatku motywacyjnego, nagrody dyrektora, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- roczny plan pracy przedszkola;
- koncepcja pracy przedszkola;
- program wychowawczy przedszkola;
- program profilaktyki przedszkola;
- plan nadzoru pedagogicznego.
- notatki z analizy dokumentacji
wrzesień, październik, na bieżąco
5. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji w przedszkolu.
Rejestrowanie pracy w dzienniku zajęć. Planowanie pracy opiekuńczo- dydaktyczno-wychowawczej:
- opracowywanie scenariuszy zajęć,
- opracowywanie planów pracy.
Dokumentowanie obserwacji dotyczących rozwoju dzieci (uzupełnianie arkuszy obserwacyjnych w oparciu o zgromadzoną wiedzę teoretyczną oraz obserwacje dziecka). Zapoznanie ze sposobem dokumentowania pracy pedagogicznej i posiedzeń Rady Pedagogicznej. Udział w Radach Pedagogicznych (WDN).
- wpisy w dzienniku
- plany miesięczne
- scenariusze zajęć
- arkusze obserwacyjne cech rozwojowych dziecka
- materiały szkoleniowe
cały okres stażu
6. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi bezpiecznych.
Zapoznanie się z:
- Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
- planem budynku i instrukcjami dotyczącymi postępowania w razie pożaru,
- regulaminem wycieczek i spacerów.
Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy i higienicznych warunków pracy w przedszkolu.
- notatki własne
wrzesień, październik
7. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu oraz przedłożenie go Dyrekcji placówki.
Podsumowanie w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.
- sprawozdanie z realizowanego stażu
maj
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku uzupełnionego zgromadzoną dokumentacją.
- wniosek wraz z dokumentacją z realizacji stażu
czerwiec

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż.

§ 6 ust. 2 pkt 2

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Zapoznanie z podstawa programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r. Analiza rozkładu materiału, programu nauczania. Przygotowanie i gromadzenie własnych pomocy dydaktycznych. Stosowanie różnorodnych metod aktywizujących na zajęciach z dziećmi. Zapoznanie się ze zbiorami dydaktycznymi. Obserwacja pracy opiekuna stażu oraz innych nauczycieli przedszkola. Konsultacje z opiekunem stażu.
- arkusze obserwacji
- notatki własne
- pomoce dydaktyczne
- plany miesięczne
- zapisy w dzienniku zajęć
- materiały metodyczne
- scenariusze zajęć
wrzesień - maj
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Przygotowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych. Konsultacje z opiekunem stażu.
- scenariusze zajęć
raz w miesiącu, przez okres trwania stażu
3. Uczestniczenie w pracach przedszkola związanych z realizacją jego zadań.
Aktywny udział i współorganizacja przedszkolnych imprez integracyjnych i okolicznościowych. Między innymi:
- pasowanie na przedszkolaka,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Zabawa karnawałowa,
- Dzień Mamy i Taty,
- Spartakiada przedszkolaków.
Organizacja wycieczek i wyjść w okolice przedszkola. Systematyczna zmiana dekoracji korytarza głównego przedszkola adekwatnie do pory roku we współpracy z opiekunem stażu. Prowadzenie zajęć dodatkowych rytmiczno – tanecznych dla dzieci 4,5,6-letnich.
- scenariusze i wpisy w dzienniku
- program zajęć rytmiczno – tanecznych
cały okres stażu
4. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Korzystanie z programów komputerowych przy tworzeniu i opracowywaniu wszelkiego rodzaju dokumentacji: planów pracy, scenariuszy zajęć, uroczystości, imprez okolicznościowych, sprawozdań. Jak również przy tworzeniu ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, pomocy dydaktycznych. Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego. Korzystanie z portali dydaktycznych. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego, scenariuszy zajęć. Korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adresu e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków.
- pomoce dydaktyczne
- scenariusze zajęć
- dokumentacja pedagogiczna
- publikacje w Internecie
cały okres stażu
5. Podnoszenie własnych kwalifikacji
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach. Studiowanie czasopism (Nauczycielka przedszkola, Bliżej Przedszkola) i literatury psychologiczno –pedagogicznej. Zapoznawanie się z innowacjami wprowadzanymi do przedszkoli i prowadzenie zajęć z dziećmi metodami aktywizującymi. Udział w radach szkoleniowych w ramach WDN. Konsultacje z innymi nauczycielami. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- zaświadczenia, dyplomy, materiały metodyczne
cały okres stażu

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

§ 6 ust. 2 pkt 3

1. Współpraca z rodzicami
Udział w zebraniach z rodzicami. Rozmowy indywidualne z rodzicami, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Informowanie na bieżąco o postępach, trudnościach edukacyjnych i zachowaniu dziecka. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola:
-udział w uroczystościach, zajęciach otwartych,
- przygotowywanie strojów, dekoracji,
- organizowanie wycieczek.
Prezentowanie na tablicy ogłoszeń ważnych informacji dot. bieżących spraw z życia przedszkola i grupy, wierszy, piosenek, propozycji czytelniczych.
- notatki własne ze spotkań z rodzicami
- karty wycieczek
- scenariusze
- zeszyt indywidualnych rozmów z rodzicami
- gazetka informacyjna dla rodziców
- potwierdzenie w postaci wpisów do dziennika lub listy obecności
cały okres stażu
2. Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o postępach rodzicom.
Stała obserwacja i diagnoza osiągnięć dziecka. Rozmowy indywidualne z dzieckiem. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z trudnościami oraz dzieckiem zdolnym).
- arkusze obserwacji
- indywidualne teczki prac plastycznych i kart pracy dzieci
cały okres stażu
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
Lektura książek oraz artykułów z zakresu pedagogiki i psychologii. Współpraca z logopedą,
psychologiem, udział w szkoleniach.
- notatki własne
cały okres stażu
4. Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków
Udział dzieci w konkursach (na miarę ich możliwości). Prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych. Stosowanie metod twórczych w codziennej pracy.
- dyplomy, zaświadczenia
- prezentacja wytworów dzieci na tablicach w holu
cały okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

§ 6 ust. 2 pkt 4

1. Nabywanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli; rozmowa pohospitacyjna.
- notatki własne
- scenariusze zajęć
- wnioski z obserwacji
cały okres stażu (raz w miesiącu)
2. Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora placówki; rozmowa pohospitacyjna.
- scenariusze zajęć
- wnioski
- refleksje opiekuna stażu
cały okres stażu (raz w miesiącu)
3. Dokonanie samooceny własnych działań.
Uzyskiwanie informacji zwrotnych ze strony środowiska przedszkolnego: rozmowy z nauczycielami, wypowiedzi dzieci, spostrzeżenia opiekuna. Analizowanie własnych działań poprzez zastosowanie różnych technik ewaluacyjnych w pracy z dziećmi: buzie z nastrojami, kolorowe kółeczka, wyrażanie ruchem, gestem, mimiką, dokańczanie zdań. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron swojej pracy. Autorefleksja.
- notatki własne
maj
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy w celu podniesienia jej efektywności.
- teczka stażysty
maj

Zatwierdzam:

........................
(podpis opiekuna stażu)
........................ (podpis stażysty)

...................................
(data, podpis dyrektora przedszkola)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.