X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36466
Dział: Przedszkole

Zabawy w teatr - program kółka teatralnego

Zabawy w teatr- program zajęć kółka teatralnego

Wstęp

Dziecko w wieku przedszkolnym lubi wyrażać siebie w różnych formach ekspresji: ruchu, geście, rysunku czy śpiewie ale skoro jest to tylko możliwe lubi mówić. Opanowanie języka mówionego w jego podstawowych strukturach, możliwie wcześnie, jest konieczne po to, by dziecko zdobyło w wieku przedszkolnym umiejętność posługiwania się językiem pisanym. W procesie rozwoju ekspresja słowna w sposób naturalny może przekształcić się w ekspresje pisaną, jeśli rodzice i nauczyciele stworzą dziecku okazję do formułowania w słowa tego co myśli i czuje, co sobie wyobraża, swobodnie i bez przymusu, z radością i przyjemnością.
Doskonałe okazje do twórczego używania języka mówionego oraz wyrażania siebie za pomocą mimiki, ruchu, gestu dają zabawy w teatr.
Mając to na uwadze, a także wychodząc naprzeciw zainteresowaniom teatralnym dzieci został opracowany program zajęć kółka teatralnego „Zabawy w teatr”. Program ten jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawiera cele, oczekiwane efekty i rezultaty, kryteria sukcesu, operacje szczegółowe, sposoby ewaluacji.
Treści programowe podzielone zostały na bloki tematyczne zawierające cele szczegółowe
Bloki tematyczne:
1.Praca nad wymową i dykcją.
2.Wtajemniczenia teatralnego krok pierwszy-dziecko odbiorcą.
3.Wtajemniczenia teatralnego krok drugi-dziecko odtwórcą i twórcą.
4.Przygotowanie przedstawienia-dziecko aktorem i reżyserem.
Ponadto program wzbogacony jest o przykładową propozycje realizacji przedsięwzięcia teatralnego do wykorzystania przez nauczycieli w trakcie realizacji.

Charakterystyka programu
Program „Zabawy w teatr” przeznaczony jest do realizacji z dziećmi w wieku przedszkolnym. Głównym założeniem programu jest rozwijanie zainteresowań i talentów aktorskich o raz twórcze wykorzystanie wolnego czasu dzieci. Bowiem zamierzeniem jest realizacja treści poza godzinami ramowego pobytu dzieci w przedszkolu w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Realizacja zamierzeń programowych przyczyni się do ogólnego rozwoju osobowości dziecka.
Cele programu:
-stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i talentów dzieci
-stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci w edukacji teatralnej,
-przygotowanie wychowanków do odbioru i współuczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze,
-umożliwienie dzieciom ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków przekazu.
Oczekiwane efekty i rezultaty
-dzieci wykazują zainteresowanie sztuką teatralną,
-znają i stosują pojęcia i terminy związane z teatrem,
-odczuwają potrzebę kontaktu ze sztuką teatralną.
-potrafią wyrażać siebie za pomocą sztuki teatralnej,
Kryteria sukcesu
-dzieci chętnie biorą udział w zabawach, zajęciach teatralnych,
-wykazują inicjatywę w tych zabawach,
-inicjują różne formy zabaw teatralnych,
-potrafią scharakteryzować bohaterów bajek za pomocą gestów i słów,
-aktywnie uczestniczą w roli aktora i reżysera w przedstawieniach,
-współdziałają w grupie rówieśników w trakcie zabaw teatralnych.
Treści programowe
Blok tematyczny:
Praca nad wymową i dykcją
Cele:
-nauka regulacji tempa mówienia, siły głosu, stosowania pauz i odpowiedniej intonacji,
-ćwiczenie wrażliwości słuchowej,
-ćwiczenie rytmu oddechowego-wdech, wydech,
-doskonalenie aparatu głosowego poprzez ćwiczenia emisyjne, ortofoniczne, oddechowe (przepona).
Blok tematyczny:
Wtajemniczenia teatralnego krok pierwszy-dziecko odbiorcą
Cele:
-wzbogacenie słownictwa o terminologie teatralną, np. aktor, rola, reżyser, scena, scenografia, kulisy, kukiełka, pacynka itp.,
-uczestniczenie w spotkaniach z aktorami,
-oglądanie przedstawień teatralnych wystawianych przez profesjonalnych aktorów scen polskich-nauka odbioru sztuki teatralnej,
-omawianie oglądanych spektakli i przedstawień w przedszkolu i teatrze,
-nauka kultury odbioru sztuki (plastyka, muzyka, teatr),
-współorganizowanie kącika teatralnego.
Blok tematyczny:
Wtajemniczenia teatralnego krok drugi-dziecko odbiorcą i twórcą
Cele:
-tworząc inspirowanie się naturą, muzyką,
-przedstawianie za pomocą inscenizacji improwizowanych, gier wyobrażeniowych, sytuacji rzeczywistych i fantastycznych,
-posługiwania się werbalnymi i niewerbalnymi sposobami porozumiewania się,
-inscenizowanie wybranych przez siebie utworów literackich wykorzystując dostępne akcesoria,
-tworzenie własnego zakończenia opowiadań.
Blok tematyczny
Przygotowanie przedstawienia-dziecko aktorem i reżyserem
Cele:
-poznanie sposobu tworzenia przedstawienia teatralnego z utworu literackiego (od bajki do spektaklu; udział reżysera, aktorów, możliwość stosowania różnych form wypowiedzi tj. dialog, śpiew, taniec, ruch, muzyka),
-wypowiadanie się na temat treści utworu, wyodrębnianie i ocenianie bohaterów, ustalanie kolejności zdarzeń,
-prezentowanie treści utworu werbalnie i poza werbalnie: plastycznie, muzycznie, ruchowo,
-odgrywanie wybranych lub powierzonych ról,
-nauka współdziałania w harmonii przy współodpowiedzialności za całą grupę,
-posługiwanie się mową głośną i wyraźną,
-posługiwanie się dialogiem,
-wyrażanie uczuć, emocji wykorzystując różne środki wyrazu: ruchy, gesty, mimikę,
-ćwiczenie pamięci i uwagi,
-podawanie własnej interpretacji wydarzeń,
-wierne odtwarzanie treści utworu,
-zdobywanie doświadczenia w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.
Operacje szczegółowe
1.Stworzenie kącików teatralnych w sali oraz stałe ich wzbogacanie. Zaangażowanie rodziców do wykonywania kostiumów.
2.Organizowanie różnorodnych form twórczości dziecięcej z uwzględnieniem połączenia różnych rodzajów ekspresji: słownej, ruchowej i plastycznej m.in., inscenizacji, improwizacje, dramy, teatr cieni.
3.Prezentacja osiągnięć teatralnych dzieci- wybranych bajek i spektakli młodszym grupom, rodzicom, zaproszonym gościom, wykorzystanie możliwości środowiskowych przeglądów teatralnych.
4.Umożliwienie dzieciom kontaktu z teatrem zawodowym. Wycieczka do teatru obejrzenie spektaklu w wykonaniu zawodowych aktorów.
5.”Z bajką przez świat”-wystawa w przedszkolu na koniec roku szkolnego związana z edukacją teatralną zgromadzonych i wykonanych przez dzieci wszystkich rekwizytów, kostiumów, kukiełek, prac plastycznych, plakatów, zdjęć z przedstawień.
Sposoby ewaluacji:
-badanie efektów prowadzonej edukacji teatralnej obserwowanej przez rodziców (ankiety)
-badanie umiejętności dzieci nabytych w wyniku prowadzenia edukacji teatralnej w toku obserwacji,
-analiza osiągnięć zdobytych na przeglądach i konkursach teatralnych.

Przykładowy scenariusz pracy nad przedstawieniem.

„ Bądź łabędziem- rozwiń skrzydła”

Cele ogólne:

-kształtowanie umiejętności obcowania dzieci ze sztuką zarówno jako odbiorców-widzów jak
i twórców-aktorów,
-podniesienie ogólnego poziomu kulturalnego dzieci,
-stworzenie okazji dla młodych widzów do obejrzenia występów profesjonalnych aktorów na żywo,
-kształtowanie kompetencji aktorskich małych artystów,

Projekt skupia się wokół czterech głównych zagadnień skierowanych do dzieci:

1. Wyjdź z własnego podwórka – dotknij prawdziwej sztuki,
2. Staj się pięknym – rozwijaj zainteresowania i doskonal własne kompetencje,
3. Bądź niemym łabędziem i króluj - stwórz ciekawą pantomimiczną interpretację bajki „ Brzydkie Kaczątko”
4. Rozwiń skrzydła – pokaż swoje możliwości i umiejętności publiczności.
Harmonogram działań:

Zagadnienie główne:
I. Wyjdź z własnego podwórka – dotknij prawdziwej sztuki
Zadania do zrealizowania/ cele:
Dziecko widzem – stworzenie możliwości zobaczenia występów profesjonalnych aktorów na żywo, zapoznanie z teatrem jako instytucją kulturalną
Sposób realizacji:
-wycieczka do teatru muzycznego.

II. Staj się pięknym – rozwijaj swoje zainteresowania aktorskie i rozwijaj kompetencje
Zadania do zrealizowana / cele:
Doskonalenie świadomości ruchowej ciała ćwiczenie rytmu ruchu, uczenie komunikacji pozawerbalnej – poszukiwanie języka ekspresji ciała ( mimika, gest ), praktyczne przygotowanie do realizacji zadań w zakresie improwizacji ruchowej, ćwiczenie umiejętności samodzielnego, twórczego podejścia do interpretacji słowa mówionego ( praca nad zrozumieniem sensu bajki, określanie nastroju i emocji, tworzenie scenariusza, nauka elementów składowych przedstawienia )
Sposób realizacji:
-praca nad elementami choreografii i gry scenicznej.

III. Bądź niemym łabędziem – stwórz ciekawą pantomimiczną interpretację bajki „ Brzydkie Kaczątko”
Zadania do zrealizowania / cele:
Praktyczne zapoznane z zagadnieniami takimi jak; zadania aktorskie, budowanie przestrzeni teatralnej, budowanie dzieła scenicznego, umiejętne prowadzenie improwizacji ruchowych, tworzenie opowieści o zamkniętej kompozycji, łączenie ruchu z nastrojowością przekazu muzycznego i słownego.
Sposób realizacji:
praktyczna praca nad spektaklem.
IV. Rozwiń skrzydła – pokaż swoje możliwości i umiejętności publiczności.
Zadania do zrealizowania / cele
Stworzenie scenografii, próba generalna przedstawienia, prezentacja widowiska.
Sposób realizacji:
Dziecko aktorem – publiczna prezentacja spektaklu „ Brzydkie Kaczątko” zaproszonym gościom.

Literatura fachowa:
„ Dzieci potrzebują ciszy. Zabawy relaksacyjne na lato, jesień, zimę”. Andrea Enhart, Jedność
„Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży”. Brajan Way WSIP.
„Dźwięki i gest”. Ewa Skowrońska -Lebecka. Żak.
„ Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Drama w nauczaniu początkowym”. JUKA.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.