X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36465

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Lipnica Wielka, 14.09.2016

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Ewelina Palenik
nauczyciel języka angielskiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Gimnazjum im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r

ORGANIZACJA STAŻU
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego -Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
-Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego
-Analiza artykułów zamieszczonych w czasopismach fachowych, śledzenie stron internetowych MEN IX 2016
• plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

• wniosek o rozpoczęcie stażu
-Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
-Znajomość przepisów prawa oświatowego

2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły oraz jej zadań
-Zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, Statut Gimnazjum,
- Analiza dokumentacji szkoły: statut, regulaminy, plan rozwoju szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania
IX, X 2016
• notatki
-Zintegrowanie planu rozwoju zawodowego z dokumentacją szkoły,
-Dobre funkcjonowanie w szkole wynikające ze znajomości przepisów prawa oświatowego,
-Sprawne funkcjonowanie i odpowiednie reagowanie w różnych sytuacjach pedagogicznych
3. Wstępna ocena własnych umiejętności
Autorefleksja
IX 2016
• arkusz samooceny
Świadomość własnych słabych i mocnych stron
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Zbieranie informacji o realizacji zadań
okres stażu
• gromadzone dokumenty Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju -analiza dokumentacji,
autorefleksja, opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2016
• sprawozdanie
Sporządzenie sprawozdania

§8 ust 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu nauczycieli
-Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych,
- Spotkania z konsultantami wydawnictw anglojęzycznych
-Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
okres stażu
zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów, szkoleń
-Zdobycie nowych doświadczeń
-doskonalenie umiejętności zawodowych,
-wdrożenie do pracy pedagogicznej wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń ,
-podniesienie efektywności nauczania
2. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli języków obcych
-Udział w spotkaniach zespołu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
-Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
okres stażu
Plan pracy zespołu wraz ze sprawozdaniem z działalności,
potwierdzenia przewodniczącego zespołu nauczyciel i j. obcych
-Podniesienie i doskonalenie umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzielenie się wiedzą,
-Doskonalenie umiejętności zawodowych
-Podniesienie jakości pracy szkoły
3. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora
Praca w komisji egzaminacyjnej i konkursowej
-okres stażu
Protokoły, sprawozdania, potwierdzenia dyrektora
Doskonalenie umiejętności organizatorskich
4. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
Przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych, analiza wyników egzaminów, przygotowywanie rekomendacji do dalszej pracy z uczniami
W każdym roku szkolnym w ciągu odbywania stażu
Protokoły, analizy
- Badanie wyników nauczania języka angielskiego, wdrażanie wniosków z analiz, osiąganie lepszych efektów pracy
-doskonalenie umiejętności oceny skuteczności własnych działań.
5. Wspomaganie ucznia zdolnego
Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do udziału w konkursach j. angielskiego oraz do egzaminu gimnazjalnego
okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych, potwierdzenie przez dyrektora
-Poszerzenie umiejętności i wiadomości uczniów.
-Wspieranie uczniów w rozwoju ich talentów i zainteresowań
-Zainteresowanie uczniów językiem angielskim,
-rozwijanie ich umiejętności językowych

6. Wspomaganie ucznia mającego trudności w nauce
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
okres stażu
Notatki, potwierdzenia dyrektora, dziennik zajęć pozalekcyjnych
Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wyrównywanie braków w wiedzy
7. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych
-Współorganizacja Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego,
-Przygotowywanie uczniów do konkursu,
-Nadzór nad jego przebiegiem, praca w komisji
okres stażu
Regulamin konkursu, sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora
Wspieranie uczniów w rozwoju ich talentów i zainteresowań,
-rozwijanie umiejętności interpersonalnych i organizatorskich,
-Zainteresowanie uczniów językiem angielskim,
-Promocja szkoły w środowisku lokalnym
8. Współudział i organizowanie uroczystości szkolnych, wycieczek
-Przygotowywanie akademii szkolnych.
-Przygotowywanie wycieczek klasowych
-Przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Języków Obcych
okres stażu, według ustalonych terminów
Opis z przeprowadzonych przedsięwzięć, potwierdzenia dyrektora, kopie kart wycieczek,
- Czynny udział uczniów w życiu szkoły,
-Rozwijanie kontaktów interpersonalnych poza szkołą, bliższe poznanie uczniów,
-Integracja klasowa
-Ukształtowanie postawy współodpowiedzialności za wizerunek szkoły,
-Doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz interpersonalnych
9. Promowanie działalności szkoły w środowisku lokalnym
-Organizacja Międzygimnazjalnego Konkursu Języków Obcych
okres stażu Przykładowe testy konkursowe, potwierdzenie dyrektora,
-promocja szkoły w środowisku lokalnym,
- motywacja uczniów do nauki j.angielskiego, zwiększenie zainteresowania nauką j.obcego
10. Doskonalenie warsztatu i metod pracy własnej

-Stosowanie nowoczesnych metod nauczania
-Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
-Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
-tworzenie własnej biblioteczki materiałów i pomocy dydaktycznych
- Samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych.
okres stażu -Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
- Przykładowe pomoce dydaktyczne
- Materiały opracowane komputerowo
- notatki własne
-Osiąganie wyższych wyników nauczania dzięki wzbogaconemu warsztatowi pracy,
-Zainteresowanie i zmotywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego,
-Aktualizacja form i metod nauczania języka angielskiego,
-Rozszerzenie własnych kompetencji pedagogicznych i stosowanie w praktyce szkolnej
11. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela
-Realizacja planów pracy wychowawcy
-Współpraca z wychowawcami klas
-Współpraca z rodzicami, (indywidualne spotkania, spotkania w trakcie wywiadówek, rozmowy telefoniczne i korespondencja)
-Systematyczna i rzetelna informacja o postępach i efektach kształcenia
-Instruowanie i dawanie wskazówek w przezwyciężaniu trudności w nauce języka angielskiego
Okres stażu
-Plan pracy wychowawcy
-Opis realizacji i efektów pracy.
-Potwierdzenie dyrektora ,
-Zapisywanie informacji na temat postępów i zachowania uczniów w dzienniku lekcyjnym,
-Rozmowy indywidualne, zapis w dzienniku.
-Notatki własne.
-Rzetelna informacja o uczniu,
-Nawiązanie bliższych kontaktów z rodzicami, wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych i edukacyjnych,
-Rozwijanie kontaktów interpersonalnych

§8 ust 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu narzędzi technologii informacyjnej
-Opracowywanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej np. prezentacja multimedialna, testy, gry językowe, krzyżówki, piosenki, scenariusze zajęć
okres stażu
plan rozwoju zawodowego: materiały, pomoce dydaktyczne
2. Doskonalenie warsztatu własnej pracy,
-podniesienie atrakcyjności zajęć z języka angielskiego
3. Wykorzystywanie narzędzi technologii informacyjnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych na lekcjach języka angielskiego, prezentacji multimedialnych, tablicy interaktywnej, środków audiowizualnych
okres stażu Scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej
-Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, motywacja uczniów do aktywnego udziału w zajęciach
4. Wykorzystywanie technologii komputerowej i Internetu do wyszukiwania materiałów potrzebnych do pracy pedagogicznej
-Wykorzystanie zasobów internetowych do opracowania własnych zajęć.
-Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze,
okres stażu
Materiały, zestaw adresów internetowych
-Doskonalenie warsztatu własnej pracy i pracy ucznia,
-Unowocześnienie i urozmaicenie procesu nauczania,
-Śledzenie zmian dot. procedur awansu, prawa oświatowego
5. Publikowanie swoich materiałów w Internecie
Publikacja na stronach portali edukacyjnych własnych scenariuszy, testów, ćwiczeń
okres stażu
Adresy stron i teksty materiałów Dzielenie się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Praktyczne zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej
-Korzystanie z dziennika internetowego i poczty e-mailowej w kontaktach z uczniami
okres stażu
Adres konta pocztowego - Szybki przepływ informacji,
-Usprawnienie pracy wychowawcy klasowego,
- Bieżące informowanie rodziców na temat wyników w nauce ich dzieci.

§8 ust 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Prowadzenie zajęć otwartych, prowadzenie i omawianie lekcji
okres stażu
Karta hospitacji, notatki, przykładowe scenariusze lekcji
Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami
2. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego i wychowawczego udoskonalenie Przedmiotowego
Systemu Oceniania; opracowanie kryteriów oceniania na poszczególne oceny z języka angielskiego oraz wymagań edukacyjnych dla poszczególnych klas
Okres stażu
Potwierdzenie przewodniczącego zespołu nauczycieli języków obcych i wychowawców
-Wymiana doświadczeń
-Zwiększenie korelacji międzyprzedmiotowej
3. Publikowanie materiałów na stronach internetowych
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
Okres stażu
Adres strony internetowej
-Wymiana doświadczeń
-Promocja szkoły w środowisku lokalnym

§ 8ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie programu obchodów Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego oraz Dnia Języków Obcych
Opracowanie programu obchodów Dnia Języków Obcych i przeprowadzenia konkursu
Okres stażu, według ustalonych terminów
Program przeprowadzenia konkursu oraz Dnia Języków Obcych
-Dobra organizacja konkursu i Dnia Języków Obcych
-Doskonalenie umiejętności organizatorskich i interpersonalnych
2. Opracowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu z języka angielskiego
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć
Rok szkolny 2017/2018
Program zajęć - wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia

§ 8ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Zapoznanie się z sytuacją środowiskową i rodzinną uczniów.
Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
okres stażu
Notatki w dziennikach
Pełna informacja i wiedza o uczniu
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
-Systematyczna lektura literatury pedagogicznej.
-Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
okres stażu
Notatki , wykaz lektur
Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy dydaktycznej i psychologiczno-pedagogicznej służącej lepszemu rozumieniu dzieci i rozwiązywaniu problemów wychowawczych
3. Organizowanie wycieczek
Organizacja wycieczek, opracowanie programu wycieczek
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, kopie kart wycieczek
Rozwijanie kontaktów interpersonalnych poza szkołą, bliższe poznanie uczniów, ich zainteresowań, umiejętności pozaszkolnych, wspieranie uczniów w rozwoju ich talentów i zainteresowań, zachęcanie do czynnego wypoczynku
4. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
Współpraca z Samorządem Uczniowskim, organizacja Dnia Języków Obcych, organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora,
5. Doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz interpersonalnych w kierunku aktywnego i korzystnego dla ogółu udziału w życiu szkoły
6. Organizowanie dodatkowych zajęć
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów wykazujących trudności w uczeniu się języka angielskiego, prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego
okres stażu
Dziennik zajęć pozalekcyjnych, potwierdzenie dyrektora
Lepsze wyniki uczniów na egzaminach, rozwijanie zainteresowań ucznia, motywowanie ucznia do zwiększonego wysiłku, promocja szkoły
7. Organizowanie konkursów szkolnych
Organizacja Międzygimnazjalnego Konkursu Językowego
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, przykład testu konkursowego
Stworzenie warunków do współzawodnictwa z uczniami z innych szkół, motywacja uczniów do nauki języka angielskiego promocja szkoły
Współpraca z rodzicami uczniów
8. Udział w zebraniach ogólnych, prowadzenie indywidualnych rozmów
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora,
-Zapisywanie informacji na temat rozmów z rodzicami w dzienniku lekcyjnym
-Rozwijanie kontaktów interpersonalnych
-Nawiązanie bliższych kontaktów z rodzicami
-Pozyskanie informacji o uczniach
-Zdobycie wzajemnego zaufania
-Wspólne rozwiązywanie wszelkich problemów wychowawczych i edukacyjnych

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i pedagogiem szkolnym
- Obserwacja uczniów
-Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
-Spotkania i rozmowy z pedagogiem
okres stażu
Przedmiotowy system oceniania, w którym zostały uwzględnione metody pracy z uczniem posiadającym opinie z PPP
-Poświadczenie pedagoga
-Zapobieganie trudnościom dydaktycznym
-Rozeznanie w problemach i potrzebach uczniów
-Wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych i edukacyjnych
-Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
2. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia
Organizacja spotkań z higienistką szkolną
okres stażu
Potwierdzenie higienistki szkolnej
-Propagowanie wśród młodzieży zachowań prozdrowotnych
3. Współpraca z Komisariatem Policji w Jabłonce
Organizowanie spotkań z funkcjonariuszem policji okres stażu
Potwierdzenie funkcjonariusza policji
Propagowanie wśród młodzieży odpowiednich postaw, wiedzy na temat uzależnień, cyberprzemocy

§ 8ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
- Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej, dydaktycznej
- wyodrębnienie konkretnych problemów i ich analiza
- opracowanie i zastosowanie środków zaradczych
okres stażu
2. Opis i analiza dwóch przypadków
Pomoc uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów i potrzeb ucznia
-Pełnienie dyżurów na konsultacjach dla uczniów i rodziców,
-stała obserwacja oraz wspólna analiza
wyników i zachowania uczniów
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
-Pełna informacja i wiedza o uczniu
-Rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych
3. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.
-Indywidualne konsultacje z rodzicami
-Wspólne spotkania ucznia, rodzica, nauczyciela i pedagoga szkolnego.
okres stażu
zapisy o rozmowach w dzienniku lekcyjnym
-Rozwijanie kontaktów interpersonalnych
-Nawiązanie bliższych kontaktów z rodzicami,
Wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych i edukacyjnych
Natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych działań.
-Opracowanie i wdrożenie środków zaradczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.