X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35439

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, STARAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Sylwia Komoda - Mazur
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot: Matematyka i Zajęcia komputerowe
Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Świnoujściu
Czas trwania stażu: 01.09.2014r. - 31.05.2017r.

Podstawa prawna opracowania planu:
Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013 r. (Dz. U. Poz. 393).

Cele stażu:
• Doskonalenie swoich metod nauczania i warsztatu pracy.
• Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych.
• Podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt. 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.”

1. Analiza zadań i potrzeb szkoły.

• analiza dokumentacji szkolnej tj. Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Wewnątrz Szkolnego Systemu Oceniania, Planu Pracy Szkoły, Planu Pracy Zespołu Przedmiotowego.

2. Poznanie procedur awansu zawodowego.

• poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli w oparciu o ustawy, rozporządzenia, czasopisma oraz śledzenie zmian dotyczących edukacji,

• opracowanie planu rozwoju zawodowego,

• założenie teczki – „Awans zawodowy” .

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

• współpraca z rodzicami,
• współpraca z pedagogiem szkolnym,
• współpraca z nauczycielami,
• uczestnictwo w RP,
• aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego,

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, psychologicznej,
• uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach,
• uzupełnienie i gromadzenie pomocy dydaktycznych tak, aby lekcje były bardzo ciekawe i zajmujące uczniów,
• konsultacje z innymi nauczycielami.

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły.

• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych związanych z zadaniami szkoły,
• prowadzenie pomiaru przyrostu wiedzy i umiejętności –zestawienie wyników w raportach,
• pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych np. Mikołajki,
• organizacja wycieczek,
• ukończenie kursu kierownika wycieczek szkolnych.

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu.

• opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

7. Praca z uczniem zdolnym.

• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych
• Stosowanie metod aktywizujących
• Prowadzenie kółka matematycznego dla uczniów zainteresowanych matematyką
• Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.
8. Diagnozowanie osiągnięć uczniów

• Udział w programie Sesja z plusem zaproponowanym przez GWO

9. Współpraca z rodzicami

• Udział rodziców w zebraniach
• Zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia – lepszy przepływ informacji nauczyciel - rodzic

§ 8 ust. 2 pkt.2

„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.

• opracowanie:
o planów pracy i wymagań z matematyki oraz z zajęć komputerowych,
o przykładowych konspektów lekcyjnych,
o kartkówek, prac klasowych sprawdzających wiedzę z zajęć komputerowych/matematyki,
o zagadnień i zadań do testów kompetencji,
o planu rozwoju zawodowego, sprawozdania,
• prowadzenie lekcji z użyciem narzędzi multimedialnych

2. Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej.

• przekazanie uczniom adresów ciekawych stron internetowych o matematyce,
• umieszczanie na stronie szkoły zadań między innymi przygotowujących do sprawdzianu kompetencji z matematyki,
• zachęcanie uczniów do wykorzystania informacji znajdujących się w internecie w celu wykonania doświadczeń matematycznych, przygotowania się do konkursów przedmiotowych.

3. Wykorzystywanie Internetu.

• wzbogacanie swoimi propozycjami szkolnej strony internetowej,
• korzystanie ze stron MEN, OKE, Kuratorium Oświaty w Szczecinie itp.

4. Stworzenie własnej strony internetowej.
• Przygotowanie i zamieszczanie na stronie informacji organizowanych konkursach
• Zamieszczanie na stronie zadań przygotowawczych do udziału w konkursach
• Zamieszczanie na stronie opracowanych wyników z konkursów

§ 8 ust.2 pkt. 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.”

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• aktywna praca w zespole przedmiotowym,
• aktywna współpraca z zespołem wychowawczym,
• konsultacje z innymi nauczycielami,
• otwarte zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli,
• opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.

2. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów, kontraktowych.

• zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli stażystów lub kontraktowych.

3. Publikacje

• Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej

4. Podejmowanie działań związanych z wewnątrz szkolnym doskonaleniem zawodowym.

• dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z innymi osobami.
• przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystywania tablicy interaktywnej/technologii informatycznej na lekcjach,

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych.

• opracowanie i wdrożenie programu dodatkowych zajęć z matematyki i informatyki.
• Opracowanie i wdrażanie programu pracy wyrównawczej w kl. IV – VI.

2. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród uczniów.

• Pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat bezpieczeństwa na drodze.
• Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej wyboru przez uczniów gier komputerowych
• Analiza wyników ankiety i podjęcie działań wychowawczych wśród uczniów i rodziców w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń płynących z korzystania przez dzieci z niedozwolonych gier.

§ 8 ust. 2. pkt. 4b

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

1. Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

• Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów
• Ukończenie kursu na egzaminatora

2. Wykonywanie zadań egzaminatora.

• Udział w pracach komisji egzaminacyjnej

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

• Przygotowanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

1. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.

• Prowadzenie kół zainteresowań
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych,
• prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów z matematyki.

2. Organizowanie konkurów szkolnych.

• organizowanie ogólnopolskich konkursów matematycznych
• organizowanie szkolnych konkursów matematycznych i informatycznych,

3. Organizowanie konkurów szkolnych.

• organizowanie ogólnopolskich konkursów matematycznych
• organizowanie szkolnych konkursów matematycznych i informatycznych,

4. Organizowanie wycieczek.

• zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych i klasowych np. do teatru, do opery, na ognisko.

5. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych.

• Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

„Wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

• spotkania z pedagogiem.

2. Praca na rzecz prezentacji szkoły „na zewnątrz”

• pomoc w aktualizacji strony internetowej,
• przygotowanie dekoracji np. na szkolny kiermasz,
• włączanie się w działalność charytatywną szkoły.

3. Przygotowanie i wdrożenie sprawdzianów diagnozujących.

• przygotowaniu sprawdzianów diagnozujących na początek klasy IV, V, VI.

4. Przygotowanie / sprawdzenie próbnych sprawdzianów kompetencji dla kl. VI
• aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego:
• sprawdzanie próbnych testów kompetencji i opracowanie raportu.

5. Współpraca Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

• Obserwacja uczniów
• Konsultacje z pedagogiem, psychologiem (w miarę potrzeb)
• Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

6. Współpraca z wydawnictwami.

• Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
• Pozyskiwanie nagród na szkolny konkurs matematyczny
• Udział w programie Sesje z plusem będącego częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła” prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
• Udział w spotkaniach szkoleniowych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Podjęcie działań umożliwiających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych
• Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Plastyka i technika dla nauczycieli”
• Kursy kwalifikacyjne

§ 8 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

1. Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu

• Analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi
lub wychowawczymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.