X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35421
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

DANE OSOBOWE
Mgr MARTA TOMCZYK
Miejsce odbywania stażu: ABC123 Pedagogiczne usługi „Małe Przedszkole”
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016r.
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Pedagogika Społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno – wychowawczej – tytuł magistra
Pedagogika Wieku Dziecięcego i Przyroda – licencjat
Opiekun stażu: Anna Arkuszewska

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
CEL GŁÓWNY: UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć, prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omówienie ich z prowadzącym
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrz placówki oraz poza nią, a także w ramach samokształcenia).
7. Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętności.
8. Pogłębianie w wychowankach poczucia własnej wartości i wiary w siebie, wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Nawiązywanie efektywnej współpracy z rodzicami.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r., nr 235, poz. 1543) .
5. § 6 ust. 2 pkt 1 - Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
w którym nauczyciel odbywa staż.

PLAN DZIAŁANIA:

Działania
i zadania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa
o Systemie Oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Zredagowanie
i złożenie planu do zatwierdzenia przez Dyrektora Przedszkola..
Gromadzenie dokumentów, scenariuszy zajęć, programów, zaświadczeń i świadectw.
Pisemna analiza przebiegu stażu, autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie podsumowujące realizację planu rozwoju zawodowego - Plan Rozwoju Zawodowego IX 2016
oraz
systematycznie przez rok szkolny 2016/2017
Nawiązywanie współpracy
z opiekunem stażu Bieżąca rozmowa
z opiekunem stażu. Konsultacje dotyczące przebiegu i realizacji stażu. Zawarcie pisemnego kontraktu
z opiekunem stażu. Opracowanie
i stosowanie zasad współpracy zawierającego harmonogram spotkań. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć . Przedłożenie scenariuszy prowadzonych zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu. IX 2016 i na bieżąco w roku szkolnym 2016/2017
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go
w celu zatwierdzenia do Dyrektora Przedszkola Zredagowanie planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. Do 10.IX 2016 r.
Poznawanie zasad funkcjonowania
i organizacji Przedszkola Zapoznanie się
z dokumentami obowiązującymi
w Przedszkolu.
Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującego
w Placówce. Analiza dokumentacji Przedszkola.
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego – zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
Czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach zajęć.
Projektowanie planów miesięcznych. Ustalenie i wdrożenie ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu.
Wypełnianie arkuszy obserwacji dzieci. Cały okres stażu.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego. Teczka stażysty: sprawozdania, scenariusze, notatki itp. Cały okres stażu.
Dokształcanie
i doskonalenie zawodowe. Uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych w potrzebami własnymi oraz Przedszkola. Udział w szkoleniu BHP. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy. Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy.
Udział w szkoleniu
z Pierwszej Pomocy.
Lektura czasopism i pozycji metodycznych.
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu lub kserokopia Cały okres stażu.
W wyznaczonym terminie przez Dyrektora Placówki.
Czynne angażowanie się w życie i pracę przedszkola oraz działania na rzecz grupy. Włączenie się do organizacji uroczystości przedszkolnych
i wycieczek.
Udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach.
Dbanie o estetyczny wygląd
i dekoracje sali zgodnie z porami roku, świętami i uroczystościami przedszkolnymi. Integracja grupy ze środowiskiem. Cały okres stażu.
Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego Złożenie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego Sporządzenie pisemnego wniosku
i sprawozdania oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji. Maj 2016r.
&6 Ust.2 pkt.2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola.

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
– przygotowanie
i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć
z opiekunem stażu – zgromadzone scenariusze Systematycznie przez cały rok
2. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego poprzez uczestnictwo
w doskonaleniu zawodowym wewnątrzprzedszkolnym
i samokształceniu
– uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.:
w kursach, szkoleniach, warsztatach.
– udział w radach pedagogicznych
– czytanie różnych pozycji książkowych
i artykułów pedagogicznych – zaświadczenia
o ukończonych kursach,
– potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu,
– bibliografia Cały okres stażu

3. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami – publikacja planu rozwoju zawodowego
w Internecie
– portale internetowe,
– plan dostępny
w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu
4. Tworzenie kroniki prowadzonej grupy – wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty z życia przedszkolnego dzieci – zapis zdjęć na nośniku danych Cały okres stażu
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. – przygotowanie materiałów na zajęcia
– wykorzystywanie Internetu, jako źródła pomocy dydaktycznych. – teczka stażysty
z przykładami materiałów,
Cały okres stażu

&6 Ust. 2 pkt. 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

DZIAŁANIA
I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMA REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Współpraca z rodzicami – organizacja spotkań
z rodzicami,
– indywidualne rozmowy mające na celu lepszą współpracę.
– organizowanie i udział
w imprezach i uroczystościach dla rodziców.
– współpraca przy organizowaniu wycieczek, imprez, pikników rodzinnych. – notatki z zebrań i rozmów indywidualnych, lista obecności Cały okres stażu
2. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci – stała obserwacja dziecka,
-rozmowy indywidualne
z dzieckiem,
– czytanie literatury pedagogicznej
i psychologicznej – notatki
– arkusze obserwacji
– rejestr przeczytanych pozycji Cały okres stażu
3. Organizacja i udział
w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych – włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych
w przedszkolu,
– udział
w wycieczkach przedszkolnych
z dziećmi
i rodzicami. – potwierdzenie nauczyciela współpracującego
– zdjęcia Cały okres stażu

&6 Ust. 2 kpt. 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

DZIAŁANIA
I ZADANIA NAUCZYCIELA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu – przygotowanie scenariuszy zajęć
– prowadzenie zajęć
w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
– omówienie zajęć
– scenariusze zajęć
– notatki opiekuna stażu na scenariuszach zajęć Raz w miesiącu w roku szkolnym 2016/2017.
2. Obserwacja zajęć powadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
– obecność i obserwacja zajęć
-omawianie zajęć – notatki własne
– scenariusze zajęć
– wnioski z obserwacji Okres stażu
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
– uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi – wprowadzenie udoskonaleń
w prowadzeniu zajęć Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.