X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35378

Projekt planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
w Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach

Imię i nazwisko: Aleksandra Jędrzejewska
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2014
Data zakończenia stażu:31.05.2017

• Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji. Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Wstępna analiza własnych umiejętności - autorefleksja sierpień 2014

2. Poznanie procedury awansu zawodowego - złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

- śledzenia zmian w prawie oświatowym
na bieżąco
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego -przedstawienie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły

4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
6.opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zgodnie z wymaganiami ocena dorobku zawodowego przez dyrektora szkoły

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy
• Samokształcenie:
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, poradników metodycznych, czasopism, nowości wydawniczych, witryn internetowych
• Przygotowanie pomocy/środków dydaktycznych niezbędnych w pracy (karty pracy, testy, itp.)
• Opracowanie planu wychowawczego klasy, aktualizacja Przedmiotowego Systemu Oceniania i innych dokumentów wynikających z nauczanych przedmiotów
• Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach lekcyjnych
• gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu: słowniki, literatura, itp.
• Współpraca z innymi nauczycielami w ramach nauczanych przedmiotów
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły
• Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
• Udział w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, organizowanych przez WODN, ŁCDNiKP, wydawnictwa językowe
3. Obserwacja i analiza możliwości ucznia Indywidualizacja procesu nauczania
• Analiza testów diagnostycznych
• Praca z uczniem słabym, praca z uczniem zdolnym (opracowanie materiałów dodatkowych dla uczniów)

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań oraz pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole wynikających z pracy szkoły
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
• Udział w radach szkoleniowych i warsztatach
• Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
• Przewodnicząca Zespołu ds. Ewaluacji

5. Doskonalenie umiejętności wychowawczych • Opracowanie planu wychowawczego klasy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły
• Prowadzenie dokumentacji dot. wychowanków,
• Stała współpraca z rodzicami (zebrania, rozmowy indywidualne, kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym i in.)

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Posługiwanie się komputerem i Internetem jako narzędziem pracy.
• Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych i in. dokumentów, korzystanie z różnorodnych stron internetowych w celu aktualizacji wiedzy
• Przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego
• Wykorzystanie technologii komputerowej i komunikacyjnej w pracy z uczniami (tablica interaktywna, filmy, muzyka, programy interaktywne)

2.Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej • Wykorzystanie Internetu jako narzędzia komunikacji z innymi nauczycielami, rodzicami, uczniami, instytucjami, przedstawicielami wydawnictw językowych i in.
• Opracowywanie informacji dla rodziców o postępach uczniów w nauce i zachowaniu
• Prowadzenie dziennika elektronicznego
• Śledzenie zmian w prawie oświatowym, zwłaszcza dot. awansu zawodowego, korzystanie ze stron MEN, kuratorium oświaty i in.
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
• publikacje na edukacyjnych portalach internetowych (w tym zamieszczenie w internecie planu rozwoju zawodowego) oraz na stronie internetowej szkoły
• przygotowanie kart pracy dla uczniów na platformie Moodle
3.Wdrażanie uczniów do wykorzystania technologii komputerowej i Internetu
• przygotowanie wraz z uczniami prezentacji multimedialnej w jęz. angielskim dotyczącej kształcenia zawodowego w szkole na stronę internetową szkoły

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Udział w pracy komisji przedmiotów ogólnokształcących i wychowania fizycznego, komisji przedmiotów zawodowych oraz zespole wychowawczym
• udział w spotkaniach komisji, wymiana doświadczeń, sporządzanie sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów
Na bieżąco (zgodnie z harmonogramem spotkań) zaświadczenia

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
• prowadzenie lekcji koleżeńskich/otwartych dla pozostałych nauczycieli języków obcych i geografii
• wymiana materiałów dydaktycznych z innymi nauczycielami, publikacja kart pracy na stronie internetowej szkoły i portalach edukacyjnych
• szkolenie dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnych formach doskonalenia
• opracowania i udostępnienia do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy z uroczystości szkolnych i in. Okres stażu Zaświadczenia,
Publikacja na stronach internetowych

3.Pełnienie funkcji opiekuna stażu na stopień nauczyciela mianowanego

• Hospitowanie lekcji, omawianie zajęć
• Udzielanie wskazówek i rad dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Pomoc przy ewentualnej modyfikacji planu rozwoju zawodowego
• Motywowanie stażysty do pracy
• Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji nauczyciela, wspieranie w pracy podczas trwania stażu, udzielanie rad, wskazówek.

§ 8 ust.2 pkt. 4

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.Opracowanie i wdrożenie programu
działań edukacyjnych
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego z geografii/ języka angielskiego
• Opracowanie i wdrożenie konkursów przedmiotowych (język angielski, geografia)

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1.Wykonywanie zadań
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
• Zdobycie kwalifikacji egzaminatora
• Uczestniczenie w pracach związanych z pisemnym i ustnym egzaminem maturalnym
• Poszerzanie wiedzy nt. egzaminów zewnętrznych, udział w szkoleniach

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja imprez szkolnych, akcji ,wydarzeń, udział w targach
• Przygotowanie imprez okolicznościowych zgodnie z przydziałem czynności, współpraca z nauczycielami w trakcie przygotowań różnych uroczystości szkolnych, akcji i innych wydarzeń

5. Motywowanie młodzieży do nauki języka obcego i nauki geografii
• Zachęcanie i przygotowanie uczniów do pozaszkolnych konkursów języka angielskiego i konkursów geograficznych
• Współorganizowanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów języka angielskiego, konkursów kultury krajów anglojęzycznych, konkursów geograficznych
• Opracowanie wraz z uczniami słowniczka polsko-angielskiego/angielsko- polskiego w zawodzie Technik Mechatronik lub Technik Żywienia
• Współorganizowanie Dnia Języka Angielskiego (i innych, zależności od potrzeb)
• Przygotowanie konkursów o tematyce regionalnej

2. Poszerzanie wiedzy i zainteresowań uczniów • Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, itp.
• organizowanie i uczestniczenie wraz z uczniami w wyjazdach do instytucji kulturalnych (teatr, kino, muzea)
• organizowanie wykładów zaproszonych gości na terenie szkoły i poza szkołą Okres stażu
zaświadczenia
4. Realizacja innowacji pedagogicznej
• współpracowanie dokumentacji, opracowanie materiałów i map, wyznaczenie przykładowych tras rowerowych, przygotowanie publikacji

5.Organizacja zajęć warsztatowych
• Opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych „Mnemotechniki czyli jak uczyć się szybciej”

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
• Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych

12 września 2014 r. Opracowanie:
Aleksandra Jędrzejewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.