X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35376

Plan rozwoju zawodoweno nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Akty prawne:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Rozdział 3a, awans zawodowy nauczycieli), Dz. U. z 2006r. ,nr 97, poz. 674 ze zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem zmian spowodowanych rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 2004r. w sposobie awansowania nauczyciela mianowanego (Dz. U. z 2004r., nr 260, poz. 2593 ze zmianami)

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1):

-Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej
- udział w projektach/programach o tematyce ekologicznej i przyrodniczej
- zdobywanie certyfikatów
-pozyskiwanie funduszy z ECEE na realizację projektów ekologicznych
- Indywidualizacja procesu edukacji zgodnie z potrzebami i umiejętnościami dzieci

• prowadzenie pracy indywidualnej i wyrównawczej
• prowadzenie warsztatów rozwijających umiejętności
• aktywizowanie dzieci zdolnych do działań (udział w konkursach)

Rozszerzenie zakresu działań przedszkola poprzez organizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej
• ukończenie studiów podyplomowych na kierunku gimnastyki korekcyjnej

Prowadzenie dodatkowych lub rozszerzonych działań z zakresu psychologii , edukacji ekologicznej i stymulacji rozwoju dziecka
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wiedzy i umiejętności poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2):

Poszerzanie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej i wykorzystywanie jej do pracy z dzieckiem i rodzicami
• Wykorzystanie do pracy z dziećmi urządzeń multimedialnych i nowoczesnej technologii (tablica interaktywna, notebook, tablet)
• Dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia grupy za pomocą prezentacji multimedialnej
• Współprowadzenie strony internetowej przedszkola
• Publikacje na portalach internetowych ,

Wykorzystanie technologii w zakresie opiekuńczo - wychowawczym
• Komunikowanie się dziecka z rodzicem poprzez komunikatory (Messenger, Skype) w sytuacjach trudnych i wyjątkowych (ból, tęsknota, składanie życzeń)

Tworzenie własnych pomocy i źródeł metodycznych do pracy z dzieckiem
• Nagrywanie na nośniki elektroniczne filmów i piosenek dostępnych na legalnych stronach
• gromadzenie wzorów dokumentacji, publikacji, aktów prawnych

Wykorzystywanie technologii komputerowej w realizacji podstawowych zadań nauczyciela
• Opracowywanie dokumentacji
• Przygotowywanie prezentacji na zebrania z rodzicami
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3)

Prowadzenie zajęć koleżeńskich/otwartych nie mniej niż
1x w roku
Udostępnianie materiałów, pomocy i dokumentacji innym nauczycielom
• dzielenie się wiedzą z nauczycielkami z przedszkola
• dzielenie się wiedzą z nauczycielkami z innych przedszkoli poprzez aktywny udział w warsztatach i konferencjach

Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą poza przedszkolem
• publikowanie materiałów edukacyjnych na portalach
• udział w forach internetowych
Pełnienie obowiązków opiekuna
• pełnienie funkcji opiekuna praktykanta/studenta i realizacja związanych z tym obowiązków
• pełnienie funkcji opiekuna stażu

Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych
• przekazywanie pomysłów do działań na rzecz rozwoju dziecka i rozszerzenia zakresu realizacji podstawy programowej
okres stażu

Szkolenie Rady Pedagogicznej
• szkolenie RP w zakresie realizacji innowacji pedagogicznej

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

Opracowanie innowacji pedagogicznej.
• wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych
• wdrożenie innowacji do realizacji w przedszkolu

dokumentacja przedszkolna
Opracowanie programu gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej
• wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych
• wdrożenie innowacji do realizacji w przedszkolu
2015- 2017

Opracowanie i wdrożenie polityki ochrony dzieci przed agresją i krzywdzeniem w przedszkolu

• wdrożenie polityki ochrony do realizacji w przedszkolu

5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4c)

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej
• organizowanie zajęć dla dzieci w wieku 4-5 lat w oparciu o zdobyte kwalifikacje

Prowadzenie zajęć ekologicznych • organizowanie zajęć dla chętnych dzieci w wieku 3-6 lat w oparciu o wiedze zdobyta podczas szkoleń

6. Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)

współpraca z:
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Elblągu
• kierowanie dzieci na badania,
• obserwacje dzieci w przedszkolu na tle grupy
• prelekcje pracowników PPP dla rodziców dzieci

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
• uzyskanie porad w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i porad z zakresu pomocy dla rodzin zastępczych
przez cały staż
OREW (Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy)
• organizowanie warsztatów dla dzieci
• integracja dzieci w trakcie organizowanych bali i zabaw przy muzyce

Hospicjum Elbląskim
• udział w corocznej akcji Pola nadziei raz w roku
Muzeum Archeologiczno – Historycznym
• udział w lekcjach edukacyjnych przez cały staż
Zakładem Utylizacji Odpadów
• udział w lekcjach edukacyjnych
• propagowanie zbiórki surowców wtórnych przez cały staż Zdjęcia, dziennik zajęć
SP 9, SP 18
• udział w lekcjach i zajęciach edukacyjnych
Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej
• udział w szkoleniach i konferencjach
• pozyskiwanie funduszy dla przedszkola

służbami miejskimi: Policja, Straż pożarna, • udział w zajęciach edukacyjnych
• udział w programie "Bezpieczny El- przedszkolak"

7. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 8 ust. 2 pkt 4f)

Uzyskanie listów gratulacyjnych za sukcesy odniesione przez dzieci udział dzieci w konkursach, zawodach sportowych okres stażu
Uzyskanie nagrody dyrektora przedszkola wykonywanie obowiązków na poziomie wykraczającym poza minimum programowe, podnoszenie jakości pracy

8. Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5)

Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
• identyfikacja problemu,
• geneza i dynamika zjawiska
• znaczenie problemu
• prognoza i propozycje rozwiązań
• wdrażanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.