X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35368

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE ZGODNE Z ART. 10 UST. 1. KARTY NAUCZYCIELA

Zadania organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego .Uczestniczenie w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego. Śledzenie bieżących informacji w Internecie .

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły

Analiza dokumentacji :
• statutu szkoły
• wewnątrzszkolnego systemu oceniania
• programu wychowawczego
• regulaminów
• planu pracy szkoły itp.

2. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym

Uczestniczenie w szkoleniowych ODN, posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli .

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego , szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły .

3. Sprawowanie opieki nad salą dydaktyczną. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy własnej

Troska o estetykę oraz wyposażenie sali dydaktycznej
Wdrażanie uczniów do opieki nad klasą ( prace porządkowe , estetyczny wygląd , gazetki ) .
Wykonywanie przez uczniów pomocy dydaktycznych :
• Plansze, gazetki

4. Doskonalenie metod pracy . Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej i wychowawczej, podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć .
Praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

5. Integracja zespołu klasowego poprzez organizowanie uczniom czasu wolnego

Organizowanie imprez klasowych, szkolnych :
• Święto pieczonego ziemniaka
• Dzień Chłopaka
• Andrzejki
• Wigilia klasowa
• Wyjazd do kina/teatru
• Dzień Dziecka
• Wycieczki szkolne
Kształtowanie pozytywnych postaw zgodnie z zasadami wychowania . Udział w akcjach wynikających z planu pracy szkoły .

6. Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.

Rozmowy indywidualne .
Pogadanki .
Aktywna praca nad zmniejszeniem agresji .
Współpraca z rodzicami i specjalistami .
Pedagogizacja rodziców .

7. Zdiagnozowanie i śledzenie na bieżąco sytuacji rodzinnej wychowanków oraz zapewnienie im w razie potrzeby opieki pedagogiczno – psychologicznej .

Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych .
Systematyczny kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów - zebrania z rodzicami , konsultacje , kontakt telefoniczny i e-mailowy .

8. Samodzielne studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełniania i pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności .

Zapoznanie z nowymi podręcznikami , wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami .
Systematyczne śledzenie fachowej literatury , prasy .
Wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych .

9.Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

Organizowanie konkursów na terenie szkoły .
Praca w zespole przedmiotowym.
Pomoc w organizacji imprez szkolnych.
Podejmowanie dodatkowych zadań

10. Nawiązywanie współpracy z przedszkolami

Współpraca z przedszkolami.
Prowadzenie zajęć podczas dni otwartych szkoły

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Prowadzenie zajęć z uczniami kl .I-III z wykorzystaniem komputera

Opracowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci klas I-III z wykorzystaniem komputera, tablicy interaktywnej

2. Organizacja warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej przy pomocy technik komputerowych .

Opracowanie dokumentacji nauczyciela: wychowawcy klasy oraz terapii pedagogicznej

Przygotowanie dokumentacji do awansu zawodowego .

3. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu w codziennej pracy .
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli .
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego .
Korzystanie ze stron MEN .
Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i scenariuszy w Internecie .

4. Wykorzystywanie szkolnej strony internetowej .
Umieszczenie informacji o konkursach i ich wynikach , uaktualnianie zdjęć

5. Wykorzystanie w pracy tablicy interaktywnej

Umożliwianie uczniom poznawania i rozwijania technologii informacyjnej, multimedialnej .

6. Przygotowanie prezentacji multimedialnej dla uczniów
Wyszukiwanie materiałów w Internecie .
Stworzenie prezentacji .
Przeprowadzenie lekcji multimedialnej .
Analiza zajęć .

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Pomoc nauczycielom odbywającymi staż i nauczycielom kontraktowym

Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego .
Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę lub nauczyciela kontraktowego .
Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego .
Udzielanie wskazówek i rad dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej .

2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów , pedagogiem, nauczycielami świetlicy, biblioteki ,religii, j. angielskiego, pływania

Podejmowanie działań interdyscyplinarnych ,.
Bieżąca wymiana uwag na temat postępów w nauce moich wychowanków .

3. Czynny udział w Radach Pedagogicznych

Przedstawianie wniosków na Radach Pedagogicznych, udział w szkoleniach Rad Pedagogicznych

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Pomoc uczniom z deficytami rozwojowymi oraz uczniom mającym trudności w nauce.
Opracowanie programu pracy z uczniem mającym trudności w nauce
Opracowanie planu zajęć terapii
Realizacja planu zajęć wyrównawczych .
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu .

2. Opracowanie programu wychowawczego dla klas I- III
Opracowanie programu wychowawczego obejmującego zagadnienia zgodne z programem wychowawczym szkoły

3. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku szkolnego
Opracowanie planu zajęć ruchowo – integracyjnych na poziomie klas pierwszych

4. Zmodyfikowanie i wdrożenie Przedmiotowego Systemu Oceniania
Zapoznanie się z WSO .
Zmodyfikowanie WSO dla uczniów z opiniami z PPP

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Organizowanie i współorganizowanie konkursów ,akademii, imprez, akcji szkolnych i pozaszkolnych
2.Publikowanie relacji z konkursów na szkolnej stronie internetowej
3. Prowadzenie zajęć gry i zabawy terapeutyczne/zabawy ruchowo – integracyjne na poziomie klas pierwszych
4. Współpraca z rodzicami
5.Praca w ramach zespołu kierującego zmianami w szkole
6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w pracach zespołu klas młodszych.

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną .
Sporządzanie opinii o uczniach .
Konsultacje .
Kierowanie uczniów na badania do PPP .
Wdrażanie zaleceń poradni w pracy dydaktycznej i wychowawczej .

2. Współpraca ze służbą zdrowia.
Udział pielęgniarki w zajęciach, pogadanka na temat „Jak należy dbać o zdrowie ?”, :Fluoryzacja

3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Monitorowanie bieżących problemów .
Kierowanie uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi , trudnościami w nauce na badania do PPP .

4. Współpraca z Komendą Miejską Policji w Gdyni

Spotkania z policjantem - pogadanki na temat bezpieczeństwa, udział w konkursach.

5. Współpraca z Biblioteką szkolną i Publiczną .
Udział uczniów w lekcjach bibliotecznych .
Organizowanie wycieczek do Biblioteki Publicznej .
Zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki .

6. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie .
Otoczenie opieką wychowanków potrzebujących pomocy materialnej.
Interwencja w sytuacjach trudnych.

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
1. Opis i analiza dwóch przypadków: wychowawczych lub opiekuńczych
Analiza dwóch przypadków, ustalenie metod pracy z dziećmi, pomoc w rozwiązywaniu problemu

2.Objęcie specjalistyczną opieką dzieci z problemami
Kierowanie dzieci z problemami na badania w PPP
Korzystanie z zaleceń specjalistów podczas planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.