X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35281
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
mgr Justyna Ratajczak

Szkoła:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Noskowie

Okres stażu:
2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 – 31.05.2017 r.)

Opiekun stażu:
mgr Beata Orzeszyńska

Dyrektor szkoły:
mgr Ewa Kardach

Nosków 2014 r.
Wymagania
kwalifikacyjne
Zadania
Formy i sposoby realizacji
Dowody realizacji
Termin realizacji

§ 7 ust. 2 pkt. 1
rozporządzenia

Umiejętność
organizacji
i doskonalenia
warsztatu pracy,
dokonywania
ewaluacji własnych
działań, a także
oceniania ich
skuteczności
i dokonywania
zmian w tych
działaniach.

1. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu.

- zawarcie kontraktu
- opracowanie planu rozwoju
zawodowego oraz sprawozdania
z jego realizacji
- prowadzenie zajęć w obecności
opiekuna stażu
- obserwacja zajęć prowadzonych
przez opiekuna stażu
kontrakt,
plan współpracy,
plan rozwoju zawodowego,
konspekty,
scenariusze,
arkusze obserwacji lekcji

IX 2014

w okresie stażu
– raz w miesiącu

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów-
zaświadczenia, konspekty, notatki itp.

okresowe spawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
w okresie stażu

3. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
- planowanie pracy dydaktycznej i
wychowawczej biblioteki
-gromadzeniu zbiorów
bibliotecznych przy uwzględnieniu
dezyderatów czytelniczych,
wymagań programowych
i znajomości rynku wydawniczego
- rozbudowa warsztatu
informacyjnego biblioteki
- gromadzenie i stała aktualizacja
własnego warsztatu metodycznego
- prowadzenie lekcji bibiliotecznych
- przeprowadzenie ankiety wśród
uczniów i nauczycieli
Roczny plan pracy biblioteki,
dziennik biblioteki szkolnej,
zaświadczenia,
notatki

zakup książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych itp.
w okresie stażu

4. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
- udział w szkoelniach, seminariach
i warsztatach
zaświadczenia
w okresie stażu

5. Udział w pracach komisji szkolnych.

- udział w komisjach
egzaminacyjnych i rekrutacyjnych
potwierdzenia
w okresie stażu

6. Promowanie biblioteki szkolnej wśród uczniów. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.
- konkursy czytelnicze i literackie
- prezentacja biblioteki szkolnej, jej
zbiorów oraz pracowni ICIM
podczas Miesiąca Bibliotek
Szkolnych.
- imprezy i akcje biblioteczne
- organizowanie kiermaszów książek
- działalność aktywu bibliotecznego
- diagnozowanie potrzeb uczniów z
zakresu czytelnictwa.
- przygotowanie gazetek
tematycznych
- przygotowanie apelu poświęconego
czytelnictwu
- konkursy czytelnicze
wystawy,
apel,
wycieczki,
prezentacja,
ogłoszenia

w okresie stażu

7. Ocena własnej wiedzy
i umiejętności, analiza
i ocena własnych działań.
- analiza i samoocena
okresowe spawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
w okresie stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 2
rozporządzenia

Umiejętność
uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Współpraca
z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, w tym z Radą Rodziców.
- kontakt z księgarniami
- współpraca z Biblioteką Publiczną
w Jaraczewie
- organizowanie wycieczek do
biblioteki i muzeum
- współpraca z rodzicami
zapisy w dzienniku biblioteki,
karty wycieczki
w okresie stażu

2. Współpraca
z wychowawcami klas oraz calą radą pedagogiczną.
- informowanie wychowawców
o czytelnictwie uczniów

statystyka czytelnictwa
w okresie stażu

3. Współpraca
z wychowawcami
i całym gronem pedagogicznym.
- informowanie wychowawców
o czytelnictwie uczniów
- pozyskiwanie dodatkowych
funduszy na zakup nowego
księgozbioru oraz nagród
książkowych za wysokie wyniki
w czytelnictwie
- współpraca w zakresie organizacji
uroczystości szkolnych oraz imprez
środowiskowych

statystyka

zakup książek

festyny,
zabawy szkolne,
imprezy okolicznościowe
w okresie stażu

4. Rozwijanie zainteresowań teatralnych
i artystycznych wśród dzieci
- prowadzenie koła teatralnego
- prowadzenie zajęć plastycznych
- przygotowywanie dekoracji na
uroczystości szkolne

scenariusze
inscenizacji, przedstawienia na apelach,
zdjęcia,
filmy,
prace plastyczne dzieci
w okresie stażu

5. Popularyzacja wiedzy na temat regionu.
- gromadzenie materiałów
poświęconych tematyce lokalnej
- udział w konkursach
- wizyta w Izbie Regionalnej
- gazetki tematyczne
książki,
artykuły,
wyrduki ze stron internetowych,
wystawki,
gazetki
w okresie stażu

6. Popularyzacja sylwetki Patrona Szkoły
- gromadzenie materiałów
poświęconych patronowi
- zakup książek autorstwa Janusza
Korczaka
- prezentaccja sylwetki Patrona na
szkolnej stronie internetowe
- konkursy

- prezentacja multimedialna
- gazetka
- konkursy
- wystawy
w okresie stażu

7. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów.
- cykliczne zbiórki makulatury
- konkurs międzyklasowy
protokoły zbiórki
w okresie stażu

8. Praca społeczna na rzecz lokalnej społeczności
- pełnienie funkcji sekretarza Zarządu
Stowarzyszenia Kulturalno-
Oświatowego "Noskowiacy"
- prowadzenie parafialnej strony
internetowej
dokumentacja Stowarzyszenia,

strona internetowa parafii

w okresie stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 3
rozporządzenia

Umiejętność
wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Prowadzenie szkolnej strony internetowej.
- administrowanie stroną internetową
szkoły
- opracowywanie materiałów
przeznaczonych do zamieszczania
na stronie internetowej szkoły
- systematyczna aktualizacja strony
strona internetowa szkoły
w okresie stażu

2. Podnoszenie wiedzy
i umiejętności
w zakresie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
- doskonalenie umiejętności obsługi
komputera
- korzystanie z programów
edukacyjnych, encyklopedii
i słowników multimedialnych,
edytora tekstu, Internetu
- samodzielne przygotowanie
materiałów dydaktycznych przy
wykorzystaniu technologii
informacyjnej
zaświadczenie,
strony www,
publikacje
regulamin korzystania
z internetu

w okresie stażu

3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
- wykorzystanie Pakietu Oficce do
przygotowania bieżących
materiałów w pracy biblioteki
- korzystanie z komputera
i urządzenia wielofunkcyjnego
w codziennej pracy
- sporządzanie konspektów za
pomocą komputera
dokumentacja biblioteki
prezentacje multimedialne ,

scenariusze, konspekty
w okresie stażu

4. Praca z uczniami korzystającymi
z pracowni multimedialnej "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej"

- pomoc uczniom korzystającym
z multimedialnego oprogramowania
edukacyjnego ICIM, Internetu oraz
urządzenia wielofunkcyjnego
zapisy w zeszycie korzystania z ICIM
w okresie stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 4
rozporządzenia

Umiejętność
zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem relizowanych przez nauczyciela zaddań.
1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej.
- uczestniczenie w konferencjach
i warsztatach metodycznych
- samodzielnie studiowanie literatury
pedagogicznej, psychologicznej
i dydaktycznej
- korzystanie z fachowej literatury,
czasopism oraz edukacyjnych
serwisów internetowych podczas
przygotowywania się do zajęć
bibliotecznych

notatki,
zaświadczenia
wkaz przeczytanej literatury,
adresy stron internetowych, czasopisma
w okresie stażu

2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
- udział w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej
- udział w szkoleniach, warsztatach
- praca w zespole humanistów
- współpraca w organizacji
wycieczek, konkursów

protokoły posiedzeń Rady pedagogicznej
i Zespołów Międzyprzedmiotowych,
karty wycieczki
zaświadczenia, notatki
w okresie stażu

3. Pomoc uczniom
w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.

- wskazanie uczniom odpowiedniej
literatury i czasopism
- rozmowy z uczniami
wykaz literatury
w okresie stażu
§ 7 ust. 2 pkt. 5
rozporządzenia

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Analiza prawa oświatowego.
- aktualizacja wiedzy na temat
obowiązującego prawa
oświatowego
- analiza Ustawy Karta Nauczyciela
- analiza Ustawy o systemie Oświaty
- analiza Rozporządzenia MEN w
sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli
notatki z analizy dokumentacji
w okresie stażu

2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
- analiza dokumentów: Statut Szkoły,
Program Wychowawczy Szkoły,
Plan Wychowawczy, Program
Profilaktyki, Regulamin Wycieczek

notatki z analizy dokumentacji
w okresie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.