X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35268
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Dominika Liszewska
Nazwa i adres placówki: Przedszkole nr 8; ul. Księcia Józefa 19, 05-500 Piaseczno
Imię i nazwisko opiekuna stażu: p. Joanna Kwapisz
Czas trwania stażu: 01.09.2016-31.05.2017

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016, poz. 1379),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393),

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego - analiza dokumentów regulujących pracę przedszkola:
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60)
• Ustawa z dnia 31 sierpnia 2016 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016. poz. 1379);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2016 poz. 895);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013. poz.532);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1150);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245);
- gromadzenie informacji z internetu i prasy poświęconej oświacie
FORMY REALIZACJI
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
- stosowanie się do obowiązujących aktów i przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie aktów prawnych regulujących pracę przedszkola
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
opiekun stażu
TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2016
ZADANIE
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
FORMY REALIZACJI
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego
- określenie formy współpracy
- zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
-ustalenie z opiekunem tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
- ustalenie z opiekunem harmonogramu zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
- stworzenie planu rozwoju zawodowego
- uczestniczenie w spotkaniach o charakterze konsultacyjnym oraz diagnozującym
SPODZIEWANE EFEKTY
- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej współpracy
SPOSOBY DOKUMENTACJI
- zatwierdzony przez dyrektora planu rozwoju zawodowego - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
opiekun stażu
TERMIN
wrzesień 2016
ZADANIE
i na bieżąco przez okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
FORMY REALIZACJI
- analiza dokumentacji przedszkola:
• Statut Przedszkola
• Roczny plan pracy wychowawczo-diagnostycznej
• Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
• Koncepcja Pracy Przedszkola „Znam siebie i wiem, że sobie poradzę”
• Procedury obowiązujące w placówce, np.: „Procedura udzielani i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie”, „Procedura obserwacji zajęć nauczycieli w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie”
- prowadzenie dziennika
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
- zapoznanie z instytucjami współpracującymi z przedszkolem, np.,: Muzeum Regionalne w Piasecznie, Centrum Kultury w Piasecznie
- wspomaganie placówki w działaniach dydaktyczno-wychowawczych, np..: organizowanie imprez integracyjnych „Dzień Drzewa”, „Amore-pomidore”
SPODZIEWANE EFEKTY
- poznanie dokumentacji przedszkola
- czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- udział w posiedzeniach zespołów zadaniowych
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć
- zapoznanie z harmonogramem współpracy ze środowiskiem lokalnym
SPOSÓB REALIZACJI
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze
TERMIN
od września do maja
ZADANIE
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
FORMY REALIZACJI
- zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2016 poz. 895)
SPODZIEWANE EFEKTY
- poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
TERMIN
wrzesień 2016
ZADANIE
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
FORMY REALIZACJI
- analiza regulaminu BHP i p/poż
- zapoznanie z przepisami i procedurami obowiązującymi w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie, np.: „Regulamin bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie”, „Regulamin organizacji wycieczek Przedszkola nr 8 w Piasecznie”
SPODZIEWANE EFEKTY- poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola
- stosowanie zasad obowiązujących w placówce
- postępowanie zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie
- poznanie specyfiki pracy przedszkola
SPOSOBY DOKUMENTACJI
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu

TERMIN
wrzesień 2016
ZADANIE
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
FORMY REALIZACJI
- zapoznanie się z rocznym planem pracy wychowawczo-dydaktycznej
- opracowywanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć
- zapoznanie z protokołami posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami
- zapoznanie się z arkuszem obserwacji
- zapoznanie się ze sposobem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia
SPODZIEWANE EFEKTY
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów miesięcznych
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
opiekun stażu, współwychowawca grupy
TERMIN
okres stażu
ZADANIE
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego:
• scenariusze
• zaświadczenia
• dyplomy
SPODZIEWANE EFEKTY
- zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- prawidłowo prowadzona teczka stażysty
TERMIN
okres stażu
ZADANIE
Przygotowanie projektu sprawozdania
FORMY REALIZACJI
- sprawozdanie z realizacji działań podjętych w trakcie trwania stażu
SPODZIEWANE EFEKTY
- poprawne sprawozdanie z realizacji planu
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
opiekun stażu
TERMIN
luty 2017
maj 2017
ZADANIE
Złożenie wniosku i podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
FORMY REALIZACJI
- złożenie wniosku o podjęcie postepowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
SPODZIEWANE EFEKTY
- przyjęcie wniosku
SPOSÓB DOKUMENTACJI
-podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
- wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
- teczka nauczyciela stażysty
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
opiekun stażu, komisja kwalifikacyjna
TERMIN
czerwiec 2017

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

ZADANIA
Zapoznanie z programami nauczania
FORMY REALIZACJI
- zapoznanie się z programami nauczania realizowanymi w placówce:
• „KU DZIECKU Program wychowania przedszkolnego”
B. Bilewicz-Kuźnia,
T. Parczewska
• „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej się rozwijających”
E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
• „Bystre ucho” M. Bakuła
• „Adaptacja” A. Bukowińska
• „Spójrz inaczej”
A. Kołodziejczyk,
E. Czemierowska,
T. Kołodziejczyk
SPODZIEWANE EFEKTY
- poznanie programów nauczania
SPOSOBY DOKUMENTACJI
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
opiekun stażu
TERMIN
wrzesień 2016
ZADANIE
Poznanie zasad konstruowania planów pracy wychowawczo-dydaktycznej
FORMY REALIZACJI
- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, rocznego planu pracy przedszkola oraz koncepcji pracy przedszkola
SPODZIEWANE EFEKTY
- tworzenie tygodniowych planów dydaktyczno- wychowawczych
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- plan pracy zatwierdzony do realizacji
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
współwychowawca grupy
TERMIN
okres stażu
ZADANIE
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
FORMY REALIZACJI
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
SPODZIEWANE EFEKTY
- prawidłowe pisanie scenariuszy
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- zgromadzone scenariusze
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
opiekun stażu
TERMIN
okres stażu
ZADANIE
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego
FORMY REALIZACJI
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach zgodnie z własnymi potrzebami określonymi w planie stażu, np.:
-udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
- udział w Radach Szkoleniowych
- konsultacje z nauczycielami z większym stażem pracy
-udział w zajęciach koleżeńskich przygotowanych przez innych nauczycieli
- lektura pozycji:
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
A. Faber, E. Mazlish
• „Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka?” N. Minge, K. Minge
• „Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć” E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
SPODZIEWANE EFEKTY
- zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- zaświadczenia o ukończonych kursach
TERMIN
okres stażu
ZADANIE
Współpraca z logopedą
FORMY REALIZACJI
- konsultacje z logopedą pracującym w przedszkolu
-stosowanie się do wytycznych pracy z dzieckiem mającym zaburzenia mowy
SPODZIEWANE EFEKTY
- pomoc dzieciom w korygowaniu wad wymowy
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- potwierdzenie logopedy
- własne notatki
- arkusz badań
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
logopeda
TERMIN
na bieżąco cały rok
ZADANIE
Współpraca z psychologiem
FORMY REALIZACJI
- konsultacje z psychologiem pracującym w przedszkolu
- stosowanie się do wytycznych pracy z dzieckiem mającym zaburzenia na tle psychologicznym
- udział w warsztatach „Ważne sprawy przedszkolaka”
SPODZIEWANE EFEKTY
- pomoc dzieciom zgodnie z ich potrzebami
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- potwierdzenie psychologa
- własne notatki
- arkusz współpracy
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
psycholog
TERMIN
na bieżąco cały rok
ZADANIE
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
FORMY REALIZACJI
- tworzenie i opracowywanie dokumentacji: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia
- korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: Gimp, pakiet Office,
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci

- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych

- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości

- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego

- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem

- korzystanie z poczty elektronicznej
- śledzenie aktualności umieszczanych na stronach internetowych: MEN oraz z prawem oświaty
- dbanie o dobrą komunikację z innymi nauczycielami poprzez częste rozmowy, konsultacje, uczestniczenie w zajęciach koleżeńskich oraz organizowanie ich, aktywny udział w pracach zespołowych
- dbałość o respektowanie przepisów prawa, aktualizowanie zmieniających się rozporządzeń, konsultacje z dyrekcją
- budowanie dobrych relacji z rodzicami poprzez organizowanie spotkań, zebrań, konsultacji jak również zapraszanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w przedszkolnych imprezach okolicznościowych
SPODZIEWANE EFEKTY
- poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych.
SPOSOBY DOKUMENTACJI
- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
dyrekcja, nauczyciele, rodzice
TERMIN
cały rok
ZADANIE
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
FORMY REALIZACJI
- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych
-rozmowy i konsultacje z nauczycielami dyplomowanymi pracującymi w placówce
-uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia
SPODZIEWANE EFEKTY
- pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- recenzje przeczytanych książek, artykułów
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
nauczyciele dyplomowani
TERMIN
cały rok
ZADANIE
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
FORMY REALIZACJI
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora w wymiarze 1 raz w miesiącu w ciągu trwania całego stażu oraz omówienie refleksji po przeprowadzonych zajęciach
SPODZIEWANE EFEKTY
- podniesienie jakości prowadzonych zajęć
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy
- poszerzanie wiedzy o wnioski wynikające z omówienia zajęć oraz komentarzy i sugestii osób w obecności których były prowadzone zajęcia
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- konspekty
-notatki własne
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu opiekun stażu,
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
dyrektor,
nauczyciele
TERMIN
okres stażu
ZADANIE
Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych
FORMY REALIZACJI
- uczestnictwo w planowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych
- aktywny udział w ich organizacji
SPODZIEWANE EFEKTY
- współpraca z innymi nauczycielami
- właściwie zaplanowany i przeprowadzony event „Ósemkowe pasowanie” „Amore-pomidore” - SPOSÓB DOKUMENTACJI
scenariusz wydarzenia
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
dyrektor, nauczyciele
TERMIN
cały rok
ZADANIE
Opieka nad salą przedszkolną
FORMY REALIZACJI
- dbanie o ergonomiczne zagospodarowanie sali do potrzeb dzieci
- przygotowywanie kącików tematycznych w sali
- przygotowanie dekoracji sali
- angażowanie dzieci do wspólnego dbania o porządek w sali
- angażowanie rodziców w wyposażanie kącików tematycznych
SPODZIEWANE EFEKTY
- ergonomiczne zagospodarowanie sali
- aktualny wystrój sali oraz wyposażony kącik tematyczny
- udział dzieci i rodziców we wspólna opiekę nad salą
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- fotorelacja z organizowanych kącików tematycznych
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
współwychowawca grupy, rodzice, dzieci
TERMIN
cały rok
ZADANIE
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
FORMY REALIZACJI
- publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym http://awans.edux.pl
SPODZIEWANE EFEKTY
- umiejętność dzielenia się z innymi
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola
TERMIN
na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci.

ZADANIA
Współpraca z rodzicami
FORMY REALIZACJI
- przeprowadzanie indywidualnych rozmów z rodzicami dotyczących spraw bieżących
- rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola u rodziców
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami:
• zajęcia otwarte
• spotkania adaptacyjne
• spotkania okolicznościowe
• spotkania organizacyjno-informacyjne
• spotkania dotyczące obserwacji pedagogicznej
- wspomaganie działalności wychowawczej rodziców
- integrowanie oddziaływań rodziny i placówki
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz grupy i przedszkola
SPODZIEWANE EFEKTY
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- materiały uzupełniające kąciki tematyczne
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- zeszyt obserwacji pedagogicznych wychowanków
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
współwychowawca grupy, rodzice
TERMIN
cały rok
ZADANIE
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci

FORMY REALIZACJI
- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka, np.: „Gry i zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną”
- lektura książek z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii
SPODZIEWANE EFEKTY
- prowadzony arkusz obserwacji dziecka
- zaświadczenia o ukończonych kursach
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia
TERMIN
okres stażu
ZADANIE
Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych
FORMY REALIZACJI
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
- organizowanie wycieczek przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do konkursów
SPODZIEWANE EFEKTY
- zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami,
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- potwierdzenie n-la współpracującego
- zdjęcia
- prasa, media
TERMIN
okres stażu
ZADANIE
Poznanie środowiska dziecka i sytuacji rodzinnej
FORMY REALIZACJI
- analiza dostępnej dokumentacji dziecka
- obserwacja dzieci
- indywidualne rozmowy z rodzicami
- konsultacje z logopedą bądź psychologiem w uzasadnionych sytuacjach
SPODZIEWANE EFEKTY
- wykorzystanie zgromadzonej wiedzy do efektywniejszej współpracy z wychowankiem
- indywidualne podejście do dziecka
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- arkusze obserwacji
- arkusze konsultacji
- arkusze rozmów indywidualnych
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
współwychowawca grupy, rodzic, logopeda, psycholog
TERMIN
cały rok
ZADANIE
Adaptacja dziecka w przedszkolu
FORMY REALIZACJI
- zajęcia adaptacyjne z udziałem rodziców
- budowanie pozytywnych relacji nauczyciela z dzieckiem
- pomoc dzieciom w budowaniu relacji z rówieśnikami
- zachęcanie dziecka do aktywnego udziału w życiu grupy i przedszkola
- rozmowy z rodzicami
SPODZIEWANE EFEKTY
- dobre samopoczucie dziecka w przedszkolu
- chętny udział dziecka w życiu przedszkolnym
- obdarzenie zaufaniem nauczyciela przez dziecko
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- zapis w dzienniku
- arkusz adaptacji dziecka w przedszkolu
- scenariusze spotkań adaptacyjnych
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
współwychowawca grupy
TERMIN
wrzesień 2016
ZADANIE
Realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych. Uczestnictwo w życiu przedszkola i współpraca ze środowiskiem lokalnym.
FORMY REALIZACJI
- sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie pobytu w placówce, podczas zajęć, wycieczek oraz imprez okolicznościowych,
- spotkania z rodzicami,
- aktywna realizacja planu współpracy ze środowiskiem lokalnym zgodnie z harmonogramem, np.: przygotowanie pasowania przedszkolaków, udział w konkursach plastycznych
SPODZIEWANE EFEKTY
- zapewnienie bezpieczeństwa oraz dobrego samopoczucia wychowanków podczas pobytu w przedszkolu jak również w trakcie zajęć, wycieczek, imprez okolicznościowych,
- pozytywny stosunek rodziców do placówki
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- zapis w dzienniku
- listy obecności
- scenariusze
- arkusz monitorowania podstawy programowej
- notatki własne
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
nauczyciele, rodzice
TERMIN
cały rok

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

ZADANIA
Omówienie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
FORMY REALIZACJI
- przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia
-nabywanie umiejętności poprawnego prowadzenia zajęć
SPODZIEWANE EFEKTY
- zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- autorefleksyjne przyjmowanie uwag
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- scenariusze zajęć
OSOBY WSPÓLPRACUJĄCE
opiekun stażu
TERMIN
okres stażu
ZADANIE
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
FORMY REALIZACJI
- obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia
SPODZIEWANE EFEKTY
- zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy o innowacyjne metody i techniki pracy z dziećmi - notatki własne
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
opiekun stażu, nauczyciele
TERMIN
okres stażu
ZADANIE
Ocena własna
FORMY REALIZACJI
– analiza mocnych i słabych stron oraz nabywanie umiejętności podczas prowadzenia i obserwacji zajęć
- omawianie prowadzonych zajęć
- słuchanie komentarzy innych osób obserwujących prowadzone zajęcia
- omawianie zajęć obserwowanych
- słuchanie innych komentarzy zajęć obserwowanych
SPODZIEWANE EFEKTY
- wyciąganie konstruktywnych wniosków z analizy zajęć prowadzonych i obserwowanych
- poprawa własnego warsztatu pracy
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- notatki własne
- dokumentacja przebiegu stażu
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
opiekun stażu, nauczyciele
TERMIN
okres stażu
ZADANIE
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI
- pogłębianie wiedzy
- rozwijanie umiejętności
- doskonalenie warsztatu pracy
- ukierunkowanie swojej pracy pedagogicznej na stwarzanie możliwości wychowankom do samodzielnego doświadczania świata, tj. prowadzenie obserwacji przyrodniczych, przeprowadzanie licznych doświadczeń i eksperymentów.
SPOSODZIEWANE EFEKTY
- podniesienie efektywności pracy
SPOSÓB DOKUMENTACJI
- gromadzenie dyplomów i zaświadczeń
-notatki własne

Piaseczno, 20.09.2016
Dominika Liszewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.