X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35261

Plan rozwoju awansu zawodowego nauczyciela mianowanego obiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Małgorzata Krzyżanowska

Nauczyciel mianowany ubiegający się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku
im. Druha Wacława Milke

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

Działania podjęte dla realizacji wymagania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Uzupełnienie informacji o nowych aktach prawnych dotyczących prawa oświatowego, w szczególności procedury awansu zawodowego nauczycieliDokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.Przygotowanie projektu sprawozdania. Czytanie aktów prawnych zamieszczonych na stronach MEN oraz czytanie publikacji dotyczących szkolnictwa w czasopismach i stronach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnychGromadzenie materiałów i dokumentów.Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Cały okres stażu,zwłaszcza początek i koniec stażuZłożenie wniosku wraz z samodzielnie opracowanym planem rozwoju zawodowego.Cały okres stażumaj 2017r. linki stron internetowych,zgromadzone materiały,notatki własne,wniosek i plan rozwoju zawodowegosprawozdanie
Kontynuowanie realizacji projektu „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia” (tzw. twórczość) Samodzielne zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych za zgodą dyrekcji szkoły, „wplatanie” założeń projektu do codziennej pracy świetlicy szkolnej, pracy Samorządu Uczniowskiego i pracy szkoły W trakcie stażu Zapisy w dziennikachsprawozdania
Podejmowanie nowatorskich działań opiekuńczo - wychowawczych Zorganizowanie i prowadzenie zajęć wg własnych pomysłów: Koło plastyczne, „Twórcze zabawy z papierem”, „Bajki terapeutyczne”Pomoc w odrabianiu prac domowychĆwiczenia utrwalające i rozwijające kompetencje językowe (język angielski w kl.1) W trakcie stażu Zapisy w dziennikach
Opracowanie prezentacji multimedialnych Opracowanie m.in. prezentacji multimedialnej dla nauczycieli SP6 dotyczącej aktualizowania informacji na stronie internetowej szkoły W trakcie stażu Prezentacja multimedialna
Tworzenie narzędzi diagnostycznych, badających jakość pracy szkoły, nauczycieli, uczniów i diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły Samodzielne / w zespole samokształceniowym tworzenie narzędzi badawczych i diagnozowanie wybranych obszarów wg potrzeb szkoły W trakcie stażu Narzędzia diagnostyczne, np. ankieta dla nauczycieli
Poszerzenie działalności strony internetowej szkoły, w szczególności zakładki „Świetlica” Prowadzenie na bieżąco strony internetowej szkoły, rozbudowa (z pomocą głównego administratora – p. Bogdana Siemińskiego) zakładki „Świetlica” W trakcie stażu Dodatkowe zakładki i informacje nt. pracy szkoły i świetlicy na stronie internetowej www.sp6plock.pl
Organizowanie imprez świetlicowych i szkolnych Zorganizowanie imprez świetlicowych i szkolnych wynikających z planu pracy szkoły, m.in. Pasowanie na Dzieciaka – Świetliczaka, Dzień Chłopca, Andrzejki, itp. W trakcie stażu Informacje na stronie, plakaty, zdjęcia
Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych. W trakcie stażu Zdjęcia, podziękowania, dyplomy,Informacje na stronie
Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych Kontynuacja:opracowanych samodzielnie i lubianych przez dzieci i całą społeczność szkolną konkursów szkolnych: „Zwierzaki – Gazeciaki” (techniczny z okazji Dnia Ziemi), „Rudolf – czerwononosy renifer” (plastyczno – językowy z okazji Świąt Bożego Narodzenia), „My Easter Bunny Rabbit” (plastyczno – językowy), kontynuowanie konkursów szkolnych organizowanych wspólnie z nauczycielami: p. Katarzyną Rzeszotarską – „Konkurs walentynkowy”(literacki konkurs z okazji walentynek);p. Iwoną Karską – „Najpiękniejszy stoik bożonarodzeniowy”Wprowadzenie w życie szkoły nowych konkursów nt. bezpieczeństwa:„Bezpieczne ferie zimowe” – literacki dla kl. 3 i kl.4; informatyczny dla kl. 2 i kl. 5„Bezpieczne wakacje” – literacki dla kl. 3 i kl.4; informatyczny dla kl. 2 i kl. 5innych wynikających z organizacji pracy szkoły i przemyśleń nauczyciela W trakcie stażu RegulaminyProtokołyWystawy prac dzieciPublikacje prac dzieci na stronie internetowej szkoły
§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Działania podjęte dla realizacji wymagania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Systematyczne śledzenie informacji na stronach MEN oraz internetowych portali oświatowych, gromadzenie informacji poprzez Internet oraz publikowanie w Internecie własnych opracowań Czytanie i gromadzenie poszczególnych aktów prawnych oraz informacji nt. pracy wychowawcy świetlicy, a także nowinek w oświacie, ciekawych pomysłów na zajęcia, imprezy czy konkursy. Publikowanie własnych materiałów na łamach portali oświatowych. W trakcie stażu Linki,zgromadzone dokumenty
Zachęcanie i wdrażanie uczniów do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się komputerem poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych z wykorzystaniem komputera, Internetu i tablicy interaktywnej Ćwiczenie i rozwijanie wśród dzieci uczęszczającej do świetlicy szkolnej zdolności posługiwania się komputerem - m.in. tworzenie prac graficznych na zadany temat w programie graficznym Paint, wyszukiwanie informacji w Internecie na zadany temat (np. prace domowe), korzystając z wyszukiwarki Google i stron edukacyjnych dla dzieci).Projekcja ciekawych filmów edukacyjnych i bajek krótkometrażowych wyszukanych w Internecie (You Tube, strony dla dzieci)Korzystanie przez dzieci z gier edukacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych dla dzieci W trakcie stażu Zapisy w dziennikuNotatki własne
Opracowanie dokumentów i różnych materiałów dydaktycznych, i przechowywanie informacji Opracowanie scenariuszy imprez, zaproszeń, plakatów informacyjnych, regulaminów konkursów, planów pracy, programów, pomocy dydaktycznych W trakcie stażu Scenariusze imprez, regulaminy konkursów, plany pracy, programy, pomoce dydaktyczne w wersji papierowej i elektronicznej
Korzystanie ze środków audiowizualnych. Słuchanie bajek , utworów muzycznych z płyt CD, oglądanie bajek i filmów (DVD). W trakcie stażu Zapis w dzienniku
Nawiązywanie kontaktów drogą internetową z nauczycielami z innych szkół Udział w forach dla nauczycieli, np. na platformie „Akademia Ortograffiti” W trakcie stażu Wpisy na forach

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Działania podjęte dla realizacji wymagania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Publikowanie w Internecie własnych opracowań Publikowanie własnych materiałów na łamach portali oświatowych. W trakcie stażu publikacje
Współpraca z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły, m.in.: z p. kierownik i innymi wychowawcami świetlicy, asystentem nauczyciela, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotowymi (j.ang.w kl. 1-3); nauczycielem bibliotekarzem, pielęgniarką szkolną, szkolnym gabinetem dentystycznym (jeżeli będzie) Rozmowy nt. poszczególnych uczniów, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych, notatki własne, wymiana doświadczeń poprzez udostępnianie scenariuszy zajęć imprez, wspólne organizowanie imprez szkolnych, międzyszkolnych dla środowiska lokalnegoOpracowanie regulaminów konkursów szkolnych i międzyszkolnych i udział w komisjach konkursowych. Umieszczanie informacji z życia klas, świetlicy i szkoły na stronie internetowej. Przygotowywanie dekoracji sal świetlicowych i szkoły. Organizowanie wystaw pokonkursowych na terenie szkoły. Zapraszanie na pogadanki nt. zdrowia pielęgniarki szkolnej. W trakcie stażu Opracowane regulaminy konkursów i scenariusze zajęć,Zdjęcia, informacjena stronie
Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rady pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli nt. prowadzeniai aktualizowania strony internetowej szkoły. Przygotowanie materiałów szkoleniowych, w tym przygotowanie prezentacji multimedialnej w Power Point. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, indywidualne konsultacje z nauczycielami. W trakcie stażuwg potrzeb Prezentacja i inne materiały szkoleniowe
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli pracujących w szkole. Przeprowadzenie zajęć otwartych przede wszystkim dla nauczycieli na początku drogi awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy) W trakcie stażuwg potrzeb Scenariusze zajęć
Upowszechnianie ciekawych rozwiązań na forum szkoły Rozmowy podczas prac w zespole samokształceniowym, podczas zebrań rady pedagogicznej, umieszczenie ciekawszych materiałów w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły, tzw. pobieralni W trakcie stażu Zapisy w protokołach,Scenariusze w bibliotece szkolnejpublikacje
Pełnienie obowiązków; opiekuna asystenta nauczyciela, opiekuna nauczyciela stażysty, opiekuna praktyk studenckich wg potrzeb szkoły Dzielenie się wiedzą poprzez udostępnianie zgromadzonych przez siebie materiałów dydaktycznych, doświadczeń i wiedzy W trakcie stażuwg potrzeb Plan pracy, protokół, informacje na stronie szkoły
Szkolenia rodziców dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych podczas indywidualnych rozmów z rodzicami. Prowadzenie rozmów indywidualnych dotyczących dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej (zauważonych przeze mnie problemów wychowawczych, trudności dydaktycznych, uzdolnień); informowanie rodziców i opiekunów dzieci o wydarzeniach z życia świetlicy i szkoły, m.in. przez umieszczanie informacji i własnych fotoreportaży na stronie internetowej szkoły oraz pisemnych informacji. Zapraszanie rodziców i bliskich dzieci na imprezy organizowane w świetlicy szkolnej i na terenie szkoły. W trakcie stażuwg potrzeb Zapisy w dzienniku,Notatki własne

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Działania podjęte dla realizacji wymagania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji

Opracowanie i wdrożenie własnych pomysłów do programu wychowawczego świetlicy. Opracowanie dodatkowego planu pracy i prowadzenie zajęć wynikających z potrzeb dziecka i szkoły - Planu pracy zajęć wyrównawczych języka angielskiego dla uczniów klas pierwszychProwadzenie zajęć własnego pomysłu: „Twórcze zabawy z papierem” – prowadzenie zajęć rozwijających dzieci manualnie i emocjonalnie / teatralnie,„Bajki terapeutyczne” – czytanie i omawianie z dziećmi bajek, których celem jest pomoc dzieciom w radzeniu sobie z lękami, niskim poczuciem wartości, nieśmiałością„Twórcze zabawy z mega – klockami piankowymi dużymi” – tworzenie z dziećmi własnego pomysłu zabaw i gier z wykorzystaniem mega - klocków, spisywanie ich i propagowanie na terenie szkoły (wymyślone już zabawy, które wpisały się w życie świetlicy to: kloc-klasy, gra w zbijaka kołaka, wyścigi koników, walka rycerzy na koniach) W trakcie stażu Plan pracy zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla kl.1Zapisy w dzienniku
Poszerzenie działalności świetlicy o zajęcia komputerowe:„Zajęcia komputerowe” - Zachęcanie i wdrażanie uczniów do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się komputerem, (program graficzny Paint, korzystanie z wyszukiwarki Google)„Angielski teatrzyk” – przygotowanie z uzdolnionymi językowo uczniami klas pierwszych kukiełkowych przedstawień teatralnych na podstawie słownictwa i historyjek obrazkowych poznanych na lekcjach języka angielskiego. W trakcie stażu Zapisy w dzienniku
Opracowanie i wdrożenie programu własnego Opracowanie programu koła plastycznego dla dzieci klas pierwszych W trakcie stażu Program kołaZapisy w dzienniku
§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
Działania podjęte dla realizacji wymagania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych Po szczegółowym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły rozszerzenie zasięgu przynajmniej (szczebel miasta) jednego z konkursów szkolnych językowo – plastycznych, np. z okazji Świąt Wielkiej Nocy (praca plastyczna i zgodny z nią opis zajączka wielkanocnego w języku angielskim dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych)„My Easter Bunny Rabbit”.Zaproszenie do udziału w konkursie innych szkół podstawowych z Płocka. marzec / kwiecień W trakcie stażu regulamin, protokół,informacje na stronie szkoły
Organizacja pomocy dla uczniów Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla dzieci klas pierwszych na terenie szkoły. W trakcie stażu Notatki własne Zapis w dzienniku pozalekcyjnym
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych i występów artystycznych Udział w konkursach plastycznychPrzygotowanie występów artystycznych W trakcie stażu Pamiątkowe dyplomy, zdjęcia
Zorganizowanie współpracy szkół Nawiązanie współpracy ze świetlicami szkolnymi sąsiadujących z nami szkół podstawowych: SP1 i SP11 W trakcie stażu Notatki własneUdokumentowane (zdjęcia, informacje na stronie) wspólne działania
Organizacja akcji charytatywnych Kontynuowanie zbiórek darów dla płockiego schroniska dla zwierząt i Pogotowia Opiekuńczo – Wychowawczego przy ul. Mościckiego W trakcie stażu Informacje na stronie internetowej szkoły,sprawozdania

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Działania podjęte dla realizacji wymagania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Organizacja i prowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) Prowadzenie zajęć (w ramach wolontariatu na terenie SP6 za zgodą dyrekcji):Język angielski dla uczniów klas pierwszych mających trudności w nauce języka obcego,„Angielski teatrzyk ” dla uczniów klas pierwszych uzdolnionych językowo W trakcie stażu Notatki własne,Scenariusze przedstawień, informacje na stronieZapisy w dzienniku
Pełnienie funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego Samodzielne oraz we współpracy organizowanie imprez szkolnych wynikających z pełnienia funkcji opiekuna samorządu szkolnego W trakcie stażu Plan pracy protokoły
Współpraca z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi Nawiązanie współpracy, np.:ze świetlicą środowiskową ze środowiska lokalnego (z pomocą p. Edyty Zarzyckiej – pedagoga szkolnego)- zachęcenie do udziału w konkursach,z Chotomkiem - zachęcenie do udziału w konkursach literackich, udostępnienie wierszyków i rymowanek społeczności lokalnejz POKiS MOSTY, Galeria P w Urzędzie Miasta Płocka, Dom Darmstadt – organizowanie pokonkursowych wystaw artystycznychz British School – zachęcenie do udziału w konkursie językowo – plastycznym, prośba o sponsorowanie nagród W trakcie stażu Notatki własneUdokumentowane efekty współpracy – zdjęcia, informacje na stronie internetowej
Imprezy integracyjne Organizowanie imprez świetlicowych i szkolnych W trakcie stażu Notatki własne,Scenariusze imprez,informacje na stronie internetowej

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Działania podjęte dla realizacji wymagania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji
Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczychUstalenie i zastosowanie środków zaradczych.Podsumowanie i wnioski. W trakcie trwania stażu Opis przypadku

Samodzielnie opracowała :
mgr Małgorzata Krzyżanowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.