X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33871
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres od 1.09.2014 r. do 30.06.2015 r.

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres od 1.09.2014 r. do 30.06.2015 r.

Imię i nazwisko: Emanuela Chryc-Łuszczki
Nazwa placówki: Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 2 w Kłodzku
Stanowisko: Nauczyciel
Kwalifikacje: :Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 1-3.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Agnieszka Golec
Cele stażu:
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
2. Cele szczegółowe:
- doskonalenie znajomości przepisów dotyczących systemu światy poprzez:
*Analizę podstawowych aktów prawnych oraz dokumentacji przedszkolnej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy oraz śledzenie zmian na stronach MEN.
- doskonalenie warsztatu pracy poprzez:
*Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych, czytanie literatury fachowej, stosowanie aktywizujących metod pracy, udział w zespołach ewaluacyjnych.
*Udział w formach doskonalenia zawodowego, opracowanie scenariuszy zajęć, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dokonywanie analizy przebiegu zajęć, systematyczne konsultacje, udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności.
- rozwijanie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności zawodowych poprzez:
*Identyfikację problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych oraz pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
*Wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń i samokształcenia, rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy i umiejętności dzieci, pobudzanie ich kreatywności.
Treści planu:
I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia)
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu mgr Agnieszką Golec, napisałyśmy wspólnie kontrakt i harmonogram współpracy, a także dokonałam wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności wraz z określeniem potrzeb w tym zakresie. Kolejno zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli zawartymi w rozporządzeniu MENiS z 1 grudnia 2004 r. oraz Kartą Nauczyciela. Po analizie przepisów prawa oświatowego opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora. Na bieżąco analizowałam dokumentację określającą organizację i zadania przedszkola oraz studiowałam dokumenty związane z funkcjonowaniem przedszkola a także poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu zawodowym. Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenia zajęć w jego obecności lub obecności dyrektora a także późniejszą analizę, omówienie zajęć z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy. Obserwowałam również zajęcia prowadzone przez nauczycielkę grupy "0". Poszerzałam swoją wiedzę poprzez poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych.
Uczestniczyłam również w następujących formach doskonalenia wewnętrznego:
a) rady pedagogiczne szkoleniowe: prowadzone przez nauczycielki naszej placówki:
* "Przedszkolny zestaw zabaw przeciwko agresji",
* "Zestaw literatury fachowej o przeciwdziałaniu agresji",
b) szkolenia rady pedagogicznej prowadzone przez firmy zewnętrzne:
* "Przemoc w rodzinie - bariery diagnostyczne",
* "Sposoby radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami uczniów w szkole",
* "Agresja w przedszkolu",
* "Od diagnozy do ewaluacji, czyli o efektywnej pracy w placówce oświatowej",
* "Jak organizować wczesne wspomaganie rozwoju",
Uczestniczyłam również w szkleniu organizowanym przez firmę zewnętrzną:
* "Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju szkoły" - "Moje Bambino".
Udział w takiego rodzaju formach doskonalenia zawodowego pozwolił mi zdobyć wiedzę, która wpłynie na poprawę jakości mojej pracy.
Uczestniczyłam w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współorganizowałam szkolenia Rady Pedagogicznej, współpracowałam z nauczycielami poszerzając swoją wiedzę i doświadczenia.
W celu doskonalenia i organizacji warsztatu pracy gromadziłam czasopisma, książki, nagrania, które wykorzystywałam w pracy z dziećmi. Dbałam o salę przedszkolną i jej estetyczny wygląd, wykonywałam dekoracje. Prowadziłam i tworzyłam dokumentację przedszkolną tj.: dziennik zajęć, plany miesięczne, arkusz obserwacji, plan współpracy z rodzicami. Podczas swojej pracy wykorzystywałam elementy różnorodnych metod pracy takich jak Metoda Dennisona, W. Sherborne, Labana, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Wykorzystane metody przynosiły zauważalne korzyści dla rozwoju umysłowego i fizycznego dzieci.

II Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia)
Realizowałam potrzeby rozwojowe dzieci poprzez prowadzenie obserwacji dzieci, zbieranie o nich informacji, analizowałam karty przyjęcia dzieci do przedszkola oraz przeprowadzałam rozmowy z rodzicami. Prowadziłam zebranie grupowe na początku roku oraz na bieżąco indywidualnie konsultowałam się z rodzicami w ważnych sprawach. Doradzałam rodzicom kontakt z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, co pozwoliło by rozwiązać wątpliwości związane z rozwojem dziecka. Zawsze chętnie służyłam pomocą i radą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Własną postawą starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę. Pozwoliło to na bliższe poznanie się i nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciel-rodzic, co owocuje korzyścią dla przedszkola i dzieci.
Współorganizowałam i przygotowywałam dzieci do uroczystości przedszkolnych takich jak:
- Wizyta Mikołaja w Przedszkolu,
- Zabawa Karnawałowa,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Mamy i Taty,
Brałam czynny udział w organizacji i przebiegu akcji Góra Grosza, Czyste powietrze wokół nas, Zdrowe Czwartki, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, której celem było propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin. Zbieraliśmy również nakrętki na wózek inwalidzki dla chorego dziecka.
Dzieci brały udział w Quizie o dobrym wychowaniu, uczestniczyły w pokazie ręcznego wyrabiania i malowania bombek, oglądały w przedszkolu teatrzyk kukiełkowy o "Kopciuszku", uczestniczyły w wyjściu do Straży Pożarnej gdzie zapoznały się z charakterystyką pracy strażaka, oglądały pojazdy i sprzęty znajdujące się wewnątrz nich ćwiczyły w przechodzeniu przez tunel oraz trafiały strumieniem wody do celu.
Współorganizowałam również wyjazd na wycieczkę do Gajowa i byłam jednym z opiekunów wycieczki, gdzie dzieci uczestniczyły w warsztatach "Od jajka do kury" podczas których dowiedziały się jakie warunki należy zapewnić by zwierzęta mogły się rozwijać. Przygotowywałam także dzieci przejawiające zdolności plastyczne do udziału w konkursach plastycznych.
Wszystkie te działania były doskonałą okazją do zaangażowania zarówno rodziców jak i dzieci w proces wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczy.

III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia)
Technologię komputerową oraz internet w swojej pracy wykorzystywałam do przygotowania dokumentacji stażu, przygotowania dokumentacji przedszkolnej, materiałów do pracy z dziećmi takich jak wiersze, bajki, opowiadania, piosenki, ilustracje, informacje na dany temat. Za pomocą technologii informacyjnej wyszukiwałam, opracowywałam i przygotowywałam scenariusze, konspekty, ogłoszenia, informacje, materiały pomocne w prowadzeniu zajęć. Korzystałam z portali edukacyjnych i dostępnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki, publikacji scenariuszy zajęć. Poprzez portale poświęcone awansowi zawodowemu pozyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego, przepisów i aktów prawa oświatowego. Korzystałam z publikacji internetowych nauczycieli odbywających staż, rad ekspertów odpowiadających na pytania użytkowników portali. Zamieszczałam scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych. Podczas swojej pracy zabawy, zajęcia, uroczystości przedszkolne rejestrowałam za pomocą aparatu cyfrowego, filmy i zdjęcia nagrywałam na płyty Cd i przekazywałam rodzicom jak również przekazywałam administratorowi strony internetowej przedszkola do ich zamieszczenia.

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia)
Realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze, udzielałam pomocy rodzicom w kierowaniu wychowanków do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadziłam zajęcia wspomagające poszczególne sfery z dzieci wymagających szczególnej uwagi w zakresie rozwoju mowy. Własne kompetencje pedagogiczne rozwijałam poprzez samodzielne studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej, udział w szkoleniach. W celu rozwijania zainteresowań dzieci opracowałam i koło naukowe "Mały odkrywca" mający na celu wspomaganie rozwoju aktywności poznawczej dzieci na płaszczyźnie zabaw badawczych.

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż ( § 7 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia)
Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu tj. w procesie sporządzania planu i sprawozdania, analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz dokumentów przedszkolnych i sporządzałam notatki: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dotyczące podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dotyczące programów nauczania. Analizowałam dokumentację przedszkolną tj. Statut Przedszkola, Roczne Plany Pracy, Regulaminy i Programy autorskie. Na bieżąco śledziłam zmiany na stronach internetowych MEN.

VI. Autorefleksja i wnioski do dalszej pracy
Poszerzanie wiedzy poprzez uczestniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Poszerzanie zakresu współpracy ze środowiskiem lokalnym. Wychodzenie naprzeciw oczekiwań dzieci, rodziców oraz placówki poprzez udział dzieci w konkursach, występach artystycznych. Włączenie dzieci i rodziców w akcje charytatywne, zacieśnianie współpracy z rodzicami, angażowanie w pomoc podczas przygotowań do uroczystości, występów, obchodów.

........................................ ........................................
(miejscowość i data) (podpis nauczyciela kontraktowego)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.