X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31353
Dział: Gimnazjum

Punktowy system oceniania zachowania ucznia w gimnazjum

PUNKTOWY
SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA
W GIMNAZJUM ..............

Opracowany przez :
................
....................

§ 1. Ustalenia ogólne
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r, nr 83; poz. 562) oraz Statutu Szkoły ustala się następujące zasady oceniania ucznia w Gimnazjum w Ostrówku:
1.Ocenianie jest realizowane w punktowym systemie oceniania.
2.Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez całe półrocze.
3.Uczeń zdobywa dodatnie punkty podejmując działania określone w § 3 jako zachowania pozytywne, a punkty ujemne, gdy prezentuje zachowania określone w § 3 jako zachowania negatywne.
4.Ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec I półrocza i na koniec roku szkolnego.
5.Uczniowi może zostać przyznana następująca ocena zachowania:
a)wzorowa
b)bardzo dobra
c)dobra
d)poprawna
e)nieodpowiednia
f)naganna
6.Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się zwracając szczególną uwagę na:
stosunek ucznia do wykonywania obowiązków szkolnych, dbałość o piękno mowy ojczystej, udział ucznia w konkursach, zaangażowanie ucznia w aktywną pracę na rzecz szkoły lub klasy, okazywanie szacunku innym uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, szanowanie mienia szkoły, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, dbałość o honor i tradycje szkoły
7.Najważniejszym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w § 3 tego regulaminu. Ponadto na ocenę zachowania mają wpływ:
a)opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, sformułowana w toku dyskusji. Na wniosek większości uczniów w klasie wychowawca może przyznać punkty dodatkowe danemu uczniowi
b)opinia nauczyciela wychowawcy,
c)opinia grona pedagogicznego.
8.Każdy nauczyciel uczący w szkole lub prowadzący dodatkowe zajęcia ma prawo i obowiązek wpisywania w dzienniku lekcyjnym pozytywnych i negatywnych uwag oraz przyznawania punktów każdemu z uczniów.
9.Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, zgłaszają swoje uwagi odnośnie zachowania uczniów do wychowawcy lub innego nauczyciela.
10.Zarówno dodatnie, jak i ujemne punkty są wpisywane przez uprawnione do tego osoby do dziennika lekcyjnego. Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy:
a)datę,
b)liczbę punktów,
c)kod (np. N/9) lub krótką informację, za co przyznano punkty,
d)czytelny podpis osoby sporządzającej wpis.
11.Wychowawca klasy ma obowiązek zliczania punktów uzyskanych przez ucznia w każdym półroczu i informowania go (w wyznaczonych terminach) oraz rodziców ( na wywiadówkach) o ilości uzyskanych punktów.
12.Wychowawcy klas są zobowiązani do prowadzenia indywidualnych kart zachowania ucznia (np. w formie tabeli - załącznik 1) i do aktualizowania ich na podstawie wpisów do dziennika.
13.O każdorazowym przyznaniu punktów uczeń powinien zostać poinformowany przez nauczyciela przyznającego punkty.
14.Zadaniem każdego wychowawcy jest powiadomienie rodziców w trakcie pierwszego zebrania oraz uczniów swojej klasy na lekcji wychowawczej o zasadach funkcjonowania Punktowego Systemu Oceniania Zachowania w Gimnazjum w Ostrówku.
15.Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej ocenie nagannej z zachowania.
16.Ustalona ocena z zachowania jest oceną ostateczną. Rodzic ma prawo otrzymać uzasadnienie oceny.
17.W wyjątkowych sytuacjach uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) ma prawo odwołać się od wystawionej przez wychowawcę oceny, co reguluje tryb odwoławczy
18.O ocenie ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością decyduje wychowawca po konsultacji zespołem nauczycieli uczących w danej klasie.
19.Punktowy System Oceniania Zachowania ucznia jest wpisany w Statut Gimnazjum ...................

§ 2. Tryb odwoławczy

1.Uczeń może odwołać się od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (poprawnej, dobrej, bardzo dobrej), jeżeli w ciągu 2 dni od dnia uzyskania informacji o przewidywanej ocenie zachowania złoży dyrektorowi szkoły w formie pisemnej zastrzeżenia do przewidywanej oceny zachowania.
2.Decyzję o podwyższeniu oceny zachowania podejmuje Rada Pedagogiczna w wyniku głosowania zwykłą większością głosów.

§ 3. System przyznawania punktów z zachowania
ZACHOWANIA POZYTYWNE (P)
L.p. Zachowanie ucznia Ilość punktów Częstotliwość Oceniania
1.100% frekwencji w półroczu na zajęciach dydaktycznych
+ 20 raz na półrocze
2.Brak godzin nieusprawiedliwionych
+ 10 raz na półrocze
3.Brak spóźnień
+ 5 raz na półrocze
praca w kołach zainteresowań, udział w zajęciach pozalekcyjnych (uczestnictwo musi być udokumentowane, wymagana frekwencja 75%)-za każde kółko
+10 raz na półrocze
5.wypełnianie obowiązków w samorządzie klasowym
+ 10, + 20 raz na półrocze
6.wypełnianie obowiązków w samorządzie szkolnym +10,+20,+30 raz na półrocze

7.Udział w uroczystościach i innych imprezach
szkolnych, okolicznościowe reprezentowanie szkoły poza jej murami
+5,+ 10 Każdorazowo
8.udział w konkursach przedmiotowych – kuratoryjnych:
etap szkolny -udział +5
-awans +10
etap rejonowy -udział +20
-awans +10
etap wojewódzki -udział +50
-awans +100
Każdorazowo
Uwaga: wpisu dokonuje nauczyciel prowadzący
9.udział w konkursach artystycznych, zawodach sportowych i innych :
etap szkolny -udział +5
-I miejsce +15
-II miejsce +10
-III miejsce +5
etap rejonowy/powiatowy/międzyszkolny -udział +10
-I miejsce +20
-II miejsce +15
-III miejsce +10
etap wojewódzki -udział +30
-I miejsce +30
-II miejsce +25
-III miejsce +20
etap ogólnopolski -udział +40
-I miejsce +50
-II miejsce +40
-III miejsce +30
Każdorazowo
Uwaga: wpisu dokonuje nauczyciel prowadzący
10.Udział w 1-etapowym konkursie ogólnopolskim
- udział +10
- I miejsce +30
- II miejsce +25
- III miejsce +20
Każdorazowo
Uwaga: wpisu dokonuje nauczyciel prowadzący
11.praca na rzecz społeczności lokalnej (wolontariat, zbiórki, akcje charytatywne itp.)
+10 Każdorazowo
12.Udział w finale WOŚP
+20 Każdorazowo
13.udział w projekcie edukacyjnym
+5,+10,+15,+20 Klasa II
14.godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, prezentowanie zachowań godnych naśladowania
+10 raz na półrocze
15.pomoc koleżeńska (pod nadzorem nauczyciela)
+10 raz na półrocze
16.Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą
+10 raz na półrocze
17.brak negatywnych uwag w dzienniku
+20 raz na półrocze
18.Sumienne przestrzeganie zasad stroju szkolnego (wg zasad ustalonych przez SU)
+10 raz na półrocze
19.Praca przy organizacji imprez oraz uroczystości szkolnych i pozaszkolnych (dekoracje, wystrój sali, nagłośnienie,...)
Praca na rzecz szkoły i klasy (np. gazetka szkolna, dekoracja klasy)
+5 każdorazowo
20.Potwierdzona aktywność w pozaszkolnych organizacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych, fundacjach itp. +10 raz na półrocze
21.Inne do dyspozycji wychowawcy (uzasadnione) +5,+10,+15,+20 raz na półrocze


ZACHOWANIA NEGATYWNE (N)
Lp Zachowanie ucznia
Ilość punktów Częstotliwość oceniania
1.przeszkadzanie na lekcji
- 5 każdorazowo
2.nieprzestrzeganie i niewykonywanie zarządzeń oraz
poleceń dyrektora i nauczycieli
- 5 każdorazowo
3.jedzenie i picie na lekcji, żucie gumy
- 5 każdorazowo
4.wulgarne słownictwo, rysowanie i pokazywanie obscenicznych gestów i rysunków
- 10 każdorazowo
5.zaśmiecanie otoczenia
- 5 każdorazowo
6.aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli, innych pracowników szkoły (niewłaściwe komentarze, gesty, niewłaściwa postawa ciała w kontaktach międzyludzkich, wydawanie – w różnych sytuacjach – niewłaściwych, obraźliwych odgłosów)
- 10 każdorazowo
7.umyślne niszczenie mienia szkoły, trwałe zabrudzenie np.
niszczenie stolików lekcyjnych, krzeseł, pisanie po ścianach, ławkach, w toaletach itp.
oprócz pokrycia kosztów naprawy
- 20 Każdorazowo
8.umyślne zniszczenie cudzej własności
- 20 Każdorazowo
9.noszenie w szkole w czapki, chusty, kaptura; przynoszenie
kurtek na zajęcia edukacyjne
- 5 każdorazowo
10.okłamanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły
- 10 każdorazowo
11.fałszowanie dokumentów, usprawiedliwień, niszczenie
dokumentów
-25 każdorazowo
12.strój oraz wygląd niezgodny z regulaminem szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, brak obuwia zmiennego
- 5 każdorazowo
13.farbowanie włosów
-15 raz na półrocze
14.brak odpowiedniego stroju na uroczystościach szkolnych
(apele, akademie, egzaminy)
- 5 każdorazowo
15.samowolne wychodzenie poza teren szkoły w czasie
przerw lub lekcji, oraz samowolne oddalanie się od grupy w czasie zorganizowanego wyjścia
- 10 Każdorazowo
16.używanie telefonów komórkowych, sprzętu grającego
i nagrywającego w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych.
- 10 każdorazowo
17.niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań, np.
nieprzychodzenie na poprawy sprawdzianów itp.
- 10 każdorazowo
18. uczestniczenie w sytuacjach lub stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, zastraszanie,
naśmiewanie się, szydzenie, przemoc psychiczna i fizyczna, agresja w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły w szkole i poza nią
- 20/- 30 każdorazowo
19.wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających
zdrowiu i życiu oraz ich używanie
- 30 każdorazowo
20.picie alkoholu/zażywanie narkotyków w szkole i poza szkołą
- 50 każdorazowo
21.Palenie lub posiadanie papierosów, e-papierosów w szkole i poza szkołą
-30 każdorazowo
22.towarzyszenie osobom pijącym/zażywającym
narkotyki/odurzającym się/palącym papierosy na terenie szkoły i poza nią
- 30 każdorazowo
23.wnoszenie na teren szkoły alkoholu/narkotyków, innych
używek
- 50 każdorazowo
24.wyłudzanie pieniędzy, towarzyszenie w wyłudzaniu
pieniędzy lub stwarzanie okoliczności sprzyjających wyłudzaniu pieniędzy, kradzież, udział w kradzieży w szkole i poza szkołą
- 50 każdorazowo
25.przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie, które
naruszają wolność człowieka i jego dobra osobiste: nagrywanie filmów, publikowanie na stronach www – bez zgody zainteresowanego – zdjęć, filmów; szkalowanie, oczernianie, wyzywanie (maile, listy, sms-y, podburzanie do negatywnych zachowań) w szkole i poza nią
- 50 każdorazowo
26.Udział w bójce oraz bierny udział w bójce
- 30 każdorazowo
27.samowolne opuszczanie bez usprawiedliwienia zajęć
lekcyjnych nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (za każdą godzinę)(3 spóźnienia traktuje się jako 1 godz. lek. nieusprawiedliwioną)
- 5 (za każdą godzinę) raz w miesiącu
28.niezwrócenie książek do biblioteki szkolnej
-30 1 tydzień przed zakończeniem roku szkolnego
29.Brak książek i przyborów do pracy na lekcji
-5 każdorazowo
30. Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach szkolnych -10 każdorazowo
31.Naganne zachowanie w drodze do i ze szkoły (w autobusie, w gimbusie, na przystanku)
- 15 każdorazowo
32.Niewłaściwe zachowanie poza terenem szkoły w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- 20 każdorazowo
33.Niewłaściwe zachowanie w trakcie przerw (obściskiwanie, całowanie itp.)
- 10 każdorazowo
34.Nie wzięcie udziału w projekcie edukacyjnym (kl.II)
- 50 koniec roku szkolnego
35.Inne uwagi otrzymane od nauczycieli, wpisane do dziennika/karty zachowania ucznia
-5,-10,-15,-20 każdorazowo

§ 4. Szczegółowa punktacja ocen zachowania

1.Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 200 punktów, co jest równowartością oceny dobrej z zachowania. W ciągu danego semestru swoim zachowaniem, uczeń przyczynia się do zwiększenia lub zmniejszenia liczby punktów, a tym samym uzyskania odpowiedniej oceny zachowania. I tak:
400 i więcej (wzorowa)
300 – 399 (bardzo dobra)
200 – 299 (dobra)
100 – 199 (poprawna)
0 – 99 (nieodpowiednia)
punkty ujemne (naganna)
2. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż „nieodpowiednia”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.
3. Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż „poprawna”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.
4. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który w półroczu posiada na koncie 30 pkt. ujemnych,
5. Uczeń posiadający w półroczu 50 pkt. ujemnych nie może mieć sprawowania bardzo dobrego.
6. Uczeń posiadający w półroczu 100 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania dobrego.
7. Pod koniec I półrocza punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę nauczyciel – wychowawca zamienia na odpowiednią ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego półrocza uczeń otrzymuje znowu 200 punktów. Pod koniec II półrocza zliczone zostają punkty za zachowanie w II półroczu.
Ocenę końcoworoczną ustala się sumując punkty z I i II semestru, otrzymaną liczbę dzieli się przez 2. Końcowy wynik przelicza się na ocenę.
§ 5. Ustalenia końcowe
1. Punktowy System Oceniania Zachowania Ucznia w Gimnazjum .......... jest do ogólnego wglądu nauczycieli, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej i pokoju nauczycielskim.
2.Wszelkie zmiany w Punktowym Systemie Oceniania Zachowania Ucznia w Gimnazjum ........... muszą zostać zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej.
Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej ..............................
Samorząd Szkolny
Rada Rodziców
Dyrektor

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.