X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31206
Dział: Gimnazjum

Właściwości i rola wody w przyrodzie. Konspekt zajęć

Przedmiot: chemia
Klasa: I gimnazjum
Treści nauczania z podstawy programowej (numer): I.1 (Uczeń: opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów np. soli kamiennej, cukru, mąki, wody, miedzi, żelaza; wykonuje doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji)

Temat: Właściwości i rola wody w przyrodzie.

I. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z właściwościami, występowaniem i znaczeniem wody dla organizmów żywych.
II. Cele szczegółowe:
Uczeń powinien wiedzieć i umieć:
- w jakiej postaci i gdzie występuje woda w przyrodzie
- jakie są rodzaje wód
- wyjaśnić obieg wody w przyrodzie
- jakie procesy zachodzą w przyrodzie przy udziale wody i podaje ich nazwy
- nazwać poszczególne procesy fizyczne zachodzące w czasie zmiany stanów skupienia
- wyjaśnić jakie jest znaczenie wody dla organizmów
- omówić właściwości wody
- wyjaśnić, dlaczego w przyrodzie nie występuje chemicznie czysta woda
- poprawnie posługiwać się językiem i terminami chemicznymi do opisu zjawisk
- wykorzystać wiedzę w praktyce

III. Środki dydaktyczne:
- podręcznik,
- tablica multimedialna –schemat obiegu wody w przyrodzie scholaris (Obieg wody w przyrodzie) http://scholaris.pl/resources/run/id/57617
- tablica multimedialna – plansza zmiany stanów skupienia wody scholaris (Zmiany stanów skupienia) http://scholaris.pl/resources/run/id/63139
- eksperyment (doświadczenie): prażenie gipsu i ryżu, odparowanie wody wodociągowej i destylowanej

IV. Metody i formy pracy:
- podająca (mini wykład, pogadanka),
- ilustracyjna (pokaz doświadczeń, plansz, schematów),
- problemowa (dyskusja dydaktyczna),
- programowana (praca z tablicą multimed.)


V. Przebieg lekcji:

1. Część nawiązująca:
- powitanie
- sprawdzenie listy obecności
- przypomnienie co to jest: woda atmosferyczna ,woda powierzchniowa, woda podziemna, uczniowie definiują pojęcia
- przypomnienie podziału wód np. na: wody słodkie i wody słone.
- sformułowanie tematu lekcji i określenie celów lekcji
- wyjaśnienie uczniom, jak będzie wyglądała ich praca na lekcji

2. Część właściwa:
- analiza schematu obiegu wody w przyrodzie korzystając z planszy scholaris (Obieg wody w przyrodzie) http://scholaris.pl/resources/run/id/57617
- pogadanka na temat obiegu wody w przyrodzie
- jakie zjawiska fizyczne występują przy zmianie stanu skupienia wody pogadanka z uczniami, oraz analiza planszy zmiany stanów skupienia wody scholaris (Zmiany stanów skupienia) http://scholaris.pl/resources/run/id/63139
Procesy fizyczne zachodzące podczas zmiany stanu skupienia wody:
1. sublimacja ( lód w parę wodną– ciało stałe w gazowe)
2. resublimacja (para wodna w lód)
3. skraplanie ( para wodna w ciecz- wodę)
4. parowanie ( ciecz – woda w parę wodną)
5. krzepnięcie ( woda w lód – ciecz w ciało stałe)
6. topnienie ( lód w wodę– ciało stałe w ciecz)
- wykonanie doświadczeń
Doświadczenie 1: Odparowanie wody destylowanej i wodociągowej
Podanie wniosku przez uczniów i zanotowanie w zeszytach przedmiotowych: po odparowaniu wody wodociągowej powstał osad, ponieważ rozpuszczone są w niej różne substancje mineralne. Natomiast po odparowaniu wody destylowanej nie ma osadu.
Doświadczenie 2: Prażenie gipsu i ryżu
Podanie wniosku przez uczniów i zanotowanie w zeszytach przedmiotowych: różne substancje pochodzenia roślinnego i mineralne zawierają w swoim składzie wodę.
- zadanie pytania oraz pogadanka z uczniami na temat: Jakie jest znaczenia wody dla organizmów żywych?
- omówienie właściwości wody

3. Podsumowanie
- krótkie powtórzenie tematu przez uczniów,
- ocena aktywności uczniów uwzględniając możliwości ucznia,
- nauczyciel podsumowuje pracę uczniów i udziela wskazówek, które treści nauczania wymagają jeszcze utrwalenia
4. Praca domowa
- uczniowie pisemnie odpowiadają na pytanie:
Zadanie
Wypisz jakie są główne przyczyny zanieczyszczeń wód?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.