X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28476
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

INFORMACJE O NAUCZYCIELU
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Barbara Bednarowicz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Wykształcenie: Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy "Skiba" we Wrocławiu , Animator kultury ( 2003 - 2005)
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, kierunek : Rzeżba, magister sztuki ( 2006 - 2012)
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Studium Pedagogiczne ( 2011 - 2014)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w Młodzieżowym Domu Kultury i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnętrznych oraz w ramach samokształcenia).
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 6 ust. 2 pkt 1Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego oraz publikacjami (np. w Internecie) dotyczącymi awansu zawodowego. - notatki z analizy przepisów IX 2014
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Ustalenie w rozmowie zasad wzajemnej współpracy.Omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego. - kontrakt,- harmonogram spotkań IX 2014
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Zredagowanie i złożenie planu do zatwierdzenia. - Plan Rozwoju Zawodowego IX 2014
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji MDK. Analiza dokumentacji MDK:- Statutu placówki,
- Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej.
Udział w Radach Pedagogicznych. - zapis w dokumentacji przebiegu stażu cały okres stażu
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz zasadami obowiązującymi w placówce. Analiza zasad bezpiecznego użytkowania sal. Praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości podczas pracy.Uczestnictwo w kursie BHP. - świadectwo ukończenia kursu BHP cały okres stażu
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w placówce dokumentacji. Zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć.
Przygotowywanie scenariuszy zajęć. - zapisy w dzienniku,- scenariusze zajęć cały okres stażu
Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego. - zaświadczenia,- scenariusze zajęć,
- notatki,
- arkusze hospitacji,
- fotografie, etc cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Opis realizacji sporządzonego Planu Rozwoju Zawodowego. - sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego 1.05.2015

§ 6 ust. 2 pkt 2Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywał staż
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Poznanie sposobów właściwego opracowywania scenariuszy zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie. Przygotowywanie scenariuszy prowadzonych zajęć.Analiza i ocena przeprowadzanych zajęć pod względem ich mocnych i słabych stron. - scenariusze zajęć cały okres stażu
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych w potrzebami własnymi oraz placówki. - zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów cały okres stażu
Prowadzenie zajęć plastycznych w grupach : 5-6 latków i 6-12 latków oraz prowadzenie zajęć z grafiki warsztatowej i rysunku sztalugowego w grupie powyżej 12 roku życia. Przygotowywanie scenariuszy zajęć.Przygotowywanie wystaw prac tworzonych przez uczestników. - scenariusze zajęć,- fotografie prac wykonanych przez dzieci cały okres stażu
Poszerzanie we własnym zakresie posiadanej wiedzy oraz umiejętności. Czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów o tematyce pedagogicznej oraz psychologicznej w prasie i Internecie. - spis przestudiowanej literatury cały okres stażu
Udział i pomoc w organizacji uroczystości organizowanych przez MDK oraz wycieczek. Włączenie się do organizacji uroczystości organizowanych przez MDK i wycieczek.Udział w tych uroczystościach i wycieczkach. - fotografie,- potwierdzenia,
- podziękowania cały okres stażu
Wykonywanie dodatkowych prac w placówce. Przygotowywanie dekoracji w różnych miejscach MDK. - fotografie cały okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Tworzenie i opracowywanie dokumentacji. - scenariusze zajęć,
- ogłoszenia,
- dokumentacja związana ze stażem cały okres stażu
Uczestniczenie w wewnątrzplacówkowych formach doskonalenia. Uczestnictwo w Radach Szkoleniowych. - protokoły Rad Pedagogicznych cały okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami. Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie. - plan dostępny w dokumentacji placówki. 1.10.2014

§ 6 ust. 2 pkt 3Znajomość środowiska uczniów ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Gromadzenie informacji o dziecku. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców.Karty informacyjne dotyczące wychowanków.
Rozmowy informacyjne z rodzicami. - dokumentacja wewnętrzna grupy,- notatki cały okres stażu
Współpraca z rodzicami. Pozyskanie rodziców na rzecz grupy i MDK. - fotografie,- notatki w sprawozdaniu cały okres stażu
Pogłębianie wiedzy w zakresie realizacji zadań wychowawczych. Obserwacja dzieci.. - karta obserwacji. cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obserwowanie zajęć i omawianie ich. - scenariusze zajęć,- karty obserwacji cały okres stażu
Samoocena umiejętności, analiza mocnych i słabych stron działalności. Uwzględnianie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi. - teczka stażysty cały okres stażu
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Autoanaliza i samoocena. - sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego,- wnioski do dalszej pracy 1.05.2015
15

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.