X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28464

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Dorota Matejek
Nauczyciel języka polskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. M. Konopnickiej
w Misiach
21-560 Międzyrzec Podlaski


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Okres trwania:2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia: Wrzesień 2012


Zatwierdzam do realizacji

...................................
Podpis i pieczęć Dyrektora


Misie, wrzesień 2012

Organizacja pracy związanej z awansem zawodowym

Lp.
Działania i czynności do wykonania
Sposób dokumentowania
Termin
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego- zapoznanie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego(Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Wrzesień 2012
2. Gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju. Zebrane dokumenty: świadectwa, zaświadczenia, scenariusze zajęć, plany. Cały okres stażu.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. (§ 8 ust.2 pkt 1)

Lp.
Zadania do realizacji
Formy i sposoby realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Przeprowadzenie analizy własnej pracy Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Analiza własnych osiągnięć. W ciągu stażu, zgodnie z terminami. Konspekty zajęć, arkusze hospitacji. Notatki własne, analiza osiągnięć, wnioski.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy. Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu nauczania języka polskiego i pomocy psychologiczno- pedagogicznej: w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych. W ciągu stażu. Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.
3. Samodzielnie studiowanie literatury i czasopism. Lektura i analiza literatury fachowej w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących uczniów na lekcjach języka polskiego.
W ciągu stażu. Wykaz przeczytanej literatury i opis jej wpływu na efekty pracy.
4. Konstruowanie tekstów na potrzeby klas IV-VI. Opracowanie próbnych testów dla klas czwartych, piątych i szóstych z języka polskiego przygotowujących do sprawdzianu po szkole podstawowej. W ciągu stażu. Według potrzeb. Próbne testy, analiza wyników i wnioski.
5. Stworzenie warunków sprzyjających do pracy. Dbałość o przydzieloną salę lekcyjną poprzez wykonanie gazetek tematycznych i pozyskiwanie pomocy naukowych. W ciągu stażu. Opinia dyrektora szkoły, zdjęcia.
6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Praca w zespołach: przedmiotowym nauczycieli humanistów i nauczycielskim- wspólne opracowywanie analiz, wniosków i dokumentacji zespołu dydaktycznego W ciągu stażu. Protokoły spotkań, analizy i wnioski.
7. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań. Nanoszenie korekt i uzupełnień do planów wynikowych nauczanego przedmiotu. Początek każdego roku szkolnego. Przykłady zmian.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 8 ust. 2 pkt.2)

1. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy. Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji.
Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów, podziękowań, zaproszeń, itp.
-przygotowanie scenariuszy imprez szkolnych w oparciu o komputerowy edytor tekstów,
-wykorzystanie stron internetowych do kontaktowania się z nauczycielami oraz wydawnictwami oświatowymi,
-wykorzystanie komputera w pracach dzieci: przy tworzeniu folderów, plakatów, plansz i innych pomocy dydaktycznych,
-korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnej i komputerowych programów edukacyjnych,
-opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy, regulaminów konkursów i sprawozdań,
-umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły w celu promowania osiągnięć i dokonań uczniów,
-wykorzystanie programu komputerowego przy sporządzaniu i drukowaniu świadectw. W ciągu stażu. Spis wykorzystanych programów, konspekty, dyplomy, przykładowe sprawdziany, scenariusze, regulaminy, zdjęcia.
2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie. Listopad- grudzień 2012r. Adres strony internetowej.
3. Publikacje konspektów lekcji oraz scenariuszy imprez szkolnych na stronach internetowych. Opracowanie konspektów lekcji języka polskiego i zamieszczenie ich na stronach edukacyjnych w Internecie. W ciągu stażu. Wydruki.
4. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej. Udział w konkursach i szkoleniach. W ciągu stażu. Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust. 2 pkt 3)

1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych. Opracowanie konspektu lekcji, przeprowadzenie zajęć otwartych oraz omówienie ich w gronie zainteresowanych nauczycieli. W ciągu stażu. Konspekt, scenariusz lekcji, potwierdzenie dyrektora szkoły.
2. Aktywna działalność w zespole samokształceniowym nauczycieli języka polskiego. Dzielenie się okolicznościowymi scenariuszami lekcji oraz pomysłami uatrakcyjnienia metod nauczania języka polskiego w klasach IV-VI. Prowadzenie i udział w warsztatach dla zespołu samokształceniowego. W ciągu stażu. Potwierdzenia innych nauczycieli.
Wypracowane materiały.
3. Opieka nad praktykantem. Prowadzenie lekcji otwartych dla praktykantów. Pomoc w przygotowaniu konspektów lekcji dla uczestników praktyk. Obserwowanie lekcji prowadzonych przez praktykanta. Według potrzeb szkoły. Zaświadczenie dyrektora szkoły, wnioski z obserwacji lekcji, konspekty prowadzonych lekcji.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8 ust. 2 pkt.4a)

1. Nabywanie umiejętności projektowanie własnych działań. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających kłopoty z przyswojeniem materiału.

Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej dla klas IV-VI zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły.

Opracowanie programu działań wychowawczych integrujących klasę. W ciągu stażu. Plan zajęć.

Plan pracy wychowawczej.
Program działań wychowawczych, karty wycieczek, zdjęcia, potwierdzenia.
2. Opracowanie programów wynikających z potrzeb szkoły. Współtworzenie programu wychowawczego, opiekuńczego i profilaktycznego szkoły. W ciągu stażu. Programy i wnioski.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§ 8 ust.2 pkt.4c)

1. Wycieczki przedmiotowe. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru i muzeum. W ciągu stażu. Karty wycieczki, zdjęcia, bilety wstępu.
2. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijanie zainteresowań i twórczej działalności uczniów. Angażowanie uczniów w tworzenie plansz tematycznych w sali języka polskiego.
Prowadzenie koła polonistycznego- przygotowanie do konkursów z języka polskiego.
Praca z uczniem zdolnym.
Tworzenie „Kącika debiutów literackich”.
W ciągu stażu. Zdjęcia i opisy.
Zdjęcia i opisy, potwierdzenia dyrektora szkoły.
Potwierdzenie dyrektora szkoły, wydruki.
3. Konkurs o zasięgu międzyszkolnym. Zorganizowanie konkursu krasomówczego i recytatorskiego. W ciągu stażu. Regulamin konkursu, wyniki, protokoły, zdjęcia.
4. Przeprowadzenie akcji ogólnoszkolnych. Impreza integracyjna z okazji Dnia Chłopca i Ojca, Andrzejki, Choinka szkolna, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Patrona, Pożegnanie klas szóstych, dyskoteki integracyjne Październik 2012
Listopad 2012
Styczeń 2013
Styczeń 2013
Marzec 2013
Maj 2013
Czerwiec 2013
Według potrzeb. Zdjęcia, potwierdzenia dyrektora szkoły, zaproszenia, scenariusze, protokoły konkursów.
5. Innowacje. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów: Krasomówczego i Recytatorskiego.
Zorganizowanie „Klubu interesującej książki”- rozwijanie zainteresowań czytelniczych W ciągu stażu.

Styczeń-luty 2013 Potwierdzenie dyrektora szkoły, zaproszenia, regulaminy, podziękowania, wyniki i protokoły konkursów, zdjęcia, plan pracy.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust.2 pkt.4e)

1. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Jelnicy. Czytelnictwo uczniów i jego wpływ na wyniki w nauce.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych jako alternatywy dla środków masowego przekazu.
Organizowanie konkursów. W ciągu stażu. Potwierdzenie o współpracy, protokoły.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Kontakty z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z uczniem mającym trudności z nauką i sprawiającym kłopoty wychowawcze. W ciągu stażu. Potwierdzenie pedagoga szkolnego.
Opis przypadków. Dokumentacja szkolna.
3. Współpraca ze szkołami na terenie gminy. Organizacja konkursów, organizacja imprez integracyjnych.
Zbieranie informacji o uczniach klasy trzeciej rozpoczynających naukę w klasie czwartej. Cały okres stażu.
Październik 2012
Maj 2013 Potwierdzenia dyrektora, zdjęcia, podziękowanie, analiza informacji.
4. Współpraca z rodzicami uczniów Prowadzenie zebrań, spotkania indywidualne z rodzicami.
Wygłoszenie referatu na zebraniu z rodzicami na temat wspierania dziecka w jego dążeniu do sukcesu i sposobów udzielania pomocy. W ciągu stażu.
Według harmonogramu
W ciągu stażu. Podpisy w zeszycie wychowawcy, potwierdzenie dyrektora, wydruk referatu.
5. Współdziałanie z Komendą Policji w Międzyrzecu Podlaskim. Udział uczniów konkursach i akcjach organizowanych przez Komendę Policji. W ciągu stażu. Potwierdzenia.
6. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych. Wciągu stażu. Zaświadczenia o współpracy.
7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Międzyrzecu Podlaskim. Kierowanie uczniów na badania do Poradni.
Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce.
Organizowanie pomocy psychologicznej w szkole. W ciągu stażu. Zaświadczenia o współpracy.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły. (§8 ust.2 pkt.5)

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Opis i analiza przypadków ucznia ze stwierdzoną dysleksją i dysgrafią oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W ciągu stażu. Opracowany opis i analiza dwóch przypadków.

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.