X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28456
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan działania:

1. § 7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

zadanie 1. Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Formy realizacji:

• Wnikliwa analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
• Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

Termin:
VIII – IX 2014r.
W okresie stażu

Dowody realizacji:
- Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego, Dokumentacja, sprawozdania

zadanie 2. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju

Formy realizacji:
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym

Terminy:
W okresie stażu
VI 2017r.

Dowody realizacji:
- Wpisy w dokumentacji stażu, zgromadzone materiały
- Sprawozdanie z realizacji stażu
- Wniosek wraz z dokumentacją formalną

zadanie 3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Formy realizacji:
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy

Terminy:
IX 2014r.

Dowody realizacji:
Harmonogram spotkań, Potwierdzenie opiekuna stażu

zadanie 4. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy dydaktycznej, popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu

Formy realizacji:
• Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny- rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania
• Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych
• Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
• Stosowanie w procesie dydaktycznym zróżnicowanych form pracy z uczniem
• Wdrażanie aktywizujących metod nauczania
• Opracowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje multimedialne, testy)
• Organizowanie konkursów przedmiotowych (konkurs Ekspert języka niemieckiego, konkurs krajoznawczy)
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne

Terminy:
IX 2014r.,
IX 2015r.,
IX 2016r.
W okresie stażu

Dowody realizacji:
Potwierdzenie Dyrektora, Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
Testy, sprawdziany, analizy, Sprawdziany, kartkówki, płyta CD z prezentacjami, Regulaminy, protokoły, Zapisy w dziennikach i w dokumentacji szkolnej

zadanie 5. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach

Formy realizacji:
• Opracowanie szczegółowych konspektów
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron własnej działalności.
• Praca w zespole przedmiotowym

Terminy:
Wg harmonogramu hospitacji
W okresie stażu

Dowody realizacji:
Arkusze pohospitacyjne scenariusze zajęć, adnotacje w dziennikach
Notatki, autorefleksja, wnioski, Plany pracy, analizy

2. § 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

zadanie 1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów

Formy realizacji:
• Zbieranie informacji na temat uczniów
• Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów
• Przygotowywanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce

• Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie do konkursów

Terminy:
W okresie stażu

Dowody realizacji:
Notatki, Dzienniki zajęć dodatkowych, potwierdzenie nauczycieli
pomoce dydaktyczne,

zadanie 2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów

Formy realizacji:
• Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów w ramach Dni Otwartych szkoły
• Organizacja zebrania rodziców
• Konsultacje indywidualne z rodzicami i uczniami
• Aktywna współpraca z wychowawcami klas, innymi nauczycielami i pedagogiem szkolnym

Terminy:
W okresie stażu
IX 2014r.

Dowody realizacji:
Potwierdzenia Dyrektora, Wpisy w dziennikach, Notatki

zadanie 3. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego

Formy realizacji:
• Czynne i bierne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych

Terminy:
Wg harmonogramu

Dowody realizacji:
Sprawozdanie, scenariusze przedstawień

zadanie 4. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, współpraca z uczniami

Formy realizacji:
• Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych w ramach współpracy z SU
• Prowadzenie ściennej gazetki klasowej
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wyjść pozaszkolnych
• Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych

Terminy:
Wg Planu Pracy SU
W okresie stażu

Dowody realizacji:
Scenariusze uroczystości, strona internetowa szkoły, Wpisy w dziennikach, Potwierdzenie Dyrektora, Protokoły

3. § 7 ust.2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


zadanie 1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji

Formy realizacji:
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
• Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych (strona MEN, www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl; www.ucze.pl; www.wsip.com.pl itp.)

Terminy:
W okresie stażu

Dowody realizacji:
Wydruki, Notatki, pomysły ćwiczeń i gier do wykorzystania na lekcjach

zadanie 2. Publikacje w Internecie

Formy realizacji:
• Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć

Terminy:
W okresie stażu

Dowody realizacji:
Strona internetowa

zadanie 3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy

Formy realizacji:
• Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły
• Przygotowywanie dyplomów i wyróżnień
• Wykonywanie, opracowywanie i wykorzystywanie materiałów i pomocy dydaktycznych a także narzędzi pomiaru dydaktycznego z użyciem technologii komputerowej – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, sprawdzianów itp.
• Prowadzenie zajęć z użyciem technologii informacyjno - komunikacyjnej
• Gromadzenie materiałów dostępnych w Internecie
• Dokumentowanie przebiegu stażu W okresie stażu

Terminy:
W okresie stażu

Dowody realizacji:
Strona internetowa, Dyplomy, Materiały i pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć, Teczka stażysty - dokumentacja

4. § 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

zadanie 1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

Formy realizacji:
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego lub samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności (kursy: technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy nauczyciela, odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia)
• Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych
• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej, lekturę czasopism, książek, przeglądanie portali internetowych w danym zakresie)
• Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną

Terminy:
W okresie stażu

Dowody realizacji:
Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki, Listy obecności, kserokopie artykułów, wykaz lektur, czasopism, stron internetowych, Własne materiały, pomoce, scenariusze zajęć

zadanie 2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych

Formy realizacji:
• Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwacje
• Kontakty z pedagogiem szkolnym, wychowawcami
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych

Terminy:
W okresie stażu, Wg potrzeb

Dowody realizacji:
Notatki, Zapisy w dzienniku


5. § 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

zadanie 1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

Formy realizacji:
• Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania i innych dokumentów do obowiązujących uregulowań prawnych.
• Udział w pracach komisji egzaminacyjnych
i konkursowych
• Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne

Terminy:
W okresie stażu, Wg harmonogramu

Dowody realizacji:
Plany wynikowe, PSO, Protokoły, listy obecności

zadanie 2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa, przepisów dotyczących systemu oświaty i ich wykorzystanie w bieżącej działalności

Formy realizacji:
• Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN
• Analiza przepisów prawa oświatowego
• Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy i Profilaktyki, Plany Pracy)

Terminy:
W okresie stażu

Dowody realizacji:
notatki

.....................................
(Podpis nauczyciela)

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.