X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28455

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Podstawowy cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

1. Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy

2. Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013 r.


Imię i nazwisko: mgr inż. Katarzyna Paleczny

Nauczyciel: wychowawca świetlicy, nauczyciel techniki

Zespół Szkół im. Jana Kantego w Bystrej

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1)
ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

• Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego.

• Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym.

• Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych

• Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.

• Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.

• Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy
• Prowadzenie zajęć origami w świetlicy


• Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych


• Przeprowadzanie konkursów świetlicowych


• Kształtowanie świadomości odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego


• Koordynator – Szkoła Promująca Zdrowie


• Praca z „uczniem słabym” Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat stopni awansu).
Analiza dokumentacji szkolnej.


Udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych poza szkołą .
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach pedagogicznych.

Udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty.

Kursy kwalifikacyjne.

Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej, pedagogicznej.

Kontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów.

Prowadzenie zajęć i przygotowanie wystaw.

Organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych.

Przeprowadzenie konkursów plastycznych i technicznych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy.

Organizowanie zajęć ruchowych. Przygotowanie uczniów do Turnieju BRD.

Organizacja zajęć, gazetek i konkursów na tematy zdrowotne.

Pomoc w odrabianiu lekcji.
Szczególne wsparcie dla uczniów mających problemy z nauką. Wrzesień 2013

W okresie całego stażu

Zgodnie z potrzebami szkoły

W okresie całego stażu

W okresie całego stażu Poprawnie sformułowany wniosek o otworzenie stażu i plan rozwoju zawodowego


Zaświadczenia

Zaświadczenia

Świadectwa, dyplomy.

Wnioski z rozmów, zeszyt rozmów

Scenariusze zajęć, zdjęcia


Scenariusze, konspekty, zdjęcia

Zdjęcia, wystawa prac, gazetka świetlicowa


Dyplomy, zdjęcia

Zdjęcia, zaświadczenia

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 2 pkt. 2)
• Korzystanie z techniki komputerowej w pracy wychowawczej świetlicy szkolnej
• Wykorzystanie zasobów internetowych

• Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej Wprowadzanie nowych metod do własnego warsztatu pracy korzystając z technologii komputerowej. Korzystanie z komputera i drukarki (przygotowanie pomocy do zajęć, tworzenie potrzebnych dokumentów).

Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu.
Opracowanie i wykorzystanie materiałów metodycznych i dydaktycznych związanych z pracą w świetlicy szkolnej oraz zajęć technicznych.
Przygotowanie rebusów, krzyżówek i dyplomów. Gromadzenie adresów internetowych.

Prowadzenie zajęć w sali multimedialnej
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych.
Opracowanie prezentacji multimedialnych
Opracowanie testów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzania wiedzy i umiejętności .
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Sporządzanie dokumentacji awansu zawodowego. W okresie całego stażu


W okresie całego stażu.


W okresie całego stażu.
Scenariusze zajęć, dokumenty, plan rozwoju zawodowego


Scenariusze, rebusy, krzyżówki, dyplomy


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust. 2.pkt.3)
• Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

• Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć.

• Organizacja zajęć otwartych.

• Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez świetlicowych lub szkolnych
Umieszczenie planu rozwoju w Internecie

Udostępnienie scenariuszy i konspektów zajęć świetlicowych z ciekawych imprez i uroczystości.
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.

Samodzielne prowadzenie zaplanowanych zajęć.
Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym wychowawcą zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych lub szkolnych.
listopad 2013

W okresie całego stażu

W okresie całego stażu


W okresie całego stażu
Plan na stronie internetowej

Scenariusze i konspekty

Scenariusz zajęć

Konspekty zajęć, scenariusze konkursów, wystawki prac dzieci, zdjęcia

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a)
• Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu “Program zajęć integracyjno-adaptacyjnych dla dzieci z klas I-III”
Opracowanie i realizacja programu zajęć socjoterapeutycznych mającego na celu:
- poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym
- ułatwienie dziecku przystosowania się do sytuacji szkolnej
- nawiązanie lepszych kontaktów z rówieśnikami
- uczenie pozytywnego patrzenia na siebie i swoje otoczenie. W okresie całego stażu.
Program autorski

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c)

• Aktualizacja strony internetowej świetlicy szkolnej.

• Wdrożenie świetlicy do akcji „Czytające szkoły” związanej z programem „Cała Polska czyta dzieciom”
Systematyczne uaktualnianie informacji i zdjęć znajdujących się na stronie internetowej świetlicy szkolnej.

Codzienne czytanie uczniom przebywającym w świetlicy wybranych książek z literatury dziecięcej.
Zachęcanie do samodzielnego czytania. Rozwijanie zainteresowania książką.
W okresie całego stażu

W okresie całego stażu
Strona internetowa świetlicy szkolnej.

Zdjęcia, zaświadczenia.

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym (§ 8 ust. 2 pkt. 4d)

• Nauka języka obcego Kurs języka obcego
W okresie całego stażu
Dyplom, świadectwo

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust. 2 pkt. 4e)
• Współpraca z policją, strażą pożarną

• Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i organizacjami poza szkolnymi
Przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa.
Wyświetlanie filmów edukacyjnych.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych poza szkołą.
Udział w warsztatach organizowanych przez Gminnym Ośrodkiem Kultury
W okresie całego stażu

W okresie całego stażu.
Zdjęcia, sprawozdania z przebiegu spotkań

Dyplomy, zdjęcia, kronika.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5)
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych

• Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.

• Poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej uczniów, umiejętność rozpoznawania problemów środowiska dzieci
Obserwacja i analiza badanego problemu, zbieranie informacji, określenie przyczyny i dynamiki zjawiska, zaproponowanie metody rozwiązania tego problemu i wdrożenie jej.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych z pomocą literatury fachowej, współpracy z wychowawcami klas, pedagogiem i rodzicami.

Wywiad, obserwacja, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami (opiekunami), rozmowy z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym W okresie całego stażu

W okresie całego stażu

W okresie całego stażu Opis przypadku


Opis przypadku


Opis przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.