X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28451

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Stażysta: Monika Ślesińska
Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel kl. „0”
Opiekun stażu: mgr Ewa Paczos
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.09.2014 r. 31.05.2015 r.)

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrz placówki
• poza placówką
• samokształcenie
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01. XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami).

Plan działania:

ZADANIE DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1:
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole

Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego nauczyciela. - poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela;
- napisanie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2014 - poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego;
- wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - bezpośrednia rozmowa;
- konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu wrzesień 2014 - opracowanie zasad współpracy;
- pomoc opiekuna stażu w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie i opis dokumentów związanych z realizacją planu rozwoju zawodowego wrzesień 2014 - maj 2015 - dokumenty związane z realizacją planu rozwoju zawodowego
Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. - obserwacja;
- udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej wrzesień 2014 – maj 2015 - organizacja zajęć własnych;
- lista obecności na radach;

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. - udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej wrzesień 2014 – maj 2015 - lista obecności na radach;

Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole m.in.: statut szkoły, program wychowawczy i profilaktyki, dzienniki zajęć dydaktycznych
- analiza dokumentacji;
- dokonywanie na bieżąco wpisów do dzienników wrzesień 2014 – maj 2015 - wpisy w dziennikach;
- notatki własne
Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
-udział w szkoleniu podstawowym.
wrzesień 2014
- zaświadczenie o znajomości przepisów

Przygotowanie projektu sprawozdania. - sporządzenie opisu realizacji planu rozwoju zawodowego maj 2015 - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2: Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora. - opracowanie scenariuszy zajęć;
- konsultacja, analiza, ewaluacja wrzesień 2014 – maj 2015 - scenariusze zajęć,
- wnioski i uwagi do realizacji.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron działalności dydaktycznej. - dokumentacja efektów własnej pracy wrzesień 2014 – maj 2015 - notatki własne,
Doskonalenie multimedialnych technik pracy. - przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera;
- publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego;
- publikacja w Internecie własnych pomocy dydaktycznych oraz wybranych konspektów lekcji;
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej wrzesień 2014 – maj 2015 - elektroniczny zapis dokumentacji stażu;

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. - zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy;
- aktywny udział w warsztatach, kursach i szkoleniach;

wrzesień 2014 – maj 2015 - zaświadczenia;
- potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu;


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3: Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów. - nawiązanie współpracy z pedagogiem (rozmowy, konsultacje, uwagi, wnioski, opinie o uczniach) wrzesień 2014 – listopad 2014 - potwierdzenie pedagoga
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. - planowanie i organizacja lub udział w organizowanych wydarzeniach dotyczących życia szkoły wrzesień 2014 – maj 2015 - dokumentacja szkolna;
- zapisy w dziennikach;
- potwierdzenie uczestnictwa w organizacji imprez szkolnych
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. - udział w szkoleniach;
- współpraca z pedagogiem szkolnym;
- lektura książek o tematyce psychologicznej i pedagogicznej wrzesień 2014 – maj 2015 - zaświadczenia;
- prezentacja literatury
Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4: Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych
i prowadzonych.
- opracowanie zakresu i tematów zajęć
wrzesień 2014 - potwierdzenie opiekuna stażu;

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. - hospitacja wg wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników; wrzesień 2014 - maj 2015 - wnioski z obserwacji i hospitacji
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. - uwzględnienie opinii opiekuna o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem wrzesień 2014 – maj 2015 - wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. - samoocena maj 2015 - teczka stażysty

Szczepankowo,dn.20.09.2014r

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.