X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28446
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Złocieniec, wrzesień 2013 r.
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 - 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

Analiza zadań i potrzeb przedszkola

Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy

Samodzielne działania pogłębiające wiedzę i umiejętności

Prowadzenie Przedszkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

Udział w różnorodnych konkursach, festiwalach, olimpiadach

Samodzielne organizowanie i prowadzenie konkursów/akcji

Wzbogacanie metod oraz form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące

Udział w tworzeniu dokumentów przedszkola i pracach organów przedszkola

Pełnienie funkcji nauczyciela wychowawcy

1. Analiza dokumentów przedszkolnych:
- Statut przedszkola,
- Koncepcja pracy przedszkola,
- Plan roczny przedszkola,
- Program Wychowawczy przedszkola,
- Program Profilaktyczny przedszkola.

- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych,
- udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i in.

- systematyczne śledzenie fachowej literatury, prasy oraz artykułów, materiałów na portalach edukacyjnych,
- opieka nad biblioteczką przedszkolną - gromadzenie i aktualizowanie literatury i płyt CD.

- opracowanie Programu Przedszkolnego Koła LOP na każdy rok szkolny,
- przygotowywanie środków dydaktycznych do prowadzenia zajęć,
- realizacja programu,
- ewaluacja programu.

- odkrywanie zdolności dzieci
i wykorzystywanie ich umiejętności,
- przygotowywanie dzieci, prac plastycznych do udziału w programach, konkursach, festiwalach, olimpiadach.

- przygotowywanie konkursów, akcji jako ich organizator lub koordynator (także pozyskiwanie sponsorów na ewentualne nagrody),
- przeprowadzanie konkursów, akcji.

- uaktualnianie wiedzy o nowych metodach aktywizujących dla przedszkolaków,
- wykorzystywanie metod aktywizujących
w pracy z dziećmi.

- udział w pracach nad koncepcją przedszkola, rocznym planem pracy i in.,
- pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej,
- współpraca z Radą Rodziców.
- organizowanie zebrań z rodzicami,
- organizowanie zajęć otwartych,
- angażowanie rodziców w organizację różnych uroczystości przedszkolnych,
- organizowanie wycieczek,
- indywidualne kontakty z rodzicami.
Wrzesień 2013

Zgodnie z rzeczywistymi potrzebami

Na bieżąco

Rok szkolny: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Zgodnie z możliwościami i dostępnymi ofertami

Plan rozwoju zawodowego uwzględniający potrzeby przedszkola

Opis i analiza, zaświadczenia

Księga biblioteczna, adresy stron WWW

Dziennik zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania z działalności koła

Opis i analiza, zdjęcia, dyplomy, certyfikaty

Opis i analiza, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora

Opis i analiza, zdjęcia

Opracowane dokumenty, protokolarz Rady Pedagogicznej, potwierdzenie dyrektora

Dokumentacja zebrań
z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych, scenariusze uroczystości, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

Poszerzanie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie technologii informacyjnej do wzbogacania własnego warsztatu pracy

Wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji
i komunikacji
- udział w szkoleniu z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej lub komunikacyjnej,
- wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

- opracowywanie dokumentów przedszkolnych,
- opracowywanie scenariuszy, planów, programów, akcji, regulaminów akcji, sprawozdań, informacji dla rodziców, itp.
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego,
- wykonywanie pomocy do zajęć i dekoracji sali,
- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych.

- korzystanie z ciekawych materiałów zamieszczonych w Internecie (np. regulaminy konkursów, artykuły, scenariusze, akty prawne związane
z awansem),
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli za pomocą serwisów edukacyjnych,
- zgłaszanie przez Internet udziału
w programach, akcjach (np. program
„ Kubusiowi Przyjaciele Natury”),
- śledzenie innowacji w nauczaniu poprzez odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych,
- korzystanie z nośników optycznych (DVD, CD) w pracy z dziećmi,
- komunikowanie się z innymi nauczycielami przez komunikatory, np. GG,
- opublikowanie opracowanego planu
i innych materiałów na łamach portalu edukacyjnego Literka.
Okres stażu

Na bieżąco
Zaświadczenie ze szkolenia

Opracowana dokumentacja, sprawozdania, scenariusze zajęć, opis i analiza

Materiały dydaktyczne, scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

Udział w pracach Rady Pedagogicznej

Współpraca z innymi nauczycielami w przedszkolu

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- przedstawianie sprawozdań i wniosków na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- opracowywanie referatów dla nauczycieli o wybranej tematyce w ramach WDN,
- dzielenie się z nauczycielami wiedzą i umiejętnościami nabytymi z ukończonych kursów, szkoleń, warsztatów.
- wspólne planowanie, organizowanie imprez,
- opracowywanie scenariuszy,
- przygotowywanie scenografii, dzieci do występów, strojów i rekwizytów.

- prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, rodziców,
- konsultacje z nauczycielami przedszkola z innej placówki,
- udostępnianie w biblioteczce przedszkolnej scenariuszy zajęć lub innych materiałów,
- nawiązanie współpracy z wychowawcą z Przedszkola ...
- udostępnianie na portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego i in. materiałów,
- opracowanie materiałów dotyczących pedagogizacji rodziców na tematy dotyczące trudności w nauce i trudności wychowawczych.
Okres stażu

Według kalendarza imprez przedszkolnych

Okres stażu

Okres stażu
Protokolarz Rady Pedagogicznej, teksty referatów, lista uczestników, potwierdzenie dyrektora

Zdjęcia, kronika, scenariusze imprez

Kronika, zdjęcia, scenariusze zajęć

Adres strony internetowej, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

Opracowanie i wdrożenie programu Przedszkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody dla dzieci zdolnych

Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań

- opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych.

- opracowanie programu Jesteśmy przyjaciółmi przyrody,
- przedstawienie programu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej celem zatwierdzenia go,
- realizacja programu według ustalonego planu pracy,
- ewaluacja.
Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2015/2016

Zatwierdzony program, ewaluacja

Zatwierdzony program, ewaluacja

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


L.p. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

Prowadzenie obserwacji dzieci

Prowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5 - i 6 - letnich

Prowadzenie zajęć dla dzieci mających trudności i dzieci zdolnych

Udzielanie wsparcia rodzicom

Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

Organizowanie przedstawień teatralnych z udziałem dzieci dla zaproszonych gości, np.
z okazji Dnia Ziemi
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
- prowadzenie rozmów z rodzicami.

- obserwacja dzieci,
- analiza słabych i mocnych stron dziecka.

- analiza trudności,
- organizowanie indywidualnej pracy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
- prowadzenie Przedszkolnego Koła LOP.

- pedagogizacja rodziców,
- organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
- zamieszczanie ciekawych artykułów dla rodziców w Kąciku dla rodziców,
- współorganizowanie ewentualnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
- systematyczne prowadzenie rozmów z rodzicami.

- wykorzystywanie zaproszeń do konkursów, przeglądów wiedzy i umiejętności przedszkolaków,
- przygotowywanie krótkich notatek dla prasy lokalnej,
- organizowanie wycieczek.

- przygotowanie inscenizacji, dekoracji, strojów,
- zapraszanie widzów - rodziców.

Raz w roku szkolnym

Zeszyt indywidualnych kontaktów z rodzicami, potwierdzenie dyrektora

Arkusze obserwacji dziecka

Zeszyt obserwacji dzieci, dziennik zajęć pozalekcyjnych

Lista obecności rodziców, potwierdzenie dyrektora

Dyplomy, podziękowania, dokumentacja wycieczek

Zdjęcia, scenariusze

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w ...

Współpraca z Komendą Powiatową Policji lub Strażą Miejską

Współpraca z Nadleśnictwem

Współpraca ze Szkołą Podstawową

Udział w akcji charytatywnej
Góra Grosza
- korzystanie z pomocy specjalistów,
- pomoc w określaniu lateralizacji dzieci,
- korzystanie z oferty warsztatowej dla nauczycieli,
- korzystanie z pomocy w przypadku problemów dydaktyczno - wychowawczych.

- organizowanie regularnych spotkań dzieci z policjantem lub strażnikiem miejskim o tematyce związanej z bezpieczeństwem dzieci, np.: na drodze, w domu.

- organizowanie DNIA LEŚNIKA na terenie przedszkola,
- zajęcia z leśnikiem.

- zwiedzanie szkoły przez przedszkolaków,
- opracowywanie Losów absolwentów naszego przedszkola we współpracy z nauczycielami klas I - III.

- pozyskiwanie monet na szczytne cele.
Okres stażu

Zaświadczenia z poradni

Potwierdzenia dyrektora, plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Zaświadczenie, zdjęcia

Zdjęcia, zaświadczenia

Dyplom imienny

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

Rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

- opis i analiza wybranego problemu edukacyjnego lub wychowawczego (wnikliwa obserwacja sytuacji, wyodrębnienie konkretnych problemów, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych).
Okres stażu

Opis i analiza przypadku

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Plan opracowała:

,................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.