X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28440

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela - mgr Joanna Kalista
Nazwa szkoły Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelkowie
Dyrektor - mgr Dorota Sibińska
Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2014 r.
Okres stażu: 9 miesięcy
Posiadane kwalifikacje
-Ukończone studia magisterskie w zakresie pracy socjalnej,
-Ukończone studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Opiekun stażu: mgr Laura Żydyk

Cel główny planowania rozwoju: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i przepisów związanych z jej funkcjonowaniem.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej oraz szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształcenia.
7. Przeprowadzanie i planowanie zajęć z uczniami, tak aby przyczynić się do realizacji celów rozwojowych szkoły.
8. Poprawne planowanie czynności opiekuńczo – wychowawczych.
9. Właściwe opracowanie konspektów zajęć i scenariuszy imprez pozalekcyjnych.
10. Nawiązywanie i pogłębianie kontaktów z rodzicami uczniów i wychowawcami klas.

I § 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji, zadań i funkcjonowania szkoły

1. Poznanie procedur awansu zawodowego

Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawo-dowego (ustawy, rozporządzenia); zapoznanie się z przepisami dotyczącymi prawa oświatowego.
Dowody realizacji: Wykaz obowiązujących przepisów, opracowanie planu awansu zawodowego, znajomość aktów prawnych, sprawozdanie z realizacji stażu
Termin realizacji: Wrzesień 2014 r.; raz na dwa miesiące.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Formy: Omówienie form współpracy, korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia opie-kuna stażu, opracowanie wraz z opiekunem przejrzystych zasad współpracy,
opracowanie z pomocą opiekuna - planu pracy.
Dowody: Kontrakt z opiekunem stażu, plan pracy.
Termin: Wrzesień 2014 r.

3. Zapoznanie się z organizacją oraz zasadami funkcjonowania szkoły
Formy: Analizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły:
- Statut szkoły,
- Program wychowawczy szkoły,
- Wewnątrzszkolny system oceniania,
- Program profilaktyczny,
- Księga jakości: Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole; poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Dowody: Notatki, prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych, znajomość i przestrzeganie przepisów BHP
Termin: Wrzesień/październik 2014 r.; cały okres stażu

4. Organizowanie własnego warsztatu pracy

Formy: Realizacja obowiązującego w świetlicy programu, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych.
Dowody: Plany miesięczne.
Termin: Cały okres stażu.

5. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań.

Formy: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju, gromadzenie:
- konspektów zajęć świetlicowych,
-prac dzieci,
-zdjęć,
-notatek itp.
Dowody: Zgromadzone dokumenty.
Termin: Cały okres stażu.

6. Przygotowanie projektu sprawozdania.
Formy: Autorefleksja, przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawo-dowego.
Dowody: Sprawozdanie.
Termin: Maj 2015 r.

7. Poszerzenie wiedzy dotyczącej pracy nauczyciela w oparciu o literaturę.

Formy: Studiowanie literatury dydaktyczno – wychowawczej, prowadzenie spisu lektur przestudiowanych podczas trwania stażu, sporządzanie notatek ze spostrzeżeniami po przestudiowaniu lektur.
Dowody: Wykaz literatury, notatki,
Termin: Cały okres stażu.

8. Nabywanie nowych umiejętności oraz zdobywanie doświadczeń w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.

Formy: Udział w radach pedagogicznych, obserwacja pracy współpracowników, uczestnictwo w kursach doskonalenia nauczycieli oferowanych przez szkołę, uczest-nictwo w zajęciach otwartych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczy-cieli.
Dowody: Zaświadczenia udziału w kursach, notatki.
Termin: Cały okres stażu.

II § 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właści-wą realizację statutowych zadań szkoły.

1. Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności.

Formy: Autorefleksja, analiza możliwości rozwoju, zaplanowanie własnego rozwoju
Dowody: Powstanie planu rozwoju.
Termin: Wrzesień 2014 r.
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Formy: Opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym, opublikowanie scena-riuszy w Internecie, udostępnianie własnych konspektów.
Dowody: Adres strony internetowej.
Termin: Cały okres stażu.

3. Określenie dalszej drogi rozwoju.

Formy: Ewaluacja planu rozwoju zawodowego.
Dowody: Zapiski i uwagi do wprowadzonych zmian.
Termin: Cały okres stażu.

4. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.

Formy: Korzystanie ze stron internetowych, które są poświęcone edukacji, kompute-rowe opracowywanie pomocy dydaktycznych, tworzenie dokumentacji, w tym zwią-zanej ze stażem.
Dowody: Spis wykorzystanych stron Internetowych, przykłady zastosowanych pomocy dydaktycznych, dokumentacja stażu.
Termin: Cały okres stażu.

III § 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejęt-ność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Obserwacja i analiza możliwości wychowanków.

Formy: Zbieranie informacji o uczniach korzystających ze świetlicy:
- obserwacja uczniów,
- analiza prac plastycznych oraz innych wytworów pracy własnej dzieci,
- rozmowy a rodzicami,
- kontakty z wychowawcą klasy, pedagogiem, logopedą,
- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów.

Dowody: Dziennik zajęć wychowawczych, dziennik obserwacji.
Termin: Cały okres stażu.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.

Formy: Analiza kart informacyjnych, współpraca z rodzicami, współpraca z wycho-wawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.
Dowody: Karty informacyjne, notatki ze spotkań.
Termin: Cały okres stażu.

3. Pogłębianie wiedzy z zakresu wychowawczych oraz opiekuńczych aspektów pracy
w świetlicy szkolnej.

Formy: Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i określenie wychowawczych zadań świetlicy, stała obserwacja zachowań dzieci, indywidualne rozmowy z dzieckiem, stały kontakt z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami
Dowody: Notatki, adnotacje w dzienniku obserwacji.
Termin: Cały okres stażu.

4. Współpraca z rodzicami.

Formy: Kontakty osobiste bądź telefoniczne z rodzicami.
Dowody: Dziennik świetlicy, notatki.
Termin: Cały okres stażu.

IV § 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Obserwacja zajęć dydaktycznych.

Formy: Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli (zajęcia otwarte), omówienie zajęć.
Dowody: Konspekty zajęć, notatki.
Termin: Według harmonogramu hospitacji.

2. Prowadzenie zajęć na świetlicy w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły

Formy: Opracowanie scenariuszy zajęć, analiza zajęć i konsultacje z opiekunem stażu, wyciągniecie wniosków.
Dowody: Scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia.
Termin: Według harmonogramu hospitacji

Zatwierdzam do realizacji

............................... .................................
Miejscowość, data podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.