X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28435
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W GDOWIE

Ewelina Bujak Gdów, 1.09.2014r.

Dane osobowe:
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Ewelina Bujak

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego
w Gdowie, ul. Myślenicka 2, 32 – 420 Gdów

Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przedmiot nauczany: edukacja wczesnoszkolna

Opiekun stażu: mgr Katarzyna Ciężarek

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014

Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Termin zakończenia stażu: 31.05. 2015

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
4.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
7.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a.wewnątrz szkoły
b.poza szkołą
c.samokształcenie
8.Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.
9.Wspieranie dzieci w ich rozwoju.
10.Pogłębianie współpracy z rodzicami, pracownikami szkoły oraz środowiskiem lokalnym.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 1)

ZADANIA/FORMY REALIZACJI/SPODZIEWANE EFEKTY/SPOSÓB DOKUMENTACJI/OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE/ TERMIN REALIZACJI
ZADANIE:Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego:
FORMY REALIZACJI:
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji z Internetu i prasy poświęconej oświacie
SPODZIEWANE EFEKTY:
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju zawodowego
TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2014
ZADANIE: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
FORMY REALIZACJI:
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu
z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
SPODZIEWANE EFEKTY:
- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej współpracy
- potwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze zajęć obserwowanych i prowadzonych
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:Opiekun stażu
TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2014 i na bieżąco przez okres stażu
ZADANIE:Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
FORMY REALIZACJI:
- analiza dokumentacji obowiązującej w szkole:
* Statut szkoły Podstawowej w Gdowie
* Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej SP Gdów
* Szkolny Program Profilaktyki SP w Gdowie
- prowadzenie dzienników
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
- sporządzenie dokumentacji wychowawcy tzw. teczka wychowawcy
- czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć oraz w dzienniku zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
SPOSÓB DOKUMANENTACJI:
- zapisy w dzienniku
- scenariusze
TERMIN REALIZACJI: Od września do maja

ZADANIE:Poznanie Podstawy Programowej I etapu edukacyjnego
SPOSOBY REALIZACJI:
- zapoznanie się z podstawą programową I etapu edukacyjnego oraz programem nauczania
SPODZIEWANE EFEKTY:
- poznanie podstawy programowej I etapu edukacyjnego oraz
programu nauczania
- krótkie notatki z analizy podstawy programowej i programu nauczania
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Opiekun stażu wrzesień 2014
ZADANIE:
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego
i higienicznego przebywania i pracy na terenie szkoły
FORMY REALIZACJI:
- analiza regulaminu BHP i p/poż
- poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie
szkoły
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- krótkie notatki w dokumentacji przebiegu stażu
TERMIN REALIZACJI:wrzesień 2014

ZADANIE:
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w edukacji wczesnoszkolnej dokumentacji
FORMY REALIZACJI:
- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- stworzenie planu pracy wychowawczej klasy I
- wpisy do dziennika zajęć
- protokołowanie zebrań z rodzicami
SPODZIEWANE EFEKTY:
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania oraz protokołów zebrań z rodzicami
TERMIN REALIZACJI:Cały okres stażu

ZADANIA:Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI:
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
SPODZIEWANE EFEKTY:- zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
SPOSOBY DOKUMENTACJI:- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.
TERMIN REALIZACJI:Cały okres stażu
ZADANIA:Przygotowanie projektu sprawozdania
FORMY REALIZACJI:- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju SPODZIEWANE EFEKTY:
- poprawne sprawozdanie z realizacji planu
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
OSOBY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE:Opiekun stażu
TERMIN REALIZACJI:czerwiec 2015

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 2)

ZADANIA:Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
FORMY REALIZACJI:
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
SPODZIEWANE EFEKTY:
- prawidłowe pisanie scenariuszy
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- zgromadzone scenariusze
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:Opiekun stażu
TERMIN REALIZACJI: Systematycznie przez cały rok

ZADANIE: Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego
FORY REALIZACJI:- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach
SPODZIEWANE EFEKTY:
- zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- zaświadczenia o ukończonych kursach
TERMIN REALIZACJI: Okres stażu
ZADANIE:
Współpraca z pedagogiem
FORMY REALIZACJI:
- rozmowa z pedagogiem w szkole
SPODZIEWANE EFEKTY:
- pomoc dzieciom w ich adaptacji w środowisku szkolnym
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- potwierdzenie pedagoga
OSOBY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE:Pedagog
TERMIN REALIZACJI:Na bieżąco cały rok

ZADAANIE: Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
FORMY REALIZACJI:
- tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji,
korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany
pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
- konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze
zająć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem.
- korzystanie z poczty elektronicznej.
SPODZIEWANE EFEKTY:
- poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- sumienne przygotowywanie i opracowywanie swoich artykułów,
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do
zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych.
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
TERMIN REALIZACJI:Cały rok
ZADANIE:Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod nauczania
i wychowania
FORMY REALIZACJI:
- czytanie pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron
internetowych
SPODZIEWANE EFEKTY:
- pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności
weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- recenzje przeczytanych książek, artykułów
TERMIN REALIZACJI: Cały rok
ZADANIE:
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia
FORMY REALIZACJI:
- hospitowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
SPODZIEWANE EFEKTY:
- dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- konspekty z hospitacji
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:N – le nauczania zintegrowanego oraz n-l oddziału przedszkolnego
TERMIN REALIZACJI:Okres stażu
ZADANIE:Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
FORY REALIZACJI:
- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
SPODZIEWANE EFEKTY
- umiejętność dzielenia się
z innymi
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji szkoły
TERMIN REALIZACJI:Na bieżąco przez okres stażu

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§ 6 ust. 2 pkt 3)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁ-PRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
ZADANIE:Współpraca z rodzicami
FORMY REALIZACJI:
- podnoszenie poziomu wiedzy pedagogicznej rodziców
- zainteresowanie rodziców uroczystościami ( ślubowanie, zabawa
andrzejkowa, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty)
- pozyskanie rodziców do współdziałania ze szkołą
- organizowanie zebrań rodziców
- prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej dzieci
- prowadzenie zajęć otwartych
SPODZIEWANE EFEKTY:
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- teczka wychowawcy grupy
TERMIN REALIZACJI: Od września do maja
ZADANIE:Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych
FORMY REALIZACJI:
- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów
rozwojowych dziecka
SPODZIEWANE EFEKTY:
- zaświadczenia o ukończonych kursach
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- notatki własne
- zaświadczenia
TERMIN REALIZACJI: Okres stażu
ZADANIE:Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach szkolnych zamkniętych i otwartych
FORMY REALIZACJI:
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w szkole
- udział w wycieczkach
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów i uroczystości szkolnych
SPODZIEWANE EFEKTY:
- zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi
nauczycielami,
SPOSÓB DOKUMENTACJI:- zdjęcia
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:N - le
TERMIN REALIZACJI:Okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
ZADANIE:
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone
FORMY REALIZACJI:
- przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omawianie zajęć
SPODZIEWANE EFEKTY:
- zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru
metod i form
- pokorne przyjmowanie uwag
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- scenariusze zajęć
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:Opiekun stażu
TERMIN REALIZACJI:Przez cały rok

ZADANIE:Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć
w miesiącu, oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć
FORMY REALIZACJI:
- obserwowanie i omawianie zajęć
SPODZIEWANE EFEKTY:
- zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
SPOSÓB DOKUMENTACJI:
- notatki własne
- scenariusze zajęć
- wnioski z obserwacji
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:
Opiekun stażu inni nauczyciele
TERMIN REALIZACJI:Okres stażu

( podpis nauczyciela - stażysty) (podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.