X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28434

Projekt planu rozwoju nauczyciela kontraktowego

Cel główny rozwoju zawodowego:

Głównym celem realizacji przedstawionego przeze mnie planu rozwoju zawodowego jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi.
Cele szczegółowe:
- Przygotowanie, realizacja i udokumentowanie własnego planu rozwoju zawodowego
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego a) wewnątrzszkolnych b) zewnątrzszkolnych c) samokształcenia - Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
- Uczestnictwo w życiu szkoły
- Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
- Doskonalenie warsztatu pracy

§ 7.ust 1. pkt 1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz udział w jej pracach - Współpraca z Gronem Pedagogicznym oraz wychowawcami klas
- Udział w pracach Zespołu Wychowawczego
- Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
- Współpraca z Radą Rodziców przy Zespole Szkól Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Cały okres stażu

Cały okres stażu Lista obecności

Potwierdzenie opiekuna stażu
2 Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych - Przygotowanie akademii i uroczystości uwzględnionych w kalendarzu imprez szkolnych np. Dzień Edukacji Narodowej Zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych i przydziałem obowiązków Scenariusze uroczystości
3. Uczestnictwo w pracach Zespołu Polonistów - Przygotowywanie młodzieży szkolnej do konkursów z języka polskiego itp. Według potrzeb Dyplomy, podziękowania
4 Podejmowanie dodatkowych zadań i funkcji - Organizacja, przeprowadzanie i nadzór konkursów polonistycznych
- Udział w pracach komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Dyrektora Według potrzeb

Według potrzeb Notatki własne
Potwierdzenie Dyrektora
§ 7. ust 1.pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - Organizacja pracy własnej poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania
- Opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany
- Wyeliminowanie popełnianych błędów Czas trwania stażu Notatki własne
Testy, sprawdziany
2. Publikowanie własnych prac: - Opublikowanie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2012r. Notatki własne.
3. Udział w różnorodnych formach doskonalenia wiedzy własnej z zakresu nauczania j. polskiego oraz umiejętności wychowawczych - Udział w kursach tematycznych, konferencjach, spotkaniach i warsztatach
Czas trwania stażu Certyfikaty
4. Udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli - Aktywny udział w pracy Zespołu Polonistów
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych Czas trwania stażu Lista obecności na posiedzeniach
5. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych -Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
- Kształcenie umiejętności formułowania wniosków po obserwacji lekcji
-Przeprowadzenie zajęć otwartych Czas trwania stażu Notatki własne
§ 7. ust 1. pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły
1. Aktualizacja wiedzy poprzez analizę dokumentacji regulującej pracę w szkole - Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty Wrzesień - październik
2012r. Notatki własne
2. Analiza publikacji interpretujących procedurę ubiegania się o stopnie awansu zawodowego - Wnikliwa analiza artykułów, materiałów CODN, publikacji w prasie oświatowej i Internecie Czas trwania stażu Notatki własne
3. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych podejmujących temat przepisów dotyczących systemu oświaty - Zwrócenie szczególnej uwagi na informacje związane z awansem na nauczyciela mianowanego Według harmonogramu Lista obecności
4. Wdrażanie zdobytej wiedzy, realizacja znajomości aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej - Uczestnictwo w różnorodnych komisjach szkolnych: egzaminacyjnych, konkursowych, przedmiotowych itp.
- Organizacja wycieczek i wyjść do kina i teatru pogłębiających wiedzę zdobytą w szkole podczas lekcji języka polskiego
- Udział w Radach Pedagogicznych uchwalających, modyfikujących lub opracowujących dokumenty wewnątrzszkolne Czas trwania stażu Notatki własne
Bilety

Lista obecności
§ 7. ust 2. pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Współpraca z opiekunem stażu
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Zawarcie porozumienia z opiekunem stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego

- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności Sierpień 2012r.

Wrzesień 2012r.

Czas trwania stażu

Wniosek
Porozumienie
Plan rozwoju zawodowego
Grafik spotkań
Scenariusze zajęć
Wnioski i uwagi
2. Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy w nauczaniu języka polskiego i pracy wychowawczej - Zorganizowanie i wyposażenie pracowni polonistycznej
- Zorganizowanie konkursu polonistycznego
-Opracowanie regulaminu klasopracowni
- Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych, itp.
- Wdrażanie nowych metod nauczania Czas trwania stażu Gazetka ścienna

Regulamin pracowni
Pomoce dydaktyczny
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami - Obserwacja i prowadzenie zajęć otwartych
- Rozmowy z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym Czas trwania stażu Notatki własne
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Prowadzenie dzienników i arkuszy ocen

- Prowadzenie dokumentacji obowiązującej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego Czas trwania stażu Obowiązująca dokumentacja szkolna
Teczka awansu zawodowego
§ 7. ust 2. pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Organizowanie wyjść i wycieczek dla młodzieży po najbliższej okolicy
- Kształtowanie i rozwijanie wiedzy o kulturze i historii regionu zwoleńskiego
- Organizowanie wyjść do muzeum, teatru lub kina Raz w roku Karta wycieczki

2. Zdobywanie wiedzy na temat problemów i rozwoju wychowanków - Współpraca z rodzicami
- Prowadzenie spotkań ogólnoklasowych
- Konsultacje indywidualne i kontakty telefoniczne z rodzicami
- Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Dyrekcją
- Rozwiązywanie problemów uczniów mających trudności
w nauce
- Analizowanie wyników nauczania i frekwencji Czas trwania stażu Wpisy w dzienniku

Dokumentacja szkolna

3. Dbanie o dobry kontakt z wychowankami i rodzicami
- Rozmowy indywidualne z uczniem i rodzicami
- Stosowanie zdobytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w codziennych kontaktach z uczniami
- Uatrakcyjnianie godzin do dyspozycji wychowawcy Według potrzeb

Czas trwania stażu Wpisy w dzienniku

Notatki własne
4. Praca z uczniem słabym i zdolnym - Prowadzenie zajęć w ramach wyrównywania szans edukacyjnych
- Organizacja pomocy koleżeńskiej
- Przygotowywanie do konkursów Czas trwania stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Dyplom

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Zastosowanie umiejętności korzystania z komputera i sprzętu multimedialnego na lekcjach języka polskiego - Samodzielne tworzenie materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej
- Przygotowanie sprawdzianów, testów, notatek dla uczniów
Czas trwania stażu Pomoce dydaktyczne
2. Korzystanie z programów komputerowych oraz Internetu na lekcjach i w ramach doskonalenia własnego - Wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu podczas lekcji języka polskiego

- Wykorzystanie zasobów Internetu do bogacenia własnej wiedzy

- Wykorzystanie bazy szkolnej oraz Internetu do przygotowania pomocy dydaktycznych dla uczniów

- Przygotowanie wraz z uczniami prezentacji multimedialnej podsumowującej wiadomości z epok literackich Czas trwania stażu Prezentacje multimedialne (własne i uczniów)


4. Prowadzenie kroniki szkolnej
- Przygotowanie artykułów do kroniki szkolnej Czas trwania stażu Kronika szkolna ZSR-T
§7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Dbanie o pogłębianie własnych kompetencji wychowawczych - Udział w kursach i warsztatach poszerzających wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii
- Udział w kursach pozwalających na uatrakcyjnienie zajęć wychowawczych
Czas trwania stażu Potwierdzenie uczestnictwa
2. Aktywna praca nad samokształceniem -Studiowanie zbiorów Biblioteki Szkolnej i Pedagogicznej
- Kształtowanie umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami Czas trwania stażu Notatki z przeczytanej lektury
3. Realizacja powierzonych zadań wychowawczych i opiekuńczych - Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z rodzicami i uczniami
- Organizowanie imprez klasowych, wyjść, wycieczek
- Korzystanie z zasobów wiedzy z zakresy pedagogiki, znajomości prawa oświatowego Czas trwania stażu

Prowadzona dokumentacja
§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1 Kontynuowanie poznawania organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły - Wnikliwa analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej, dokumentów prawa
wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej

- Udział w Radach Pedagogicznych
poświęconych tworzeniu i
wdrażaniu dokumentów szkolnych Cały trwania stażu

Notatki

Lista obecności
2 Współpraca z innymi nauczycielami
ubiegającymi się o stopień nauczyciela mianowanego - Służenie pomocą, wskazówkami i własnymi
materiałami innym
nauczycielom Czas trwania stażu Potwierdzenie nauczycieli
3 Korzystanie ze znajomości aktów prawa
oświatowego w czynnościach
związanych z odbywaniem stażu - Zastosowanie aktów prawa
oświatowego podczas pracy nad
planem rozwoju zawodowego, sprawozdaniem, przygotowaniem
prezentacji dorobku i przygotowaniem się do egzaminu kwalifikacyjnego Czas trwania stażu Teczka awansu zawodowego
4 Tworzenie i
modyfikowanie dokumentów szkolnych - Praca w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej

- Konstruowanie rozkładu zajęć i innych dokumentów nauczania Czas trwania stażu Lista obecności
Dokumenty nauczania
5 Uczestnictwo w realizacji bieżących zadań ogólnoszkolnych Według przydziału Potwierdzenie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.