X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28420

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PROJEKT
planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
mgr Anna Maria Jezierska
opracowany na postawie
1.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. Nr 118, poz. 119 i 1199),
2.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Dane osobowe

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż
mgr Anna Maria Jezierska

Nazwa i adres placówki
Zespół Szkół Nr 1 ,
44 – 304 Wodzisław Śl.,
ul. Armii Ludowej 11

Imię i nazwisko dyrektora
mgr inż. Barbara Kowol

Imię i nazwisko opiekuna stażu
mgr Krystyna Małysiak

Czas trwania stażu
9 miesięcy,
tj. od 1.09.2014 r. do 31.05.2015 r.

Cel główny
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz placówki,
- poza placówką,
- samokształcenie.
7.Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8.Pogłębianie współpracy z rodzicami.


ZADANIA WSTĘPNE

Zadania
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Formy realizacji
1. Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
Gromadzenie informacji z Internetu, prasy i literatury poświęconej oświacie.
Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
2. Ustalenie przebiegu stażu i omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.
Rozmowy i konsultacje dot. sposobu realizacji stażu.
Określenie formy współpracy.
Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu.

Spodziewane efekty
1. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
2. Współpraca z opiekunem stażu. Poznanie zasad wzajemnej współpracy. Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego.

Sposób dokumentacji
1. Rejestr przeanalizowanych przepisów:
Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli,
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami).
Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji.
Bibliografia literatury pedagogicznej.
Opracowany plan rozwoju zawodowego.
2. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego. Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem.

Termin realizacji
1. wrzesień 2014 r.
2. wrzesień 2014 r.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

Zadania
1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
2. Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu
3. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu oraz zasadami ochrony przeciwpożarowej
4. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi
6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją

Formy realizacji
1. Analiza przepisów regulujących pracę i funkcjonowanie przedszkola:
Statut Przedszkola,
Ustawa o systemie oświaty,
Karta Nauczyciela,
Roczny Plan Pracy,
Regulamin pracy obowiązujący w przedszkolu,
Regulamin przyznawania nagród dyrektora dla nauczycieli,
Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,
Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela,
Regulamin Rady Pedagogicznej,
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
Regulamin Funduszu Zdrowotnego,
Regulamin Rady Rodziców,
Regulamin bezpiecznego powierzania i odbierania dzieci z przedszkola,
Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola.
Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
2. Zapoznanie się i analiza dokumentacji przedszkola, w tym z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz planami tygodniowymi i miesięcznymi, a także zasadami dot. wpisów do dziennika zajęć oraz protokołami z posiedzeń rady pedagogicznej i zebrań
z rodzicami. Prowadzenie dzienników.
3. Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Udział w instruktażu i szkoleniu BHP i ppoż.
4. Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego.
5. Opracowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju z uwzględnienie ewentualnych zmian i modyfikacji.
6. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji

Spodziewane efekty
1. Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie przedszkola.
Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w pracy własnej – zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w przedszkolu.
4. Zgromadzenie potrzebnej i wymaganej dokumentacji.
5. Poprawne opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
6. Prawidłowe sporządzenie wniosku oraz zebranie wymaganej dokumentacji.

Sposób dokumentacji
1. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
Listy obecności na zebraniach Rady Pedagogicznej.
2. Sumienne prowadzenie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
Zapisy w dzienniku.
3. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
Potwierdzenie odbycia szkolenia.
4. Teczka stażysty
5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
6. Wniosek
Dokumentacja stażu

Termin realizacji
1. od września 2014 r. do maja 2015 r.
2. od września 2014 r. do maja 2015 r.
3. okres stażu, zależny od planu szkoleń BHP
4. okres stażu
5. czerwiec 2015 r.
6. czerwiec 2015 r.

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statusowych zadań placówki

Zadania
1. Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć z dziećmi
2 Poznanie zasad konstruowania scenariuszy zajęć
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
5. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
6. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
7. Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz multimedialnej techniki pracy
8. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
Formy realizacji
1. Zapoznanie się z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2. Przygotowanie scenariuszy prowadzonych zajęć oraz ich analiza z opiekunem stażu.
3. Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja.
4. Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych. Konsultacje z opiekunem stażu.
5. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, m. in. w kursach, warsztatach, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN
6. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno-pedagogicznej.
7. Tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych:
plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe.
Wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
Opracowanie dokumentacji związanych z własnym stażem.
Korzystanie ze szkoleń drogą e-learningową.
Korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adresu e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków.
8. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Spodziewane efekty
1. Znajomość podstawy programowej wychowania przedszkolnego i innych programów nauczania.
2. Prawidłowe konstruowanie scenariuszy zajęć z dziećmi.
3. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia koleżanek z większym stażem pedagogicznym i wyższym stopniu awansu zawodowego.
4. Prawidłowe prowadzenie zajęć z dziećmi i wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego.
5. Zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów oraz poszerzenie własnego warsztatu pracy.
6. Pogłębianie wiedzy i zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć z dziećmi.
7. Poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów. Sumienne przygotowywanie i opracowywanie swoich artykułów. Ułatwienie pracy poprzez przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych.
8. Umiejętność dzielenia się z innymi.

Sposób dokumentacji
1. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
2. Zgromadzone scenariusze.
3. Arkusz obserwacji zajęć.
4. Scenariusze zajęć potwierdzone przez opiekuna stażu. Arkusz obserwacji zajęć.
5. Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, kursach, warsztatach. Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej organizowanych w ramach WDN
6. Spis literatury metodyczno – pedagogicznej
7. Publikacje w Internecie Płyta z zapisem elektronicznym Zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
8. Portale internetowe. Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie. Plan dostępny w dokumentacji przedszkola.

Termin realizacji
1. wrzesień 2014 r.
2. okres stażu
3. raz w miesiącu
4. raz w miesiącu
5. cały okres stażu
6. w ciągu stażu
7. cały okres stażu
8. na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem

Zadania
1. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci funkcjonujących w grupie
2. Współpraca z rodzicami
3. Poznanie instytucji wspomagających przedszkole w pracy wychowawczo - terapeutycznej

Formy realizacji
1. Zapoznanie się z Arkuszem obserwacji dziecka. Prowadzenie ukierunkowanej obserwacji dzieci; wypełnianie indywidualnych arkuszy obserwacji Praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie. Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne). Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka.
3. Uzyskanie informacji na temat instytucji wspomagających przedszkole w sprawach wychowawczych. Poznanie zakresu pomocy .

Spodziewane efekty
1. Umiejętność prawidłowego prowadzenia arkusza obserwacji dziecka. Rozpoznawanie możliwości i potrzeb dzieci oraz pogłębianie wiedzy w zakresie zaspokajania tychże potrzeb.
2. Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka oraz nawiązanie właściwej współpracy z rodzicami dzieci.
3. Rozszerzenie wiedzy nt. możliwości rozwiązywania różnych problemów wychowanków oraz pomoc rodzinie w tym zakresie.

Sposób dokumentacji
1. Arkusze obserwacji dziecka. Indywidualne teczki dzieci zawierające dokumentację diagnostyczną.
2. Dokumentacja fotograficzna, Karta Informacyjna dziecka. Rejestr indywidualnych rozmów z rodzicami.
3. Spis adresów i telefonów instytucji wspomagających proces wychowawczy.

Termin realizacji
1. okres stażu
2. okres stażu
3. od września 2014 r. do maja 2014 r.

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Zadania
1. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
2. Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności

Formy realizacji
1. Rozmowa z opiekunem stażu. Notowanie spostrzeżeń. Wyciąganie wniosków.
2. Przygotowanie scenariuszy zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Omówienie zajęć.
3. Obecność i obserwacja na zajęciu. Omówienie zajęć.
4. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem

Spodziewane efekty
1. Wzbogacenie wiedzy o realizacji celów oraz właściwym doborze metod i form zajęć. Prawidłowe przygotowanie się do rozmowy pohospitacyjnej.
2. Zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć. Pokorne przyjmowanie uwag.
3. Zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć.
4. Autorefleksja określenie dalsze drogi rozwoju zawodowego.

Sposób dokumentacji
1. Scenariusze zajęć obserwowanych. Scenariusze zajęć prowadzonych. Protokoły pohospitacyjne zawierające wnioski.
2. Scenariusz zajęć. Notatki własne.
3. Arkusze obserwacji zajęć. Wnioski z obserwacji.
4. Teczka stażysty.

Termin realizacji
1. wrzesień 2014 r.
2. raz w miesiącu
3. raz w miesiącu
4. okres stażu

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

Zadania
1. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych
2. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
3. Edukacja z wyobraźnią
4. Edukacja informatyczna

Formy realizacji
1. Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu. Udział w wycieczkach przedszkolnych.
2. Przygotowanie dzieci do różnych konkursów.
3. Wykorzystanie w pracy z dziećmi metody projektowania okazji edukacyjnych. Pogadanki z dziećmi.
4. Przygotowanie dzieci do rozsądnego korzystania z komputera tak, aby był on pomocny w zdobywaniu wiedzy, a nie stał się częścią ich życia.

Spodziewane efekty
1. Zdobycie nowych doświadczeń. Współpraca z innymi nauczycielami.
2. Kształtowanie postawy właściwego współzawodnictwa
3. Kształtowania postaw społeczno – moralnych dzieci. Propagowanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowej postawy wobec siebie i innych ludzi oraz kultury osobistej
4. Wdrażanie dzieci do edukacji informatycznej.

Sposób dokumentacji
1. Potwierdzenie nauczyciela współpracującego. Zdjęcia, prasa, media.
2. Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów.
3. Prace dzieci.
4. Scenariusze zajęć. Dokumentacja fotograficzna.

Termin realizacji
1. okres stażu
2. okres stażu
3. okres stażu
4. okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.