X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28404
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Wójcicka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Poizdowie

Data rozpoczęcia stażu – 1 września 2012 r. Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu – 31 maja 2015 r.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego, prawem oświatowym regulującym wymogi awansu
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, awansu zawodowego itp.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły
• Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2012

Okres stażu
Maj 2015
2. Współudział w opracowywaniu dokumentów szkolnych • Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
• Uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów szkoły
• Współpraca z rodzicami, spotkania zbiorowe i indywidualne
• Angażowanie rodziców przy organizowaniu życia klasowego
• Pedagogizacja rodziców poprzez wygłaszanie referatów Okres stażu

Według harmonogramu

W miarę potrzeb

3. Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podniesienia jakości pracy szkoły • Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami
i potrzebami szkoły
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Udział w warsztatach i kursach dotyczących planowania i dokumentowania awansu zawodowego Okres stażu
4. Organizowanie uroczystości szkolnych.
Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym • Organizowanie imprez wynikających z kalendarza szkolnego np. : Dzień Chłopaka, Ślubowanie kl. I, Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny w szkole oraz w szerszym środowisku lokalnym Okres stażu
5. Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych • Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych:
- plastycznych,
-ortograficznych,
- recytatorskich,
- matematycznych,
- inne w zależności od potrzeb Wg harmonogramu konkursów
6. Współpraca z rodzicami dotycząca działań wychowawczych • Działania na rzecz klasy
• Udział w zajęciach otwartych
• Pedagogizacja rodziców
• Konsultacje indywidualne dla rodziców Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych • Opracowywanie dokumentów
• Redagowanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne
• Wykorzystanie technologii informatycznej na zajęciach Okres stażu
2. Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych w życiu i w pracy • Korzystanie z zasobów Internetu przy opracowywaniu scenariuszy imprez szkolnych, scenariusze lekcji oraz materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela
• Opracowanie, wykonanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej klasy
• Zamieszczanie własnych artykułów, scenariuszy oraz materiałów związanych z wykonywaną pracą na stronach www.
Okres stażu

Raz na kwartał
3. Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych • Opracowanie dokumentacji szkolnej (IPET, IPR, zestawień, sprawozdań , raportów)

• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych (testów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów)
Okres stażu
3. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych • Korzystanie z rzutnika, drukarki, skanera w trakcie lekcji

• Wykorzystanie za zajęciach materiałów zarejestrowanych na różnych nośnikach Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej • Przygotowanie i przeprowadzenie referatu w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej Okres stażu
2. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami • Udostępnianie scenariuszy zajęć, imprez, przykładowych ćwiczeń
• Prowadzenie zajęć otwartych dla praktykantów, zainteresowanych nauczycieli Okres stażu
3. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej • Opracowanie dokumentacji zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem Okres stażu
4. Umieszczenie w portalu internetowym własnych publikacji • Przygotowanie planu rozwoju i innych publikacji umieszczenie go na stronie internetowej
Okres stażu
5. Udostępnianie własnych opracowań • Przekazywanie zainteresowanym nauczycielom gromadzonych materiałów, scenariuszy zajęć, imprez oraz uroczystości szkolnych Na bieżąco
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postepowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „Wesoła ortografia”.
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć Okres stażu
2. Opracowanie i realizacja programu wychowawczego klasy opartego o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły • Rozpoznanie potrzeb wychowawczych uczniów
• Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego Wrzesień
Na bieżąco
3. Opracowanie programu edukacyjno-wychowawczego: „Dobre maniery łamią bariery”. „Grzeczność na co dzień, bardzo ważna sprawa, więc o niej w szkole wspomnieć wypada.” • Opracowanie i wdrożenie programu o savoir-vivre dla wszystkich klas szkoły
Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie wycieczek szkolnych • Organizowanie lub współorganizacja wycieczek szkolnych
• Opracowanie planu wycieczek
• Organizacja wyjść do placówek kulturalnych Czas trwania stażu
2. Praca z uczniem zdolnym i słabym
• Indywidualna praca z uczniem przygotowującym się do konkursów
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych Okres stażu
3. Opracowanie programu zajęć komputerowych dla rodziców i jego realizacja
• Przygotowanie programu zajęć oraz ich przeprowadzenie Okres stażu
4. Prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych • Organizowanie czasu wolnego uczniów Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:

1. Współpraca z Policją
w Kocku • Zorganizowanie spotkania uczniów z policjantem Czas trwania stażu
2. Współpraca z pielęgniarką szkolną • Rozpoznanie problemów zdrowotnych w klasie
• Współpraca z pielęgniarką w kwestiach profilaktyki i higieny Czas trwania stażu
3. Współpraca z pedagogiem i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną • Konsultacje z pedagogiem i pracownikami poradni
• Wdrażanie zaleceń Cały okres stażu
4. Organizacja akcji charytatywnych • Organizacja akcji „Góra grosza”
• Organnizacja zbiórek wg potrzeb Cały okres stażu
5. Współpraca z wydawnictwami pedagogicznymi • Bieżąca analiza oferty wydawnictw
• Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa
• Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych Cały okres stażu
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz władzami miasta • Uczestnictwo w imprezach
• Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Kock Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych • Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
• Podsumowanie i wnioski Okres stażu

Plan ma charakter otwarty, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowania zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych.


Opracowanie: mgr Anna Wójcicka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.