X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28395
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Sylwia Łozińska
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
Termin rozpoczęcia stażu : 1 września 2012 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.

Cele:

1.Wdrożenie uczniów do troski o własne zdrowie, kształtowanie pozytywnych
nawyków.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia
3. Poprawa efektywności pracy wychowawczej w szkole i środowisku.
4. Realizacja zadań szkoły.
5. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:.
1. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz.674 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r., Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami).
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Formy/metody realizacji Przewidywany termin realizacji Sposób dokumentowania realizacji zadań
§ 8 ust. 2 pkt. 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Prawidłowo napisany wniosek
o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego. IX.2012 r.
Poszarzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do własnych potrzeb i potrzeb szkoły m.in.
*Studia Podyplomowe Edukacja dla Bezpieczeństwa,
*Udział w konferencji „W kręgu kultury islamu”
*Udział w warsztatach metodycznych poświęconych pracy wychowawcy
*Radzenie sobie z gniewem i złością, inne szkolenia, warsztaty metodyczne mające wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły, w miarę ukazywania się propozycji
Samodzielne studiowanie fachowej literatury. Zaświadczenia, świadectwa

Cały okres stażu
Promocja szkoły w środowisku. Aktywna promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział w programie Comenius Regio. Zadania będą wynikały z kolejnych punktów realizowanego projektu. Artykuły w prasie, na stronie internetowej szkoły, sprawozdanie
z realizacji projektu. W czasie trwania projektu
Podejmowanie działań profilaktyczno– wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

Uświadamianie wśród uczniów odpowiedzialności za własne czyny, zachowania i konsekwencji za działania przemocowe i agresywne.

Przeprowadzenie w wybranych klasach zajęć, pogadanek, warsztatów z okazji „Dnia bez papierosa”, profilaktyki wobec AIDS i HIV

W działaniach profilaktycznych uwzględnienie edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia.

Zbieranie aktualnych danych dotyczących instytucji udzielających pomocy i wsparcia dzieciom i ich rodzinom

Policja, Kuratorzy, PPP, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS, terapeuci, specjaliści od spraw uzależnień, straż pożarna. Notatki, zaświadczenia o współpracy.

Scenariusze zajęć.

Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2 wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Bieżąca informacja o osiągnięciach uczniów.
Opracowanie wyników przeprowadzanych działań zawodowych, przeprowadzonych spotkań, przygotowanie prezentacji multimedialnych. Informacje umieszczane na tablicy informacyjnej oraz przygotowywanie materiałów na stronę internetową szkoły.
Protokół Rady Pedagogicznej Cały okres stażu
Wykorzystywanie zasobów Internetu

Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komputerowej w warsztacie pracy pedagogicznej Publikowanie referatów poświęconych profilaktyce uzależnień, metodyce pracy opiekuńczo – wychowawczej na stronach portali edukacyjnych.
Praktyczne zastosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy.
Śledzenie i stosowanie w praktyce zmian w przepisach prawa oświatowego.
Korzystanie ze stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Referaty, potwierdzenia

Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem

Opracowanie referatu na temat wynikający z bieżących potrzeb szkoły dotyczący np. etyki zawodu nauczyciela, ochrony danych osobowych, prawa oświatowego i wygłoszenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Udział w pracach zespołu wychowawczego poprzez:
- opracowanie programu poprawy efektywności wychowania,
- analizowanie i monitorowanie efektywności realizacji szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
- monitorowanie zachowań uczniów
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych w szkole,
- udział w pracach Zespołu ds. ewaluacji, wykonywanie zadań ustalonych z przewodniczącym Zespołu Scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia publikacji

Program

Rozmowy z wychowawcami, pedagogami, psychologiem, zapisy w dziennikach

Zapisy w dziennikach

Raport z ewaluacji, prezentacja wyników Radzie Pedagogicznej
Cały okres stażu

listopad

styczeń,
czerwiec

Cały okres stażu

W miarę potrzeb
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami. Diagnozowanie środowiska uczniów poprzez ankiety, wywiady, rozmowy z wychowawcami, rodzicami np. w trakcie zebrań z rodzicami oraz podczas indywidualnych spotkań.
Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną. Notatki, zapisy w dziennikach

Notatki, zapisy w dziennikach Cały okres stażu

Udział w programie Edukacyjnym „Twoje dane – twoja sprawa” Nawiązanie współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu przystąpienia do ogólnopolskiego programu na rzecz podnoszenia poziomu świadomości w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych Scenariusze zajęć, potwierdzenie uczestnictwa W czasie trwania projektu tj. do
30 sierpnia 2013 r.
Współpraca ze strukturami samorządowymi. Współpraca z przedstawicielami samorządu terytorialnego w zakresie propagowania zadań i obowiązków pracownika samorządowego.
Realizacja projektu Comenius Regio praca w zespołach realizujących projekt w ZSP Nr 1 w Chojnie Scenariusze imprez.
Notatki w prasie lokalnej, zdjęcia.

Sprawozdanie z realizacji projektu, raport końcowy Cały okres stażu

Czas trwania projektu

Współpraca z Policją i Prokuraturą Zapraszanie przedstawicieli Policji i/lub Prokuratury na spotkania z młodzieżą poświęcone przestrzeganiu prawa.
Pogadanki na temat bezpieczeństwa przeprowadzone przez specjalistę ds. nieletnich Zapisy w dziennikach pozalekcyjnych.

Cały okres stażu
Współpraca z Centrum Szkoleniowo – Doradczym SALOMON w Chojnie w zakresie edukacji zdrowotnej Zaproszenie pielęgniarki szkolnej na spotkanie z młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy.
Zorganizowanie przy współudziale ratownika medycznego, kursu udzielania pierwszej pomocy.
Zajęcia warsztatowe na temat zapobiegania niechcianej ciąży oraz antykoncepcji.
Zajęcia warsztatowe na temat odżywiania – zapobieganie anoreksji i bulimii przy współudziale pielęgniarki szkolnej lub lekarza medycyny pracy. Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

Zapisy w dzienniku, scenariusz zajęć

Zapisy w dzienniku, scenariusz zajęć

Zapisy w dzienniku, scenariusz zajęć Cały okres stażu

Listopad

Kwiecień 2013

Grudzień

b) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym Rozmowy, porady pedagoga szkolnego pod kątem działań wychowawczych w swojej grupie

Okres stażu Potwierdzenie współpracy w dokumentacji pedagoga szkolnego
2. Realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych. *zajęcia integracyjne,
* poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
* rozwijanie pozytywnych relacji uczeń -nauczyciel, nauczyciel - uczeń,
*organizacja imprez okolicznościowych (Andrzejki, Wigilia i in.), Okres stażu ankieta
scenariusze lekcji

3. Zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy ucznia. *stały nadzór nad powierzoną mej opiece młodzieżą,
*stałe przypominanie młodzieży o obowiązujących w szkole procedurach
i regulaminach oraz konsekwentne ich przestrzeganie,
*spotkanie młodzieży z inspektorem ds. BHP
Okres stażu Zapisy w dzienniku,
Scenariusz zajęć

c) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Nawiązanie współpracy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Chojnie. * diagnozowanie uczniów z problemami wychowawczo-dydaktycznymi Okres stażu Opinia poradni
2. Współpraca z pielęgniarką i pedagogiem szkolnym. *prelekcje, spotkania, warsztaty Okres stażu Potwierdzenie współpracy
z pielęgniarką
i pedagogiem
§ 8 ust. 2 pkt 5 umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego. * opis i analiza przypadku Okres stażu Sprawozdanie

2. Wpływ sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia. *wywiad środowiskowy,
*opis sytuacji. Okres stażu Sprawozdanie

Plan rozwoju zawodowego może ulec zmianie po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.