X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28349
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
okres trwania stażu: 01.09.2012 - 31.05. 2015

mgr Ewa Chabowska
nauczyciel języka polskiego

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593)

Rypin, dn.13 września 2012 r.

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły;
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4) realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znacznych osiągnięć w pracy zawodowej;
5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Stażysta: mgr Ewa Chabowska
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Czas trwania stażu: dwa lata i dziewięć miesięcy
Czynności organizacyjne: Termin realizacji: Potwierdzenie realizacji określonego zadania:
Poznanie procedury awansu zawodowego z szczególnym uwzględnieniem Rozp. MENiS z dn. 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wrzesień 2012 prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Wstępna ocena własnych umiejętności, analizowanie dokumentacji szkoły: program wychowawczy szkoły, statut, WSO, itp. w celu stworzenia planu rozwoju wrzesień 2012 plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły
Dokumentowanie własnych działań zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem systematycznie w czasie stażu dokumenty wykorzystane w sprawozdaniu
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju 2012 sprawozdanie
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego
(wynikające z rozporządzenia): Termin realizacji: Potwierdzenie realizacji określonego zadania
& 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
Podjęcie różnych form doskonalenia zawodowego doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu języka polskiego: kursy, szkolenia, konferencje metodyczne, itp.
cały staż zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów, szkoleń
Współorganizacja obchodów 50-lecia szkoły- zorganizowanie wystawy fotograficznej, konkursu „Wierszem o szkole”, współautorstwo monografii Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie 2012/2013 zdjęcia, zaświadczenia
Organizacja konkursów szkolnych o tematyce literackiej, wieczorów poezji, spotkań z ciekawymi ludźmi cały staż ogłoszenia, zaświadczenia, zdjęcia, regulaminy konkursów
Przedsięwzięcia na rzecz włączania uczniów do ogólnoszkolnych zadań służących rozwijaniu aktywnych i twórczych postaw społecznych i kulturowych zgodnie z harmonogramem potwierdzenia, zdjęcia
Promocja szkoły w lokalnej prasie – pisanie artykułów i tekstów dot. życia szkoły, osiągnięć uczniów i nauczycieli cały staż Wycinki, zdjęcia z gazet
Poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ogólnopedagogicznej, metodycznej orz z prawa oświatowego cały staż orientacja w nowych rozwiązaniach dydaktycznych i wychowawczych

Wzbogacanie wyposażenia pracowni polonistycznych, gromadzenie pomocy naukowych.
Wzbogacanie zasobów biblioteczki przedmiotowej – nowe pozycje literaturowe, materiały metodyczne systematycznie w czasie stażu pracownie polonistyczne,
zbiór testów, kart pracy, innych materiałów
& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami: kart pracy, scenariuszy zajęć, sprawdzianów, testów z wykorzystaniem komputera i pakietu Office na bieżąco opracowane materiały
Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint
do wykorzystania na zajęciach języka polskiego w czasie stażu przygotowane materiały
Opublikowanie w portalu internetowym scenariuszy imprez organizowanych przeze mnie w szkole, czy regulaminu konkursów na bieżąco opracowane materiały, publikacje w Internecie
Prowadzenie lekcji języka polskiego z wykorzystaniem komputera Internetu, rzutnika i tablicy interaktywnej w czasie stażu scenariusze lekcji, potwierdzenie
& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych np. testów, kart pracy, scenariuszy cały staż przykładowe materiały,
potwierdzenia
Przeprowadzenie szkolenia- wykładu dla przedmiotowego zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych na wybrany temat w ramach WDN wg harmonogramu potwierdzenia
Udział w pracach zespołu przedmiotowego, tworzenie dokumentów, konsultacje, wymiana materiałów cały staż potwierdzenie
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli,
w tym stażystów i kontraktowych cały okres stażu scenariusze zajęć, potwierdzenie
Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego 2012 publikacja w Internecie
Opublikowanie w portalu internetowym scenariuszy lekcji opracowanych przeze mnie w czasie trwania stażu publikacja w Internecie
& 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Opracowanie regulaminu konkursów szkolnych organizowanych przeze mnie, np. konkursu recytatorskiego, z okazji 50-lecia szkoły: Wierszem o szkole w czasie trwania stażu regulaminy konkursów, potwierdzenia
Opracowanie i wdrożenie programu koła dziennikarskiego w czasie trwania stażu opracowany program
Współtworzenie programu profilaktycznego szkoły
w trakcie stażu
potwierdzenie

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w przypadku powołania przez OKE zaświadczenie o udziale w pracach komisji
& 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Prowadzenie koła dziennikarskiego w trakcie stażu dziennik zajęć pozalekcyjnych
Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w ramach pozalekcyjnych zajęć w trakcie stażu dziennik zajęć, potwierdzenie
Praca z uczniem zdolnym, rozwijanie jego zainteresowań w trakcie stażu opis i analiza
Praca z uczniem słabym, motywowanie do zwiększonego wysiłku w trakcie stażu opis i analiza przypadku
Praca w komisjach tworzących:
1) program profilaktyczny szkoły
2) plan rozwoju szkoły
w trakcie stażu
potwierdzenie

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Wolontariat – pomoc uczniom- wychowankom rypińskiego Domu Dziecka w zakresie nauki j. polskiego 2012/2013 potwierdzenie
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną cały okres stażu potwierdzenie
Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem systematycznie potwierdzenie
Aktywna współpraca z rodzicami uczniów, u których wystąpią trudności w nauce, problemy wychowawcze, niepowodzenia szkolne na bieżąco współautor i realizator działań
Współpraca z doradcami metodycznymi systematycznie w czasie stażu potwierdzenie
Nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami państwowymi, samorządowymi lub innymi podmiotami pomagającymi w pracy dydaktyczno-wychowawczej wg potrzeb potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych poprzez opis i analizę (tzw. studium przypadku)
w trakcie stażu
analiza indywidualnego przypadku

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Opracowała: Ewa Chabowska


Rypin, dn. 13.09.2012

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.