X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28344
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

..............., 01.09.2014 r.

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko

NAUCZYCIEL STAŻYSTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ... W .............

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ..........................

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr...... w ............
Adres szkoły: ..........................

Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.

Opiekun stażu: mgr ......................

Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: .........................
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr ...w ..........
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.
Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
Opiekun stażu: mgr .................

Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
• Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły.
• Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole oraz nabycie umiejętności jej prowadzenia.
• Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu a następnie omawianie ich.
• Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.
• Współpraca z wychowawcami klas.
• Poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Podpis Dyrektora Szkoły podpis autora Planu Rozwoju Zawodowego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.03.2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26.03.2013, poz.393).

I. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły, w tym: (§6 ust.2 pkt1)
- przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
- sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
- przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


L.p. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego i dokumentacji dotyczącej oświaty. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Rozporządzenie MENiS z dnia 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego. Cały okres stażu.

Wrzesień 2014 r. Znajomość wymienionych aktów prawnych.

Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu.
Hospitacje zajęć.
Podpisanie kontraktu z opiekunem stażu. Wrzesień 2014 r. wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu

kontrakt
3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych. Analiza następujących dokumentów: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Przedmiotowy System Oceniania.
Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Opracowanie rozkładów materiału. Wrzesień 2014 r.

Cały okres stażu. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej, przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania, posiadanie PSO, prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. Udział w szkoleniu BHP. Wrzesień 2014 r. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. Współpraca z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami oraz pedagogiem szkolnym. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, rady szkoleniowe. Cały okres stażu. listy obecności na Radzie Pedagogicznej, zaświadczenia
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, certyfikaty. Cały okres stażu. teczka stażysty
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego 31.05. 2015 r. sprawozdanie z realizacji stażu

II. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający prawidłową realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§6 ust.2 pkt2)

L.p. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacja i omawianie spostrzeżeń. Analiza własnych form pracy. Cały okres stażu Notatki z obserwacji.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. Prowadzenie zajęć według opracowanego scenariusza. Omówienie zajęć, analiza i wymiana spostrzeżeń z osobą hospitującą. Cały okres stażu. Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Wykorzystanie komputera, tablicy interaktywnej, oprogramowania i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji. Cały okres stażu. Przykładowe materiały.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy. Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb moich i szkoły. Cały okres stażu. Listy obecności, certyfikaty.
5. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań. Zajęcia dla uczniów słabszych, bądź zainteresowanych pogłębianiem umiejętności sportowych. Udział w przygotowaniach imprez szkolnych. Cały okres stażu. Notatki z prowadzonych zajęć, krótkie sprawozdania z imprez.

III. Umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów i rozpoznawania ich problemów. (§6 ust.2, pkt3)

L.p. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Zapoznanie się ze szkolnym programem wychowawczym. Analiza programu. Wrzesień 2014 r. Konsekwentne stosowanie systemu nagród i kar, wpisy do kart z zachowaniem.
2. Zdobywanie wiedzy w zakresie opiekuńczo – wychowawczym. Studiowanie literatury. Cały okres stażu. Lista lektur.
3. Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów i ich problemów. Rozmowa z wychowawcami, pedagogiem i innymi nauczycielami. Cały okres stażu. Notatki z rozmów.
4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zainteresowań uczniów. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów. Studiowanie odpowiedniej literatury. Przygotowanie uczniów do zawodów. Cały okres stażu. Dziennik, lista lektur.

IV. Udział w formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie wiedzy i umiejętności. (§6 ust.2 pkt4)

L.p. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Wg harmonogramu posiedzeń Rad Pedagogicznych Potwierdzenia z ukończonych form doskonalenia.
Listy obecności.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań. Zapoznanie z literaturą, współpracą z innymi nauczycielami, analiza własnej pracy, samoocena. Cały okres stażu. Lista lektur.
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej. Przygotowanie dokumentów, materiałów potrzebnych do prowadzenia lekcji. Korzystanie z lekcji. Cały okres stażu. Scenariusze lekcji.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy. Tworzenie konspektów.
Gromadzenie materiałów dydaktycznych.
Studiowanie odpowiednich czasopism i książek. Cały okres stażu. Pomoce dydaktyczne.

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena, wnioski na przyszłość. Maj 2015 r. Teczka stażysty. Sprawozdanie z okresu stażu.


...,01.09.2014r. ........................................
Nauczyciel stażysta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.