X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28340
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznawanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. VIII 2012 - wniosek o rozpoczęcie stażu,
- napisanie planu rozwoju zawodowego
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentacji. Cały okres stażu zaświadczenia,
opracowane materiały
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. V 2015

V –VI
2015 sprawozdanie
ocena dorobku zawodowego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).
1.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

Analiza własnych umiejętności.

Aktywny udział w zadaniach związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły.

Współpraca przy tworzeniu planu pracy internatu

Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Organizacja konkursów: plastycznych .

IX 2015

cały staż Teczka osiągnięć zawodowych,
potwierdzenie, sprawozdania, dyplomy z konkursów

1. Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.
Studiowanie literatury fachowej , udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie fachowych stron internetowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych. cały staż zaświadczenia
notatki
2. Opracowanie programu i prowadzenie kółka plastycznego
Prowadzenie zajęć plastycznych ,organizacja wystaw prac uczniów
Prezentacja osiągnięć na spotkaniach integracyjnych w internacie, organizacja uroczystości szkolnych.
cały staż program własny pracy kółka, sprawozdanie z realizacji
3. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Przygotowanie środków dydaktycznych okres stażu zgłoszenie do konkursu
4. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów. Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Szkolnego Systemu Oceniania.
Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania. cały staż opracowany PSO, ankieta i analiza
5. Wzbogacanie metod i form pracy o nowe metody aktywizujące. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym i wychowawczym.
Systematyczne doposażenie pracowni.
Zakup literatury specjalistycznej i pomocy naukowych.
Tworzenie pomocy dydaktycznych. cały staż materiały, spis pomocy i literatury
6. Udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych
w internacie Wymiana doświadczeń z kadrą pedagogiczną Zeszyt protokołów
7. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności. Studiowanie literatury fachowej i publikacji internetowych.
Poszerzanie wiadomości z zakresu prawa oświatowego dotyczących (przede wszystkim dotyczących awansu zawodowego) cały staż spis lektur

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
(§ 8 ust.2 pkt.2).
1. Stosowanie techniki komputerowej i Internetu w pracy zawodowej. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych z plastyk do pracy z uczniami.

Wykorzystanie sprzętu, oprogramowania, Internetu, encyklopedii i słowników do sporządzania niezbędnych materiałów

Zamieszczanie informacji o konkursach i osiągnięciach uczniów na stronie internetowej szkoły

Opracowanie prezentacji komputerowych

cały staż
według potrzeb spis materiałów, zestawienie stron internetowych, nagrania prezentacji,

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
(§ 8 ust.2 pkt.3).
1. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych oraz teczki pracami młodzieży z różnymi tech. plastycznymi, Opracowanie materiałów, scenariuszy i pomocy dydaktycznych . Wykonanie teczki z pracami wraz z opisem. cały staż potwierdzenia
2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i wychowawców

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów artystycznych z różnych szkół

Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami i wychowawcami w ramach
przygotowań do akademii, konkursów uroczystości i innych imprez okolicznościowych szkolnych i internacie
Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z rodzicami

Cały okres stażu notatki, scenariusze, sprawozdania, zdjęcia
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.

Przygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej 2012/2013

według potrzeb strona internetowa
4. Stosowanie Internetu do komunikacji z rodzicami nauczycielami oraz wychowawcami Wymiana informacji według potrzeb opis kontaktów
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4 a)
1. Opracowanie i wdrożenie programów autorskich. Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu prowadzenia kółka plastycznego

Realizacja zajęć artystycznych w gimnazjum w oparciu o własny program.
2013/2015

2012/13
2013/14 Opracowany program

Opracowany program

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c)/
2. Rozwijanie zainteresowań młodzieży. Organizowanie wyjazdów mających na celu zapoznanie z życiem kulturalnym i instytucjami promującymi kulturę i sztukę
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
Prowadzenie Galerii prac uczniów.
Organizacja plenerów, warsztatów plastycznych, Według potrzeb Karty wycieczek, sprawozdania , fotografie

3.
Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
Opracowanie scenariuszy konkursów plastycznych
Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach na wszystkich szczeblach.
Cały staż
Scenariusze, dyplomy
4. Współpraca z instytucjami kulturalno - oświatowymi Udział w imprezach środowiskowych
Zajęcia w muzeum.
Plener - Muzeum Wsi Lubelskiej ,Stare Miasto
Wystawa prac po plenerowych.
Według potrzeb Potwierdzenia, sprawozdania, wystawa prac pl.
5. Przygotowanie ankiet badających bezpieczeństwo wychowanków zamieszkujących internat oraz pojawienie się na terenie internatu wszelkich używek Przygotowanie przeprowadzenie,
wyciągnięcie wniosków. cały okres stażu Przykładowa ankieta, ewaluacja działań mająca na celu rozwiązanie problemu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust.2 p 4e).
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii
Wspólna z uczniami pomoc na rzecz akcji charytatywnych wg kalendarza uroczystości szkolnych scenariusze imprez
potwierdzenia
2. Współpraca z biblioteką szkolną Wystawa prac plast. uczniów, fotogazetka z pleneru, wycieczek, spotkań Cały okres stażu potwierdzenia
3. Współpraca Pedagogiem Szkolnym i rodzicami Rozmowy w sprawie młodzieży mającej problemy wychowawcze
Cały okres stażu Potwierdzenia, wpis w dzienniku

Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. (§ 8 ust.2 p 4e).

1.
Sukcesy uczniów w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych.
Przygotowywanie uczniów do konkursów, przeglądów.
Umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły cały okres stażu
Nagrody,
podziękowania,
wyróżnienia,
listy gratulacyjne,
fotografie.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5).
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych Charakterystyka diagnoza problemu, geneza i propozycja rozwiązania problemu, wdrożenie i ewaluacja Cały okres stażu Opis i analiza przypadku

Przygotowała: Ewa Krzpiet

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.