X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28320
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: .....................
2. Nazwa placówki: Pierwsze Prywatne Przyjazne Przedszkole w Dąbrowie Górniczej
3. Stanowisko: nauczyciel przedszkola
4. Wykształcenie:
- Politechnika Śląska, kierunek: Matematyka (1997-2002)
- Ośrodek Badań i Doskonalenia Dydaktyki Politechniki Śląskiej, Studium Pedagogiczne (2000-2002)
- Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”, Wychowanie przedszkolne (2008-2010),
Edukacja wczesnoszkolna (2008-2010)

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2015r.
3. Opiekun stażu:.............
4. Dyrektor Przedszkola: .....................

III. CELE STAŻU
Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i edukacji.
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, oraz omawianie zajęć z prowadzącym.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
Zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z ich rodzicami.

IV. PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)

V. PLAN DZIAŁANIA
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
§ 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MEN z dnia 1.03.2013r. )

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI/
DOKUMENTACJA
Poznanie procedury osiągania
awansu zawodowego

Analiza przepisów dotyczących
awansu zawodowego nauczycieli.
Gromadzenie informacji
z internetu i prasy poświęconej oświacie.
09.2014 Poprawnie opracowany
plan rozwoju zawodowego.
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Nawiązanie współpracy z
opiekunem stażu
Rozmowa, zawarcie kontraktu. 09.2014 Opracowane zasady współpracy.
Podpisany kontrakt.
Zapoznanie się z dokumentami
regulującymi pracę
przedszkola Analiza:
Statutu Przedszkola,
Podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.
09-10.2014 Notatki własne.
Zapoznanie z zasadami funkcjonowania przedszkola oraz obowiązującą dokumentacją
Poznanie:
- obowiązującego programu wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka”
- tygodniowego rozkładu zajęć
- ramowego rozkładu dnia
- sposobu prowadzenia dzienników.
09.2014 Notatki własne.
Zapisy w dzienniku zajęć.
Zapoznanie się z
podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy
w przedszkolu
Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce oraz przepisów przeciwpożarowych.
Udział w dostosowywaniu mebli przedszkolnych (krzesła, stoły) do wysokości ciała dzieci wg obowiązujących norm.
Udział w szkoleniu „Pierwsza pomoc”. 09.2014

09.2014

Zależny od harmonogramu szkolenia Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Poświadczenie opiekuna stażu.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów) itp. cały okres stażu Teczka stażysty.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola Opis realizacji sporządzonego planu rozwoju. 05.2015 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola,
w którym nauczyciel odbywa staż
§6 ust.2 pkt. 2 (Rozporządzenie MEN z dnia 1.03.2013r. )

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI/
DOKUMENTACJA
Zapoznanie się z zasadami
pisania scenariuszy zajęć
Pisanie scenariuszy zajęć i
konsultowanie ich z opiekunem
stażu. cały okres
stażu Scenariusze zajęć.
Obserwacje zajęć
przeprowadzonych przez
opiekuna stażu lub innego
nauczyciela Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników.
raz w miesiącu Notatki własne.
Prowadzenie zajęć w obecności
opiekuna stażu lub innych nauczycieli Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych.
Konsultacje z opiekunem stażu.
Ocena i analiza przeprowadzonych zajęć z nauczycielem obserwatorem. raz w miesiącu Scenariusze zajęć.
Notatki i wnioski z rozmów.

Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy Podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych doświadczeń poprzez udział
w WDN i szkoleniach.
Rozbudowywanie własnej bazy pomocy
dydaktycznych. cały okres stażu Notatki własne, protokoły, listy obecności
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń.
Zgromadzone pomoce dydaktyczne.
Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej Wykorzystanie programów
komputerowych do
przygotowania
scenariuszy oraz do przygotowywania zajęć
dydaktycznych.
Korzystanie z Internetu w celu
studiowania publikacji dotyczących edukacji, a także w celu komunikowania
się z innymi nauczycielami.
Korzystanie z multimediów
podczas zajęć dydaktycznych.
Korzystanie z portali
dydaktycznych. cały okres
stażu Scenariusze zajęć.
Elektroniczny zapis planu Rozwoju Zawodowego.
Wykaz przeczytanych
publikacji zamieszczonych
na stronach Internetu
(strony Internetowe)
Wymiana doświadczeń Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. cały okres
stażu Notatki własne.

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
§6 ust.2 pkt. 3 (Rozporządzenie MEN z dnia 1.03.2013r. )

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI/
DOKUMENTACJA
Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci Analiza Karty Informacyjnej Dziecka.
Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne).
cały okres
stażu Karta Informacyjna Dziecka.
Notatki własne.
Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie.
Prowadzenie obserwacji dzieci.
Diagnozowanie wychowanków pod katem gotowości szkolnej.
Rozmowy indywidualne z dziećmi.
cały okres
stażu Karty obserwacji i diagnozy.
Realizacja planu rocznego oraz
innych planów obowiązujących
w przedszkolu.
Uczestnictwo w życiu
przedszkola.
Współpraca ze środowiskiem
lokalnym. Realizacja cyklu wychowania przedszkolnego WSiP „Przygoda z uśmiechem”.
Przygotowywanie uroczystości przedszkolnych.
Organizacja konkursów wewnątrzprzedszkolnych.
Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach miejskich.
Współpraca przy dekoracji przedszkola.
Współpraca z logopedą.
Opracowanie i wdrożenie własnego projektu edukacyjnego „Matematyka na wesoło”.
Współpraca przy tworzeniu i realizacji przedszkolnego projektu „Akademia zdrowego żywienia”. cały okres
stażu Notatki własne, zdjęcia, potwierdzenia opiekuna stażu, scenariusze imprez i uroczystości.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
§ 6 ust. 2 pkt 4 (Rozporządzenie MEN z dnia 1.03.2013r. )

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI/
DOKUMENTACJA
Poznanie zasad omawiania
prowadzonych i
obserwowanych zajęć Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń. 09.2014 Notatki własne.
Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli oraz zajęć prowadzonych samodzielnie Omówienie hospitowanych i prowadzonych zajęć. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. raz w miesiącu Scenariusze zajęć.
Notatki własne.

Stażysta .................................
Dąbrowa Górnicza, dn.15.09.2014r. Opiekun stażu ...................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.