X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28259
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Ewelina Kozłowska
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa

Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Wykształcenie: 3-letnie studia licencjackie – język angielski
pedagogiczny kurs kwalifikacyjny
Opiekun stażu: mgr inż.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.

CELE STAŻU:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej:
- przepisy związane z funkcjonowaniem SP
- sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
- przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym obserwowane zajęcia.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.

PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).
ZADANIA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

FORMY REALIZACJI / TERMINY / DOWODY REALIZACJI
1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
TERMINY: Wrzesień 2014
DOWODY REALIZACJI: Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2014,
2.1. Rozmowa wstępna.
TERMINY: Wrzesień 2014
2.2. Określenie zasad współpracy.
TERMINY: Wrzesień 2014 oraz na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Przejrzyste zasady współpracy, harmonogram spotkań, kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem
3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
TERMINY: Wrzesień 2014
3.2. Publikacja planu w Internecie.
TERMINY: Cały rok szkolny
DOWODY RWALIZACJI: Plan rozwoju zawodowego.
Adres strony:
4.1. Dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dziennika.
4.2. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Prawa i obowiązki ucznia
- Regulamin dyżurów, wycieczek
- Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw.
TERMINY: Wrzesień 2014 oraz na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki
5.1. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych.
TERMINY: Wrzesień 2014
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
6.1. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp..
TERMINY: Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Dokumentacja stażysty
7.1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
TERMINY: Maj 2015
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdanie z realizacji stażu
8.1. Sporządzenie wniosku.
8.2. Przygotowanie dokumentacji.
TERMINY: Maj 2015
DOWODY REALIZACJI: Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).
ZADANIA
9. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
10. Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas
11. Realizacja korelacji międzyprzedmiotowej we współpracy z innymi nauczycielami
12. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
13. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej.

FORMY REALIZACJI / TERMINY / DOWODY REALIZACJI
9.1. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.
TERMINY: Cały rok szkolny
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy
9.2. Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych.
TERMINY: Cały rok szkolny
DOWÓD REALIZACJI: Podręczniki, płyty, flash cards, obrazki, zdjęcia, plansze itp.
10.1. Opracowanie PSO w oparciu o program nauczania, podstawę programową, oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania.
TERMINY: Wrzesień 2014
DOWODY REALIZACJI: Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania
11.1. Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka angielskiego z edukacją kulturalną, regionalną, medialną, ekologiczną, prozdrowotną, itp.
TERMINY: Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Zapisy w dziennikach lekcyjnych
12.1. Studiowanie literatury metodycznej.
12.2. Hospitacje.
TERMINY: Cały rok szkolny
DOWODY REALIZACJI: Wykaz lekcji obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
13.1. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
13.2. Wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania zajęć lekcyjnych.
13.3. Wykorzystanie Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.
13.4. Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.
13.5. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
TERMINY: Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Niniejszy plan, Wykaz wykorzystanych stron internetowych,
Przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach.
Przykładowe testy, sprawdziany

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA
14. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.
15. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia
16. Przestrzeganie
i propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec ludzi o innym kolorze skóry, innej kulturze itp.
17. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
18. Współpraca z rodzicami uczniów

FORMY REALIZACJI / TERMINY / DOWODY REALIZACJI
14.1. Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
14.2. Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych.
TERMINY: Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Wyniki we współpracy z uczniem.
15.1. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
TERMINY: Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Wyniki we współpracy z uczniem.
16.1. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.
TERMINY: Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Konspekty oraz świadomość kulturowa uczniów.
17.1. Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami.
TERMINY: Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
18.1. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
TERMINY: Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Rozmowy z rodzicami, dokumentacja szkolna

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA
19. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
20. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
21. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie.
22. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
23. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
24. Analiza i samoocena swoich działań.

FORMY REALIZACJI / TERMINY / DOWODY REALIZACJI
19.1 Opracowanie tematów, zakresu i terminów
TERMINY: Październik 2014
DOWODY REALIZACJI: Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu
20.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
20.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
20.3. Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
20.4. Nauka opracowywania scenariuszy lekcji
TERMINY: Według harmonogramu
DOWODY REALIZACJI: Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
21.1. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
TERMINY: Według harmonogramu
DOWODY REALIZACJI: Listy obecności, zaświadczenia
21.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
TERMINY: Według harmonogramu
DOWODY REALIZACJI: Listy obecności, zaświadczenia
22.1. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.
TERMINY: Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Plany wynikowe, testy
23.1. Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole.
23.2. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
TERMINY: Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Adres strony:
24.1. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych
TERMINY: Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI: Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty


Zatwierdzam do realizacji:

........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.