X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28254
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Milena Joanna Załęska

Stanowisko: nauczyciel- wychowawca

Miejsce odbywania stażu: Bursa Regionalna w Ostrołęce

Okres stażu: 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2014 r.

Planowana data zakończenia stażu: 31 V 2015 r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Agnieszka Popielarz

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania bursy:
a) poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem bursy;
b) poznanie dokumentacji obowiązującej w bursie i sposobów jej prowadzenia;
c) poznanie przepisów dotyczących zapewnienia wychowankom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez:
a) uczestniczenie w roli obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych wychowawców oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym;
b) prowadzenie zajęć z wychowankami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora bursy oraz omawianie ich z daną osobą
3. Zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
– wewnątrzszkolnych
- samokształcenia
4. Poznanie środowiska wychowanków ich problemów oraz nabycie umiejętności współpracy z nimi.

Plan działania

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Zapoznanie z procedurą dotyczących awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
-Rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty IX 2014r. Poznanie przepisów prawnych dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Wydruki aktów. prawnych
Notatki własne z analizy przepisów.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje odnośnie sposobu realizacji stażu.
Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.
Cały okres stażu Omówienie zatwierdzonego planu rozwoju. Potwierdzenie opiekuna stażu.
Kontrakt.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, scenariuszy zajęć, zaświadczeń Cały okres staż Teczka stażysty
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis z realizacji planu rozwoju V 2015r. Sprawozdanie z realizacji stażu
5. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku.
Przygotowanie dokumentacji z realizacji planu zawodowego. VI 2015r. Wniosek. Dokumentacja z realizacji stażu.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania bursy

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów
prawa oświatowego
dotyczących awansu
zawodowego
(ustawy i
rozporządzenia)
IX 2014 r. Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego.
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Nawiązanie współpracy z
opiekunem stażu. Rozmowa, zawarcie kontraktu z
opiekunem, ustalenie
harmonogramu obserwacji zajęć.
IX 2014 r. Podpisany kontrakt
3. Zapoznanie się z
oświatowymi aktami prawnymi:
Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS
Analiza dokumentacji
IX-X 2014 r. Notatki własne.
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania bursy Zapoznanie się z dokumentami regulującymi pracę placówki:
- Statut Bursy Regionalnej w Ostrołęce
- Regulamin Bursy Regionalnej w Ostrołęce
- Koncepcja pracy Bursy Regionalnej w Ostrołęce na okres 2013-2016
- Regulamin rekrutacji do Bursy Regionalnej w Ostrołęce
- Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej Bursy Regionalnej w Ostrołęce (rok szkolny 2014/2015)
- Program profilaktyczny Bursy Regionalnej w Ostrołęce na lata 2011-2014
- Program wychowawczy Bursy Regionalnej w Ostrołęce na lata 2011-2014
IX-X 2014r. Zapisy w dzienniku zajęć.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej grupy.
5. Poznanie procedur obowiązujących w placówce Analiza poszczególnych procedur obowiązujących w bursie
IX-X 2014r. Notatki własne. Potwierdzenie opiekuna stażu.
Oświadczenia potwierdzające znajomość procedur.

6. Poznanie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisów przeciw pożarowych
Udział w szkoleniu BHP.
Lektura obowiązujących w tym zakresie przepisów. IX 2014r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP.
7. Zapoznanie się z rozkładem dnia obowiązującym w bursie, dyżurami Obserwacja.
Rozmowy z wychowawcami oraz dyrektorem bursy.
IX 2014r. Notatki własne.
8. Poznanie zasad prowadzenia obowiązującej dokumentacji Analiza dzienników zajęć.
Opracowanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej grupy V.
Opracowanie konspektów pracy. IX 2014r. Własne zapisy
w dzienniku pracy
z grupą.
Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej grupy V.
Konspekty zajęć.

9. Uczestniczenie w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego Udział w szkoleniach. Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu.
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań bursy

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych wychowawców.
Hospitacja zajęć.
Omówienie przeprowadzonych zajęć z osobą prowadzącą. Cały okres stażu
Notatki własne.
Konspekty obserwowanych zajęć.

2. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu. Opracowanie konspektów zajęć.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych.
Konsultacje z opiekunem stażu.
Analiza przeprowadzonych zajęć. Cały okres stażu
Scenariusze przeprowadzonych zajęć.
Wnioski i uwagi.
3. Organizacja uroczystości oraz konkursów dla wychowanków bursy. Opracowanie scenariusza uroczystości.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych.
Cały okres stażu Scenariusze przeprowadzonych uroczystości.

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Udział w warsztatach
i szkoleniach zewnętrznych.
Czytanie prasy i literatury o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.
Korzystanie z portali internetowych dla nauczycieli. Cały okres stażu Zaświadczenia o udziale w kursach i szkoleniach.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Notatki własne.
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Przygotowywanie materiałów do zajęć przy wykorzystaniu komputera.
Przygotowanie dokumentacji stażu
w formie elektronicznej.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik oraz urządzeń multimedialnych.
Publikacja Planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć na portalu internetowym dla nauczycieli. Cały okres stażu Elektroniczny zapis przygotowanych materiałów dydaktycznych.

Znajomość środowiska wychowanków, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem wychowanków

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z sytuacją rodzinną wychowanków oraz ich problemami dydaktycznymi Rozmowy indywidualne z wychowankami.
Przygotowanie krat informacyjnych dla wychowanków.
Analiza dokumentów.
Ankieta.
Cały okres stażu Notatki własne.

2. Współpraca z rodzicami wychowanków oraz wychowawcami i pedagogami szkolnymi
Spotkania indywidualne oraz rozmowy telefoniczne.
Cały okres stażu Zapisy w dziennikach.
Notatki własne.
3. Poznanie instytucji udzielających pomocy oraz wsparcia Poszukiwania własne.
Rozmowa z innymi wychowawcami.
XI 2014r.
II 2015r. Spis adresów oraz numerów telefonów danych instytucji.
4. Poszerzanie wiedzy z zakresu zaspokajania potrzeb pedagogicznych Udział w szkoleniach.
Lektura książek oraz czasopism z zakresu pedagogiki i psychologii.
Cały okres stażu Zaświadczenia.
Notatki własne.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.
Ocena własnych umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć Autoanaliza.
Uwzględnienie opinii opiekuna stażu oraz dyrektora bursa.
Cały okres stażu Notatki własne.
Wnioski.

2. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Analiza notatek własnych z przeprowadzonych oraz obserwowanych zajęć.
Analiza rozmów pohospitacyjnych.
Cały okres stażu Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.