X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28247
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie).
Analiza dokumentów szkoły.

Dokumentowanie realizacji planu i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu. Wykonywanie zadań zawartych w planie pracy i tych, które naniesie bieżące życie szkoły.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

Uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły. Analiza dokumentów: Statut Szkoły, WSO, Plan Rozwoju Szkoły, Programu
Wychowawczego.

Ukończenie kursów i warsztatów podnoszących
kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno –
wychowawczych w kursach, warsztatach i szkoleniach.

Rozwijanie i doskonalenie
swojego warsztatu pracy. Sprawowanie opieki nad klasopracownią chemiczną.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych (np. plansze, próbki, substancje, foliogramy).
Tworzenie „banku testów i sprawdzianów”.
Sukcesywne wzbogacanie klasopracowni w nowe środki dydaktyczne.

Organizowanie konkursów szkolnych. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów np. chemicznego.

Planowanie konsultacji dla uczniów klas maturalnych. Przygotowanie uczniów do matury z chemii.
Monitorowanie efektów nauczania. Przygotowanie testu diagnozującego z chemii na początku i na koniec pierwszej klasy na potrzeby wewnątrzszkolnego badania osiągnięć ucznia.

Opracowanie i wdrożenie narzędzi
diagnostycznych.
Opracowanie: ankiet, testów, krzyżówek.
Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości,
wycieczek szkolnych.
Organizacja uroczystości i wycieczek.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji
Opracowanie i publikacja mojego Planu Rozwoju
Zawodowego.
Publikacja w Internecie.
Zastosowanie multimediów w nauczanych przedmiotach. Wykorzystanie edytora tekstu WORD do opracowania materiałów metodycznych oraz
wychowawczych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL w opracowaniu
wyników egzaminów, sprawdzianów. Wykorzystanie rzutnika multimedialnego w nauczaniu chemii.

Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji. Wyszukiwanie stron internetowych bogatych w informacji chemiczne, które można
wykorzystać na zajęciach edukacyjnych.

Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej z chemii z wykorzystaniem techniki informacyjnej.
Wykorzystanie rzutnika i materiałów multimedialnych na lekcji.
Posługiwanie się technologią komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej.
Przygotowanie rozkładów materiału, sprawdzianów, testów itp. techniką komputerową.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji
Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Wygłoszenie referatów.

Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli.
Czynny udział w szkoleniach.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze
szczególnym uwzględnieniem z małym stażem
zawodowym.
Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja.
Poszerzenie współpracy z nauczycielami w ramach
zespołu przedmiotów matematyczno -przyrodniczych. Współtworzenie planu.
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu.
Metody aktywizujące na lekcjach przedmiotów humanistycznych (referat).

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości , konkursów,

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji
Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych.
Opracowanie i zrealizowanie planu wychowawczego klasy
Program pracy z uczniem zdolnym i słabym.
W formie konsultacji indywidualnych i zbiorowych,
Program zajęć w ramach projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II „ .
Prowadzenie zajęć dla uczniów

§ 8 ust.2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Zadania Formy realizacji
Udział w kursie na egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Udział w kursie.
Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Udział w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania Formy realizacji
Udział w realizacji programu profilaktyki prozdrowotnej.
Omawianie i promowanie podczas lekcji wychowawczych celów i zadań programu profilaktyki.
Promowanie szkoły Udział w Dniach otwartych.

Przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji dla uczniów i rodziców na temat dopalaczy i napoi energetycznych.
Przygotowanie referatu.
Poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii. Zapoznanie z literaturą (lektura czasopism i książek).
Wdrażanie nowości w nauczanych przedmiotach.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na
terenie szkoły.
Organizacja konkursów
Organizowanie wycieczek klasowych. Organizacja wycieczek klasowych i szkolnych

Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom z problemami.
Rozmowy z rodzicami.
Współpraca z pedagogiem i innymi nauczycielami.
Stosowanie środków zaradczych.

Uczestniczenie w realizacji zadań edukacyjnych lub
wychowawczych, które naniesie bieżące życie szkoły.
Udział w zadaniach bieżących zlecanych przez dyrektora szkoły.

§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji
Stała współpraca z pedagogiem szkolnym.
Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych
Współpraca z wydawnictwami.
Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa.

Kontynuowanie współpracy z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej oraz zwolnienia uczniów zajęć szkolnych.
Zaproszenie pielęgniarki na godzinę do dyspozycji wychowawcy.
Konsultacje.
Uczestniczenie w akcjach ogólnospołecznych.
Udział w akcjach np. sprzątanie świata.
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.
Wywiązywanie się z powierzonych dodatkowych obowiązków.
Współpraca z nauczycielami szkoły. Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania Formy realizacji
Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych uczniów.
Rozmowy indywidualne z uczniami w celu zdiagnozowania wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Wyodrębnienie konkretnych problemów,

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Analiza dokumentów wychowanków
Przeprowadzenie ankiety.
Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniem.

xxxx

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O
STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

xxx

Rozpoczęcie stażu : 1 września 2012r.
Okres stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu : 31 maja 2015r.
Cel podstawowy niniejszego planu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.