X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28149
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr
Miejsce pracy: Gimnazjum nr
Specjalność: nauczyciel
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.
Opiekun stażu: mgr
Dyrektor szkoły: mgr


SPIS TREŚCI:

1. CEL PODEJMOWANEGO STAŻU.
2. CELE SZCZEGÓŁOWE.
3. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

1. CEL PODEJMOWANEGO STAŻU:
Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593 z późniejszymi zmianami).

§ 7 ust. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

3. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.
§7 ust.2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Napisanie i przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie do zatwierdzenia
Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego z innych źródeł (portale internetowe, publikacje w prasie oświatowej, itp.)

Cały okres stażu

Wrzesień 2012

Wrzesień 2012

Cały okres stażu

Zbiór dokumentacji

Wniosek

Plan rozwoju zawodowego

Zbiór dokumentacji

2.

Współpraca z opiekunem stażu

Zawarcie kontraktu i sprecyzowanie zasad współpracy
Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i przygotowaniu planu rozwoju zawodowego oraz opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem

Wrzesień 2012

Wrzesień 2012

Maj 2015

Wrzesień 2012

Kontrakt

Plan rozwoju
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wniosek
Harmonogram współpracy

3.

Opracowanie materiałów pomocnych w pracy pedagogicznej

Opracowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z matematyki
Tworzenie indywidualnych programów pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, konspektów lekcji (w tym: multimedialnych), kart pracy, itp.

Wrzesień 2012, 2013, 2014
Wrzesień 2012, 2013, 2014


Cały okres stażu

Wymagania edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Indywidualne programy zajęć

Zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych

4.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz przez innych nauczycieli

Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli (według wcześniej ustalonego harmonogramu) oraz omówienie wyników

Cały okres stażu

Karta obserwacji, konspekty

5.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
Omówienie przeprowadzonych zajęć
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

Cały okres stażu

Karta hospitacji, konspekty zajęć, wnioski

6.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej

Udział w zaplanowanych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
- poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkolę;
- śledzenie nowości wydawniczych
Przeglądanie stron WWW
Praca w zespole nauczycieli wspomagających
Praca w zespole przeciwdziałania wagarom
Praca w zespole WSO
Praca w zespole wspierania uzdolnień
Praca w zespole projektów
Doskonalenie sposobu prowadzenia zajęć m.in. poprzez: efektywne wykorzystanie czasu zajęć, wyeliminowanie popełnianych błędów, wdrażanie nowoczesnych i ciekawych metod, wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych
Gromadzenie własnej biblioteki, warsztatu pracy
Uzyskanie dodatkowych umiejętności

Wg. potrzeb

Na bieżąco

Cały okres stażu

Zaświadczenia, dyplomy

Wykaz literatury/ potwierdzenie opiekuna stażu /własne notatki

Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych

7.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego


Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego (świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, notatki, protokoły, zdjęcia, itp.)
Napisanie sprawozdania z każdego przebytego roku stażu

Cały okres stażu
Czerwiec 2013, czerwiec 2014, czerwiec 2015

Zbiór dokumentacji (świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, sprawozdania, konspekty zajęć, karty racy, dyplomy, własne notatki, zdjęcia)

8.

Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego


Przedyskutowanie projektu sprawozdania z opiekunem stażu (opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy)
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego w postaci sprawozdania

Cały okres stażu

Czerwiec 2015

Segregator zawierający potwierdzone przez Dyrektora i opiekuna stażu dokumenty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

9.

Ewaluacja własnych działań

Autorefleksja, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności


Cały okres stażu

Wnioski z obserwacji
z uwzględnieniem mocnych i słabych stron własnej

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.

Praca z uczniem, obserwacja i analiza możliwości dzieci,
poznanie sytuacji uczniów

Diagnoza poznawcza uczniów (zapoznanie się z - opiniami i orzeczeniami z poradni pedagogiczno – psychologicznej, analiza dokumentacji medycznej, rozmowy z rodzicami)
Diagnoza pedagogiczna wstępna i końcowo roczna
Bieżąca diagnoza postępów uczniów
Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów, poprzez zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. arkusze obserwacji dziecka, ankiety, karty pracy, dzienniki)
Rozmowy indywidualne z dzieckiem
Konsultacje z rodzicami
Konsultacje z innymi nauczycielami, pedagogami i psychologiem
Współpraca z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Cały okres stażu

Dokumentacja własna, notatki, IPET, KIPU

Arkusze, testy, materiały do diagnozy pedagogicznej
Arkusz ewaluacyjny
Karty obserwacji dziecka, wytwory prac dzieci, ankiety, listy obecności, karty indywidualnych konsultacji z rodzicami.

Harmonogram konsultacji

2.

Pomoc uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Tutoring - opieka i pomoc psychologiczno-pedagogiczna nad uczniami z trudnościami w nauce, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
Opracowanie i realizowanie indywidualnych programów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym programów rewalidacyjnych)
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych mających trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności z matematyki
Modyfikowanie programów nauczania, wypracowanie treści, których uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinni opanować(planowanie i dostosowanie do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

Cały okres stażu

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, programy

3.

Udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFITII

Objęcie opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Efektywna praca z uczniami dyslektycznymi
Stworzenie nowoczesnego warsztatu pracy
Uczestnictwo w szkoleniach

Cały okres stażu

Zbiór dokumentów

Zbiór pomocy dydaktycznych Zaświadczenia

4.

Nawiązanie współpracy z rodzicami

Zebrania z rodzicami
Rozmowy indywidualne
Systematyczne informowanie rodziców o nieobecnościach i trudnościach ucznia


Cały okres stażu

Harmonogram zebrań
z rodzicami
Karty rozmów z rodzicami

5.

Praca w szkolnym zespole nauczycieli wspomagających

Współorganizowanie imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych ze WTZ
Współorganizowanie warsztatów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkół podstawowych oraz uczniów naszego gimnazjum
Prowadzenie zajęć wraz z wolontariuszami z Gimnazjum nr Współtworzenie „Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz „Kart Indywidualnych Potrzeb Uczniów”
Współtworzenie Arkuszy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Współorganizowanie Zespołów Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przerw
Kontynuowanie pracy z placówkami prowadzącymi kształcenie integracyjne
Kontynuowanie współpracy z WTZ
Udzielanie informacji na temat kształcenia w klasie integracyjnej osobom zainteresowanym nauką w Gimnazjum nr (spotkania z uczniami i rodzicami)
Protokołowanie zebrań zespołu

Wg harmonogramu imprez
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zaświadczenie

Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

Zaświadczenie

Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

Potwierdzenie przewodniczącego zespołu
Potwierdzenie przewodniczącego zespołu
Protokoły
Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

6.

Praca w szkolnym zespole ds. przeciwdziałania wagarom


Współtworzenie programu przeciwdziałania wagarom, planu pracy oraz harmonogramu
Sporządzanie miesięcznych i semestralnych zestawień uczniów wagarujących
Przydzielanie nauczycieli opiekunów uczniom wagarującym
Prowadzenie dokumentacji uczniów wagarujących
Opracowanie ankiety, przeprowadzenie oraz analiza wyników
Pełnienie dyżurów śródlekcyjnych (rozprowadzanie uczniów wagarujących)

Sierpień 2012/2013/2014
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu


Wg potrzeb
Cały okres stażu

Program, plan, harmonogram

Zestawienia

Lista

Karty uczniów


Ankieta, analiza

7.

Praca w szkolnym zespole WSO

Współtworzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i kryteriów oceniania
Współudział w opracowaniu ankiety, przeprowadzeniu oraz analizie wyników
Protokołowanie zebrań zespołu

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Cały okres stażu

Kryteria oceniania

Ankieta, analiza

Protokoły

8.

Praca w szkolnym zespole wspierania uzdolnień


Współtworzenie Kart Indywidualnych Potrzeb dla uczniów uzdolnionych
Współorganizowanie Zespołów Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej dla uczniów uzdolnionych
Współudział w opracowaniu ankiety, przeprowadzeniu oraz analizie wyników

Cały okres stażu

Cały okres stażu


Cały okres stażu

KIP}U

Dokumentacja z zespołów


Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

9.

Praca w szkolnym zespole ds. projektów

Zorganizowanie i przeprowadzenie projektu edukacyjnegowśród uczniów gimnazjum

Rok szkolny 2012/2013

Dokumentacja z projektu

10.

Współpraca z pedagogiem,
psychologiem szkolnym

Analizowanie przyczyn trudności wychowawczych i dydaktycznych
Analizowanie sytuacji rodzinnej uczniów
Ustalenie postępowania z uczniami posiadającymi opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także uczniami z trudnościami i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym

Cały okres stażu

Powiedzenie pedagoga i psychologa

11.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Współudział w organizowaniu „Dni z integracją”
Współudział w organizowaniu „Dni otwartych”
Promowanie szkoły na zebraniach z rodzicami uczniów szkół podstawowych
Współudział w tworzeniu i modyfikacji broszurek o integracji w Gimnazjum nr
Współudział w organizowaniu zajęć integracyjnych dla uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych szkół podstawowych oraz Gimnazjum nr

Wg harmonogramu


Cały okres stażu

Wg potrzeb

Wg harmonogramu

Potwierdzenie

Potwierdzenie

Potwierdzenie

Potwierdzenie

Potwierdzenie

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.

Wykorzystanie technik komputerowych w pracy dydaktycznej

Opracowanie przy użyciu technik komputerowych programów, sprawdzianów, testów, kartkówek, ćwiczeń, kart pracy i innych materiałów dla uczniów, a także ankiet, konspektów oraz dokumentacji szkolnej
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych oraz Internetu
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, technik multimedialnych
Tworzenie prezentacji multimedialnych np. prezentujących wyniki ankiet
Współprowadzenie dziennika internetowego
Dokumentowanie przebiegu stażu
Korzystanie z portalu „fronter”

Cały okres stażu

Scenariusze, karty pracy, programy, sprawdziany, ankiety

Dokumentacja stażu

2.

Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji

Uzyskanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe
Wykorzystanie poczty e-mail w komunikacji
Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy
Samodzielne przygotowanie materiałów dydaktycznych przy wykorzystaniu Internetu oraz skanera

Cały okres stażu

Teczka  ze zgromadzonymi dokumentami nauczyciela
Adresy stron

3.

Internetowe konsultacje

Udostępnienie adresu e-maila w celu ułatwienia kontaktu z rodzicami uczniów

Cały okres stażu

E - mail

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.

Dostosowanie zadań do możliwości intelektualnych ucznia

Dostosowanie form, metod i tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia
Przygotowanie testów, sprawdzianów oraz ich analiza
Wspieranie uczniów mających trudności dydaktyczne

Cały okres stażu

Metody i formy pracy z uczniem
Opracowane testy
i sprawdziany
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

2.

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

Współpraca z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych

Cały okres stażu

Potwierdzenia od wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego

3.

Uzupełnianie
i aktualizacja wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy
Samokształcenie poprzez studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania grupy, przeciwdziałania agresji oraz profilaktyce niedostosowania społecznego
Korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzenia wiedzy

Cały okres stażu

Zaświadczenia

Spis literatury

Notatki własne

Spis stron www

4.

Stosowanie metod aktywnych

Zapoznanie uczniów z postawą asertywną i sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kontrolowanie negatywnych emocji
Pobudzanie twórczego, lateralnego i logicznego myślenia poprzez stosowanie na zajęciach różnorodnych technik stymulacji
Umożliwienie uczniom swobodnego kreowania własnych pomysłów

Cały okres stażu

Powiedzenie opiekuna stażu

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.

Przeanalizowanie aktów prawnych i  procedury nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli


Udział w warsztatach szkoleniowych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach oświatowych
Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

Cały okres stażu


Maj 2015

Zaświadczenia

Dokumentacja ze stażu


2.


Poszerzanie
i aktualizacja wiedzy
z zakresu prawa oświatowego

Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego
Szczegółowa analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących: kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Cały okres stażu

Notatki własne, zbiór aktów prawnych

3.

Zastosowanie przepisów prawa oświatowego do rozwiązywania bieżących problemów oceniania
i dokumentowania zadań nauczyciela

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela wspomagającego

Cały okres stażu

Dokumentacja szkolna

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
data i podpis nauczyciela data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.