X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28125
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dane podstawowe:

Imię i nazwisko: Agnieszka Kłosowicz – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2012
Czas trwania stażu: 1.09.2012 – 31.05.2015
Posiadane kwalifikacje: magister filologii angielskiej
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA FORMY REALIZACJI MATERIAŁY POMOCNICZE SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI
1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 1
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez samokształcenie. - regularna lektura
literatury i czasopism
pedagogicznych,
- udział w lekcjach
otwartych,
- uczestniczenie w pra -
cach zespołu przedmio -
towego (językowego),
- opracowanie i wdrożenie Przedmiotowego Systemu Oceniania,
- praca w komisjach konkursowych - „Wychowawca miesięcznik nauczycieli i wykładowców katolickich”
- „Psychologia w szkole”
- magazyn dla nauczycieli „The Teacher” - rozbudzenie
aktywności u uczniów,
- wzbogacenie wiedzy
i umiejętności pedagogicznych,
- stosowanie nabytych
umiejętności w
praktyce,
- współdziałanie nauczycieli zespołu przedmiotowego - prace uczniów
- projekty w formie
plakatów
cały okres stażu
2. Uzupełnienie
i ubogacenie zestawu pomocy dydaktycznych
w klasopracowni. Dbanie o estetyczny wygląd pracowni. - gromadzenie i zakup pomocy dydaktycznych,
- uaktualnianie gazetek klasowych,
- sprawowanie opieki nad sprzętem w klasie,
- prace o charakterze porządkowym,
- zaangażowanie uczniów w pracę nad pomocami dydaktycznymi (plakaty),
- opieka nad gazetkami na korytarzach gimnazjalnych - efektywniejszy sposób przekazywania wiedzy uczniom,
- uatrakcyjnienie
lekcji, rozbudzenie
aktywności uczniów - potwierdzenie dyrektora szkoły cały okres stażu
3. Udział w pracach nad dokumentacją szkolną. - udział w pracach Rady Pedagogicznej, tworzeniu dokumentów szkolnych
- praca w zespole przedmiotowym
- praca w zespołach zadaniowych - podniesienie poziomu jakości pracy szkoły, określenie mocnych i słabych stron szkoły - potwierdzenie dyrektora szkoły w okresie stażu.
4. Podejmowanie pracy z uczniem zdolnym i słabym na zajęciach dodatkowych języka angielskiego. - organizowanie i udział uczniów w konkursach,
- współpraca z peda –
gogiem i psychologiem szkolnym mająca na celu analizę potrzeb wycho -wanków i ewentualny sposób udzielania im pomocy o charakterze pedagogiczno-materialnym
- zestawy zadań, filmy, nagrania CD, materiały autentyczne - podniesienie jakości i efektywności pracy z uczniami,
- udział uczniów w konkursach wiedzy,
- promocja szkoły - dziennik zajęć w okresie stażu.
5.Współorganizowanie uroczystości szkolnych, lokalnych i narodowych. - uczestniczenie w akademiach (wg harmo -nogramu akademii szkolnych)
- organizowanie uroczystości szkolnych
- organizowanie uroczystości dla społeczności lokalnej - popularyzacja wydarzeń narodowych wśród uczniów,
- włączenie uczniów w aktywne życie szkoły - potwierdzenie
dyrektora szkoły w okresie stażu.
6. Udział w róż -nych formach doskonalenia służących włas -nemu rozwojowi oraz podniesienie jakości pracy szkoły: - praca w grupie z innymi nauczycielami języków obcych - własne doświadczenia,
- wypracowane materiały - wzbogacenie warsztatu pracy,
- możliwość przedyskutowania zagadnienia w grupie,
- dzielenie się swoimi doświadczeniami - księga protokołów wg harmonogramu spotkań zespołu
a) praca
w zespole przedmiotowym
b) uczestnictwo w WDN - udział w konferencjach szkoleniowych organizowanych w szkole - materiały szkoleniowe - wzbogacenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych (stosowanie w praktyce nabytych umiejętności),
- integracja zespołu,
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami - potwierdzenie dyrektora szkoły
- księga protokołów wg harmonogramu spotkań WDN
c) udział w lekcjach otwartych - udział w lekcjach,
- dyskusja na temat obejrzanych zajęć - konspekty lekcji,
- notatki z obserwacji lekcji - wymiana doświadczeń,
- stosowanie nowych i ciekawych rozwiązań na własnych lekcjach - potwierdzenie dyrektora szkoły
- scenariusze lekcji cały okres stażu
.
d) uczestniczenie w szkoleniach zewnątrzszkol -nych - udział w warsztatach dotyczących aktywnych metod pracy na lekcjach oraz konferencjach poświęconych pracy z uczniami o różnych możliwościach intelektualnych, sposobach ich motywowania do systematycznej pracy,
- udział w kursie kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki,
- materiały szkoleniowe - poznanie nowych metod pracy,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
- stosowanie poznanych metod na własnych zajęciach lekcyjnych,
- zaświadczenia o ukończeniu kursu w okresie stażu.
2. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2
1. Wykonywanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodo -wego i pomocy dydaktycznych
z wykorzysta -niem techniki komputerowej. - opracowanie planu rozwoju i sprawozdania techniką komputerową,
- przygotowanie sprawdzianów, testów i materiałów dla uczniów,
- wykorzystanie materia -łów z Internetu na lek -cjach i w pracach uczniów,
- wyszukiwanie ciekawych propozycji dydaktycznych i wycho -wawczych niezbędnych w pracy ze współczesną młodzieżą,
- przygotowywanie pre- zentacji multimedialnych - komputer,
- kserokopiarka,
- materiały
piśmiennicze. - wzbogacenie
warsztatu pracy,
- pomoc w realizacji
danego zagadnienia,
- urozmaicenie zajęć
i sprawdzenie wiedzy
uczniów. - przykłady wykonanych
prac,
- dokumentacja dotyczą -
ca awansu zawodowe -
go. cały okres stażu
- wg potrzeb przy prowadze -niu zajęć.
2. Prowadzenie zajęć na pracowni komputerowej. - realizowanie lekcji języka angielskiego oraz zajęć kółka j. angielskiego w pracowni ze sprzętem informatycznym,
- wyszukiwanie informacji z Internetu przez uczniów na poszczególne zajęcia lekcyjne i gazetki tematyczne,
- tworzenie przez uczniów prezentacji multimedialnych, wykorzystywanych przy realizacji wybranych zagadnień z j. angielskiego,
- prowadzenie zajęć z uczniami o specyficznych potrzebach
z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna)
- zachęcanie uczniów do
przesyłania prac, prezentacji, projektów drogą elektroniczną. - komputery,
- tablica interaktywna - umiejętne wyszukiwanie informacji, sprawdzanie własnej wiedzy przez rozwiązywanie testów,
- urozmaicenie zajęć lekcyjnych,
- ułatwienie i uatrakcyjnienie nabywania wiedzy uczniom słabszym. - potwierdzenie dyrektora szkoły,
3.Wykorzystanie pomocy typu: radio, telewizor, magnetofon czy odtwarzacz CD w pracy dydaktyczno - wychowawczej w celu wzbogacenia warsztatu pracy o materiały autentyczne, jeżeli chodzi o teksty źródłowe w nauce
j. angielskiego
- prowadzenie zajęć
lekcyjnych z wykorzy -
staniem sprzętu
multimedialnego,
- projekcja filmów
anglojęzycznych,
- posługiwanie się piosenkami
w j. angielskim
- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem poprzez stosowanie nagrań mowy oryginalnej - sprzęt RTV, - urozmaicenie lekcji,
poszerzenie zakresu
wiedzy uczniów,
- doskonalenie wszy -stkich umiejętności językowych poprzez kontakt w języku angielskim w wersji oryginalnej cały okres stażu
4.Wykorzystanie komputera do archiwizacji projektów uczniów.
- przechowywanie prac
projektowych, prezentacji na nośnikach multimedialnych

cały okres stażu
3. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust.2 pkt 3
1. Dzielenie się doświadczeniem z nauczycielem odbywającym staż na nauczy -ciela mianowa -nego.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla zaintereso -wanych nauczycieli.
3.Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
4. Praca w zespole przed -miotowym - sekcja językowa
5.Współpraca z innymi nauczy - cielami w zakresie organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych - pełnienie funkcji
opiekuna stażu
nauczyciela anglisty,
- prowadzenie zajęć
w obecności stażysty.
cały okres stażu
4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. A
1.Opracowanie planu zajęć koła języka angielskiego.
2.Opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych oraz praca z uczniem posiadającym zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej – dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
3.Przygotowywanie do udziału w konkursach języka angielskiego.
4.Opracowanie regulaminu i zorganizowanie konkursu wiedzy z języka angielskiego
5. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego - spotkania z uczniami zdolnymi (rozwijanie ich zainteresowań języko -wych),
- zajęcia organizowane dla uczniów z trudno -ściami,
- zajęcia przygotowujące do konkursów wiedzy organizowanych w szkole i poza nią,
- zbiory ćwiczeń,
- zadania konkursowe. - potwierdzenie dyrektora
szkoły,

- dziennik zajęć
dodatkowych,
5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.
§ 8 ust 2 pkt 4 lit. C
1. Korzystanie z form pozalekcy -jnych i poza - szkolnych w procesie dyda -ktycznym oraz wychowawczym.
- pogłębienie wiedzy o przeszłości regionu i dziedzictwie kulturowym,
- wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach, -potwierdzenie dyrektora szkoły,
cały okres stażu
2. Prowadzenie koła zaintereso - wań języka angielskiego
3.Współorgani -zowanie wycieczek.
- wyjazdy lub wyjścia pozaszkolne (kino, muzeum, itp.)
- przepisy BHP - integracja zespołu klasowego,
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat dorobku kulturalnego Polaków i miejsc pamięci, - potwierdzenie dyrektora szkoły, cały okres stażu
4. Pomoc w
organizowaniu imprez szkolnych oraz dla społeczności lokalnej - potwierdzenie
dyrektora szkoły, raz w roku szkolnym.
5.Współorganizowanie wypoczynku uczniów w czasie ferii .
-prowadzenie zajęć w czasie ferii,
- projekcja filmów
w języku angielskim - ciekawe spędzenie ferii zimowych,
- rozwijanie umiejętności językowych podczas projekcji filmów anglojęzycznych, - potwierdzenie dyrektora szkoły, II 2013,
II 2014,
II 2015.

6.Współpraca z wydawnictwami językowymi w celu pozyskania pomocy w postaci wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej oraz zapewnienia uczniom w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnych podręczników. - pomoc materialna uczniom z rodzin biedniejszych.
7. Działania profilaktyczne skierowane przeciw agresji
i uzależnieniom.
- profilaktyka uzależnień we współpracy z pedagogiem szkolnym oraz różnymi instytucjami
- scenariusze dotyczące uzależnień i agresji,
- materiały z Internetu, - zapoznanie uczniów
z niebezpieczeństwami wynikającymi z uzależnień, - notatki, scenariusze
6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. E
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

3. Współpraca z policją

4. Współpraca z rodzicami

5. Współpraca z Radą Rodziców - systematyczne rozmowy z pedagogiem w sprawach uczniów sprawiających trudności wychowawcze, dzieci z rodzin wielodzietnych o trudnej sytuacji finansowej oraz osób z dostosowaniem i obniżeniem wymagań,
- wysyłanie uczniów na badania do PPP
- pogadanki z funkcjonariuszami policji
- kontakt z rodzicami
- pomoc w organizacji imprez szkolnych i lokalnych

- rozpoznanie możliwości uczniów i zapewnienie im poczucia sukcesu nawet, gdy słabiej sobie radzą na poszczególnych przedmiotach, Cały okres stażu
7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Opis i analiza przypadku I: problem wychowawczy – wyobcowanie ucznia
Opis i analiza przypadku II: praca z uczniem uzdolnionym językowo

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.