X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28098
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego
mgr Dariusz Sułek

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
I EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
W ZESPOLE GIMNAZJALNO-SZKOLNYM
W ZĘBOWICACH

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywane zakończenie stażu: 31.05.2015r.

Dodatkowe informacje o nauczycielu:

Imię i nazwisko: Dariusz Sułek
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Nauczane przedmioty: nauczyciel wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Gimnazjalno- Szkolnym w Zębowicach
Dodatkowe kwalifikacje: trener II klasy z piłki nożnej, instruktor sportu z piłki ręcznej, instruktor sportu z kulturystyki, instruktor sportu z piłki siatkowej, kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, 50- godzinny kurs z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Dodatkowe funkcje w szkole: Kierownik zespołu przedmiotowego z wychowania fizycznego, Gminny koordynator ds. sportu w Gminie Zębowice, BHP
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Staż pracy: 9 lat

Czynności organizacyjne.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Dowody realizacji,
Uwagi Termin
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela (Karta Nauczyciela, Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004r.)
• Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Notatki,
Wydruki

Plan rozwoju zawodowego zatwierdza dyrektor szkoły

Na bieżąco

Na bieżąco

Wrzesień 2012

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• Gromadzenie materiałów i dokumentów
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Potwierdzenia,
Zaświadczenia
Oceny dorobku zawodowego dokonuje dyrektor szkoły

Na bieżąco

Czerwiec 2012
3.
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego

• Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu zawodowego
Sprawozdanie przedkłada nauczyciel dyrektorowi
Czerwiec 2012
4.
Złożenie wniosku po zakończeniu stażu
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

• Prawidłowe wypełnienie wniosku
Wniosek- wzór Czerwiec 2012

§ 8, ust. 2, pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej dzięki wdrożeniu działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Dowody realizacji,
Uwagi Termin
1.
Poznanie
i przeanalizowanie zasad funkcjonowania szkoły
• Analiza dokumentów obowiązujących w szkole: Statut Szkoły, WSO, Program nauczania wychowania fizycznego, Plan wychowawczy szkoły, itd.

Potwierdzenie dyrektora szkoły
Cały okres stażu
2.
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
• Aktywny udział w dostępnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego
• Dbanie o wystrój, wyposażenie hali sportowej
• Prowadzenie zajęć i obserwacja zajęć innych nauczycieli
• Kierowanie zespołem przedmiotowym wychowania fizycznego
• Udział w kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych
• Poszerzanie zasobów biblioteczki nauczyciela wychowania fizycznego oraz studiowanie literatury fachowej

Zaświadczenia, potwierdzenia udziału
Teczka zespołu wychowania fizycznego
Cały okres stażu
3.
Wspieranie zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
• Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
• Wspomaganie pracy świetlicy
Ankiety, wywiady, kwestionariusze
Cały okres stażu
4.
Podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły

• Organizowanie
i przeprowadzanie zawodów sportowych
• Udział w zawodach powiatowych i wojewódzkich
Potwierdzenia udziału, komunikaty sportowe
Cały okres stażu
5.
Analiza własnej pracy
• Obserwacje dyrektora i innych nauczycieli na własnych lekcjach

Arkusz pohospitacyjny
Cały okres stażu
6.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki
i metodyki przedmiotu

• Studiowanie literatury fachowej
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami wf
• Konsultacje z metodykiem wf
Notatki, zaświadczenia
Cały okres stażu
7.
Kierowanie zespołem wychowania fizycznego

• zespołem, systematyczna realizacja zadań ujętych w programie zespołu
Poświadczenie dyrektora
Cały okres stażu


§ 8. ust. 2, pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Dowody realizacji,
Uwagi Termin
1.
Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

• Wykorzystanie internetu podczas pracy na lekcji
• Wyszukiwanie materiałów
Prezentacje lekcji
Notatki
Cały okres stażu
2.
Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w przygotowywaniu się do zajęć
- Opracowanie testów oraz ankiet na komputerze
- Korzystanie z internetu w celu przygotowania zajęć
• Tworzenie na komputerze materiałów dydaktycznych

Wydruki, sprawdziany, ankiety
Cały okres stażu
3.
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w celu doskonalenia warsztatu nauczycielskiego

• Poszerzanie wiedzy z wykorzystaniem internetu
• Śledzenie aktualności na stronach internetowych
Notatki, wydruki
Cały okres stażu
4.
Twórcze wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

• Opracowanie wspólnie z uczniami gazetek szkolnych
• Dyplomy
• Przygotowanie materiałów do zawodów
Wydruki
Cały okres stażu

§ 8, ust. 2, pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Dowody realizacji,
Uwagi Termin
1.
Praca na rzecz rady pedagogicznej szkoły
• Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i pracach zespołów przedmiotowych

Zaświadczenie dyrektora
Cały okres stażu
2.
Praca na rzecz innych nauczycieli
• Pomoc w prowadzeniu zajęć lekcyjnych
• Przygotowanie materiałów dotyczących ewakuacji szkoły

Konspekty zajęć

Notatki
Cały okres stażu
3.
Praca na rzecz zespołów nauczycielskich
• Kierownik zespołu przedmiotowego
z wychowania fizycznego
• Prace w zespole dydaktycznym

Zaświadczenia dyrektora
Cały okres stażu
4.
Wymiana doświadczeń
z nauczycielami

• Dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami
Notatki
Cały okres stażu
5.
Opracowanie
i udostępnienie scenariuszy lekcyjnych

• Pomoc nauczycielom w doskonaleniu warsztatu pracy, udostępnianie własnych materiałów
Publikacje na stronach profesor.pl

Cały okres stażu

§ 8. ust. 2, pkt 4

REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH Z SZEŚCIU ZADAŃ

§ 8. ust. 2, pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Dowody realizacji,
Uwagi Termin
1.
Opracowanie programu zajęć fakultatywnych zgodnie nową podstawą programową
• Prowadzenie zajęć fakultatywnych z różnych dyscyplin sportowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów i bazą materialną szkoły
Publikacja na stronach profesor.pl
Plany wynikowe

Na bieżąco
2.
Opracowanie programu zajęć sportowych w ramach „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”

• Przygotowanie i wdrożenie planu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zębowice
Innowacja Pedagogiczna
Dziennik Animatora Sportu
Wrzesień 2013


3.
Opracowanie programu zajęć „ABC Pierwszej Pomocy”

• Ćwiczenia z dziećmi z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Publikacja na stronach profesor.pl
Dziennik
Na bieżąco
4.
Opracowanie planu ewakuacji szkoły

• Przeprowadzanie próbnych alarmów ewakuacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum
Poświadczenie
dyrektora
Na bieżąco 2 x
w roku szkolnym


§ 8, ust. 2, pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Dowody realizacji,
Uwagi Termin
1.
Działanie w klubie piłki ręcznej ASPR Zawadzkie

• Prowadzenie zajęć z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży
Informacje na szkolnej stronie internetowej
Na bieżąco
2.
Organizowanie dla uczniów wyjazdów na mecze, basen,

• Przegotowanie dokumentacji na wyjazdy z dziećmi, opieka nad dziećmi w czasie
Karta wycieczki
Na bieżąco
3.
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

• Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Radawiu
• Organizowanie zawodów powiatowych i wojewódzkich.
• Organizowanie turniejów
Informacja na szkolnej stronie internetowej
Na bieżąco

§ 8, ust. 2, pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Dowody realizacji,
Uwagi Termin
1.
Współpraca z Gminną Komisją Alkoholową

 Organizowanie pogadanek z młodzieżą na temat alkoholu, papierosów i narkotyków
Zaświadczenia
Na bieżąco
2.
Współpraca z pedagogiem szkolnym

• Systematyczne rozmowy z pedagogiem dotyczące uczniów szkoły
Notatki
Na bieżąco
3.
Współpraca
z Samorządem Uczniowskim

• Pomoc w organizacji różnych imprez szkolnych
Poświadczenie
Na bieżąco
4.
Współpraca z Radą Rodziców

• Współpraca z radą rodziców celem pozyskania środków na sprzęt sportowy i wyjazdy na zawody

Notatki
Na bieżąco

§ 8, ust. 2, pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.


Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Dowody realizacji,
Uwagi Termin
1.
Opis i analiza przypadku ucznia z trudnościami wychowawczymi
• Uważna obserwacja ucznia, poznanie środowiska domowego wychowanka
• Szukanie rozwiązania problemu i opracowanie zadań mających na celu pomoc uczniowi

Karta pracy ucznia,
Ankiety
Na bieżąco
2.
Opis i analiza przypadku ucznia z trudnościami w nauce

• Uważna obserwacja ucznia, poznanie środowiska domowego wychowanka
• Szukanie rozwiązania problemu i opracowanie zadań mających na celu pomoc uczniowi

Karta pracy ucznia,
Ankiety
Na bieżąco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.