X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28077
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Krzysztof Kowalski
Nazwa szkoły: Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół w Tarnowie
Dyrektor szkoły: mgr Helena Tucka
Opiekun stażu: mgr Justyna Dudziak
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015r.
Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

§7 ust.1, pkt 1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
ZADANIA FORMY REALIZACJI [TERMIN REALIZACJI - DOWODY REALIZACJI]
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
[ - IX 2012 - Rozporządzenie MENiS z dnia 1grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.]
2. Ustalenie zasad współpracy
z opiekunem stażu.
- rozmowa z opiekunem stażu,
- zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy,
- napisanie harmonogramu lekcji doradczych
[IX 2012 - Pisemne przejrzyste zasady współpracy nauczyciela
z opiekunem stażu]

3. Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły.
- analiza dokumentacji: (Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki Szkoły)
[IX-X 2012 - Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów]

4. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły.
- aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- aktywny udział w Zespole Nauczycieli ds. Ewaluacji Wyników Nauczania
- współpraca z rodzicami
[cały okres stażu, zgodnie z harmonogramem pracy szkoły - Potwierdzenie dyrektora szkoły, potwierdzenie opiekuna stażu]
5. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich. - współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
[cały okres stażu - Kopia opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej]

6. Przygotowanie projektu sprawozdania.
- autorefleksja
- analiza planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
[VI 2015 - Sporządzenie sprawozdania]

§7 ust.1, pkt 2.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych.

ZADANIA FORMY REALIZACJI [TERMIN REALIZACJI - DOWODY REALIZACJI]
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności.
- obserwacja,
- konsultacje z opiekunem stażu,
- omówienie zajęć,
- ewaluacja
[Cały okres stażu - Karty obserwacji, konspekty]
2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
- udział w zajęciach warsztatowych,
- zbieranie dokumentacji
[Wg oferty szkoleniowej - Zaświadczenia]
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrz-szkolnym doskonaleniu.
- udział w szkoleniach i konferencjach nauczycieli matematyki,
- udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach Rady Pedagogicznej,
- udział w warsztatach, kursach, różnych formach doskonalenia nauczycieli
- udział w pracach związanych z przeprowadzeniem sprawdzianu po klasie 6,
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi
[Cały okres stażu - Zaświadczenia]
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
- poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę,
- śledzenie nowości wydawniczych,
[Cały okres stażu - Prowadzenie dziennika lektur, potwierdzenie opiekuna stażu]


§7 ust.1, pkt 3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

ZADANIA FORMY REALIZACJI [TERMIN REALIZACJI -DOWODY REALIZACJI]
1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
- analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych,
- śledzenie zmian w przepisach ustawowych
[Cały okres stażu - Potwierdzenie opiekuna stażu]
2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
- analiza i stosowanie Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka w pracy dydaktyczno – wychowawczej
[Cały okres stażu - Potwierdzenie opiekuna stażu]

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują :

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA FORMY REALIZACJI [TERMIN REALIZACJI - DOWODY REALIZACJI]
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego
•/m.in. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
• (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
•Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
• (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami);
•Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239);
•Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami)

- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
- napisanie planu rozwoju zawodowego
- uaktualnianie wiedzy na temat awansu
(portale internetowe, tematyczne czasopisma).
- sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
[VIII, IX 2012 - Opracowanie planu rozwoju zawodowego,
wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego,
wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego]

2. Współpraca z opiekunem stażu.
- rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu,
- hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu,
- spotkania, konsultacje, rozmowy, omawianie prowadzonych zajęć
[IX 2012 - Cały okres stażu]

Kontrakt – zasady współpracy [Potwierdzenie opiekuna stażu,
konspekty, arkusze obserwacji lekcji, wpisy w dzienniku]
3.Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
- gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp.
[Cały okres stażu - Dokumentacja procedury awansu zawodowego]
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych - udział w szkoleniach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy oraz lektura książek z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania
[Cały okres stażu - Zaświadczenia]
4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- opis realizacji zadań ujętych w planie pogłębiony autorefleksją
[VI 2015 - Sprawozdanie ze stażu]
5. Rozbudowa własnego warsztatu pracy:
Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych. - zakup, gromadzenie podręczników i innych pomocy naukowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej,
- przygotowanie materiałów matematycznych
[Cały okres stażu - Materiały, pomoce dydaktyczne, fotografie
i plakaty, prace wykonane przez uczniów]
6. Dokumentowanie własnego działania.
- przygotowanie planów dydaktycznych,
- przygotowanie przedmiotowego systemu oceniania,
- opracowanie tematyki godzin wychowawczych,
- stworzenie planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły,
- przygotowanie testów i sprawdzianów,
- przygotowanie konspektów lekcji,
- prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy
[Cały okres stażu - Plany dydaktyczne,teczka wychowawcy,
konspekty lekcji,arkusze sprawdzianów i testów,
dzienniki lekcyjne]
7. Ewaluacja metod pracy.
- analiza wyników sprawdzianu po klasie 6,
- dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy,
- uczestnictwo w zespole ds. ewaluacji wyników nauczania
[Cały okres stażu - Zaświadczenie dyrektora szkoły, korekty w programach nauczania]

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA FORMY REALIZACJI [TERMIN REALIZACJI - DOWODY REALIZACJI]
1.Poznawanie potrzeb rozwojowych
i sytuacji rodzinnej uczniów. - diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów,
- zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową),
- konsultacje z innymi nauczycielami,
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
- indywidualne rozmowy z uczniem,
- rozmowy z pedagogiem szkolnym
[Cały okres stażu - Adnotacje w dzienniku lekcyjnym,
potwierdzenia wystawione przez innych nauczycieli szkoły, teczka wychowawcy]

2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
- zajęcia dodatkowe dla uczniów z problemami w nauce,
- dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów,
- przygotowywanie uczniów i prowadzenie konkursów przedmiotowych,
- organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych,
- organizowanie imprez klasowych
[Cały okres stażu - Dziennik zajęć pozalekcyjnych, potwierdzenie opiekuna stażu (protokół konkursu), potwierdzenia udziału]
3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego).
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (imprezy klasowe, andrzejki, Wigilia klasowa, wspólne wyjazdy i wyjścia - kino, teatr),
- przygotowywanie do konkursów
[Cały okres stażu - Zapisy w dzienniku lekcyjnym, karta wycieczki]
4. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym,
- realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki,
- projekcja filmów profilaktycznych,
- organizowanie lekcji wychowawczych prowadzonych przez pielęgniarkę szkolną dotyczącą higieny, nałogów itp.
- udział w społecznych akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski.
[Cały okres stażu - Zapisy tematów w dzienniku, sprawozdanie z działań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki,
notatki]
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów. - przygotowanie uczniów i prowadzenie szkolnych etapów konkursów matematycznych,
- organizowanie wyjść dla uczniów do kina, teatru, muzeum,
- współtworzenie gazetek szkolnych i klasowych.
[Cały okres stażu - Sprawozdania, potwierdzenia, zapisy
w dzienniku lekcyjnym, karty wycieczek, fotografie, protokoły konkursów]


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMY REALIZACJI [TERMIN REALIZACJI - DOWODY REALIZACJI]
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- przygotowywanie dokumentacji szkolnej np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów, prac klasowych itd.
- przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy),
- przygotowywanie wystroju pracowni klasowej,
- prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw oraz nauczycielami,
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technik multimedialnych
i komputera,
- tworzenie prezentacji multimedialnych,
- wykorzystanie programów komputerowych podczas prowadzenia lekcji
[Cały okres stażu - Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego, wykaz adresów portali edukacyjnych,
potwierdzenie dyrektora szkoły, potwierdzenie opiekuna stażu, teczka wychowawcy]
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
- wykorzystywanie portali edukacyjnych w samokształceniu,
- konsultacje z nauczycielami informatyki,
- wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy
[Cały okres stażu - Spis adresów portali, potwierdzenie nauczyciela informatyki,wydruki]
3. Publikacje w Internecie.
- umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – Planu Rozwoju Zawodowego
[Na bieżąco - Adres strony WWW]

§ 7 ust.2 pkt 4
§ 7 ust.2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA FORMY REALIZACJI [TERMIN REALIZACJI - DOWODY REALIZACJI]
1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów,
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne
i wychowawcze,
- objęcie szczególną troską uczniów słabych,
- opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach,
- przeciwdziałanie konfliktom w klasie,
- podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia,
- działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej,
- przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na godzinach do dyspozycji wychowawcy – pogadanki,
- aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych
[Cały okres stażu - Potwierdzenie opiekuna stażu, potwierdzenie dyrektora szkoły, zapisy tematów w dzienniku]
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne
i wychowawcze.
- identyfikacja problemu
- proponowanie rozwiązań sprzyjających poprawie sytuacji danego ucznia
[Cały okres stażu - Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych, pisma do rodziców]
3. Pedagogizacja rodziców.
- wystąpienie na zebraniu rodziców dotyczące tematyki wychowawczo –dydaktycznej,
- zebrania i konsultacje z rodzicami
[Cały okres stażu - Potwierdzenie dyrektora szkoły]
4. Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim. - diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn.
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów.
- zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych; informowanie rodziców
o zagrożeniach, na które narażona jest dzisiejsza młodzież),
- rozmowy wychowawcze z uczniami,
- opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych,
- organizowanie klasowych i szkolnych imprez kulturalnych
[Cały okres stażu - Zapisy w dzienniku, potwierdzenie opiekuna stażu, potwierdzenie dyrektora]

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ZADANIA FORMY REALIZACJI [TERMIN REALIZACJI - DOWODY REALIZACJI]
1Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
- analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących programów i regulaminów
- opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia stażu
[Cały okres stażu - Potwierdzenie opiekuna stażu, dokumentacja szkolna, znajomość przepisów]
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, udzielanie pomocy uczniom z trudnościami edukacyjnymi i pedagogicznymi.
- analiza opinii psychologiczno-pedagogicznej,
- analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych,
- poszukiwanie odpowiednich rozwiązań stawianych problemów
[Cały okres, wg potrzeb - Potwierdzenie pedagoga szkolnego]
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
- uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów nauczycieli
- praca w komisjach powoływanych w szkole
- tworzenie planów wychowawczych, rozkładów materiału skorelowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi
- prawidłowa organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych
[Cały okres stażu - Listy obecności,
potwierdzenia, sprawozdania]

........................................
Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.