X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28045
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: M................
Miejsce i adres zakładu pracy: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Zakończenie stażu: 31.05.2015 r.

§ 8 ust.2 pkt 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
DOWODY
REALIZACJI

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
na nauczyciela dyplomowanego

• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

IX 2012
Wniosek
o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego .

2.
Przeanalizowanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły.

• Analiza dokumentacji szkolnej: Statut, WSO itd.

na bieżąco
Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.

3.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszko-lnym i zewnę-trznym doskona-leniu.

• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

• Udział w rekolekcjach, spotkaniach warsztatowych, metodycznych dla katechetów.
okres stażu.

okres stażu. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Potwierdzenie uczestnictwa przez Wydział Katechetyczny oraz przez innych organizatorów.
4. Podnoszenie atrakcyjności prowadzonych zajęć poprzez poszuki-wanie i wdrażanie
nowych metod aktywizujących
proces nauczania religii.
• systematyczne studiowanie nowości w zakresie dydaktyki i metodyki katechezy, poznawanie nowych metod aktywizujących i stosowanie ich w pracy z uczniami

okres stażu

Scenariusze katechez

5.

Współudział
w procesie wychowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dbałości
o kształtowanie postaw chrześcijańskich.

• stała współpraca z Dyrekcją, wychowawcami i rodzicami w dziedzinie wychowania katechizowanych uczniów

• obecność na ogólnych zebraniach rodziców w szkole
w porozumieniu
z wychowawcami

• uczestniczenie w zebraniach rodziców katechizowanych klas

• w razie konieczności podejmowanie indywidualnych działań wychowawczych we współpracy z wychowawcami

• dzielenie się posiadaną wiedzą pedagogiczną w trakcie indywidualnych rozmów przeprowadzanych z rodzicami katechizowanych uczniów

• współpraca z innymi nauczycielami dotycząca oceniania zachowania uczniów

Opinia Dyrektora

§ 8 ust.2 pkt 2.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu komputera.

• Przygotowywanie scenariuszy zajęć.

• Przygotowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów.

Scenariusze zajęć.

Scenariusze uroczystości

2.

Wykonywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu technologii komputerowej.

• Przygotowanie materiałów na gazetki tematycznie związane z rokiem liturgicznym.

Okres stażu

Przykładowe pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
3. Wzbogacanie procesu dydaktycznego systematycznym korzystaniem
z Internetu i technik komputerowych.

• Systematyczne przygotowywanie pomocy do poszczególnych jednostek lekcyjnych, testów sprawdzianów z wykorzystaniem Internetu i technik komputerowych

• Wymiana doświadczeń dotyczących tej tematyki z innymi katechetami na spotkaniach metodycznych i konsultacjach zespołowych

Okres stażu

Odpowiednie zaświadczenia

4.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• Korzystanie ze stron internetowych, komputera, komórki (sms), skrzynki e-mail, e- dzienniki

Okres stażu
Spis stron internetowych

5.
Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej
z awansem zawodowym.
• Przedstawienie wymaganej dokumentacji.
Okres stażu
Załączona dokumentacja
w okresie stażu.

§ 8 ust.2 pkt 3.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Włączenie się
w realizację zadań związanych
z wewnątrz-szkolnym doskonaleniem zawodowym.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
z nauczycielami
w szkole.
• Przeprowadzenie lekcji otwartych z religii

• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, ewentualna pomoc i współpraca w rozwiązywaniu pojawiających się trudności
Okres stażu

Okres stażu

Opinia Dyrektora szkoły, opinie nauczycieli

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
z innymi katechetami. • Opracowanie scenariusza rekolekcji z zastosowaniem metod aktywizujących i wykorzystywanie go na spotkaniach rekolekcyjnych

• Podjęcie próby publikacji na stronie internetowej Natan opracowanych przez siebie pomocy dydaktycznych, scenariuszy przedstawień

• Dzielenie się zdobytą wiedzą poprzez udostępnianie w bibliotece szkolnej opracowanych scenariuszy uroczystości innym nauczycielom.

Stosowne poświadczenia

Opublikowane materiały

Potwierdzenie szkolnej bibliotekarki

3.
Opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, religijnych
• Przygotowanie szkolnych Jasełek, akademii
• Przygotowanie wraz z uczniami apelu, akademii tematycznej i zaprezentowanie się na forum szkoły

Według harmono-gramu
Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

§ 8 ust.2 pkt 4a.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Włączenie się w próby przeciwdziałania agresji i przemocy
w środowisku katechizowanych uczniów.
• Opracowanie programu: Zło dobrem zwyciężaj i uzyskanie akceptacji Dyrekcji

• Wdrożenie i weryfikacja programu

Drugi rok stażu

Trzeci rok stażu
Treść programu,
potwierdzenie akceptacji

Sprawozdanie z realizacji programu


Podejmowanie prób indywidualizacji oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

• Długotrwała obserwacja i opis dwóch wybranych uczniów lub sytuacji wychowawczych pod kątem zmiany zachowań uczniów i osiągnięć na skutek prowadzonych działań dydaktyczno -wychowawczych

Okres stażu

Opis i analiza przypadków

3.
Opracowanie programu pracy z uczniem słabym lub zdolnym.
• Przygotowanie i wdrożenie
programu pracy z uczniem.
zdolnym lub słabym na
zajęciach pozalekcyjnych
z religii.


Okres stażu
Program własny.
Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

4.
Współpraca z rodzicami.
• Pogadanki na zebraniach z rodzicami Zgodnie z harmonio-gramem zebrań klasowych.

Odpowiednie potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt 4c.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Prowadzenie pozalekcy-jnych form pracy z dziećmi

• Opieka nad szkolną gazetką religijną. Angażowanie dzieci w przygotowywanie gazetek

• Organizowanie pielgrzymek dzieci do miejsc kultu religijnego

• Przygotowywanie szkolnej Wigilii i innych imprez związanych z Rokiem Liturgicznym oraz imprez okolicznościowych – także we współpracy z innymi
nauczycielami

• Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach wiedzy religijnej

Przed właściwy-mi świętami

Okres stażu
Poświadczenie Dyrektora

Poświadczenia
o wyjeździe

Poświadczenie Dyrektora

Poświadczenie
przez Dyrektora i Księdza Proboszcza

Organizowa-nie wystaw.

• Wystawy tematyczne .
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora szkoły

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. • Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.


§ 8 ust.2 pkt 4e.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Parafią Świętej Trójcy w Niegowie
w zakresie edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi
i młodzieżą.

• Współpraca w przygotowaniu uczniów do sakramentu pokuty i Eucharystii

• Przygotowywanie cyklu prelekcji po Mszy Świętej z udziałem dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej

• Przygotowywanie i prowadzenie różańca w parafii

• Przygotowanie i udział w Roratach dla dzieci i młodzieży

• Współpraca w przygotowaniu Rekolekcji Adwentowych

• Przygotowywanie Misterium Bożonarodzeniowego
lub Jasełek

• Przygotowanie i prowadzenie z dziećmi Drogi Krzyżowej

• Współpraca w przygotowaniu Rekolekcji Wielkopostnych

• Prowadzenie grupy liturgicznej „Bielanki”

• Przygotowanie uroczystości I Komunii Św. w parafii

• Podejmowanie innych zadań duszpastersko- wychowawczych zlecanych przez Księdza Proboszcza

Okres stażu

Okres stażu

Październik
w okresie stażu

Okresy Adwentu
w czasie stażu

Okresy Adwentu
w czasie stażu

Przed każdymi
Świętami Bożego
Narodzenia lub
w Okresie Bożego Narodzenia

Okresy Wielkiego
Postu w czasie stażu

Okresy Wielkiego
Postu w czasie stażu

Zaświadczenie
z parafii

Zaświadczenia
z parafii

Poświadczenie
Księdza Proboszcza

Zaświadczenia
z parafii

Zaświadczenia

Odpowiednie zaświadczenie Dyrektora szkoły

Zaświadczenia
z parafii

Zaświadczenia
z parafii

Odpowiednie zaświadczenie

Zaświadczenia
z parafii

2.
Współpraca
z Samorządem Uczniowskim
• Współorganizacja imprez szkolnych
Cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna SU.

3.
Współpraca ze
świetlicą szkolną
• Współorganizacja szkolnych uroczystości, apeli, akcji.

Cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna świetlicy szkolnej, Dyrektora

4.
Udział w ogólnoszkolnych akcjach np.
Sprzątanie świata, Góra grosza, itp.
• Zachęcanie i motywowanie katechizowanych do udziału w akcjach
Cały okres stażu
Odpowiednie poświadczenie

Współpraca z Caritas Warszawsko- Praską
• Próba utworzenia Szkolnych Kół Caritas
Drugi rok stażu
Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

6.
Współpraca z PDMD (Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci)

• Udział dzieci w konkursach organizowanych przez PDMD
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie Misyjnym organizowanym przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes" Komisjię Episkopatu Polski ds. Misji: Mój szkolny kolega misji
• Prenumerata czasopism misyjnych

Okres stażu

Odpowiednie zaświadczenia

7.
Stała współ-raca z parafią rzymsko -katolicką pod wezwaniem Świętej Trójcy w Niegowie
• Przygotowanie uczniów do przyjęcia sakramentów świętych
• Spotkania z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej

Cały okres stażu
Potwierdzenie Księdza Proboszcza

Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego
w trakcie trwania stażu.

Zabrodzie, 14.09.2012 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.