X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27573
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej - Styczeń 2015 - Starszaki

STYCZEŃ 2015

ROK SZKOLNY 2014/2015

Plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej dla grupy III
(5 -6 -LATKI) na miesiąc styczeń opracowany przez mgr Agnieszkę Grochocką
na podstawie Programu wychowania przedszkolnego
E. Tokarskiej i J. Kopała „Zanim będę uczniem”.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I JUŻ MAMY ZIMĘ. 05. 01. – 09. 01. 15 r.

II ZIMĄ POMAGAMY ZWIERZĘTOM. 12. 01. – 16. 01. 15 r.

III ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 19. 01. – 23. 01. 15 r.

IV CZAS NA WIELKI BAL. 26. 01. – 30. 01. 15 r.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej. PP/1. 2)
- Samodzielne radzenie sobie w sytuacjach życiowych i próba przewidywania skutków swoich zachowań. PP/1. 3)
- Właściwe zachowywanie się przy stole podczas posiłków, samodzielne korzystanie z toalety, ubieranie się, dbanie o rzeczy osobiste. PP/2. 2) 3) 4) 5)
- Usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne. PP/3. 1) 2)
- Grupowanie obiektów w sensowny sposób – klasyfikowanie PP/4. 2)
- Właściwe dbanie o swoje zdrowie, orientowanie się w zasadach zdrowego żywienia. PP/5. 1)
- Uczestniczenie w zajęciach ruchowych zabawach i grach na sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. PP/5. 4)
- Wie jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie należy prosić o pomoc. PP/7. 1)
- Właściwe zachowanie się podczas przedstawień i wszelkich uroczystości. PP/7. 1) 2)
- Śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru. PP/8. 1)
- Dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego. PP/8. 2)
- W skupieniu słucha muzyki w tym także poważnej. PP/8. 4)
- Umiejętność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych. PP/9. 2)
- Budowanie konstrukcji z klocków i tworzenie kompozycji z różnych materiałów. PP/10. 1)
- Umiejętne określanie charakterystycznych cech zimy. PP/11. 1)
- Wymienianie zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt w różnych porach roku, wie jak może im pomóc przetrwać zimę. PP/12. 3)
- Wyodrębnianie i nazywanie figur geometrycznych płaskich. PP/13
- Liczenie obiektów i rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego. PP/ 13. 1)
- Rozróżnianie strony lewej i prawej, ustalanie położenia przedmiotów w przestrzeni. PP/13. 4)
- Umiejętność określania kierunków oraz miejsca na kartce papieru. PP/14. 1)
- Umiejętność uważnego patrzenia – organizowanie pola spostrzeżeniowego. PP/14. 2)
- Dysponowanie sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania. PP/14. 3)
- Nazywanie członków swojej rodziny. PP/ 15. 1)

PRACA INDYWIDUALNA Z DZIEĆMI:

- Kształtowanie właściwego i ufnego odnoszenia się do nauczyciela.
- Zachęcanie do zabawy dzieci nieśmiałe.
- Wdrażanie do samodzielności i umiejętności współdziałania w zespole.
- Obserwacja dzieci w czasie zabaw i zajęć, zachęcanie do zgodnej zabawy.
- Szanowanie wytworów pracy innych dzieci.
- Mówienie prawdy o zaistniałej sytuacji – żegnanie konfliktów.
- Wdrażanie do prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziami pisarskimi.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

- Kontakty indywidualne z rodzicami.
- Informowanie rodziców o postępach i trudnościach ich dzieci.
- Uzupełnianie i wzbogacanie kącika przyrody w nowe eksponaty.
- Pomoc rodziców podczas wyjść poza teren przedszkola.
- Pomoc w zagospodarowaniu sali.
- Pomoc w bieżących naprawach.
- Pomoc w zorganizowaniu Dnia Babci i Dziadka.
- Pomoc w zorganizowaniu Balu karnawałowego.

LITERATURA:

- Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” – E. Tokarska, J. Kopała.
- „Tropiciele” – przewodni metodyczny, część 2 – B. Gawrońska, E. Raczek.
- „Zabawy rozwijające dla małych dzieci” – H. Trawińska.
- „W co się bawić z dziećmi?” – M. Bogdanowicz.
- „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” – K. Wlaźnik.
- „Scenariusze zajęć muzyczno – ruchowych Moje 5 lat” – W Żaba – Żabińscy i inni.
- „Matematyka już w przedszkolu” – E. Gruszczyk – Kolczyńska.
- „Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka” – L. Bzowska, R. Kownacka, M. Lorek, A. Sowińska.
- „Przygoda z uśmiechem” – przewodnik metodyczny, część 2 i 3 – B. Godzimirska.

ZAJĘCIA DODATKOWE

I LOGOLANDIA

- „Zimowy krajobraz" - Ćwiczenia oddechowe – kształtowanie i utrwalanie prawidłowego toru oddechowego, poszerzanie wydolności oddechowej płuc, wydłużanie fazy wydechu. Usprawnianie warg, języka i podniebienia miękkiego.

- „Pamiętamy o leśnych zwierzętach" - Aktywizowanie wszystkich ruchomych narządów artykulacyjnych.

- „Niespodzianka dla Babci i Dziadka" - Wzmacnianie mięśnia okrężnego warg. Usprawnianie czubka języka (apeksu).

- „Moje ulubione bajki" - Kształtowanie wrażliwości słuchowej - odgadywanie zagadek na podstawie pasującego rymu. Ćwiczenia artykulacyjne.

II ZABAWY MUZYCZNO – RUCHOWE:

- „Zima, zima, zima” - zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści utworu. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

- „Czyje to głosy?” – ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. Kojarzeni odgłosów, jakie wydaja zwierzęta z ich nazwą.

- „W naszym pokoju pełno muzyki" - zabawa ze śpiewem według Marty Bogdanowicz. Ilustrowanie ruchem treści utworu.

- „Taniec laleczki i misia" - improwizacja ruchowa utworu Katarzyny Kulikowskiej. Rozwijanie wrażliwości słuchowej. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej.

III SPOTKANIA BIBLIOTECZNE

I JUŻ MAMY ZIME.

05. 01. – 09. 01. 15 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Ślady na śniegu” – zabawa z elementem równowagi.
- „Pada śnieg” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Skacz na jednej nodze” – zabawa z elementem podskoku.
- „Na sankach” – zabawa z elementem biegu.
- „Śnieg, mróz, odwilż” – zabawa orientacyjno - porządkowa.
- „Mroźna zima” – zabawa z elementem biegu.
- „Śnieżna bitwa” – zabawa z elementem rzutu.
- „Lodowe sople” – zabawa orientacyjno – porządkowa.

2. Ćwiczenia poranne nr 8. (Przygoda z uśmiechem)

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8. (Przygoda z uśmiechem)

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy na świeżym powietrzu:
- Rozwijanie czynnej postawy wobec zdrowia.
- Podziwianie zaśnieżonego krajobrazu.
- Przeliczanie ławek i drzew w pobliżu przedszkola.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy ze śniegiem w ogrodzie przedszkolnym.
- Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Do czego potrzebny jest śnieg” - słuchanie opowiadania Ewy Barskiej połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Zimowe zabawy". Uważne słuchanie utworu. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy. Globalne czytanie wyrazów: narty, sanki, rower, piłka. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej. Rozwijanie logicznego myślenia. PP 11/ 1

„Bajka o mrozie” – oglądanie teatrzyku wg opowiadania Agnieszki Galicy połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Mroźne niespodzianki”. Uważne słuchanie utworu. Poszerzanie wiedzy na temat zmian zachodzących w otoczeniu pod wpływem mrozu. Rozumienie określeń: szron, zamarzanie, lód. Rozwijanie logicznego myślenia - dostrzeganie niedorzeczności na obrazku. PP 3/ 1, 2, 3

„Tęgi mróz” – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. „To zima” - zabawa rytmiczna połączona z zabawą ruchową „Rzeźby z lodu". Doskonalenie poczucia rytmu i formy. Rozwijanie kontroli nad własnym ciałem. Reagowanie na sygnał. Utrwalenie piosenki „Tęgi mróz”. PP 8/ 1, 2
„Gwiazdki śniegowe” – praca plastyczna. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni. Umiejętne i bezpieczne posługiwanie się nożyczkami. PP 14/ 3

„Co robi bałwanek?” - słuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Dobieramy obrazki". Uważne słuchanie utworu. Wzbogacanie słownika. Rozwijanie logicznego myślenia poprzez dobieranie w pary obrazków, których nazwy są przeciwstawne. PP 14/ 2, 3, 4, 5

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- „Śniegowe gwiazdki" - praca z obrazkiem. Wyjaśnienie sposobu powstawania płatków śniegu. Dostrzeganie ich piękna i niepowtarzalnych kształtów.
- „Płatki śniegu” – Oglądanie kształtów płatków śniegu.
- „Wszędzie biało” - obserwowanie przez okno zimowego krajobrazu. Dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu zimą. Uwrażliwienie na piękno zimowego krajobrazu.
- „Zimowy masażyk” – zabawa w parach. Uważne słuchanie i dokładne wykonywanie poleceń. Rozwijanie sprawności manualnej.
- Poznanie niebezpieczeństw związanych z mrozem i sposobów przeciwdziałania marznięciu.
- Taniec z termometrem - Poznanie sposobu działania i odczytywania termometru zaokiennego. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do temperatury.
- „Rozgrzewka" - zapoznanie z różnymi sposobami przeciwdziałania marznięciu.
- Poszerzanie wiedzy na temat zjawisk charakterystycznych dla zimy – zamarzanie wody.
- „Lodowe zabawy” – zabawa badawcza. Poznawanie właściwości lodu na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – gry planszowe, układanki.
- Rysowanie na dowolny temat.
- Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.
- Zabawy tematyczne w wybranych kącikach.
- „Jakie kolory widzicie za oknem?” – ćwiczenie uwagi i koncentracji.
- „Śniegowe kolory” – zabawa plastyczna.
- „Liczymy sylaby” – zabawa słuchowa.
- „Dołóż – zabierz” – rozwijanie sprawnego przeliczania.
- „Mali naukowcy” – eksperymenty z woda.
- „Zabawa z rytmami”- dokończ rytm.
- „Pudło z gwiazdkami” – zabawa dydaktyczna.
- „Gwiazdki” – odrysowywanie szablonów i kolorowanie wg własnego pomysłu.
- „Kto i dlaczego może lubić zimę? – rozmowa.
- „Znudzony niedźwiedź” – gimnastyka buzi i języka.
- „Dołóż wyraz” – zabawa słowna.
- „Psie zaprzęgi”- zabawa matematyczna.

II ZIMĄ POMAGAMY ZWIERZĘTOM.

12. 01. – 16. 01. 15 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Ptaki i kot” – zabawa z elementem biegu.
- „Zmarznięty i głodny gil” – zabawa z elementem podskoku.
- „Ptaki w karmniku” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Zwierzęta w lesie” – zabawa z elementem czworakowania.
- „Zamieniamy się miejscami” – zabawa z elementem biegu.
- „Ptaki na śniegu” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Wrzuć woreczek” – zabawa z elementem rzutu.
- „Zwierzęta w paśniku” – zabawa z elementem czworakowania.

2. Ćwiczenia poranne nr 10. (Przygoda z uśmiechem)

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 10. (Przygoda z uśmiechem)

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy dzieci na świeżym powietrzu.
- Obserwacja zmian w przyrodzie.
- „Ptaki w karmniku” - obserwowanie ptaków w karmniku.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy na śniegu – lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami.
- Dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Bajka o gilu” – słuchanie wiersza Wandy Grodzieńskiej połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Gil, sroka i karmnik". Uważne słuchanie utworu. Poznanie nazwy i wyglądu: gila, szpaka, słowika, kosa, szczygła, sroki. Globalne czytanie wyrazów: gil, sroka, karmnik. PP 14/ 2, 4, 5

„Ptasia stołówka” – zabawa matematyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Ptasia stołówka” . Liczenie w zakresie 8. Wyznaczanie wyniku dodawania na konkretach. PP 13/ 1, 2

„Ptaszek” – wykonanie obrazka techniką orgiami płaskie z koła. Odczytywanie obrazkowej instrukcji. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Doskonalenie sprawności manualnej. PP 14/ 2, 3, 7

„Przy leśnych paśnikach” - słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Leśna stołówka”. Uważne słuchanie utworu. Rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt leśnych w czasie zimy. Rozwijanie logicznego myślenia. Opowiadanie historyjki z użyciem określeń: najpierw, potem, później, na końcu. PP 14/ 2
„W naszym karmniku” - słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. „Ptaki w karmniku” - zabawa z instrumentami połączona z układem choreograficznym do piosenki „Ptaki w karmniku”. Rozwijanie sprawności motorycznej i umiejętności tanecznych. PP 8/ 1, 2, 3

„Zwierzęta leśne” – zabawa plastyczna. Wyklejanie konturów zwierząt kawałkami wełny, miękkich materiałów i waty. Rozwijanie zdolności manualnych. PP 9/ 2

„Przy paśniku i karmniku” – praca z obrazkiem. Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie. Wzbogacanie słownika. Poznanie zimowych przysmaków zwierząt. „Wiemy, jak pomóc głodnym zwierzętom” – zabawa dydaktyczna. Rozumienie pojęć: prawda, fałsz. Utrwalanie wiadomości związanych z tematem. Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów. PP 3/ 1, 2, 3

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- „Ptaki” - oglądanie albumów przyrodniczych.
- „Leśne zwierzęta” - oglądanie albumów przyrodniczych.
- „Ptaki w karmniku” - obserwowanie ptaków w karmniku. Rozpoznawanie i nazywanie wróbla, gołębia, sikorki. Określanie ich wyglądu i sposobu odżywiania.
- Goście z północy - Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
- Czyszczenie karmnika ze starego pokarmu i umieszczenie w nim słoninki i ziarenek dla ptaków. Wdrażanie do systematycznego karmienia ptaków.
- „O zwierzętach” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.
- „Ptaki” - zabawa dydaktyczna. Posługiwanie się nazwami ptaków: wróbel, sikorka, sroka, wrona, gołąb. Budowanie sensownej i poprawnej gramatycznie wypowiedzi. Rozwijanie logicznego myślenia. Wzbogacanie słownika o zdrobnienia od nazw ptaków.
- Czubaty gość z północy - słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej. Uważne słuchanie utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.
- Przy leśnych paśnikach - słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Leśna stołówka”.
- Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań – zgodna i cicha zabawa.
- Rysowanie na dowolny temat.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi na temat ptaków i zwierząt leśnych.
- „Dokończ rytm” – zabawa dydaktyczna.
- „Ptaki zimą” – doskonalenie logicznego myślenia.
- „Gajowy” – zabawa słuchowa.
- „Głodne niedźwiedzie” – zabawa matematyczna.
- Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań.
- Rysowanie na dowolny temat.
- „Labada” – zabawa ze śpiewem.
- „Stary niedźwiedź” – zabawa ze śpiewem.

III ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA.

19. 01. – 23. 01. 15 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Bawimy się z babcią i z dziadkiem” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Kotki babci i pieski dziadka” – zabawa z elementem czworakowania.
- „Idziemy do babci” – zabawa ruchowa.
- „Słuchamy instrumentów” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Piłka w tunelu” – zabawa z elementem toczenia.
- „Zrywamy kwiaty dla babci i dziadka" - zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Wszystko na odwrót” - zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Przejdź po wąskiej deseczce” – zabawa z elementem równowagi.
- „Pajacyk dla babci” – zabawa z elementem podskoku.

2. Ćwiczenia poranne nr 10. (Tropiciele, s. 102)

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2. (Tropiciele, s. 113)

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy dzieci na świeżym powietrzu.
- Obserwacja zmian w przyrodzie.
- Zwrócenie uwagi na ubiór zgodny z porą roku.
- Obserwacja starszych ludzi na osiedlu.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy na śniegu – lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami.
- Dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Wierszyk dla babci i dziadka” - słuchanie utworu Marcina Brykczyńskiego połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Wnuk z kwiatami". Uważne słuchanie utworu. Budzenie uczucia szacunku i przywiązania do babci i dziadka. Czytanie zdania wyrazowo-obrazkowego. PP 14/ 2, 4

„Kwiaty dla dziadka” – układanie wzoru z mozaiki geometrycznej. Odwzorowywanie układu elementów. Wyodrębnianie z mozaiki geometrycznej figur w kształcie koła, prostokąta, trójkąta. PP 13/ 1, 2, 4

„Portret Babci i Dziadka” - praca plastyczna. Rozumienie określenia portret. Rysowanie postaci człowieka z uwzględnieniem szczegółów twarzy. Rozwijanie sprawności manualnej. PP 14/ 2, 3

„Ciasto dla babci i dziadka" - historyjka obrazkowa. Opowiadanie treści obrazków z uwzględnieniem następstwa zdarzeń. Snucie domysłów na temat wydarzeń, które mogły się wydarzyć później - odwrócony drugi obrazek. Poznanie etapów pieczenia ciasta. PP 3/ 1, 2, 3
„Wszystkie dzieci dobrze wiedzą" - słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Wspólne śpiewanie refrenu. PP 8/ 1

„Kwiaty dla babci i dziadka” – wykonanie laurek – usprawnianie sprawności manualne
dzieci i umiejętności wykonywania czynności zgodnie z instrukcją. PP 14/ 3

„Wiersz dla babci” - słuchanie utworu Wandy Chotomskiej połączone z wykonaniem
ćwiczenia w kartach „Wnuk". Interpretowanie powiedzenia Uśmiech jest dobry na co dzień.
Globalne czytanie wyrazu wnuk i napisu Gramy razem. Poznanie obrazu graficznego głoski w
– litery w, W. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Budowanie wypowiedzi poprawnej
gramatycznie. Wzbogacanie słownika o zdrobnienia wyrazów: babcia, dziadek. PP 3/ 1, 2, 3

„Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka” – powitanie wszystkich zebranych gości w przedszkolu, recytacja wierszy, śpiew piosenek, tańce, wręczanie prezentów wykonanych przez dzieci, wspólne zabawy z wykorzystaniem zabaw muzyczno – ruchowych, słodki poczęstunek. PP 7/ 1

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- „Babcia i dziadek” - zorganizowanie wystawy zdjęć.
- „Babcia i dziadek, to rodzice moich rodziców" - praca z obrazkiem połączona z wykonaniem zadania z wyprawki.
- Praca w książce Czy-tam, czy-tam „Drzewo genealogiczne mojej rodziny".
- „Gry kostkowe z dziadkami” – zabawa matematyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Kostki”.
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
- „Szukam rodziny” – zabawa słuchowa.
- „Kto tutaj mieszka?” – zabawa słuchowa.
- „Mój dom rodzinny” – rysowanie pastelami.
- „Gra na instrumentach” – zabawa muzyczna.
- „Zabawy z babcią i dziadkiem” – rozmowy indywidualne z dziećmi.
- „Portret Dziadka” – malowanie farbami.
- „Portret Babci” – malowanie farbami.
- „Razem mamy więcej” – zabawa dydaktyczna.
- „Zagadka dla dziadka” – zabawa słuchowa.
- „Przyjęcie dla babci i dziadka” – zabawa w kąciku gospodarczym.
- Kolorowanie kwiatów według podanego kodu,
- Rozmowy indywidualne na temat babć i dziadków.
- Rysowanie portretów babci i dziadka.
- Kończenie wypowiedzi „Kocham babcie/dziadka, bo ...”.
- Próba programu z okazji Dnia Babci i Dziadka.
- Wspólne opowiadanie bajki o „Czerwonym Kapturku”.
- Dekorowanie sali na przyjecie gości.
- Wykonanie kwiatka z bibuły.
- Układanie z klocków serduszek i kwiatków.
- Lepienie z plasteliny.
- Zabawa rozwijająca logiczne myślenie „Który obrazek nie pasuje?”.IV CZAS NA WIELKI BAL.

26. 01. – 30. 01. 15 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Balon i balonik” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Wyścigi z balonikami” – zabawa z elementem biegu.
- „Kolorowe serpentyny” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Zabawa balonami” – zabawa z elementem rzutu.
- „Jaka to bajka?” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Wesoła zabawa” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Konkurs tańca” - zabawa z elementem równowagi.
- „Zagubione maski” – zabawa z elementem czworakowania.
- „Karnawał bawi się na balu” – zabawa orientacyjno – porządkowa.

2. Ćwiczenia poranne nr 11. (Przygoda z uśmiechem).

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 11. (Przygoda z uśmiechem).

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy dzieci na świeżym powietrzu.
- Obserwacja zmian w przyrodzie zachodzących zimą.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym.
- Lepimy bałwana – zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
- Zabawy ruchowe z elementem rywalizacji.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Który balon zniknął?” – zabawa dydaktyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Balony i baloniki". Zapamiętywanie cech przedmiotów. Dostrzeganie różnic w wyglądzie liter małych i wielkich. PP 14/ 2, 4

„Pary na balu” – zabawa matematyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Pary na balu”. Porównywanie liczebności zbiorów przez wzajemnie jednoznaczne odwzorowanie. Utrwalanie pojęć: para, tyle samo, więcej, mniej. Doświadczanie przechodniości równoliczności zbiorów, których elementy różnią się wielkością. Przeliczanie w zakresie większym niż 10. Rozpoznawanie cyfr. PP 13/ 3

„Serpentyny – ślimaczki” – praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez naklejanie drobnych elementów i cięcie po łuku. PP 14/ 3

„Karnawał” - słuchanie wiersza Doroty Gellner połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Karnawałowa maskarada”. Uważne słuchanie utworu. Wzbogacanie słownika czynnego. Poznanie określenia karnawałowa maskarada. Globalne czytanie wyrazów: Ola, Kuba, Ewa, Adam. PP 3/ 1, 2, 3
„Przedszkolna samba” - słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Układ choreograficzny do piosenki połączony z zabawą ruchową „Brazylijska dżungla”. Doskonalenie umiejętności motorycznych. Kształcenie poczucia rytmu i frazy. PP 8/ 1, 2

„Balony” – praca plastyczna. Rozwijanie pomysłowości i fantazji. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami. Ozdabianie sali elementami ozdobnymi. Odczuwanie radości i dumy z wykonanego zadania. PP 9/ 2

„Karnawałowe stroje” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka. Globalne czytanie napisu kapturki Kapturka. PP 3/ 1, 2, 3

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- „Przygotowania do balu” – praca z obrazkiem.
- Baloniki - słuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Balony”
- Kopciuszek – słuchanie bajki Charlesa Perraulta.
- „Kopciuszek” – rozwiązanie zagadki Marcina Przewoźniaka połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi „Czary mary, bums!"
- „Na balu” – praca z obrazkiem. Opowiadanie treści obrazka.
-„Maska” – rozwiązanie zagadki Ewy Stadtmuller. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.
- Dziki taniec - ilustrowanie ruchem treści wiersza Doroty Gellner. Posługiwanie się nazwami części ciała, utrwalanie pojęć: lewa, prawa. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
- Rozumienie określeń: okrągły, podłużny, długie, krótkie.
- Rysowanie na dowolny temat.
- Domino puzzle kreator mody – układanki stolikowe – zgodna i cicha zabawa.
- Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań.
- „Zimo baw się z nami” – wycinanka z kolorowego papieru.
- „Prawda – fałsz” – zabawa dydaktyczna.
- „Gdzie słychać ...?” – ćwiczenia słuchowe.
- „Kogo brakuje?” – zabawy w kole.
- Rozwiązywanie zagadek słuchowych związanych z tematem.
- „Zrób o jeden więcej” – zabawa z liczeniem.
- Zabawy kołowe ze śpiewem.
- „Zakładamy maski” – zabawa pantomimiczna.
- Swobodne zabawy dzieci w małych zespołach.
- „Znajdź taki sam”- zabawa rozwijająca percepcję wzrokową.
- „Jaka to melodia?” – zagadki słuchowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.