X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26268

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: Justyna Nowogrodzka
Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1.09. 2014 – 31. 05. 2017)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Małgorzata W.

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r

„Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron.”
BARBARA CAGE

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7 ust.2, pkt.1)

L.p

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

Termin

Oczekiwane efekty

1.

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.

analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela,
rozmowa z dyrekcją placówki,
zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego (zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego : materiały DODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
udział w kursach, szkoleniach dotyczących awansu zawodowego,

okres stażu

Opracowanie plan rozwoju zawodowego dostosowany do potrzeb przedszkola,
złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego stażu.

2.

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.

ustalenie przebiegu stażu,
sporządzenie kontraktu (umowy o współpracy pomiędzy stażystą i opiekunem stażu),
rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu (ustalenie kryteriów oceny stażu, zakres obowiązków, zasady komunikowania się, ustalenie terminów spotkań),
przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2014

Podpisanie kontraktu dotyczący współpracy nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu.

3.

Doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności organizowania i ewaluacji własnych działań.

Samokształcenie
udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.

wg planu doskonalenia
zawodowego

Wzbogacenie wiedzy metodycznej i merytorycznej

4.

Tworzenie własnego
warsztatu pracy- planów pracy dydaktyczno- wychowawczej z uwzględnieniem podstawy programowej, planów rozwoju przedszkola


poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi,
gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości przedszkolnych,
konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego,
autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy.

okres stażu

Wzbogacanie warsztatu pracy

5.

Dokumentowanie realizacji planu
rozwoju zawodowego

opracowanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego oraz planu rozwoju przedszkola.

okres stażu

sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7, ust.2, pkt.2)

L.p
Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji
Termin
Oczekiwane efekty
1.

Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska dzieci, ich sytuacji rodzinnej, problemów.

bliższe poznanie dziecka i jego środowiska rodzinnego,
systematyczna obserwacja i analiza możliwości dziecka,
zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi (np. arkusze obserwacji dziecka),
prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, dokumentowanie tych obserwacji,
rozmowy indywidualne z dzieckiem,
przeprowadzanie rozmów z rodzicami,
gry i zabawy z zakresu dramy społecznej,
współpraca ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą).

na bieżąco

Wzbogacanie wiedzy na temat środowiska rodzinnego dzieci.

2.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych dzieci.

prowadzenie zajęć wyciszających, relaksacyjnych
opracowywanie indywidualnych planów pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi oraz z dziećmi szczególnie uzdolnionymi,
poszukiwanie ciekawych metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w prasie pedagogicznej, Internecie,
stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem ich zainteresowań,
dostosowywanie pomocy dydaktycznych do możliwości percepcyjnych dzieci,
zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze.
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.

w trakcie trwania stażu

Poszerzanie swoich kompetencji w zakresie indywidualizacji zajęć dydaktycznych.
3.

Doskonalenie umiejętności
współpracy z rodzicami.

opracowanie planu współpracy grupy przedszkolnej z rodzicami.
stały, systematyczny kontakt z rodzicami,
współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym,
indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej,
systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci, ,
organizowanie zebrań grupowych i zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy z dziećmi,
organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci,
włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole,
zaangażowanie rodziców w uczestniczeniu w wycieczkach grupowych tj. :
Wrocławskie ZOO
„ Słodkie Czary- Mary”
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
Teatr Lalek
informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc,
wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie przedszkola (imienne podziękowania, dyplomy, itp.)

w trakcie trwania stażu

Zaangażowanie rodziców oraz rodzin przedszkolaków do współpracy
z przedszkolem
4.

Tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnej, przedszkolnej, świątecznej.

organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych,
opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi,
angażowanie rodziców w pomoc w przygotowaniu imprez (przygotowanie strojów dla dzieci, utrwalanie z dziećmi treści wierszy, itp.

na bieżąco w okresie stażu

Wytworzenie więzi pomiędzy rodzicami a przedszkolem
5.

Współpraca ze
środowiskiem lokalnym.

udział w lokalnych imprezach środowiskowych (spotkania, festiwale, festyny, koncerty, wystawy),
nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze przedszkola: biblioteka, ośrodek zdrowia, komisariat Policji, Straż Pożarna, Straż Miejska,
organizowanie spotkania z dziećmi i rodzicami z udziałem pielęgniarki, dietetyka, lekarza pediatry, stomatologa
organizowanie konkursu- przepisy naszych rodzin przedszkolnych – „Zdrowo i kolorowo” – ekspozycja albumów fotograficznych w bibliotece,
przeprowadzenie na terenie przedszkola zbiórki dla Schroniska dla zwierząt w ramach corocznej akcji,
udział w corocznych akcjach „Sprzątanie świata” i „Dni Ziemi”
udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra grosza”
udział w Ogólnopolski programie Akademii Aguafresh
wycieczki dydaktyczne do pobliskich zakładów pracy

w trakcie trwania stażu

Zapoznanie dzieci ze środowiskiem lokalnym,
wzbogacenie wiedzy dotyczącej różnych zawodów.

6.

Organizowanie różnorodnych uroczystości oraz
konkursów przedszkolnych
dla dzieci i ich rodziców.

Przygotowanie scenariuszy zgodnie z harmonogramem uroczystości przedszkolnych
przygotowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań, wybieranie jury,
zakup nagród, wyszukiwanie sponsorów.

w trakcie trwania stażu

Poszerzanie swoich umiejętności w zakresie organizowania uroczystości oraz konkursów przedszkolnych

Nawiązywanie kontaktów ze sponsorami

Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej (§ 7, ust.2, pkt.3)

L.p.

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

Termin

Oczekiwane efekty
1.

Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach.

korzystanie z komputerowych programów oraz Internetu i encyklopedii multimedialnych,
wyszukiwanie  i drukowanie potrzebnych informacji.

okres stażu

Uaktualnianie wiedzy z zakresu podstawowych prawa oświatowego

2.

Doskonalenie umiejętności
obsługi komputera poprzez organizowanie warsztatu pracy
przy użyciu techniki komputerowej.

zapoznawanie się z publikacjami dotyczącymi nowości w dziedzinie teleinformacyjnej,
opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą techniki komputerowej,
wykorzystanie w pracy edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.

na bieżąco

Pogłębianie wiedzy dotyczącej technologii komputerowej oraz telekomunikacyjnej

3.

Wykorzystanie komputera
oraz internetu w pracach
na rzecz przedszkola.

opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji przedszkolnej, scenariuszy zajęć, ogłoszeń i zaproszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań, etc.,

okres stażu

Tworzenie scenariuszy, ogłoszeń, zaproszeń etc. za pomocą komputera
4.

Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielkami oraz do komunikacji z rodzicami

korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż oraz rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej,
Informowanie rodziców o uroczystościach odbywających się w przedszkolu oraz ważnych wydarzenia w przedszkolu

okres stażu

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej technik komputerowych i komunikacji za pomocą internetu

5.

Opracowanie dokumentacji
planu rozwoju zawodowego oraz opublikowanie planu
rozwoju zawodowego..

przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja
w programie PowerPoint).

na bieżąco

Tworzenie dokumentacji planu
rozwoju zawodowego

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7, ust.2, pkt.4)

L.p.

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

Termin

Oczekiwane efekty

1.

Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
udział w kursach, warsztatach, szkoleniach,
aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami.

okres stażu

Doskonalenie własnego warsztatu pracy

2.

Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej

pisanie recenzji z przeczytanych lektur.

na bieżąco

Wzbogacanie własnej wiedzy

3.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dziećmi oraz podczas współpracy  z rodzicami i nauczycielami.
 
prezentowanie referatów podczas spotkań z rodzicami
identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń.

okres stażu

Wykorzystywanie wiedzy metodycznej i merytorycznej we współpracy z rodzicami i nauczycielami.

4.

Umiejętne stosowanie wiedzy
do rozwiązywania bieżących problemów oraz w pracy z dziećmi z trudnościami.
 
rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami.
korzystanie z wiedzy i doświadczeń logopedy i psychologa przedszkolnego
opracowanie programu pracy z dzieckiem,
prowadzenie indywidualnej pracy z dziećmi z trudnościami

okres stażu

Wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy wychowawczej

Tworzenie kart indywidualnej pracy z dzieckiem

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7, ust.2, pkt.5)

L.p.

Zadania do wykonania

Formy i sposoby realizacji

Termin

Oczekiwane efekty

1.

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie
prawa oświatowego
Poznawanie przepisów doty­czących systemu oświaty.

przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach.
gromadzenie podstawowych aktów prawnych,
udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat

na bieżąco

Uaktualnianie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
wykaz dokumentów.
umiejętność korzystania z prawa

2.

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola.


analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola: Statutu przedszkola, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów,
śledzenie zmian w Rozporządzeniu w sprawie ramowych Statutów Przedszkola,
udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.

w trakcie trwania stażu

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania przedszkola

3.

Przestrzeganie przepisów BHP
 
uczestniczenie w szkoleniu BHP,
stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno – wychowawczej.

w trakcie trwania stażu

Stosowanie się do wymogów BHP

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.