X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26169
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Mgr Agnieszka Łukasik
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel w zespole rewalidacyjno- wychowawczym
Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych Nr 1
02-638 Warszawa ul. Bełska 5

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2017 r.
Miejsce odbywania stażu: ZPSWR Nr 1
02-638 Warszawa ul. Bełska 5
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2013 r. poz.393)
• Karta Nauczyciela, Rozdz.3a Awans zawodowy nauczyciela.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Czynności organizacyjne
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2014
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. • Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń, sprawozdań itp.
• Założenie teczki „awans zawodowy”. Cały okres stażu
Sprawozdanie z odbytego stażu. • Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2017
§8.ust.2pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Systematyczne aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego-samodoskonalenie. • Studiowanie specjalistycznej literatury, czasopism i nowości wydawniczych oraz specjalistycznych stron internetowych.
• Gromadzenie biblioteczki własnej nauczyciela- literatura specjalistyczna, artykuły, scenariusze zajęć, płyty CD oraz inne pomoce dydaktyczne.
• Wykorzystanie samodzielnie zdobytej wiedzy do doskonalenia i urozmaicania własnego warsztatu pracy.
• Regularna analiza przepisów prawa oświatowego, zwłaszcza aktualizacji dotyczących awansu zawodowego.
Cały okres stażu
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego • Wewnętrzne i zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego:
- rady szkoleniowe
- warsztaty
- kursy
- konferencje metodyczne .
• Udział w zajęciach otwartych prowadzonych na terenie Placówki.

Cały okres stażu.
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej • Opracowywanie i ewaluacja indywidualnych programów zajęć.
• Udział w pracach zespołu powołanego do modyfikacji specjalistycznej oceny dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
• Stworzenie przestrzeni do regularnej wymiany doświadczeń i materiałów pomiędzy specjalistami zatrudnionymi w ORW ( baza adresów mailowych, spotkania dla zainteresowanych nauczycieli).
Cały okres stażu.
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy wychowawczej i opiekuńczej - Diagnoza i regularne monitorowanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Organizowanie i aktywne uczestniczenie w imprezach integracyjnych organizowanych na terenie Ośrodka .
- Wprowadzenie i kultywowanie zwyczaju uroczystego obchodzenia urodzin poszczególnych wychowanków w celu integracji ich z grupą i środowiskiem szkolnym.
Cały okres stażu

Aktywne uczestniczenie w pracach organów szkoły • Praca w zespole do opracowania harmonogramu imprez ORW nr 1
• Praca w zespole powołanym do modyfikacji wielospecjalistycznej oceny dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
• Praca w zespołach do realizacji różnych zadań statutowych Placówki powoływanych w kolejnych latach.
Rok szkolny 2014 - 2015

Cały okres stażu

§8 Ust.2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Wykorzystanie internetu i technologii komputerowej w pracy dydaktyczno- wychowawczej

• Śledzenie aktualności na edukacyjnych portalach internetowych.
• Korzystanie z materiałów i informacji zawartych na stronach internetowych w celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
• Komputerowe opracowywanie
dokumentacji związanej z pracą w zespole rewalidacyjno-wychowawczym oraz z awansem zawodowym.
• Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami.
• Wykorzystanie wybranych programów i technologii komputerowych do samodzielnego przygotowania potrzebnych pomocy dydaktycznych.
• Korzystanie z komputera, skanera, aparatu cyfrowego oraz drukarki w codziennej pracy.
• Opracowywanie scenariuszy zajęć, przygotowywanie dyplomów, zaproszeń na imprezy, podziękowań itp. Cały okres stażu
Stworzenie bazy specjalistycznych stron internetowych.  Zgromadzenie adresów internetowych przydatnych w codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej i polecanie ich innym nauczycielom. Cały okres stażu.
§8.ust.2pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. - Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom.
- Przygotowanie i zgromadzenie potrzebnych materiałów i pomocy dydaktycznych.
- Przeprowadzenie zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli.
- Dyskusja z obecnymi osobami i wnioski do dalszej pracy- uwzględnienie rad i sugestii innych nauczycieli w celu wzbogacenia własnego warsztatu pracy- stała ewaluacja własnych działań. Cały okres stażu.
Regularna wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i specjalistami. • Współpraca przy tworzeniu indywidualnych programów zajęć dla poszczególnych wychowanków.
• Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych ( konsultacje ze specjalistami, zespoły wychowawcze, teamy).
• Stała współpraca i wymiana spostrzeżeń w ramach zespołu powołanego do modyfikacji wielospecjalistycznej oceny dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
• Dzielenie się zgromadzonymi materiałami i pomocami dydaktycznymi, zwłaszcza z młodymi nauczycielami.
Cały okres stażu.
Promocja własnych dokonań i osiągnięć w szerszym środowisku. • Publikacja planu rozwoju zawodowego na wybranych stronach edukacyjnych portali internetowych.
• Publikacja programu „W świecie zmysłów- patrzę, czuję, słyszę, smakuję” oraz przykładowych scenariuszy zajęć na wybranych stronach portali internetowych.
Cały okres stażu.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na kursach, szkoleniach oraz podczas samodzielnego studiowania literatury.
• Współtworzenie Kompendium Wiedzy zawierającego podstawowe informacje dotyczące działalności ORW, funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, wzory dokumentów, akty prawne itp.
• Przyjmowanie studentów i prowadzenie zajęć w ich obecności .
• Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli, zwłaszcza stażystów i nauczycieli kontraktowych.
Cały okres stażu.
§8.ust.2pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów zajęć. • Opracowanie przy współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami indywidualnych programów zajęć i ich wdrażanie w trakcie roku szkolnego.
• Uwzględnianie zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej i sugestii specjalistów pracujących z dzieckiem oraz jego indywidualnych możliwości przy modyfikowaniu indywidualnych programów zajęć.
• Wykorzystanie literatury specjalistycznej i portali internetowych jako źródła nowych pomysłów, sugestii i rozwiązań w celu uatrakcyjniania opracowywanych i wdrażanych w trakcie roku szkolnego programów.
Każdego roku szkolnego.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjno-wychowawczych. • Opracowanie programu dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną - „W świecie zmysłów- patrzę, słyszę, czuję, smakuję”.
• Wdrażanie programu podczas grupowych zajeć rewalidacyjno- wychowawczych oraz pilotażowe wprowadzenie go do realizacji w innych zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.
• Ewaluacja programu z uwzględnieniem opinii i sugestii innych specjalistów. Rok szkolny 2014/15

Rok szkolny 2015/16

Rok szkolny 2016/17

Wdrożenie programu
„Ja i moje ciało”
• Nawiązanie współpracy z autorami programu „Ja i moje ciało- program kształtujący somatognozję”.
• Ustalenie zasad współpracy i częstotliwości spotkań w celu wdrożenia programu podczas zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
• Wymiana spostrzeżeń i sugestii dotyczących wdrażanego programu i jego najpełniejszego zastosowania.
Rok szkolny 2014/15
§8.ust.2pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

Integracja grup rewalidacyjnych w ORW oraz w szerszym środowisku szkolnym.

• Praca w zespole opracowującym kalendarz imprez dla ORW.
• Współudział w organizacji imprez i zabaw okolicznościowych organizowanych w ORW.
• Współudział w imprezach i zabawach okolicznościowych organizowanych na terenie Placówki. Rok szkolny 2014/15
Cały okres stażu.
Włączenie grup rewalidacyjno -
- wychowawczych do uczestnictwa w programach prozdrowotnych. • Kształtowanie nawyków higienicznych związanych z jamą ustną w ramach
programu „Akademia Aquafresh”. Cały okres stażu
Promowanie działań ZPSWR nr 1. • Współtworzenie profilu naszego Ośrodka na portalu społecznościowym - - Facebook. Cały okres stażu
Aktywizowanie grup rewalidacyjno-wychowawczych.
• Organizowanie „konkursów” plastycznych dla dzieci z grup rewalidacyjno-wychowawczych.
• Prezentacja prac plastycznych wykonanych przez grupy rewalidacyjno- wychowawcze w szerszym środowisku. Cały okres stażu
§.8.ust.2pkt.4e Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Pedagogizacja rodziców. • Udzielanie rodzicom wychowanków wsparcia i pomocy w zakresie najczęściej pojawiających się problemów.
• Dzielenie się z nimi specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem podczas kontaktów indywidualnych oraz zebrań.
• Umożliwienie im kontaktu z wybranymi specjalistami. Cały okres stażu.
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz sytemu oświaty i innymi podmiotami. • Współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej oraz Wyższą Szkołą Pedagogiki Społecznej– przyjmowanie studentów na praktyki, dzielenie się z nimi wiedzą i doświadczeniem.
Cały okres stażu.
Współpraca z pielęgniarką, pedagogiem oraz innymi specjalistami. • Konsultowanie i wspólne rozwiązywanie bieżących problemów.
• Korzystanie z porad, instruktaży specjalistów w konkretnych sytuacjach- zadławienie podczas karmienia, usprawnianie funkcji jedzenia, układanie dziecka we właściwej pozycji itp.

Cały okres stażu.
§8.ust.2pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. • Przeprowadzenie i opracowanie diagnozy dwóch przypadków problemów wychowawczych.
• Wdrożenie planu pomocy. Cały okres stażu.

W trakcie realizacji zadań pewne punkty wymagane do awansu nauczyciela mogą ulec zmianie, w zależności od zaistniałych sytuacji oraz podejmowanych działań nauczyciela, co zostanie ujęte w sprawozdaniu.
........................................
Podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.