X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26098
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Justyna Pinkowicz

Informacje o nauczycielu
Imię i nazwisko: Justyna Pinkowicz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.
Posiadane kwalifikacje:
1) tytuł magistra filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
2) tytuł licencjata filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
3) stopień nauczyciela mianowanego

Plan Rozwoju Zawodowego

opracowany na podstawie powinności i wymagań wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

Analiza własnych umiejętności i dotychczasowych doświadczeń
Autorefleksja
Wrzesień
2014
Osiągnięcia zawodowe
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
Na bieżąco
Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego
Uczestnictwo w wypracowaniu kierunków rozwoju i podnoszeniu jakości pracy szkoły
Analiza i współtworzenie programów rozwoju, projektów i innych dokumentów szkoły
Na bieżąco według potrzeb
Opracowane programy i dokumenty; realizacja projektów
Doskonalenie kompetencji i umiejętności językowych; doskonalenie metod i form pracy
Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach;
studiowanie literatury fachowej
Na bieżąco
Świadectwa, certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkoleń, dokumentacja z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej
Szkolenia i kursy komputerowe i internetowe;
publikacje własnych materiałów edukacyjnych na stronach internetowych
Na bieżąco
Zaświadczenia, certyfikaty
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej;
przygotowywanie materiałów dla uczniów
Praca z tablicą multimedialną

Na bieżąco
Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć, dokumentacja komputerowa pracy

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Praca w zespole językowym wspólnie z nauczycielami języka angielskiego i niemieckiego
Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołów; współtworzenie planów i dokumentów dotyczących nauki języka angielskiego;
lekcje koleżeńskie

Na bieżąco
Protokoły zebrań, harmonogramy prac, plany, scenariusze lekcji
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć

Na bieżąco
Scenariusze, analizy i sprawozdania
Zamieszczenie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego

Publikacja artykułów, scenariuszy lekcji, konkursów i innych własnych materiałów edukacyjnych w Internecie

Zamieszczenie planu rozwoju w portalu edukacyjnym;
Opracowywanie i publikowanie materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą
Do końca 2014 r.

Na bieżąco
Zaświadczenia, potwierdzenia,
scenariusze, testy
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów i prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
Praca w zespole wychowawców;
Współpraca z nauczycielami innych szkół
Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów.

Na bieżąco

Sprawozdanie i analiza wspólnych działań

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Przygotowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego
Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć, prowadzenie konsultacji, przeprowadzanie testów kompetencji
Na bieżąco
Program, plan działań, tematyka zajęć, procedury egzaminu;
analiza wyników egzaminu;
Współpraca z rodzicami i opracowanie programu pedagogizacji rodziców

Pedagogizacja rodziców; współpraca z rodzicami i angażowanie ich w życie szkoły i klasy
Na bieżąco
Program, sprawozdanie, zapisy w dzienniku lekcyjnym

Praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym problemy lub zaległości w nauce języka angielskiego
Przygotowanie planu pracy z uczniem zdolnym i planu zajęć wyrównawczych
Na bieżąco
Plany, dziennik zajęć pozalekcyjnych, opis działań
Organizowanie konkursów językowych - szkolnych i międzyszkolnych;

Opracowanie regulaminów i przygotowanie konkursów
Na bieżąco
Regulaminy konkursów, testy, zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
Ukończenie szkolenia dla egzaminatorów i udział w pracach OKE Kraków
Według potrzeb
Zaświadczenie,
karta powołania

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodzieży.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Współpraca przy realizacji zamierzeń i projektów
współpraca przy aktualizacji strony internetowej szkoły

uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych, organizacja konkursów, dyskotek, akademii szkolnych, współorganizowanie akcji charytatywnych w szkole
Na bieżąco
Zaświadczenia, sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

Organizowanie wycieczek szkolnych
Opracowanie i realizacja planów wycieczek

Na bieżąco
Karty wycieczek, sprawozdania
Uzupełnianie pomocy dydaktycznych z języka angielskiego
Systematyczne wzbogacanie biblioteczki i innych pomocy z języka angielskiego
Na bieżąco
Spis pomocy
Zachęcanie uczniów do udziału i sprawdzania swojej wiedzy w konkursach
Prowadzenie zajęc dodatkowych z języka angielskiego

Na bieżąco
Plany działań, opis działań, zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Przemyślu
Skierowania na badania, opinie, konsultacje
Na bieżąco
Zaświadczenia
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy
Na bieżąco
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej
Rozpoznanie sytuacji materialnej wychowanków
Na bieżąco
Opis działań
Współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Społecznej „Res – Medica”
Spotkania z lekarzem i pielęgniarką szkolną w ramach edukacji prozdrowotnej
Na bieżąco
Sprawozdania, zaświadczenia
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły

Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych

Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych; systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

Na bieżąco
Opis i analiza dwóch przypadków
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb
i problemów dorastającej młodzieży gimnazjalnej
Obserwacja wychowanków i współpraca z ich rodzinami,
korzystanie z rad pedagoga szkolnego,
studiowanie literatury fachowej

Na bieżąco
Notatki, sprawozdania

§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych
Inne osiągnięcia zawodowe
Dokumentowanie osiągnięć zawodowych
Na bieżąco
Potwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.