X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26087
Przesłano:

Plan rozwoju awansu zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego. IX 2012

IX 2012

Cały okres stażu
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Założenie teczki „ Awans zawodowy”
Gromadzenie dokumentacji. IX 2012

Cały okres stażu
3. Opracowanie sprawozdania. z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania
z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. V 2015
4. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych
( warsztaty, kursy, konferencje).
Udział w szkoleniowych
radach pedagogicznych. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
5. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów
w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych. Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych. Cały okres stażu
6. Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy. Zajęcia i zabawy. Cały okres stażu
7. Obserwacja oraz analiza możliwości edukacyjnych
i psychoruchowych dzieci. Obserwacja oraz analiza możliwości edukacyjnych
i psychoruchowych dzieci. Cały okres stażu
8. Dbanie o wystrój sali przedszkolnej. Aktualizowanie dekoracji sali, związane z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań. Cały okres stażu
9. Wdrożenie programu edukacyjnego.

Udział w przedsięwzięciach o tematyce ekologicznej. Wykorzystanie i wdrażanie programu autorskiego
I. Majchrzak „Zabawy literami”, dotyczącego wczesnej nauki czytania.
Organizacja wycieczek poznawczych, realizowanie programu ekologicznego oraz udział w konkursie. rok szkolny
2012/2013

rok szkolny
2013/2014

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego
dla rodziców. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych

Śledzenie aktualności
na portalach internetowych
Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym. Cały okres stażu

Cały okres stażu

3. Publikacje w internecie. Opracowanie i opublikowanie w internecie scenariuszy zajęć, referatów. Cały okres stażu

4. Poszerzanie wiedzy informatycznej
i wykorzystywanie jej w codziennej pracy. Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Wymiana doświadczeń na posiedzeniach radach pedagogicznych. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady. Zgodnie z terminami posiedzeń rady pedagogicznej
2. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli. Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Cały okres stażu
3. Opracowywanie
i udostępnianie
do wykorzystanie przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami. Cały okres stażu
4. Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia rady pedagogicznej. Cały okres stażu
5. Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców. Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych
i imprez okolicznościowych. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie rówieśniczej”.
Przygotowanie programu, opracowanie cyklu zajęć, wdrożenie programu w placówce.
Opracowanie narzędzi badań
i sporządzenie raportu dotyczącego realizacji programu. Okres stażu
2. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy
z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
Podejmowanie działań mających na celu przybliżenie rodzicom pracy przedszkola:
— kontakty indywidualne,
— zebrania grupowe,
— pedagogizacja rodziców,
— prowadzenie zajęć otwartych oraz uroczystości przedszkolnych (andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, zakończenie roku),
— wykonywanie wystawek prac dzieci,
— organizacja wycieczek. Okres stażu
3. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „Spotkanie przy choince”. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego
we własnej grupie. rok szkolny 2012/2013
4. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „Lubimy czytać”. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego
we własnej grupie. rok szkolny 2013/2014

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego. Cały okres stażu
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach. Cały okres stażu
3. Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody
i formy pracy z dziećmi. Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki. Cały okres stażu
4. Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych. Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców. Wg kalendarza imprez
5. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci
do udziału w konkursach pozaprzedszkolnych. Organizowanie konkursów plastycznych. Udział dzieci
w konkursach. Cały okres stażu
6. Organizacja wycieczek przedszkolnych. Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych. Cały okres stażu

7. Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki. Wyjazdy do kina i teatru. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców
do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Harmonogram współpracy.
Zajęcia otwarte.
Uroczystości przedszkolne.
Wycieczki przedszkolne.
Zebrania z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Tablica informacyjna. Cały okres stażu
2. Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci. Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami w całej Polsce- udział dzieci w różnych konkursach. Cały okres stażu
3. Współpraca z biblioteką Poznanie pracy bibliotekarza.
Organizowanie cyklicznych spotkań pod hasłem „Czytamy bajki”. Wypożyczanie książek do wspólnego czytania. Cały okres stażu
4. Współpraca z policją Zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja
na temat: „Bezpieczna droga”. IX/X 2012
5. Współpraca ze strażą pożarną. Zwiedzanie pobliskiej strażnicy. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru. V 2013
6. Współpraca z pielęgniarką szkolną. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej. Cały okres stażu
7. Współpraca z logopedą szkolnym. Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy. Cały okres stażu
8. Współpraca z psychologiem szkolnym. Konsultacje psychologiczne dzieci. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych. Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych
lub wychowawczych.
Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań.
Systematyczna praca
nad rozwiązaniem problemu.
Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe . Cały okres stażu

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.