X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25921
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Plan rozwoju zawodowego został opracowany w oparciu
o wymagania określone w § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 01.12.2004 r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

Stażysta: mgr Marta Bloch
Miejsce stażu: Szkoła Podstawowa nr.2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas trwania stażu: 01. 09. 2014r. – 31. 05. 2017 r.
Opiekun stażu :

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania

Formy realizacji
 
Termin
 
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu
zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Rozporządzenie MEN z 1.12.2004 r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty)

Udział w szkoleniach dotyczących awansu

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

wrzesień 2014

Okres stażu

Maj 2017r.

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania

Zaświadczenia
Kopia sprawozdania

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Zawarcie kontraktu.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

IX 2014

Cały okres stażu
 
Cały okres stażu

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego

Wnioski z obserwacji
 
Konspekty zajęć lekcyjnych

3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Aktywny udział w posiedzeniach oraz szkoleniach Rady Pedagogicznej

Cały okres stażu

Dokumentacja szkoły

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

Współpraca z Radą Pedagogiczną, udział w posiedzeniach, współpraca z Radą Rodziców
Opracowanie i realizacja planu wychowawcy świetlicy.
Współpraca wraz z pedagogiem szkolnym w opracowaniu i aktualizacji Programu Profilaktycznego Szkoły.
Opracowanie i przedstawienie semestralnych sprawozdań z pracy wychowawcy świetlicy
Prowadzenie dokumentacji wychowawcy świetlicy.
Opracowanie i przeprowadzenie ankiet na potrzeby szkoły

Udział w komisji tworzącej grupy świetlicowe

Czynny udział w uroczystościach oraz akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Wrzesień 2014r.

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wrzesień 2014

Cały okres stażu

Listy obecności
Dokumentacja szkoły

Dokumentacja szkoły

Dokumentacja szkoły
Dokumentacja szkoły

Potwierdzenie Dyrektora

Dokumentacja szkolna

Potwierdzenie opiekuna stażu

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności. Omówienie prowadzonych zajęć.

Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy.
Studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełnienia swoich wiadomości.
Wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.

Cały okres stażu

I
Cały okres stażu

Według potrzeb

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Scenariusze zajęć, notatki własne.
 
 Scenariusze zająć

Gazetki, testy

Notatki

Notatki

6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym

Szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej, szkolenia, warsztaty, kursy
Udział w warsztatach metodycznych –konferencjach
Podjęcie studiów podyplomowych

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zaświadczenia, protokoły, świadectwa

Zaświadczenia

Dyplom ukończenia

7. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli w tym również przeznaczonych dla wychowawców świetlic

Przeglądanie stron internetowych poświęconych np. awansowi zawodowemu nauczycieli

Cały okres stażu

Poprawnie napisany plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie po ukończonym stażu.

8. Organizacja warsztatu pracy

Opracowanie ciekawych pomocy dydaktycznych gazetki, postery, testy, pokazy w PowerPoincie itp.

Cały okres stażu

Notatki, zdjęcia, płyty z prezentacjami

9. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w placówce.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników zajęć w świetlicy, dzienniki zajęć pozalekcyjnych itp.

Cały okres stażu

Poprawnie wypełnione dzienniki i wymagana dokumentacja

10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentów, konspektów z obserwowanych i prowadzonych zajęć, arkuszy obserwacyjnych, zaświadczeń, świadectw, zdjęć. Notatki własne, kserokopie dokumentów, sprawozdania, protokoły itp.

Cały okres stażu

Poprawnie napisane sprawozdanie ze stażu

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania

Formy realizacji
 
Termin
 
Sposób dokumentowania

1. Podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

Zapoznanie się z programem wychowawczym i programem profilaktycznym oraz podstawami prawnymi działalności wychowawczej. Dostosowanie i ujednolicenie swoich oddziaływań wychowawczych do w/w programów. Aktualizacja wraz z pedagogiem programu profilaktycznego szkoły.
Czynny udział w programach i akcjach profilaktycznych organizowanych na terenie szkoły i miasta.
Współpraca w zorganizowaniu Tygodnia Promocji Zdrowia

Okres stażu

Wrzesień2014

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Notatki

Potwierdzenie opiekuna

Potwierdzenie opiekuna

Potwierdzenie opiekuna

Potwierdzenie opiekuna stżu
2. Uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego .
Udział w organizowanych uroczystościach i imprezach( np. akcja „Sprzątania Świata”itp.

Cały okres stażu

Dokumentacja szkoły

3. Bliższe poznawanie środowiska ucznia

Pomoc uczniom słabszym w odrabianiu lekcji, natomiast uczniom zdolniejszym w przygotowywaniu się do konkursów

Cały okres stażu

Dziennik zajęć pozalekcyjnych,
świetlicowych

4. Promowanie szkoły poprzez strony internetowe

Współpraca nad szkolna stroną internetową

Cały okres stażu

Adres internetowy szkoły

Zdjęcia, notatki

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania

Formy realizacji
 
Termin
 
Sposób dokumentowania

1. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej i informatycznej

Współpraca nad szkolną stroną www

Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

Korzystanie z Internetu:
- wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy
m.in. o zmianach w prawie oświatowych
- korzystanie z portali edukacyjnych
Umieszczenie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego.

Wykonywanie pomocy dydaktycznych, gazetek, kart pracy, sprawdzianów testów, prezentacji itp.

Przygotowanie uczniów do konkursów.

Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego.

Adres strony

Testy, quizy,
krzyżówki itp.

Adresy stron

Adres strony

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Konspekty,
Sprawozdania
Dokumentacja awansu zawodowego


§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania

Formy realizacji
 
Termin
 
Sposób dokumentowania
1. Aktywna praca nad samokształceniem.
Studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań, itp.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

Cały okres stażu
Notatki

2. Aktualizacja wiedzy w trakcie zinstytucjonalizowanych form kształcenia.

Warsztaty
Szkolenia
Kursy
Podjęcie studiów podyplomowych nauczanie wczesnoszkolne z elementami wychowania przedszkolnego

Cały okres stażu

Potwierdzenia, dyplomy zaświadczenia o ukończonych szkoleniach

3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

Studiowanie literatury o podanej tematyce, obserwacja ucznia

Cały okres stażu

Notatki
4. Aktywne realizowanie działań opiekuńczo-wychowawczych.
Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
Opieka nad uczniami podczas wycieczek szkolnych, dyskotek, imprez szkolnych.
Aktywizacja uczniów do działalności pozalekcyjnej.
Wspieranie ucznia uzdolnionego (np. pomoc w przygotowaniach co konkursów).
Realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
podczas doraźnych zastępstw; opracowywanie materiałów i scenariuszy zajęć.
Organizowanie spotkań i pogadanek ze specjalistami z różnych dziedzin (np. policjantami, lekarzami).
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Notatki własne

Karty wycieczek

Potwierdzenie opiekuna

Scenariusze zajęć

Dokumentacja własna

Zapisy w dzienniku

Potwierdzenie opiekuna

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania

Formy realizacji

Termin
 
Sposób dokumentowania

1. Stosowanie przepisów prawa oświatowego oraz dokumentów regulujących pracę szkoły we własnej pracy

Tworzenie i realizowanie Szkolnego Programu Profilaktycznego, Rocznego Planu Pracy Wychowawcy Świetlicy itp.
Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (statut, WSO, plany, regulaminy, programy itp.).
Analiza przepisów prawa oświatowego.
Udział w pracach różnorodnych komisji –
działających na terenie szkoły itp.

Ciągła aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

Wrzesień, październik 2014r.,2015r.,2016r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Kopie dokumentów

Prawidłowo wypełniane dokumenty szkolne (np. dzienniki)
Notatki
Protokoły pracy komisji

Prawidłowo wypełniane dokumenty szkolne (np. dzienniki)

Zatwierdzam do realizacji:

.................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.