X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25779
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

Wymagania kwalifikacyjne Zadania i formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły(...)
1.Poznanie procedury awansu zawodowego, analiza przepisów prawa oświatowego.
IX 2014r. opracowanie planu rozwoju zawodowego, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: warsztatach, kursach, szkoleniach.
okres stażu zaświadczenia
3.Opracowywanie dokumentów regulujących działalność zespołów i organizacji szkolnych.
okres stażu plany pracy, dokumenty
4. Przygotowywanie uczniów do konkursów. Współorganizacja konkursów. okres stażu zaświadczenia o przygotowaniu do konkursów, podziękowania, formularze przygotowanych konkursów
5. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego- przeprowadzanie testów diagnozujących, testu kompetencji trzecioklasisty oraz próbnych sprawdzianów szóstoklasisty.
okres stażu kserokopia testu, analiza wyników

6.Praca z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce.
okres stażu dzienniki zajęć
7.Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących, wzbogacanie wiedzy na ten temat.
okres stażu konspekty zajęć, bibliografia
8. Współpraca z rodzicami w celu podniesienia poziomu poziomu socjokulturowego rodzin oraz jakości pracy szkoły.

okres stażu notatki z rozmów, opinie o uczniach, materiały w teczce wychowawcy
9. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez współorganizowanie imprez dla społeczności szkolnej i mieszkańców dzielnicy.
okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia, scenariusze
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Prowadzenie zajęć w pracowni multimedialnej oraz pracowni
komputerowej.
okres stażu przykładowe konspekty zajęć
2.Tworzenie pomocy dydaktycznych, narzędzi badawczych, dokumentów
szkolnych z wykorzystaniem narzędzi MS Office.
okres stażu zgromadzone materiały, testy,
ankiety, dyplomy
3.Korzystanie z programu Power Point w celu przygotowania prezentacji multimedialnych.
okres stażu ( w zależności od potrzeb) prezentacja na nośnikach danych
4. Wykorzystywanie Internetu do prowadzenia zajęć lekcyjnych, zajęć Klubu Europejskiego.
okres stażu przykładowe konspekty zajęć
8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym
przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i
nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. 1.Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
okres stażu konspekty, karty obserwacji lekcji
2. Przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej. według planu WDN-u sprawozdanie
3.Udostępnianie pomocy naukowych, scenariuszy i konspektów lekcji innym nauczycielom.
okres stażu opracowane scenariusze uroczystości, konspekty lekcji
4.Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
okres stażu potwierdzenie publikacji
5.Zamieszczenie na portalu edukacyjnym samodzielnie opracowanych scenariuszy zajęć.
okres stażu przykładowe scenariusze, potwierdzenia publikacji
6.Współpraca z nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych, zespołu ewaluacyjnego oraz zespołu wychowawczego.
okres stażu opracowane dokumenty, wnioski
7. Pomoc w przygotowaniu uroczystości i akademii szkolnych. okres stażu sprawozdania
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawach nieletnich. 1.Opracowanie planu działań wychowawczych oraz tematyki zajęć z wychowawcą. początek każdego roku szkolnego opracowane dokumenty
2.Współpraca przy opracowaniu planu pracy zespołu wychowawczego, zespołu ds.języków obcych, Klubu Europejskiego.
początek każdego roku szkolnego plany pracy zespołów, sprawozdania z ich realizacji
3.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego. lata szkolne 2015/2016
2016/2017 program
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 1.Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach miejskich, powiatowych i ogólnopolskich.
okres stażu protokoły
2.Współorganizacja Dnia Europy. okres stażu zgromadzone materiały
3.Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie i współorganizowanie wyjść i wycieczek dydaktyczno – wychowawczych. okres stażu notatki
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. 1.Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. okres stażu

zaświadczenia

2.Współpraca z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną. okres stażu opinie o uczniach zgłaszanych na konsultacje psychologiczno-pedagogiczne
3.Współpraca z Sądem Rejonowym i kuratorami sądowymi. okres stażu wnioski, notatki, opinie o uczniach
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w
której nauczyciel jest zatrudniony. 1.Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. okres stażu opis i analiza przypadków

Podpis autora planu Podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.