X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25778
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Justyna G.

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013 r.

Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2016 r.

Opiekun stażu: Edyta B.

Posiadane kwalifikacje:
– studia magisterskie – pedagogika resocjalizacyjna;
– studia podyplomowe – oligofrenopedagogika, podstawy przedsiębiorczości z technologią gastronomiczną i towaroznawstwem.

Potrzeby własne:
- podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych kompetencji przedmiotowo – metodycznych;
– doskonalenie warsztatu pracy;
– rozwijanie i doskonalenie umiejętności uczniów oraz wspieranie ich aktywności twórczej;
– poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji obowiązującej w danej placówce;
– dążenie do podnoszenia jakości pracy szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust.2, pkt.1)

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela;

- zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego (zapoznanie się
z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego: publikacje w prasie oświatowej, Internet);

- udział w kursach, szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.

Cały okres stażu
Wniosek
o kontynuację stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

Zaświadczenia
z kursów.

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- ustalenie przebiegu stażu;

- sporządzenie kontraktu (umowy współpracy pomiędzy stażystą i opiekunem stażu);

- rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu (ustalenie kryteriów oceny stażu, zakres obowiązków, zasady komunikowania się, ustalenie terminów spotkań);

- przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2013
Kontrakt dotyczący współpracy nauczyciela stażysty
z opiekunem stażu.

Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
- obserwacja zajęć według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie jej wyników.
Raz na semestr przez cały okres stażu.
Konspekty zajęć obserwowanych.

Wnioski z obserwacji.

4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Raz na semestr przez cały okres stażu.
Konspekty zajęć.

Wnioski opiekuna stażu po obserwacji.

5.
Samodzielne lub przez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje szkoleniowe, kursy, warsztaty metodyczne itp.);

- wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród innych nauczycieli;

- udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich realizowanych przez innych nauczycieli.

Według oferty.
Notatki własne.

Materiały ze szkoleń.

Zaświadczenia.

6.
Tworzenie własnego warsztatu pracy.
- poszukiwanie nowych, ciekawych form pracy z uczniem;

- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości szkolnych;

- konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego;

- autorefleksja – określenie słabych
i mocnych stron własnej działalności.

Cały okres stażu.
Zbiór materiałów i pomocy dydaktycznych.

7.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- opracowanie planów wynikowych i kryteriów oceniania z nauczanych przedmiotów;

- systematyczne wpisy w dziennikach lekcyjnych;

- założenie i prowadzenie kart współpracy
z rodzicami oraz kart konsultacji ze specjalistami.

Cały okres stażu.
Plany wynikowe.

Kryteria oceniania.

Karty współpracy
z rodzicami
i specjalistami.

8.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- opracowywanie i gromadzenie na bieżąco materiałów ukazujących realizację zadań
w formie scenariuszy, konspektów, notatek, wykonanych pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć.
Cały okres stażu.
Scenariusze.

Notatki.

Zdjęcia.

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7, ust.2, pkt.2)

1.
Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- obserwacja własna uczniów;

- rozmowy indywidualne z uczniami;

- przeprowadzanie rozmów z rodzicami;

- współpraca ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą).

Cały okres stażu.
Notatki własne.

2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
- poszukiwanie ciekawych metod pracy
z uczniem w prasie pedagogicznej, Internecie;

- stosowanie różnych aktywnych metod
i form pracy z uczniem;

- dostosowywanie pomocy dydaktycznych do możliwości ucznia;

- wzbogacenie bazy pomocy własnych;

- zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze.
W trakcie trwania stażu.
Notatki własne.

3.
Doskonalenie umiejętności współpracy
z rodzicami.
- stały, systematyczny kontakt z rodzicami;

- współdziałanie w procesie wychowawczym
z domem rodzinnym i internatem;

- indywidualne rozmowy z rodzicami mające na celu lepszą współpracę
i uzyskanie informacji zwrotnej;

- systematyczne informowanie rodziców
o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci;

- organizowanie zajęć otwartych dla rodziców celem integracji wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom na zajęciach otwartych sposobów pracy
z dziećmi.

Cały okres stażu.
Zapiski w kartach konsultacji z rodzicami.

Scenariusze zajęć otwartych z rodzicami.

4.
Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych kółka kulinarnego.
- opracowanie programu kółka kulinarnego;

- realizacja programu;

- podsumowanie i ewaluacja programu.


IX 2014 r.

Cały okres stażu.

Program zajęć kółka kulinarnego.

Dziennik zajęć.

5.
Tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnej, szkolnej i świątecznej.
- organizowanie i przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych;

- opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, uroczystości.

Na bieżąco
w okresie stażu.
Scenariusze spotkań
i imprez okolicznościowych.

Zdjęcia.

6.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- udział w lokalnych imprezach okolicznościowych;

- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi;

- organizowanie konkursów ukierunkowanych na zagadnienia profilaktyczne.

W trakcie trwania stażu.
Notatki.

Zdjęcia.

Zaświadczenia.

Podziękowania.

7.
Organizowanie różnorodnych konkursów szkolnych.
- przygotowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań, wybieranie jury;

- zakup nagród;

- wyszukiwanie sponsorów.

Cały okres stażu.
Wzory regulaminów.

Dyplomy.

Potwierdzenia sponsorów.

8.
Wdrażanie nowatorskich form pracy
z uczniem.
- studiowanie literatury, Internet;

- udział w warsztatach, kursach;

- założenie teczki materiałów dotyczących różnych form i metod pracy z uczniem.

Cały okres stażu.
Notatki.

Zaświadczenia
z kursów.

Teczka materiałów.

Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej (§7, ust.2, pkt.3)

1.
Pozyskiwanie informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach.

- korzystanie z komputerowych programów oraz Internetu i encyklopedii multimedialnych;

- wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji.

Cały okres stażu
Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.

2.
Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
- zapoznawanie się z publikacjami dotyczącymi nowości w dziedzinie informatycznej;

- udział w szkoleniach i kursach dotyczących obsługi komputera, poszerzających zakres posiadanej wiedzy i umiejętności.

Na bieżąco.
Wykaz publikacji.

Zaświadczenia
z kursów.

Notatki.

3.
Wykorzystanie komputera podczas zajęć z uczniem.
- opracowywanie scenariuszy zajęć
z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
i środków audiowizualnych (komputer, telewizja);

- wykorzystanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych, słowników, encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych, Internetu;

- wdrażanie uczniów do świadomego
i bezpiecznego korzystania z komputera
i zasobów sieci Internet.

Na bieżąco.
Scenariusze zajęć.

4.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą techniki komputerowej;

- wykorzystanie w pracy edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.

Cały okres stażu.
Baza pomocy dydaktycznych.

Zapisy w dzienniku.

5.
Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz szkoły.
- opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji szkolnej, ogłoszeń i zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
Cały okres stażu.
Ogłoszenia.

Zaproszenia.

Dyplomy.

Podziękowania.

6.
Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami
i pomysłami z innymi nauczycielami.
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;

- korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;

- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych;

- korzystanie z poczty elektronicznej;

- zamieszczanie planów, artykułów, scenariuszy zajęć na portalach edukacyjnych.

Cały okres stażu.
Wykaz adresów portali edukacyjnych.

Zaświadczenia
o publikacjach.

7.
Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego.

- umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
X 2014 r.
Adres strony internetowej.

8.
Opracowanie dokumentacji Planu Rozwoju Zawodowego.
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Na bieżąco.
Dokumentacja Planu Rozwoju Zawodowego.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7, ust.2, pkt.4)

1.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

- korzystanie ze zbiorów bibliotek (nowości książkowe, czasopisma);

- aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami.

Cały okres stażu.
Notatki.

Zaświadczenia
o ukończeniu kursów.

2.
Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej.

- pisanie recenzji z przeczytanych lektur.
Na bieżąco.
Wykaz lektur.

Notatki.

3.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w pracy
z uczniem oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami.
- identyfikacja problemów dotyczących uczniów
i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń.

Cały okres stażu.
Notatki.

4.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie zespołu klasowego, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej;

- rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu
i innymi nauczycielami.

Cały okres stażu.
Notatki własne.

5.
Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych i zagrożeń cywilizacyjnych.
- rozmowy z rodzicami na tematy dotyczące problemów;

- realizowanie programów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych.

W trakcie trwania stażu.
Notatki własne.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7, ust.2, pkt.5)

1.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

- przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach;

- gromadzenie podstawowych aktów prawnych.
Na bieżąco.
Zbiór aktów prawnych.

Wykaz dokumentów.

Umiejętność korzystania z prawa.


Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.