X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25669
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Renata Mendel
nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy szkolnej
Szkoła Podstawowa nr 25 w Dąbrowie Górniczej

Czas stażu: 01.09.2014- 31.05.2017
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Kompetencje przedmiotowo- metodyczne: Filologia Germańska, Instytut Filologii Germańskiej UJ w Krakowie

Zadania związane z organizacją stażu

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
IX 2014 Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2014r.
2. Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
-złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
-opracowanie planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
IX 2014 Wniosek
o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji itp.
Cały okres stażu. Wspomniane dokumenty.
4. Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju,
z uwzględnieniem zmian i modyfikacji planu rozwoju.
VI 2017 Sprawozdanie z realizacji własnego Planu Rozwoju Zawodowego.
5. Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego na
stopień nauczyciela
dyplomowanego wraz
z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. VI 2017 Wniosek, dokumentacja
z realizacji stażu.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
&8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody
realizacji,
wskazówki,
uwagi

1.Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. - Udział w :
- szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- warsztatach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli
- spotkaniach z metodykiem języków obcych
- kursach językowych, komputerowych, plastycznych itp.
- wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce Cały okres stażu. -potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- materiały, notatki ze szkoleń
-zaświadczenia, certyfikaty
2.Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
Korzystanie z zasobów bibliotek:
-literatura pedagogiczna
- materiały dotyczące awansu zawodowego
-pomoce dydaktyczne na lekcje j. niemieckiego i zajęcia świetlicowe Cały okres stażu. notatki
- kserokopie
3. Rozwijanie bazy dydaktycznej. - systematyczne pozyskiwanie materiałów dydaktycznych poprzez współpracę z wydawnictwami
- wykonanie przez uczniów pomocy dydaktycznych Cały okres stażu. Zgromadzone materiały.
4.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwijanie umiejętności językowych. - Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
-stały kontakt z językiem niemieckim (prasa, literatura ,programy TV, wyjazdy indywidualne do krajów
niemieckojęzycznych)
- aktualizacja gazetki języków obcych
- kontynuacja kursu języka angielskiego
X 2014- II 2016 -dyplom ukończenia studiów
- certyfikat ukończenia kursu językowego
-gazetka językowa
5.Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego
- badanie poziomu przyrostu wiedzy uczniów - zapoznanie uczniów, rodziców z kryteriami oceniania
- zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
-przeprowadzenie w klasie testów diagnostycznych
- analiza wyników
6.Hospitacje zaplanowanych lekcji otwartych w ramach nauczanego przedmiotu oraz zajęć dydaktyczno-wychowawczych na świetlicy szkolnej Obserwacja zajęć przez Dyrektora szkoły, nauczycieli stażystów, kontraktowych.
7.Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce. - opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów
- współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami
- pomoc w odrabianiu lekcji na świetlicy klasy I-VI
- wsparcie dla uczniów z problemami edukacyjnymi z j. niemieckiego w ramach koła j. niemieckiego i zajęć świetlicowych
8. Działania opiekuńczo-wychowawcze. - pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy szkolnej
- realizacja zadań wynikających z planu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły
- przeprowadzenie cyklu zajęć świetlicowych dotyczących integracji grupy, rozpoznawania uczuć
- stały kontakt z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym
- współpraca z biblioteką szkolną, miejską
&8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej komunikacyjnej.

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody
realizacji,
wskazówki,
uwagi

1.Doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej i komputerowej. - udział w kursach i szkoleniach komputerowych
- wykorzystanie portali internetowych w samokształceniu. Cały okres stażu. - notatki własne
-spis stron internetowych
- zaświadczenia
2.Praktyczne wykorzystanie technologii informacyjnej i komputerowej w pracy. - wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego
-opracowania materiałów
związanych z zadaniami wychowawczymi szkoły: scenariusze uroczystości, dyplomy, ankiety sprawozdania itp.
- przygotowanie materiałów dydaktycznych:
: sprawdziany, rozkłady materiałów, karty pracy, prezentacje multimedialne itp. Cały okres stażu -przykłady opracowanych dokumentów
- płyta CD z przygotowaną prezentacją
3.Korzystanie z internetu. -wyszukiwanie z różnorodnych stron internetowych materiałów dydaktycznych i wychowawczych do realizacji działań przedmiotowych i świetlicowych
• dafkenner.pl
• twojelekcje.pl
• profesor.pl
• i innych
-śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego:
• men.gov.pl
-publikacje na stronach internetowych.
- korzystanie z zasobów bibliotecznych Instytutu Goethego, Klubu Nauczyciela Uczę.pl online
- wymiana doświadczeń z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego Cały okres stażu - kserokopie wykorzystanych scenariuszy
- notatki
4. Przeprowadzanie lekcji w sali informatycznej. - przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
- pedagogizacja rodziców na temat właściwego korzystania z komputera
- wykorzystywanie na zajęciach technologii informacyjno – komunikacyjnych: komputerów ,iPadów, mulibooków, rzutnika , platformy wsipnet, stron internetowych itp. Cały okres stażu. Scenariusz zajęć.

&8 ust 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, szczególności nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody
realizacji,
wskazówki,
uwagi

1.Prowadzenie zajęć otwartych, szczególności dla nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień doskonalenia zawodowego. Przeprowadzenie zajęć otwartych metodami aktywizującymi. Cały okres stażu. -scenariusze lekcji
- arkusze hospitacyjne
- notatki
2.Praca w zespole przedmiotowym. -przygotowywanie wspólnych konkursów, uroczystości szkolnych i środowiskowych wynikających z Kalendarza Uroczystości Szkolnych
- realizacja wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej Cały okres stażu -scenariusze imprez
- zdjęcia
3.Własna publikacja w internecie. Opublikowanie na portalu edukacyjnym m. in. planu rozwoju zawodowego, planu zajęć świetlicy szkolnej. 2014/2015 Wydruk publikacji ze strony internetowej.
4.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. - udział w lekcjach otwartych innych nauczyciel
- dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem Cały okres stażu/wg potrzeb. - konspekty lekcji
- notatki
5. Prowadzenie szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. Przygotowanie prezentacji na temat bieżących priorytetów. Cały okres stażu Scenariusz szkolenia.
6. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej opinii uczniów na temat lekcji j. niemieckiego oraz zajęć świetlicowych. Przygotowanie ankiet i przeprowadzenie ich w klasach i na świetlicy szkolnej. Cały okres stażu Analiza ankiety.
& 8 ust. 2 pkt. 4

Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań

&8 ust.2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem sprawach nieletnich

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody
realizacji,
wskazówki,
uwagi

1.Działania edukacyjne Opracowanie mateiałów dydaktycznych:
-wymagań edukacyjnych
- regulaminów szkolnych konkursów przedmiotowych
- programu zajęć koła języka niemieckiego itp.
Cały okres stażu. -notatki
-dokumentacja
2. Działania wychowawcze. Opracowanie:
-planu pracy świetlicy szkolnej
-sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej
- planu działań wychowawczych
- ankiet,np.atmosfera w klasie, na świetlicy
- regulaminu dyżurów uczniowskich Cały okres stażu notatki
-dokumentacja
3. Przygotowanie i organizacja konkursów szkolnych - praca indywidualna z uczniem zdolnym
-przeprowadzenie konkursów w szkole oraz udział w konkursach pozaszkolnych. Cały okres stażu. -sprawozdania
- zdjęcia

& 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody
realizacji,
wskazówki,
uwagi

1.Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno - wychowawczych Organizowanie na terenie szkoły przedstawień w j.niemieckim Cały okres stażu -sprawozdanie
-fotografie
2.Organizacja konkursów szkolnych. - zorganizowanie szkolnych konkursów plastycznych na świetlicy szkolnej oraz konkursów języka niemieckiego :
• dyktando
• germanista roku
• konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych itp.
- przygotowanie i udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Cały okres stażu -sprawozdania
-zdjęcia
-dyplomy
3.Zapoznanie uczniów z ofertą kulturalną. - informacje
- ulotki
- udział w wyjazdach do kina, teatru itp. Cały okres stażu -dokumentacja wycieczki
- zdjęcia
4.Diagnozowanie potrzeb uczniów. Ankietowanie Cały okres stażu Wyniki i wnioski z ankiety.

5.Opracowanie testów do badania osiągnięć uczniów z j. niemieckiego na zakończenie II etapu edukacyjnego. Opracowanie testów dla klasy piątej. Cały okres stażu -analiza wyników
-wyciągnięcie wniosków
6.Promowanie talentów plastycznych uczniów klas młodszych. -prowadzenie zajęć plastycznych z uczniami klas młodszych w ramach pracy na świetlicy szkolnej
- zapoznanie z ciekawymi technikami artystycznego wyrazu
- wykonywanie dekoracji, gazetek ściennych wynikających z planu pracy świetlicy Cały okres stażu -prezentacja
prac uczniów na gazetkach ściennych świetlicy
&8 ust 2 pkt. 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem na poziomie zaawansowanym.

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody
realizacji,
wskazówki,
uwagi

Doskonalenie znajomości języka angielskiego. Kontynuacja kolejnych poziomów zaawansowania. Cały okres stażu -certyfikaty ukończenia kursów

&8 ust. 2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi, osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody
realizacji,
wskazówki,
uwagi

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym. Analiza i opracowanie działań w przypadku bieżących problemów wychowawczych. Cały okres stażu -notatki
-wyciągnięcie wniosków

2.Współpraca z higienistką. - pogadanka na świetlicy szkolnej na temat zdrowego stylu życia
- plakaty propagujące zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia Cały okres stażu -dokumentacja higienistki
-zdjęcia
3.Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych. Cały okres stażu, -scenariusze uroczystości
4.Organizowanie spotkań na świetlicy szkolnej z osobami reprezentującymi ciekawe zawody. -zaproszenie przedstawicieli różnych zawodów
-zorganizowanie spotkania Cały okres stażu -potwierdzenie uczestnictwa
5.Zintegrowanie grupy rodziców ze społecznością szkolną poprzez udział w imprezach świetlicowych. - przygotowanie imprez świetlicowych dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
- zorganizaowanie pasowania na Świetliczaka Cały okres stażu -scenariusz imprezy zdjęcia

&8 ust. 2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody
realizacji,
wskazówki,
uwagi

1.Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych. -zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych.
- pogłębienie wiedzy na temat środowiska ucznia
- wywiady i rozmowy indywidualne z rodzicami
- współpraca z pedagogiem
Cały okres stażu -ankiety
-opis i analiza dwóch przypadków
- wnioski

Powyższy plan może ulec modyfikacji.

plan zatwierdzono: podpis Dyrektora:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.